Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 164

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drainage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Opisano wiadukt kolejowy o małej wysokości ustrojowej. Opisano uszkodzenia wiaduktu po około 50 latach użytkowania. Omówiono sposób naprawy uszkodzeń, głównie w obrębie blachy pomostu oraz systemu odwodnienia.
EN
The paper describes the structure of a low-construction-depth railway flyover. After approximately 50 years of operation, the steel span, bearings and supports have experienced various damages, which have been described in the paper. Methods of damage repair have been shown, especially those concerning the deck plate and drainage system. Also the supplementary works have been described.
EN
The objective of the undertaken investigations was to examine in laboratory conditions whether an introduction of an assisting opoka rock layer with the granulation of 1–6 mm into the ground improves the removal efficiency of nitrogen and phosphorus compounds from domestic sewage. The performed investigations concerned the layer supporting the removal efficiency of domestic sewage in a home sewage treatment plant under infiltration drainage. The model investigations of wastewater purification were carried out in a medium sand bed with an assisting, 0.10 and 0.20 m thick opoka rock layer. The effectiveness of wastewater purification related to basic qualitative indicators (total suspended solids – TSS, BOD5, COD, total nitrogen, total phosphorus) was in line with the Polish standards on sewage disposal into grounds and surface water. The medium sand soil bed with the 0.20 m thick assisting opoka rock layer showed higher effectiveness of wastewater purification than that 0.10 m thick. The application of the 0.20 m thick opoka rock layer increased the removal efficiency regarding TSS by 6.2%, total nitrogen by 20.4%, ammonium nitrogen by 8.3% and total phosphorus by 2.9%, and removal efficiency regarding BOD5 by 1.2% and COD by 1.9% with relation to the 0.10 m thick assisting layer (all percentages − in average). The results confirm that the natural opoka rock with the granulation of 1–6 mm can be used to assist in the removal of nitrogen and phosphorus compounds from wastewater with the application of infiltration drainage.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym, którą można wybudować na stoku wzniesienia. Podano zalecenia dotyczące budowy i zakresu jej zastosowania oraz zalecenia projektowe.
EN
The article presents a construction solution for a household sewage treatment plant with infiltration drainage, which can be built on a hillside. The article contains recommendations on the construction and scope of its application as well as design recommendations.
PL
W artykule przedstawiono przykład skutecznego, stałego odwodnienia południowego przyczółka wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 7 (DK7) nad drogą S7 w rejonie Rychnowskiej Woli, który był wykonywany w warunkach napiętego zwierciadła wody gruntowej. Zaprojektowany, a następnie wykonany system drenażowy na etapie realizacji pozwolił na przeprowadzenie dalszych robot, a obecnie zapewnia bezpieczną eksploatację budowli. Pozostałe problemy geotechniczne związane z wodą naporową oraz swobodną rozwiązane w trakcie realizacji tego odcinka drogi ekspresowej S7, którego element stanowił drenaż przyczółka południowego (P1), opisano w nr. 3/2020 „Magazynu Autostrady”.
EN
The article presents an example of a permanent drainage of the southern abutment of the road viaduct along the DK7 road over the S7 road in the area of ​​Rychnowska Wola, which was carried out under the conditions of groundwater pressure. The designed and then constructed drainage system enabled further works and ensured a safe service of the structure. Other geotechnical problems related to groundwater pressure and free water resolved during the construction of this section of the S7 expressway are described in „Magazyn Autostrady” no. 3/2020.
PL
W artykule opisano kwestie problemów technicznych związanych z odwodnieniem powierzchniowym, z uwzględnieniem wielkości spływu. Autor przedstawia również aspekty, od których jest uzależniona sprawność systemu odwodnienia.
EN
The article addresses some of technical problems related to surface drainage, especially taking into account the convenient size of runoff. The efficiency of a drainage system depends on the type of drained surface as well as the impact of water not directed to the system on road traffic safety.
PL
Jednym z problemów, który wymaga rozwiązania na etapie przygotowania i realizacji inwestycji drogowych, jest woda gruntowa na odcinkach zlokalizowanych w wykopach. Może występować w postaci zwierciadła swobodnego, co objawia się sączeniami i wypływami ze skarp i/lub w postaci zwierciadła napiętego, uniemożliwiającego realizację robót lub prawidłową eksploatację z uwagi na przebicia i wypływy przez warstwy podłoża gruntowego nawierzchni. W artykule przedstawiono przekład zrealizowanego odcinka drogi ekspresowej S7 w głębokim wykopie ze swobodnym i z napiętym zwierciadłem wody gruntowej, stabilizującym się powyżej niwelety.
EN
One of the problems that needs to be solved at the stage of the preparation and implementation of road investments is groundwater at the sections of roads constructed in trenches. The effects of high groundwater level are excessive seepage pressure and the erosion of slopes, which can render the completion and service of roads impossible due to hydraulic failure and outflows of water through the layers of the pavement subsoil. The article presents an example of the completed section of the S7 expressway constructed in a deep trench with the groundwater level and piezometric pressure stabilization above the road surface.
EN
Hydrogenic habitats play important ecological roles, particularly in mountain areas. In mountain areas, surface layers typically contain large concentrations of organic matter and are capable of accumulating large volumes of water. This has a positive impact on water management. Due to its specific properties, the soil in hydrogenic habitats supports many rare and often listed species of fauna and flora. Such hydrogenic habitats include: low sedge mountain fens and mountain fens of the Caltho Alnetum community which, despite their limited areas, have a positive impact on biodiversity. In the 20th century, drainage due to land use changes caused the degradation of many such habitats. As a result, soils from the organic matter accumulation phase entered the decay phase. A consequence of the change in habitat conditions is the extinction of many plant and animal species of narrow ecological amplitude, usually classified as stenotopic species. To prevent the degradation of hydrogenic habitats, it is necessary to start their restoration processes, which should be the most effective and possibly least intrusive. The work discusses both the methodology and restoration procedures of selected degraded habitats of mountain fen of the Caltho Alnetum community in the Babia Góra National Park and presented the impact of those procedures on the water levels.
PL
Siedliska hydrogeniczne pełnią ważne funkcje ekologiczne zwłaszcza na terenach górskich. Ich gleby charakteryzujące się dużą zawartością materii organicznej są w stanie akumulować znaczne ilości wody, co pozytywnie wpływa na gospodarkę wodną. Ze względu na specyficzne właściwości gleby tych siedlisk hydrogenicznych są miejscem występowania wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt, z których wiele jest objętych ochroną gatunkową. Do siedlisk hydrogenicznych należą m.in. młaki niskoturzycowe i bagienna olszyna górska, które pomimo małej powierzchni, jaką zajmują, na terenach górskich wpływają korzystnie na utrzymanie ich bioróżnorodności. W XX wieku wiele z tych siedlisk z powodu zmian sposobu użytkowania terenu zostało zdegradowanych w wyniku odwodnienia. Proces ten powoduje przejście gleb organicznych z fazy akumulacji w fazę decesji. Konsekwencją tego jest zmiana warunków siedliskowych oraz ekstynkcja wielu gatunków roślin i zwierząt o wąskiej amplitudzie ekologicznej zaliczanych do gatunków stenotopowych. Aby zahamować degradację siedlisk hydrogenicznych, konieczne jest pod jęcie procesów renturyzacyjnych, których celem powinno być przywrócenie ich pierwotnych warunków. Procesy te powinny być jak najmniej inwazyjne w stosunku do terenów, na których znajdują się te siedliska te. W pracy omówiono metodykę oraz sposób przeprowadzenia procesów renaturyzacyjnych na wybranych, zdegradowanych siedliskach bagiennej olszyny górskiej w Babiogórskim Parku Narodowym oraz przedstawiono wpływ tych zabiegów na poziom wód mokradeł.
PL
Leca® KERAMZYT to lekkie ceramiczne kruszywo wykorzystywane w bardzo wielu różnorodnych izolacjach w budownictwie. Drobno- i średnioziarnisty keramzyt jest podstawowym składnikiem przy produkcji betonów lekkich, pustaków i bloczków. Natomiast gruboziarniste kruszywo wykorzystywane jest między innymi do wypełnień i izolacji termicznych, drenaży, podłóg na gruncie, stropodachów, w budownictwie drogowym na gruntach o niskiej nośności. W ostatnich latach keramzyt coraz częściej układa się w remontowanych stropach. Ciężar kruszywa ok. 300 kg/m3 pozwala na zdecydowane odciążenie konstrukcji stropu, przedłużając ich techniczną sprawność. W przypadku nowych realizacji keramzyt można znaleźć jako materiał drenażowy i retencjonujący wodę w konstrukcjach dachów zielonych i dachów użytkowych.
EN
Agricultural drainage has become a priority in agriculture and the economic development of the state. Algeria has launched several agro-economic projects pertaining to natural resources and human potential for development in agricultural areas. Our aim is to model the morphological evolution of open drainage channels, under the influence of sedimentary transport processes. The application of the Hydrologic Engineering Center’s River Analysis System (HEC-RAS) software is to examine two-phase mathematical models. In our case it is the flow and the sedimentary charge along a trapezoidal earth channel of a wetland north east of Algeria. The results of these models were validated by actual data obtained during the observation period from 2017 to 2018, for various rainy events. The solid transport and sedimentation velocity equations of Engelund and Hansen and Van Rijn respectively used by this model, give Nash performance criteria equal to 0.95 and determination coefficient R2 equal to 0.91. On the other hand, the laying of a coarse gravel layer of median diameter of the grains d50% = 60 mm on the bottom of the channels reduces the rate of sedimentation by about 32% over an 11-year period. This satisfying objective study of the modelling allows to obtain an approach to the renovation and a plan for new design of drainage systems, that participates to the sustainable development in the agricultural field.
PL
Drenowanie stało się priorytetem w rolnictwie i gospodarczym rozwoju kraju. W Algierii uruchomiono kilka programów rolniczych odnoszących się do zasobów naturalnych i potencjału rozwojowego obszarów wiejskich. Naszym celem było modelowanie zmian morfologicznych w otwartych kanałach drenarskich pod wpływem procesów transportu zawiesiny. W dwufazowym modelu matematycznym wykorzystano program HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center’s River Analysis System). Zmiennymi w modelu były przepływ i ładunek zawiesiny wzdłuż ziemnego kanału o trapezoidalnym przekroju w środowisku podmokłym północnowschodniej Algierii. Wyniki modelu porównano z rzeczywistymi danymi opadowymi pozyskanymi w różnych okresach w latach 2017 i 2018. Równania Engelunda i Hansena (transport zawiesiny) i Van Rijna (tempo sedymentacji) użyte w modelu dały w wyniku kryterium Nasha równe 0,95 i współczynnik determinacji R2 równy 0,91. Warstwa grubego żwiru o medianie średnic ziaren d50% = 60 mm na dnie kanału spowalniała tempo sedymentacji o ok. 32% w ciągu 11 lat. Przedstawione badania umożliwiają nowe podejście do renowacji istniejących i projektowania nowych systemów drenarskich, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju rolnictwa.
PL
W artykule scharakteryzowano stan techniczny urządzeń melioracyjnych w gminie Bystrzyca Kłodzka. Ze względu na zbyt duży obszar gminy, prace inwentaryzacyjne ograniczone zostały do obszaru wsi Gorzanów – obiekt Łomnica. Ocenę stanu technicznego urządzeń melioracyjnych dokonano na podstawie rozpoznania terenowego. W tym celu wykonana została inwentaryzacja obiektu Łomnica wraz z znajdującymi się na tym terenie rowami oraz urządzeniami wodno-melioracyjnymi. Zinwentaryzowano 32 rowy melioracyjne o łącznej długości 12 km 177 m, oraz 13 wylotów drenarskich i 33 przepusty. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż 38,4% obiektów melioracyjnych na badanym obiekcie jest w stanie niedopuszczalnym, natomiast 34,6% w stanie niedostatecznym. W dalszej części pracy, na podstawie zaproponowanej oceny stanu technicznego urządzeń melioracyjnych, ocenione zostały potrzeby konserwacji oraz przedstawiono możliwy zakres prac konserwacyjnych, dzięki którym mogłaby zostać poprawiona ich sprawność eksploatacyjna.
EN
This article characterises technical conditions of irrigation equipment in the Bystrzyca Kłodzka commune.Due to the large spatial extent of the commune, inventory works were limited to the region of the village of Gorzanów object Łomnica. The assessment was based on field diagnosis. To achieve this, an inventory of the Łomnica object as well as technical condition of ditches and water-amelioration facilities located in this area was carried out. A total of 32 drainage ditches, with a total length of 12 km 177 m have been inventoried, as well as 13 drainage outlets and 33 culverts. The examination found that 38.4% of drainage facilities on the tested area, are in an unacceptable state, while 34.6% are in an insufficient condition. The proposed assessment of the technical condition of irrigation devices and their maintenance needs were evaluated. In addition, the potential scope of maintenance works presented to improve their operational efficiency.
PL
W pracy dokonano analizy klimatycznej, glebowo-wodnej, hydrologicznej i przyrodniczo-ekologicznej względnej zasadności rozwoju rolniczych odwodnień i nawodnień w skali województw, jak również względnej przyrodniczej zasadności, będącej syntezą tych cząstkowych zasadności. Podstawę analizy stanowiły wartości rodzajowych indeksów zasadności rozwoju melioracji w województwach, jak również wartości syntetycznych wskaźników zasadności. Ustalono, że największą przyrodniczą zasadnością rozwoju odwodnień może charakteryzować się województwo łódzkie, a najmniejszą - województwo lubuskie. Największa zasadność rozwoju nawodnień może istnieć w województwie opolskim, najmniejsza zaś w województwie małopolskim.
EN
The article constitutes an analysis of the climate, soil and water, hydrological, as well as environmental and ecological relative validity of development of agricultural drainage and irrigation systems at the province level. It also presents the relative environmental validity being a synthesis of these partial rationales. The analysis is based on the values of different indicators concerning the validity of land melioration development in provinces, as well as the values of synthetic validity indicators. It indicates that the highest environmental validity for drainage systems development occurs in the Łódzkie Province, and the lowest - in the Lubuskie Province. The highest validity for development of irrigation systems may occur in the Opolskie Province, while the lowest - in the Małopolskie Province.
EN
The article presents the current state of knowledge in the field of estimating preliminary values of storm water subcatchment calibration parameters in the case of using the Storm Water Management Model (SWMM) for building a model of storm water drainage system. The key issue is estimating the runoff width in the case of reducing the network structure and storm water catchments due to the shortening of calculation time and simplification of the model calibration process. Correction of one of the recommended literature methods has been proposed. The assessment was based on the real catchment model with single and multi-family housing. It was found possible to apply the proposed method in the case of reducing systems connected in series.
EN
The article presents issues related to modeling of the rainfall-runoff phenomenon. As factors influencing the simulation results, the velocity and direction of precipitation relative to the drainage basin were indicated. The possibility of underestimating the crosssections of rainwater channels as a result of overlapping rain wave directions and the dominant flow direction in the rainwater channel network was pointed out. The research results to date indicate a reduction in the symptoms of this phenomenon as the complexity of the channel network increases. The final verification was based on the actual catchment. Calculations were made using the Epa SWMM 5.1.013 software. The results are presented in a graphic form to illustrate the variability of stormwater outflow.
PL
Utrzymanie podtorza w stanie umożliwiającym prawidłową eksploatację i ciągłość ruchu kolejowego wymaga wydajnego i efektywnego systemu odwodnienia. Sprawne odprowadzanie wody wzdłuż torowisk, oprócz zasadniczego znaczenia dla trwałości i stateczności podtorza, wpływa na prawidłowe działanie rozjazdów, urządzeń SRK i innych urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. Nieodpowiednia konstrukcja drenażu lub brak właściwego utrzymania i konserwacji może prowadzić do awarii, wpływając na bezpieczeństwo ruchu i wzrost kosztów utrzymania. Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania do oceny stanu odwodnienia struktury torowiska nieniszczących metod pomiarowych, takich jak skanowanie laserowe 3D oraz georadar.
EN
Maintaining of the railway subgrade in a condition enabling proper operation and continuity of traffic flow requires an efficient and effective dehydration system. The efficient drainage along the tracks, in addition to the essential importance for the durability and stability of the subgrade, affects the correct operation of turnouts, SRK devices and other devices powered by electricity. Inadequate drainage design or lack of proper maintenance can lead to failure and affecting the safety of journeys and increase in maintenance costs. The article presents the possibilities of using for non-destructive measurement methods, such as 3D laser scanning and georadar, to assess the drainage state of the track structure.
EN
The intensive drainage works conducted a few centuries ago in Poland contributed to a significant depletion of the hydrographic network. Currently, there are more and more frequent problems with water stress and the introduction of a programme aiming at the retention development, i.e. through the construction of artificial reservoirs or damming up natural lakes. The paper presents the reconstruction of the morphometry of the non-existent Krokowo lake. It was found that the reservoir with the surface area of 58 ha and volume of 2.6 million m3 disappeared as a result of the anthropogenic impact. In the light of an increase in the retention possibilities in Poland, the restoration of natural lakes to their original condition seems to be an interesting approach. Renaturalisation of these environmental elements in the context of the balance components' improvement seems to be more justified that the creation of new (artificial) components.
PL
W obecnym okresie wysokiego natężenia inwestycji drogowych warto przypomnieć zasady dobrych praktyk wykonawstwa skarp gwoździowanych, których przestrzeganie pozwala na sprawną realizację prac przy zachowaniu wysokich standardów jakościowych.
PL
Artykuł opisuje zastosowanie systemu optemBLOK na skrzyżowaniach dwupoziomowych w ramach inwestycji Przebudowa linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa Wschodnia – Działdowo – Gdynia.
19
Content available remote Koncepcja urządzenia drenarskiego
PL
Przedstawiono projekt urządzenia ciągnionego do układania rurociągów drenarskich. Projekt stworzono z wykorzystaniem obliczeń matematycznych i w środowisku CAD. W artykule przytoczono podstawowe obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji urządzenia. Główne założenia, które ono spełnia, to prostota obsługi i wysoka podatność naprawcza elementu, który podaje rurociąg.
EN
The article contains a draft of a device for laying drainage pipelines. The project was made in a CAD environment. The article contains basic strength calculations of the device structure elements. The main assumptions that the device fulfills is the simple operation and high repairability of the machine element.
PL
W artykule przedstawiono sposób likwidacji zagrożenia wodnego i ograniczenia dopływu wód do szybu „Czułów” SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” ze strony zawodnionych warstw nadkładu i utworów karbońskich. Realizacja prac polegała na wykonaniu przesłony hydroizolacyjnej oraz likwidacji otworów drenażowych zlokalizowanych wokół szybu „Czułów”. Uszczelnienie i stabilizacja górotworu obejmowała czwartorzędowy nadkład i strop słabo zwięzłego piaskowca karbońskiego do głębokości 65 m. W tym interwale głębokościowym zaprojektowano wykonanie przesłony hydroizolacyjnej w technologii iniekcyjnej, przy wykorzystaniu pionowych otworów wierconych z powierzchni w strefie zrębu szybu. Do osiągnięcia zamierzonego celu wykorzystano mieszaninę charakteryzującą się niskim współczynnikiem filtracji (k<1·10-8 m/s) nierozmywalnością i brakiem odstoju dobowego gwarantującego optymalne wypełnienie i zabezpieczenie górotworu w celu długotrwałej likwidacji zagrożenia wodnego w warunkach wzmożonej filtracji wód podziemnych. Otwory drenażowe zlikwidowano przez cementację do powierzchni terenu. W jednym z otworów pozostawiono niezlikwidowany odcinek 90 m, który posłuży jako piezometr do obserwacji odbudowywania ciśnienia piezometrycznego w górotworze. Przed rozpoczęciem robót sumaryczny dopływ wody do poziomu 282 m i do rury szybowej szybu „Czułów” od powierzchni do poziomu 282 m wynosił 2,25 m3/min. Po zakończeniu robót sumaryczny dopływ wody do poziomu 282 m i do rury szybowej szybu „Czułów” od powierzchni do poziomu 282 m wyniósł 0,30 m3/min, tzn. dopływ wody zmniejszył się o 86,7 %.
EN
In the paper there is presented a way of liquidation of water hazard and limitation of inflow of water to the shaft Czułów”, Company of Restructurization of the Mines, Coal Mine „Boże Dary” from waterlogged layers of overburden and Carboniferous strata. Realization of works was based on making of hydroisolation screen and liquidation of drainage holes situated around the shaft „Czułów”. Sealing and stabilization of rock mass comprised Quaternary overburden and roof of low compact Carboniferous sandstone up to the depth of 65 meters. In this depth interval there was done a project of hydroisolation screen in injection technology using vertical drill-holes, drilled from the surface in the zone of framework of the shaft. For intended purpose there was used a mixture characterised by low filtration coefficient (k<1·10-8 m/s), non-washability and lack of 24 hours water separation, what guarantees optimal filling and protection of rock mass for the purpose of sustained liquidation of water hazard in the conditions of intensified filtration of groundwater. Drainage holes have been liquidated by cementation to the ground surface. In one hole there was left not liquidated 90 meters long sector, which will be used as piezometer for observation of reconstruction of piezometric pressure in rock mass. Before starting works the total inflow of water to the level 282 m and to the shaft pipe of „Czułów” shaft from the surface to the level 282 m counted 2,25 m 2,25 m3/min. After fifinishing works the total inflflow of water to the level 282 m and to the shaft pipe of „Czułów” shaft from the surface to the level 282 m counted 0,30 m3/min, that is the inflflow was reduced of 86,7 %.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.