Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 163

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  accident
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
Content available remote Wody pogaśnicze. Cz. 1, Klasyfikacja wód pod kątem występowania zagrożeń
PL
Omówiono aspekty prawne dotyczące klasyfikacji wód pogaśniczych pod kątem potencjalnych zagrożeń. Ustawodawstwo polskie nie jest w tym aspekcie jednoznaczne i w żadnym akcie prawnym nie wskazuje bezpośredniej definicji tych wód. Analiza wykazała, że takie wody mogą być traktowane jako odpady lub ścieki, a na ich kwalifikację wpływa występująca infrastruktura oraz wdrożone rozwiązania techniczno-organizacyjne dla retencji wód pogaśniczych. Nadrzędną zasadą ochrony środowiska jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniu oraz przywracanie do stanu właściwego w przypadku jego zanieczyszczenia lub wystąpienia szkody w środowisku.
EN
A review, with 15 refs., of legal regulations and duties of the chem. companies.
2
Content available remote Ryzyko związane z wyciekiem chemikaliów w trakcie fumigacji
PL
Scenariusze zdarzeń niepożądanych mogą być proste (pojedynczy wypadek), mogą też łączyć dwa lub więcej zdarzeń. Najbardziej niebezpieczna sytuacja występuje w przypadku połączenia wszystkich tych zagrożeń w przypadku wycieku tlenku etylenu (EtO), który powoduje pożar, a następnie inicjuje wybuch. Na podstawie oceny ryzyka uwzględnia się prawdopodobieństwo wystąpienia różnego rodzaju poważnych awarii przemysłowych. Nakładające się strefy zagrożenia są następnie brane pod uwagę przy ocenie rzeczywistego potencjału wzajemnego oddziaływania poszczególnych ocenianych elementów. Od dłuższego czasu renowacje książek, obrazów lub mebli prowadzone są z użyciem środków chemicznych, które mogą być niebezpieczne dla konserwatorów. Powszechnie stosowany EtO jest toksyczny i rakotwórczy. Co więcej, w przeciwieństwie do promieniowania, EtO zawsze pozostaje w książkach i dziełach sztuki w śladowych ilościach, które odparowują i mogą być niebezpieczne. Niemniej jednak EtO jest nadal używany w renowacji dzieł sztuki. Przedstawiono ocenę ryzyka związanego ze zdarzeniami niepożądanymi, takimi jak wyciek materiału niebezpiecznego, wybuch i pożar w komorze fumigacyjnej podczas sterylizacji obiektów.
EN
A review, with 16 refs., of methods for sterilization of documents in libraries and archives by using ethylene oxide.
EN
Despite constant efforts to improve safety in the railway environment, various accidents and incidents happen, resulting in material damage and in the worst case, loss of human lives. This article emphasises the need for proper identification of risks, their constant monitoring, and evaluation of all causes that arise at railway crossings. Furthermore, this paper aims to apply the Reason model to the problems of railway crossings within the case study on the railway network in Slovakia. The timeliness of the problem lies in the possibility of preventing such issues in the operation of rail transport using this model. Prevention is an effective way of averting the serious consequences of accidents in the future.
PL
Układ nerwowy człowieka składa się z układu ośrodkowego oraz układu obwodowego. Nadrzędną funkcję nad całością organizmu pełni ośrodkowy układ nerwowy, stanowiący mózg i rdzeń kręgowy.
EN
In contrast to traditional systems for monitoring fault of the running gear of the rolling stock, this paper proposes a technology of noise control at the onset of defects. The authors consider the possibility of creating an intelligent system that can perform noise diagnostics with the indication of the beginning of the latent period of the initiation of typical defects preceding faults. To this end, using the noise technology, sets of reference informative attributes are created in the training process. The reference sets, in turn, are used to determine the condition of the object at the beginning of the development of defects by comparing them with current noise estimates. It also allows controlling the dynamics of the development of defects.
EN
The article presents a general description of the state of road safety in Poland in the years 2010-2019, taking into account the safety of pedestrians, who belong to the most vulnerable road users. The analyses were based on data obtained from the Road Traffic Bureau of the General Police Headquarters and the National Road Safety Council. The second part describes a proposition of methodology for ex post evaluation of the impact of a new road projecton road safety, including the necessary research tools. Both the proposed methodology and the presented research tools were verified in practical application during the works on the report “Impact of projects implemented under the III and IV priority axes of the Operational Program Infrastructure and Environment 2014-2020 on improvement of road accessibility and traffic load in cities” commissioned by the Centre for European Union Transport Projects.
PL
W artykule scharakteryzowano ogólny stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w latach 2010-2019, uwzględniając bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu, jakimi są piesi. W przeprowadzonych analizach wykorzystano dane Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W drugiej części pracy opisana została propozycja metodologii, w tym narzędzia badawcze służące do przeprowadzenia ewaluacji ex post wpływu nowej inwestycji drogowej na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zarówno zaproponowana metodologia, jak i przedstawione w artykule narzędzia badawcze sprawdziły się w praktyce przy realizacji opracowania zleconego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych pt. „Wpływ działań podejmowanych w ramach III i IV osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na poprawę dostępności drogowej i obciążenie ruchem w miastach”.
EN
As the major industries, mining has high potential risk of accidents. Historically minerals have supported humane development and civilization but at the same time this industry has been accompanied by accidents, often with disastrous consequences. Number of mine accidents worldwide, as well as in the Stan Terg mine is disturbing, even more disturbing is the fact of the repetition of the causes of mining accidents. This investigation aims to analyze the causes of accidents, tending to provide the accidents prevision through risk assessment. For this purposes various data and documents, related to accidents in the Stan Terg mine have been analyzed, as well as international documents and statistics related on mining safety and accidents. Whereas, the time period of 2007–2011 is analyzed as a key study, 306 accidents have been analyzed for this purpose. Accident causes, date and time, accident location, working shift, worker’s age and type of injury have been analyzed for each selected accident. Thus, for this period of time are caused 292 minor injuries, 14 serious injuries and 1 fatality accident, 60–70% of accidents are caused in the production process, 25–35 in the maintenance process, whereas about 2–5% during of monitoring or other types of works.
EN
Criteria of occupational injuries potential risk in the machine-building industry are described in the article. Systemic analysis of the structure of the measures to prevent occupational injuries is given. Main tasks to reduce the risk of industrial injury at the machinebuilding enterprise are analysed. The methodology for optimal planning of accident prevention measures at the machine-building enterprise is described. A mathematical interpretation of the problem is given. The objective function is an argument of the maximum integral effectiveness for the set of planned measures to prevent occupational injuries. Constraint set of the optimization model describes the impossibility to exceed the allowable limit of cost, the feasibility and the possibility of implementing the measure’s plan reasoning from the technological and construction requirements of existing production engineering.
PL
W artykule opisano kryteria potencjalnego ryzyka urazów w pracy w przemyśle maszynowym. Podano analizę systemową struktury środków służących zapobieganiu urazów w miejscu pracy. Dokonano analizy głównych zadań mających na celu zmniejszenie ryzyka urazów w przedsiębiorstwach budowy maszyn. Przedstawiono matematyczną interpretację wspomnianego problemu. Funkcja celu jest argumentem maksymalnej integralnej skuteczności w odniesieniu do pakietu środków służących zapobieganiu urazów w miejscu pracy. Ograniczony pakiet modelu optymalizacyjnego opisuje niemożność przekroczenia dozwolonego limitu kosztów, wykonalność oraz możliwość wdrożenia uzasadnionego planu działania na podstawie wymagań technologicznych i konstrukcyjnych istniejącej technologii produkcji.
PL
Artykuł został poświęcony tematyce środków ochrony oraz ich zastosowaniu w zakładach pracy celem ograniczenia wypadkowości. Środki ochrony bezpośrednio wpływają na wypadkowość w zakładzie pracy a w zależności od charakteru prowadzonej działalności należy dostosować je w taki sposób aby w jak największym stopniu wyeliminować ryzyko ich występowania. Wypadki przy pracy powodują często uszczerbek na zdrowiu lub nawet śmierć. Generują koszty finansowe zarówno dla poszkodowanego jak i zakładu pracy. Są one z reguły wynikiem wielu złożonych cech. Dlatego też podjęto temat pracy, która porusza problematykę środków bezpieczeństwa oraz świadomości ich zastosowania w zakładzie pracy jako kluczowego elementu strategii ograniczania wypadków. Pierwsza część zawiera opis wypadku przy pracy oraz transferu energii. Następnie przedstawione są badania ankietowym i przedstawieniu w nich wyników badań. Artykuł wykazuje, że charakter wykonywanej pracy oraz świadomość pracowników poszczególnych branż jest różna w zależności od typu wykonywanej pracy. Pracodawcy muszą szczególną uwagę zwrócić na zmniejszenie zagrożeń występujących na poszczególnych stanowiskach i dążyć do ich całkowitej eliminacji.
EN
The paper is devoted to the subject of protection measures and their application in workplaces to reduce the accident rate. Protection measures directly affect the accident rate in the workplace, and depending on the nature of the business, they should be adapted in such a way as to eliminate the risk of their occurrence as much as possible. Accidents at work often cause damage to health or even death. They generate financial costs for both the injured party and the workplace. They are usually the result of many complex characteristics. Therefore, the topic of the work was discussed, which deals with the issue of safety measures and awareness of their application in the workplace as a key element of the accident reduction strategy. The first part describes an accident at work and energy transfer. Then the survey research is presented and the research results are presented in them. The article shows that the nature of the work performed and the awareness of employees in particular industries differs depending on the type of work per-formed. Employers must pay special attention to reducing the risks present in individual positions and strive to completely eliminate them.
EN
On the railroads in seismically active regions, the impact of frequent weak earthquakes accelerates the initiation of defects such as wear and tear, cracks and deformation due to fatigue. An analysis of the types and stages of initiation and development of defects preceding accidents at technical facilities has shown that the registration of the beginning of the latent period of transition of objects to an emergency state based on the results of traditional technologies of analysis of measurement information in the applied control systems in the field of railway transport is delayed owing to the difficulties of noise analysis. The proposed algorithms and noise analysis technologies allow forming corresponding sets of informative attributes to control the beginning of the latent period of accidents. Their use in intelligent noise control systems will improve the safety of this mode of transportation. To this end, it is expedient to create a subsystem for noise seismic hazard warning, i.e., a subsystem for noise control of the onset of the initiation and dynamics of development of changes in the technical condition of the rolling stock, railroad tracks, bridges, tunnels, and other railroad infrastructure facilities.
EN
The Baltic Sea basin is analyzed and Baltic Sea main geographical and climatological parameters are presented. The Baltic Sea environmental impacts of human activity and the ways of their consequences protection are discussed. The set of critical infrastructure networks at Baltic Sea and its seaside is identified and critical infrastructures and their operation environment methodology is introduced. The integrated management system of safety and security of Baltic Sea area critical infrastructure networks is proposed as a new research project continuing HAZAD project subjects and its core aims and description are presented. The project research team conception is created and partner cooperation added values are addressed. Seven main steps of project implementation are suggested. Moreover, the appropriate and wide references are given.
PL
Mosty kablobetonowe niepoprawnie zaprojektowane i/lub zbudowane ulegają wpływom szkodliwych czynników środowiskowych. Największe bezpośrednie zagrożenia stwarzają uszkodzenia cięgien sprężających przez korozję. Głównym powodem jest użycie niewłaściwego iniektu cementowego do ochrony cięgien, niewłaściwe wykonanie iniekcji, nieszczelności kanałów kablowych i nieodpowiednie zabezpieczenie zakotwień kabli przed czynnikami powodującymi korozję. Tę problematykę omówiono w artykule. Podano przykłady awarii i katastrof mostów kablobetonowych w świecie.
EN
Post-tensioned bridges incorrectly designed and/or constructed are influenced by harmful environmental factors. The biggest direct hazards are the damage of prestressing strands through corrosion. The main reason is the use of the wrong cement grout to protect the strands, improper injection, leakage of cable ducts and improper protection of tendon anchorages unsuitable protection of cable anchorages against corrosive agents. This issue is discussed in the article. Some examples of failures / catastrophic bridges in the world have been given.
EN
The article presents the results of research, the aim of which was to determine the qualitative and quantitative structure of the causes of accidents that were a result of falling from scaffolding. An original methodology for the classification of accidents with regards to their causes was developed and was based on cluster analysis. An example of using the proposed methodology is provided. 187 post-accident protocols of occupational accidents involving construction scaffolding, which occurred between 2010 and 2017 in selected Polish voivodeships, were analyzed. Afterwards, the matrix of accident causes, for which the calculations were made, was created. Five subsets of accidents were obtained and the accidents were classified to a subset with similar causes.
PL
Branża budowlana zaliczana jest do jednej z najbardziej niebezpiecznych gałęzi gospodarki na świecie. Spowodowane jest to wpływem na bezpieczeństwo pracy wielu czynników, m.in. związanych z warunkami realizacji obiektów budowlanych, rodzajem prowadzonych robót, rodzajem stosowanych urządzeń, itp. Jak pokazują dotychczasowe badania, znaczna część wypadków w budownictwie związana jest z pracą na wysokości, w tym na rusztowaniach budowlanych. Praca na tych stanowiskach obarczona jest dużym ryzykiem zawodowym. Aby ograniczyć liczbę wypadków na rusztowaniach budowlanych konieczne jest właściwe rozpoznanie zjawiska, a zwłaszcza zidentyfikowanie głównych przyczyn sprzyjających powstawaniu wypadków. Celem prowadzonych badań było uzyskanie informacji o strukturze jakościowej i ilościowej przyczyn powodujących największą liczbę wypadków przy pracy z udziałem rusztowań budowlanych. Sformułowany cel główny wymaga osiągnięcia celów pośrednich, do których zaliczono: pozyskanie informacji o wypadkach przy pracy z udziałem rusztowań budowlanych oraz dokonanie klasyfikacji posiadanego zbioru wypadków na podzbiory skupiające wypadki o podobnych przyczynach. Do rozwiązania zagadnienia wykorzystano metodę eksploracji danych – analizę skupień, dostępną w oprogramowaniu Statistica.
EN
An accident is caused by hazardous human behaviour, the operation of mechanical equipment or conditions of the work environment. This article presents an analysis of work safety in a selected mining company which takes in to account the following criteria: position, work experience in the mining industry, work experience in the company analysed, causes of the accident, nature of work, duties performed at the worksite, injury sustained in the accident and the employee’s age.
PL
Wypadki są negatywnymi zdarzeniami, do których dochodzi w środowisku pracy. Poznanie przyczyn wystąpienia wypadku pozwala na zaproponowanie, a następnie wprowadzenie działań zapobiegających zaistnieniu podobnym wypadkom w przyszłości. W artykule omówiono podstawowy podział przyczyn wypadków, podstawy metodologii badania wypadków TOL oraz podano przykład jej zastosowania dla wypadku, jaki miał miejsce w trakcie drążenia wyrobiska chodnikowego.
EN
Accidents are negative events which occur in the work environment. Discovering why an accident happened makes it possible to propose and then implement actions aimed at pre-venting similar accidents in the future. The article presents the basic division of causes of accidents, the basics of the accident analysis methodology TOL and an example of applying it to analyse an accident which occurred when a roadway was driven.
PL
Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy zapisanym w art. 234 §1 kodeksu pracy. Celem procesu badania wypadku jest zidentyfikowanie przyczyn i okoliczności w jakich miał on miejsce, a następnie na tej podstawie podjęcie działań naprawczych, zapobiegających podobnym zdarzeniom w przyszłości. W tym kontekście w artykule omówiono wybrane metody badania wypadków oraz podano przykłady ich zastosowania dla celów redukcji ryzyka wypadkowego.
EN
One of the employer’s basic duties is to investigate the circumstances and causes of work-related accidents as stated in Art. 234 §1 of the Polish Labour Code. The aim of the investigation is to identify causes and circumstances of an accident, and then, on that basis, take corrective actions, preventing similar accidents in the future. According to the National Labour Inspectorate (PIP), approximately one third of companies inspected by PIP, either fails to identify all causes of accidents or identify different causes than PIP inspectors. The reasons for such a situation are twofold: “practical” and “technical”. The first one, “practical”, represents employers’ natural unwillingness to show causes of an accident which are their own fault. The second one, “technical”, results from the lack of knowledge of methodology to investigate accidents which would enable a full analysis of all hazards and causes of accidents, both the direct ones and the indirect ones. Without identifying all of the causes of an accident, proper correction actions cannot be taken i.e. similar recurring accidents, will not be prevented in the future. In this way an employer misses information on possible ways to reduce occupational hazards. One of the ways to prevent such situations is employing methods of analyzing workplace accidents available in the literature. This paper discusses the selected methods of investigating accidents and presents examples of their use to reduce the risk of accident occurrence in the future.
PL
Strażak wykonuje czynności ratowniczo-gaśnicze podczas różnego rodzaju zdarzeń, takich jak: pożary, katastrofy budowlane i chemiczne, wypadki komunikacyjne oraz inne zdarzenia stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Zawód strażaka charakteryzuje się szczególnym narażaniem na różnego rodzaju czynniki ryzyka. Wśród nich wyróżnić można: zawalające się konstrukcje, spadający gruz, toksyczne pyły i gazy, wysoką temperaturę oraz atmosferę ubogą w tlen. W artykule dokonano przeglądu zagrożeń zawodowych na stanowisku pracy strażaka oraz zaprezentowano wybrane wskaźniki charakteryzujące poziom wypadkowości strażaków podczas prowadzonych interwencji.
EN
Firefighter performs rescue and firefighting operations during various types of events such as fires, construction and chemical disasters, transport accidents and other events posing a threat to human health and life. The firefighter profession is characterized by particular exposure to various types of risk factors. Among them can be distinguished: collapsing constructions, falling debris, toxic dust and gases, high temperature and oxygen-poor atmosphere. The article reviews the occupational hazards at the firefighter workplace and presents selected indicators characterizing the level of firefighters accident during interventions.
PL
Warunki pracy to czynnik znacząco wpływający na efektywność realizowanych procesów obróbki, a tym samym na efektywność przedsiębiorstwa. Warunki pracy na stanowisku roboczym są bardzo istotne również z tego powodu, że w dużym stopniu determinują komfort psychiczny pracowników, m.in. dlatego, że mają pośredni wpływ na ich zdrowie. Właściwe zorganizowanie środowiska pracy, zapewniające poprawne jej warunki, wymaga przeprowadzania regularnych badań. Autor wskazuje jakie zagrożenia wypadkowe może generować obróbka mechaniczna metali. Jako przykładem posłużono się sytuacją jaka zaistniała w jednym z zakładów produkcyjnych, zatrudniających ponad 350 osób, posiadającym jeden z najbogatszych parków maszynowych w regionie.
EN
Working conditions are a significant factor influencing the efficiency of machining processes and, consequently, the efficiency of the company. Working conditions at the workplace are also very important, because they determine to a large extent the psychological comfort of employees, among others, because they have an indirect impact on their health. Adequate organization of the working environment to ensure that it is working properly, requires regular medical examinations. The author indicates the accident hazards that can be generated by machining of metals. As an example, the situation which occurred in one of the production plants, employing over 350 people, having one of the richest machine parks in the region, was used.
19
Content available Bezpiecznie na drogach?
PL
W ciągu ostatnich lat w Polsce podjęto wiele działań dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Choć widać pozytywne skutki inwestycji związanych z przebudową oraz budową nowych odcinków dróg, to w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego nadal mamy bardzo wiele do zrobienia. Dobitnie świadczą o tym statystyki – jak wynika z najnowszych danych, w krajach UE najwyższy wskaźnik zabitych na 100 wypadków odnotowano w Polsce.
PL
artykule przedstawiono analizę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Zaproponowano także sposób jego poprawy. Mieszkańcy Polski są przyzwyczajeni do otrzymywania wielu informacji medialnych na temat wypadków i kolizji drogowych. Dane statystyczne, zbierane i analizowane między innymi w ramach Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, funkcjonującego w strukturze Instytutu Transportu Samochodowego, są źródłem informacji służących podejmowaniu decyzji w zakresie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedstawione informacje odnoszą się do sytuacji na drogach we wszystkich regionach kraju. W artykule zaprezentowano ponadto możliwość zastosowania nowoczesnej technologii RFID, jako narzędzia wspomagającego działania dla potrzeb podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach.
EN
The article presents analysis of the road safety level in Poland. A way to improve it was also proposed. The inhabitants of Poland are used to receiving a lot of media information about road accidents and collisions. A statistical data, collected and analyzed, among the others, by the Polish Road Traffic Safety Observatory operating in the structure of the Motor Transport Institute, is a source of information for decision making in the field of actions to improve road safety. The essential information refers to the situation on the roads in all regions of the country. The article also presents the possibility of using modern RFID technology as a supportive tool for the needs of increasing the road safety level.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.