Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  railway automation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Podstawową funkcjonalnością systemów automatyki kolejowej jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego ruchu kolejowego. Współczesna technika, w szczególności elektronika i informatyka, pozwala zautomatyzować coraz więcej czynności w procesie transportowym. Niezależnie jednak od technologii, w jakiej wykonane są systemy automatyki kolejowej, muszą one spełniać określone wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Powoduje to zaliczanie ich do grupy systemów krytycznych (ang. safety-critical systems), określanych również mianem systemów związanych z bezpieczeństwem (ang. safety-related systems). Dlatego też proces projektowania, budowania i dopuszczania do eksploatacji systemów automatyki kolejowej zawsze kończy się oceną poprawności każdego z tych etapów. Należy podkreślić, że jest to proces skomplikowany i wymagający od osób w nim uczestniczących dużego doświadczenia zawodowego. Można w tym celu zastosować specjalizowane oprogramowanie nazywane systemem ekspertowym. Autorzy artykułu, korzystając ze środowiska ExSys Corvid, zbudowali system ekspertowy do weryfikacji i walidacji systemu samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. Przeprowadzone badania potwierdziły dużą przydatność tej technologii, a zarazem potrzebę rozszerzenia badań na inne rodzaje systemów automatyki kolejowej.
EN
The major functionality of railway traffic control system is to ensure efficient and safe railway traffic. Contemporary technique, electronics and informatics in particular, allows for automation of more and more tasks in transportation processes. Irrespective of the manufacturing technology, railway traffic control systems have to meet specific safety requirements. Because of this, these systems belong to group of safety-critical systems, also called safety-related systems. Due to these requirements, development, building and verification processes of railway traffic control systems always end with the assessment of correctness of each process. It should be pointed out that these processes are compound and require high skills level for persons involved in it. Because of this, an environment for an expert system (ExSys Corvid) can be used to automation of these processes. Authors used ExSys Corvid environment to build the expert system for verification and validation of Level Crossing Protection System (LCPS). Research conducted by authors confirmed high usefulness of this technology and showed the need for the usage of it in other railway traffic control systems.
PL
W artykule przedstawiono bazę laboratoryjno-badawczą aktualnie istniejącą na Wydziale Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Dzięki współpracy z firmą Bombardier Transportation (ZWUS) Polska S.A. z Katowic, Zakładami Automatyki KOMBUD S.A. z Radomia oraz Sp. z o.o Scheidt & Bachmann Polska z Lubonia rozwinięto infrastrukturę badawczą o nowoczesne laboratoria, unikalne w skali europejskiej, przeznaczone do celów dydaktycznych oraz do badań eksploatacyjnych i funkcjonalnych systemów automatyki kolejowej.
EN
The article presents a base of laboratory and research, which exists currently at the Department of Transport and Electrotechnics University of Technology and Humanities in Radom. Through the cooperation with such companies as: Bombardier Transportation (ZWUS) Poland from Katowice, KOMBUD from Radom and Scheidt & Bachmann Poland from Luboń, research infrastructure is developed based on laboratories, which are modern and unique in Europe. They are designed for the teaching purposes, the operational research and functional systems of railway automation.
PL
W artykule podjęto problematykę bezpiecznych rozwiązań systemów samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. Urządzenia stosowane do zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych muszą być bezwzględnie sprawne i niezawodne. Nowoczesne systemy samoczynnych sygnalizacji przejazdowych są wykonane w technologii komputerowej, często wykorzystują nadmiar strukturalny, programowalne sterowniki logiczne oraz posiadają rozbudowane mechanizmy diagnostyki technicznej. Przykładem takiego systemu sterowania ruchem kolejowym jest rozwiązanie BUES 2000 firmy Scheidt & Bachmann.
EN
The article deals with the issue of safe systems of the automatic crossing signalization. Devices used to secure traffic at level crossings must be absolutely reliable and efficient. Modern systems of the automatic level crossing are made in computer technology. They use structural excess, programmable logic controllers and have developed mechanisms of technical diagnostics. An example of such railway traffic control system is BUES 2000 produced by Scheidt & Bachmann.
PL
Zwiększenie stopnia integracji w układach scalonych pozwoliło na budowę urządzeń srk realizujących coraz bardziej rozbudowane funkcje. Wzrost stopnia złożoności systemów sterowania oraz znaczne ich rozproszenie powodują powstanie nowych problemów związanych z eksploatacją i zarządzaniem bezpieczeństwem w systemach automatyki kolejowej. Znaczne poprawienie bezpieczeństwa zapewni zmiana strategii eksploatacji. W artykule przedstawiono założenia do projektu realizowanego w Zakładzie Systemów Sterowania w Transporcie w ramach PBS3: „System gromadzenia danych eksploatacyjnych i analizy niezawodności i bezpieczeństwa układów automatyki kolejowej” (Umowa nr PBS3/A6/29/2015). W drugiej części artykułu zaprezentowano Laboratoria w Zakładzie, w których zostaną przeprowadzone badania.
EN
Increasing the degree of integration in integrated circuits allows for the construction of railway traffic control devices realizing more and more powerful functions. The increase in the complexity of control systems and a significant level of their scattering gives rise to new problems related to the operation and safety management systems of railway automation. The change of operational strategy provides a significant improvement of safety. The article presents the guidelines for the project in the Department of Transport Control Systems as part of PBS3: “The system of operational data collection and analysis of reliability and safety of rail automation systems” (Contract No. PBS3/A6/29/2015). In the second part of the article the laboratories in the Department, where the tests will be carried out, have been presented.
PL
W artykule przedstawiono metody zapewniające spełnienie najwyższego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL4) w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym. Opisano rozwiązania sprzętowe i programowe zaimplementowane w systemie liczenia osi UniAC1 firmy mającej certyfikat SIL4, w tym dotyczące komunikacji bezpiecznej. Opisano również analizę bezpieczeństwa przeprowadzoną metodą grafów Markowa i zaprezentowano wyniki dla systemu UniAC1.
EN
The paper presents methods providing fulfillment of the top-level Safety Integrity Level (SIL4) for the railway interlocking systems. The paper describes equipment and programmatic solutions implemented in the axle counter system UniAC1 which possesses the SIL4 certificate, including the safe communication solutions. The paper describes also the safety analysis carried out using the method of Markov graphs and presents the results for the UniAC1 system.
PL
Integracja systemów kolejowych we Wspólnocie w procesie zapewnienia interoperacyjności pozwoli na zwiększenie udziału kolei w rynku transportowym. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe pod warunkiem ujednolicenia nie tylko wymagań technicznych, ale również przyjęcia wspólnych przepisów prawnych i organizacyjnych, w tym m.in. certyfikacji, oceny zgodności i dopuszczania do eksploatacji podsystemów kolejowych.
EN
The work deals with the rules of safety communication applied in public, open data transmission systems according to obligatory standard PN-EN 50159-2011. The innovative systems manufactured by chosen manufactures applying such solutions and elaborated concepts of future systems giving new functional possibilities with regard to existing safety standards assigned to railway control and management.
PL
W pracy przedstawione zostały zasady bezpiecznego stosowania rozwiązań przesyłania danych w publicznych, otwartych systemach transmisji stosowanych w systemach zarządzania i sterowania ruchem kolejowych zgodnie z obowiązującą normą. PN-EN 50159-2010. Przedstawiono innowacyjne systemy wybranych polskich producentów stosujących takie rozwiązania oraz koncepcje systemów przyszłościowych, w których rozwiązania na otwartej transmisji radiowej dają nowe możliwości funkcjonalne w zarządzaniu i sterowaniu ruchem kolejowym przy zachowaniu obowiązujących standardów bezpieczeństwa.
EN
The work deals with the rules of safety communication applied in public, open data transmission systems according to obligatory standard PN-EN 50159-2011. The innovative systems manufactured by chosen manufactures applying such solutions and elaborated concepts of future systems giving new functional possibilities with regard to existing safety standards assigned to railway control and management.
PL
W pracy przedstawione zostały zasady bezpiecznego stosowania rozwiązań przesyłania danych w publicznych, otwartych systemach transmisji stosowanych w systemach zarządzania i sterowania ruchem kolejowych zgodnie z obowiązującą normą. PN-EN 50159-2011. Przedstawiono innowacyjne systemy wybranych polskich producentów stosujących takie rozwiązania oraz koncepcje systemów przyszłościowych, w których rozwiązania na otwartej transmisji radiowej dają nowe możliwości funkcjonalne w zarządzaniu i sterowaniu ruchem kolejowym przy zachowaniu obowiązujących standardów bezpieczeństwa.
PL
Pojęcie „automatyzacja” nierozerwalnie związane jest z automatyką kolejową. O ile sama automatyka kolejowa ma na celu zabezpieczenie ruchu pociągów przed skutkami ewentualnych wypadków będących następstwem błędów osób prowadzących ruch kolejowy lub pociąg, o tyle pojęcie „automatyzacja” jest znacznie szersze. Odnosi się ono bowiem nie tylko do zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, lecz obejmuje także samoczynne (bez konieczności obsługi) wykonywanie procesów związanych z prowadzeniem ruchu pociągów. Właśnie o tym drugim aspekcie automatyzacji w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym będzie mowa w niniejszym artykule.
PL
Referat dotyczy zagadnienia bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowych w aspekcie stosowania tarcz ostrzegawczych przejazdowych. przeprowadzono analizę współdziałania urzadzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej z urządzeniami blokady liniowej a szczególnie układu tarcza ostrzegawcza przejazdowa - semafor blokady liniowej oraz zaprezentowano propozycję ich wzajemnego powiązania w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu.
EN
In article was presented problems safetys on railway-crossing. Realizationed analysis cooperate automatic railway-crossing signalization with automatic block signaling and proposition catemation them.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.