Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fire damage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W referacie omówiono ocenę stanu technicznego konstrukcji dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Przyczyną uszkodzeń i pogorszenia się stanu technicznego poszczególnych elementów konstrukcyjnych, instalacyjnych i wykończeniowych obu budynków był pożar dwóch samochodów osobowych i elementów wykończenia w garażu podziemnym jednego z budynków. Główne badania dotyczyły oceny nośności konstrukcji żelbetowej, w tym wytrzymałości betonu i stali zbrojeniowej oraz wpływu wysokiej temperatury na stwierdzone uszkodzenia w lokalach mieszkalnych znajdujących się bezpośrednio nad garażem. W referacie podano również sposób naprawy uszkodzonej konstrukcji budynku.
EN
This paper discusses the assessment of the technical condition of structures of two multi-apartment buildings. The cause of the damage and deterioration of the technical condition of various structural, installation and finish elements of both buildings was a fire that took place in the underground car park of one of the buildings, in which two cars and certain finish elements burnt down. The main part of the studies focused on the assessment of the load-bearing capacity of the ferro-concrete structure, including the strength of concrete and reinforcing steel, and the effect of high temperature on the found damage in apartments located directly above the car park. The paper also presents the method used for repairing the damaged structure of the building.
2
Content available remote Ocena szkód pożarowych konstrukcji żelbetowej za pomocą analizy SEM
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z oceną szkód pożarowych stropodachu hali produkcyjnej wykonanego z prefabrykowanych elementów żelbetowych. W celu określenia temperatury pożaru wykonano nieniszczące badania wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcji (metodą sklerometryczną). Badaniom poddano elementy uszkodzone oraz referencyjne (niepoddane oddziaływaniu temperatury) w celach porównawczych. Posługując się wykresami zawartymi w Eurokodzie 2, określono temperaturę, jaką uzyskały elementy w wyniku pożaru. Do oceny szkód pożarowych w żelbetowej konstrukcji nośnej hali wykorzystano również analizę SEM.
EN
The paper consider the issue of the evaluation of fire damages of the flat roof construction of the industry hall build with precast concrete elements. To determine the fire temperature the nondestructive concrete test were made – compressive strength measured with the sclerometer test technique. The test were made for the elements with fire damages and references elements (not affected by temperature). Based on the graphs in Eurocod 2 the temperature of the concrete elements during the fire was determine. To evaluate the fire damages in the construction elements the SEM analysis was conducted.
3
PL
W wyniku pożaru uszkodzeniu uległa żelbetowa, prefabrykowana konstrukcja biurowca. Wizja lokalna oraz przeprowadzone badania materiałów ujawniły osłabienie elementów konstrukcyjnych, ich pęknięcia oraz zniszczenie fragmentów otuliny. Przeprowadzono stosowne obliczenia statyczne oraz zaproponowano sposób wzmocnienia i naprawy budynku.
EN
A fire damaged reinforced concrete, prefabricated construction of an office building. Inspection and studies of materials revealed a weakening of the structural elements, their cracks and damaged portions of coatings. Conducted appropriate static calculations and proposes a way to strengthen and repair the building.
4
Content available remote Naprawa murowanego budynku technicznego uszkodzonego w wyniku pożaru
PL
W wyniku pożaru budynku uszkodzeniu uległa jego konstrukcja – murowana ściana nośna, wieniec stropodachowy oraz attyka. Wizja lokalna ujawniła osłabienie elementów konstrukcyjnych, ich pęknięcia oraz zniszczone fragmenty otuliny. Niewłaściwe przewiązanie ścian przyczyniło się do powstania pionowych rys na połączeniach ścian działowych (poprzecznych) ze ścianą podłużną. Przedstawiono sposób naprawy, wzmocnienia oraz zespolenia ścian murowanych.
EN
As a result of fire damage to the building submissive its construction – brick load-bearing wall, wreath flat roof and attic. Inspection revealed a weakening of the structural elements, their cracks and damaged portions of coatings. Improper dressing walls contributed to the vertical cracks in the joints of partition walls (cross) from the longitudinal wall. It shows how to repair, strengthen and junction brick walls.
5
PL
W artykule przedstawiono zasady projektowania żelbetowych elementów konstrukcyjnych z uwzględnieniem wymagań odporności pożarowej. Opisano właściwości materiałowe betonu konstrukcyjnego konieczne do przeprowadzenia analizy termicznej oraz mechanicznej dla konstrukcji żelbetowych w warunkach pożarowych, a także ogólne efekty oddziaływań termicznych na właściwości betonu. Wpływ właściwości betonu na uzyskiwane rozkłady temperatury oraz poziomy odporności pożarowej elementów żelbetowych zilustrowano na przykładach obliczeniowych z wykorzystaniem uproszczonych procedur obliczeniowych dla warunków pożarowych.
EN
In the paper there are presented general principles for reinforced concrete structural elements design with taking into account their fire resistance. There are described concrete material properties necessary to conduct thermal and mechanical analysis for RC structure in fire condition as well as the effects of thermal actions onto concrete properties. The influence of concrete properties on obtained temperature field distribution and levels of fire resistance for reinforced concrete elements are illustrated on calculation examples with the application of simplified procedures for fire situation analysis.
6
Content available remote Naprawa zniszczeń wywołanych pożarem żelbetowego silosu na biomasę
PL
Artykuł przedstawia awarię żelbetowego silosu na biomasę znajdującego się na terenie zakładu produkującego płyty wiórowe. W wyniku pożaru trocin konstrukcja silosu uległa uszkodzeniu. W związku z tym jej stan techniczny wymagał gruntownej naprawy. Wizja lokalna ujawniła osłabienie elementów konstrukcyjnych, ich pęknięcia oraz zniszczone fragmenty otuliny. Autorzy opracowania poddali ocenie bezpieczeństwo konstrukcji oraz zaproponowali sposób naprawy silosu.
EN
The article shows failure of reinforced concrete biomass containing silo located in a chipboard factory. The damage of silo is a result of sawdust fire. Therefore, the silo structures need extensive repairs. Inspection revealed a weakening of the structural elements, their cracks and damaged coatings. The authors have evaluated the stability of structure and proposed the best repair method of silo.
7
Content available Behaviour of cement concrete at high temperature
EN
The paper presents the impact of high temperature on cement concrete. The presented data have been selected both from the author’s most recent research and the published literature in order to provide a brief outline of the subject. The effect of a high temperature on concrete covers changes taking place in cement paste, aggregates, as well as the interaction of these two constituents, that result in changes of mechanical and physical characteristics of concrete. This paper presents the effects of a high temperature on selected physical properties of concrete, including colour change, thermal strain, thermal strains under load, and transient thermal strains. In addition, changes to mechanical properties are discussed: stress-strain relationship, compressive strength, and modulus of elasticity. Moreover, the phenomenon of explosive spalling and the main factors that affect its extent are analysed in light of the most recent research.
PL
Referat przedstawia wyniki badań wpływu wysokiej temperatury na zmiany wytrzymałości na ściskanie oraz prędkości fali ultradźwiękowej w betonach zwykłych i wysokowartościowych. W referacie przeanalizowano zależność wytrzymałości i prędkości fali ultradźwiękowej oraz zaproponowano zależność korelacyjną pozwalająca na określenie wytrzymałości uszkodzonego betonu na podstawie nieniszczących pomiarów ultradźwiękowych.
EN
The paper presents the results of an investigation on the high temperature effect on the ordinary and high performance concretes both made from riverbed aggregates. The compressive strength and ultrasound pulse velocity tests were performed after heating to the temperature T = 200, 400, 500, 600, 800°C. The correlation fcT=f(VT) was proposed, allowing determination of the strength of the damaged concrete on the basis of nondestructive ultrasonic measurements.
9
Content available remote Metody oceny stanu betonu w konstrukcji po pożarze
PL
Artykuł stanowi opracowany na podstawie literatury przegląd metod stosowanych w celu oceny wpływu działania wysokiej temperatury na beton w konstrukcji. Przedstawiono w nim techniki oceny uszkodzeń pożarowych betonu możliwych do stosowania in situ oraz metody laboratoryjne. Omówiono podstawowe założenia opisanych metod.
EN
This paper reviews the current state of the art in the use of diagnostic methods to assess the impact of high temperature on structural concrete. In situ techniques and laboratory methods for the assessment of fire damaged concrete are described. The basic assumptions of those methods are discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.