Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powłoka galwaniczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Omówiono skutki zdrowotne zawodowego narażenia pracowników zatrudnionych przy procesach galwanicznych na nikiel, kadm i chrom. Przedstawiono obowiązki pracodawcy związane z ochroną zdrowia osób narażonych, jak również propozycje działań profilaktycznych.
EN
A review, with 73 refs., of the health effects of occupational exposure to Ni, Cd and Cr of workers employed in galvanic processes. The obligations imposed on employers related to the protection of the health of workers in relation to their exposure to chem. substances and suggestions of preventive measures were presented.
PL
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą przygotowania powierzchni stopu aluminium 7075 i tytanu niestopowego Grade 2 do nakładania elektrochemicznego powłok galwanicznych. Na przygotowaną różnymi metodami powierzchnię materiałów, naniesiono galwanicznie warstwę miedzi oraz powłoki stopowe miedź-chrom i nikiel-fosfor, a następnie przeprowadzono pomiary: grubości i składu powłoki, zwilżalności i przyczepności ich do podłoża.
EN
Problems concerning the preparation of 7075 aluminium alloy and non-alloy Grade 2 titanium for electrochemical application of galvanic coatings have been presented. A copper layer, a copper-chromium alloy coating and a nickel-phosphorus alloy coating were deposited onto the surface of materials prepared using various methods. Afterwards, tests were carried out to determine the thickness and composition of the applied coating, its wettability and adhesion to the substrate.
PL
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą przygotowania powierzchni kompozytu grafitowego przed nałożeniem galwanicznej powłoki miedzianej i jej wpływ na proces lutowania miękkiego w połączeniach z materiałami metalicznymi. Na próbki z kompozytu grafitowego, którego powierzchnię przygotowano różnymi metodami, oraz w końcowej obróbce przy użyciu zimnej plazmy, wytworzonej w atmosferze argonu, naniesiono galwanicznie warstwę miedzi, a następnie wykonano badania przyczepności powłoki do podłoża. Wyniki te porównano z wcześniej przeprowadzonymi pomiarami wytrzymałościowymi złączy kompozytu z naniesioną powłoką miedzianą, lutowanych na miękko z elementami ze stopu aluminium PA38 (6060).
EN
In the article issues concerning preparing the surface of graphite composite before putting the galvanic copper layer and its influence on the soldering process were described in connections with metallic materials. To samples of graphite composite, of which the area was prepared with different methods, and in final processing using cold plasma, produced in the atmosphere of argon, galvanic a layer of copper was put, and then a research on the grip of the layer was performed to base material. The results were compared with earlier conducted endurance measurements of connectors of composite with the copper layer, soldered on softly with elements of the alloy of PA38 aluminium (6060).
PL
W artykule przedstawiono i scharakteryzowano metodę brush-plating galwanicznego selektywnego nakładania regeneracyjnych powłok metalicznych na części maszyn. Przedstawiono przykładowe rodzaje powłok metalicznych pod kątem ich zastosowania i właściwości. Omówiono możliwości i ograniczenie technologiczne procesu brush-plating.
EN
The paper presents and describes the brush-plating method of galvanic selective application of regenerative metallic coatings onto machine parts. Exemplary types of metallic coatings are presented in terms of their application and properties. Technological possibilities and limitations of the brush-plating process are discussed.
5
Content available remote Ocena jakości powłoki cynkowej metodami statystycznymi
PL
Dokonano oceny jakości powłoki galwanicznej za pomocą metod statystycznych. Opracowano nową metodykę oceny z punktu widzenia charakterystyk wyglądu i morfologii powłoki, którą pokryto próbki poddane obróbce powierzchni cynkowaniem słabo kwaśnym. Doświadczenia zrealizowano, korzystając z metodyki DoE (experimental design) o sześciu niezależnych zmiennych. Wyniki wykazały, że stężenie chlorku cynku w elektrolicie nie ma wpływu na końcową jakość powłoki cynkowej. Podwyższając stężenie chlorku sodu w elektrolicie, przy jednoczesnym zwiększaniu temperatury elektrolitu obserwowano pogorszenie jakości ogólnej powłoki.
EN
Low-alloy Mn steel sample was electroplated with Zn from ZnCl2, NaCl, H3BO3 and PhCOONa-contg. bath at 10–30°C and 3–5 V for 10–20 min. The Zn coating quality did not depend on the ZnCl2 concn. in the electrolyte. The quality decreased with increasing temp. and NaCl concn.
PL
W artykule przedstawiono sposób kształtowania struktur gradientowych wielowarstwowych powłok galwanicznych, osadzanych na stali C45 i jego wpływ na właściwości tribologiczne otrzymanych powłok.
EN
This paper presents a method of shaping graded multilayer structures electroplated coatings deposited on steel C45 and his influence on the tribological properties of the obtained coatings.
PL
Badania objęły identyfikację jakościową i ilościową bakterii znajdujących się na powierzchni próbek pobranych z konstrukcji łóżka rehabilitacyjnego. Dokonano oceny osadzania się wybranych szczepów bakterii na przygotowanych próbkach stali konstrukcyjnej DC01 z wielowarstwowymi powłokami ochronnymi. Otrzymane wyniki wskazują, że próbki z powłokami ochronnymi: miedź oraz nikiel-miedź, o najbardziej rozbudowanej topografii przestrzennej, stwarzają dogodne warunki dla adhezji bakterii.
EN
The study included a qualitative and quantitative identification of bacteria on the surface of samples taken from the construction of rehabilitation beds An assessment of the deposition of selected strains of bacteria in the prepared samples of constructional steel DC01 with multilayer protective coatings. Samples with protective layers: copper and nickel-copper, with higher developed three-dimensional topography reveals higher bacteria adhesion level.
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań utleniania cyny i niklu jako warstwowych powłok galwanicznych na bazie cienkich drutów z żelaza Armco oraz czystej miedzi. Grubość powłok galwanicznych wynosiła 0,003mm. Tytułem kontrastu zaimplantowano złoto do tkanki mózgowej i podskórnej szczurów. Analizowano zmiany pierwiastka podstawowego -metalicznego oraz tlenu w badanych mikroobszarach przed i po implantacji. Wstępne wyniki badan wskazują na przechodzenie atomów tlenu z powierzchni niektórych pierwiastków metalicznych do tkanki żywej, szczególnie mózgowej. Informuje to o dyfuzji tlenu i absorpcji przez żywą tkankę tego pierwiastka. Natomiast niektóre z badanych metali wskazują, że dyfuzja i wsteczna dyfuzja tlenu w badanych obszarach pozostaje stabilna.
EN
The elaboration presents results of investigation relates to oxidation of tin and nickel galvanic coats covering thin wires made from „Armco" iron. Thickness of galvanic coats reaches 0,003mm. To comparison the golden samples were implanted to the brain and subcutaneous tissue of rats. Authors investigated changes of basic metallic element and of oxygen in micro-areas before and after implantation. The initial results show that oxygen atoms pass from surface of some metallic elements to lively tissues, especially to the brain. So, it confirms that the diffusion of oxygen and absorption by lively tissue comes out. In some investigated metals diffusion and backward diffusion of oxygen in investigated areas stays stable.
PL
Omówiono zalety niskostężeniowych technologii galwanicznego nakładania ochronnych pólbłyszczących powłok niklowych, dekoracyjn -ochronnych powłok niklowych, technicznych powłok: niklowych i hybrydowych kompozytowych powłok niklowych oraz zalety powłok nakładanych wedlug z tych kąpieli.
EN
The advantages of the low - concentration bath for plating of the protective semibright nickel coatings, of the decorative - protective nickel coatings, of the technical nickel coatings and the hybrid composite nickel coatings were discussed. Also the advantages of the coatings plated by these baths were presented.
PL
Przedstawiono gtówne zasady czystszych technologii produkcyjnych w galwanotechnice ze szczególnym podkreśleniem nowoczesnych kąpieli tec-nologicznych o zmniejszonej uciążliwości dla środowiska. Podano krótką charakterystykę inwestycji krótko- i długoterminowych w zakresie czystszych technologii galwanizerskich. Omówiono pokrótce technologię sk-tecznego i ekonomicznego płukania stanowiącego punkt wyjścia do działań w kierunku zmniejszenia zużycia wody i bezpośredniego odzysku kąpieli technologicznych
EN
The principles of the clean production scheme in electroplating have been discussed especially with respect to newly developed environmental friendly electrolytic baths. Short term and long term investment in electroplating using clean production scheme are described. Technology of efficient and cost effective rinsing is presented as a starting point to decrease water consumption and direct recovery of working baths.
11
Content available remote Zmiana składu i stanu powierzchni powłoki galwanicznej srebra w wyniku tarcia
PL
W celu zweryfikowania modelu tarcia suchego (L.1-7) wykonano badania chropowatości i składu warstwy wierzchniej dla skojarzenia ciernego: stalowy trzpień-stalowa tarcza pokryta galwanicznie srebrem. Na skutek pokrycia srebrem nastąpiło wygładzenie powierzchni tarczy i wzrost klasy chropowatości z 9 na 10. W wyniku tarcia obserwujemy znaczne zmiany na powierzchniach skojarzeń ciernych. Występują obszary dużego zużycia, wyrywania cząstek srebra, które można przypisać oddzialywaniom adhezyjnym srebra powłoki galwanicznej oraz srebra przeniesionego na powierzchnię trzpienia. Obserwuje się także obszary wykazujące niewielkie zużycie, czemu towarzyszy polerowanie powierzchni. Badania rentgenowskie wskazują na przeniesienie srebra z tarczy na trzpień i żelaza z trzpienia na tarczę. Pierwszy z tych procesów jest dominującym.
EN
To verify the dry friction model (1-7) roughness and composition of the outer layer for the system: steel pin-steel disk covered galvanicaly with silver was inspected. The result of the silver coating was smoothing out of the disk surface and increasing the roughness class from 9 to 10. Considerable changes on friction surfaces caused by friction were observed. Large areas of wear and silver tear-outs appear. They can be explained by adhesive interaction between the silver coating and silver transferred to the surface of the pin. Areas showing only little wear accompanied by polishing of the surface were observed. X-ray points to a transfer of silver from the disk to the pin and iron from the pin to the disk.The first of those processes dominant.
12
Content available remote Właściwości tribologiczne powłok galwanicznych srebra
PL
Dokonano pomiaru wspólczynnika tarcia suchego w funkcji czasu dla układu stalowy trzpień -stalowa tarcza pokryta galwanicznie srebrem. Wyznaczone zostały zmiany współczynnika tarcia dla nacisków jednostkowych 0,4 MPa, 0,8 MPa,1,2 MPa i dla przedziałów czasowych od 0 do 3600 s (droga tarcia od 0 do 360m).W przedziale pierwszych 120 s czasu tarcia współczynniki tarcia dla rosnących nacisków wynosiły odpowiednio 0,22 0,21, 0,2.Są więc one praktycznie jednakowe.W funkcji czasu zmiany są monotoniczne i dla tej samej gradacji ciśnień zmieniają się w przedziałach: 0,22 -0,63,021-0,61, 0,21-0,6. Można, więc twierdzić, że przedział zmienności µ praktycznie nie zależy od nacisków i czasu tarcia, choć przebieg zmienności jest różny.
EN
Measuring of dry friction coefficient as a function of time was performed for the system: steel pin -steel disk covered galvanicly with silver. Changes of the friction coefficient was obtained for individual pressures: 0,4 MPa ,0,8 MPa, 1,2 MPa and for time intervals 0-3600 s (distance of friction 0-360m). In the interval from 0 to 120 s of action, the friction coefficient for increasing pressures were (respectlively): 0,22, 0,21, 0,21. Therefore they are nearly identical. As a function of time those changes are montone and for the same pressure gradation they change in sections: 0.22-0.63, 0.21-0.61, 0.21-0.6 It can be claimed that the monotonicity interval for µ depends neither on pressures nor on friction time but the way of variability is different in each case.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.