Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oil prices
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Crude oil and natural gas were in the twentieth century and are still the most important strategic resources, which determine many aspects of politics and the world economy. The price level and the availability of oil and gas has a huge impact on the economic situation of all countries of the world. The developments in the oil market were the cause of many wars. The use of oil on an industrial scale it was observed at the end of the nineteenth century and once was considered the most effective source of energy for universal use. Since then, a steady increase of its share in the energy balances of the World. Growing automotive industry in the early twentieth century was also an important factor in increasing the use of oil, which is then processed in many emerging refineries. All this led to the development of the oil industry, which has become an alternative to coal as the main fuel so far. However, a major breakthrough in the use of oil occurred only after the Second World War, when began to rapidly develop such industries as chemical-based oil or plastics industry. This article presents information on traditional and prospective areas where oil deposits in the world and its resources as well as international trade, price formation in the market and prospects of development of the oil market in the world.
EN
The article presents the economic analysis in the field of oil prices and fuel prices high and low sulfur marine. In addition, it presents a forecast of low sulfur marine fuel prices in the port of Antwerp, Rotterdam and Hamburg, taking into account the entry into force of the Directive sulfur for the years 2015-2021.
PL
W artykule zaprezentowano analizy ekonomiczne z zakresu cen ropy naftowej oraz cen paliw żeglugowych wysoko i niskosiarkowych. Ponadto przedstawiono prognozę cen paliw żeglugowych niskosiarkowych w porcie Antwerpia, Rotterdam i Hamburg z uwzględnieniem wejścia w życie dyrektywy siarkowej na lata 2015-2021.
PL
Cechą współczesności jest niezwykła wręcz dynamika życia społeczno-gospodarczego, generowana szybkim rozwojem nauki, techniki i technologii. Ma to odbicie w zachowaniach przestrzennych ludzi i podmiotów gospodarczych. Zmiany w strukturze i wolumenie przewozów w Unii Europejskiej są uwarunkowane potrzebami transportowymi społeczeństw. Ocena teraźniejszych i projekcja przyszłych zachowań transportowych jest warunkiem tworzenia sprawnego i efektywnego systemu transportowego. Celem artykułu jest przedstawienie czynników mających decydujący wpływ na kształtowanie popytu na usługi transportowe w UE. Analiza zachowań transportowych Europejczyków pozwala na zobrazowanie aktualnych słabości sektora transportu w odniesieniu do stopnia wypełnienia potrzeb i stanowi punkt wyjścia do prognozowania przyszłych potrzeb transportowych. Artykuł powstał na bazie wyników badań przeprowadzonych w ramach pracy habilitacyjnej autorki oraz projektu ORIGAMI (Optimal Regulation and Infrastructure for Ground, Air and Maritime Interfaces) realizowanego w ramach 7 Programu Ramowego UE.
EN
The general characteristic of the present society life is unusual even dynamics, generated by rapid development of science, engineering and technology. This is reflected in the spatial behavior of people and businesses. Changes in the transport structure and volume are conditioned by mobility needs of EU society. Assessment of current and projected future travel behavior is a prerequisite for the creation of an efficient and effective transport system. This article aims to analyze the decisive factors which shaping future trends in travel behavior of EU society. Analysis of the Europeans' transport behavior allows to capture the current weakness of the transport system in relation to the degree of fulfillment of needs and at the same time to provide a starting point to predict future transport needs of EU society. This article is based on research conducted under the habilitation dissertation and project ORIGAMI (Optimal Regulation and Infrastructure for Ground, Air and Maritime Interfaces) implemented under the 7th EU Framework Program.
4
PL
W artykule zwrócono uwagę na rolę, jaką dzisiaj pełni Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) na rynku ropy naftowej. Przeanalizowano przyczyny i skutki podejmowanych przez nią działań. Przedstawiono także rolę Rosji, jaką może ona odegrać w Organizacji jako jej potencjalny członek. Od początku latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, znaczenie Organizacji dla rynku ropy naftowej systematycznie malało. Dzisiaj, pomimo że kraje OPEC nadal mają wpływ na podaż i ceny ropy, to jednak nie są w stanie ich kontrolować. Związane to jest z ewolucją rynku ropy, wewnętrzną sytuacją Organizacji oraz zmianami uwarunkowań w jakich kartel funkcjonuje. Obecnie OPEC - pomimo podejmowania pewnych działań asekuracyjnych - boryka się z wieloma trudnościami, które znacznie ją osłabiły, degradując jej wpływ na rynek ropy. Zaliczyć do nich można: malejący udział zasobów ropy naftowej krajów OPEC w globalnych zasobach surowca, malejący udział podaży krajów OPEC w globalnej podaży surowca, rozłam w Organizacji, notoryczne przekraczanie limitów produkcji przez kraje OPEC, wzrost znaczenia rynków terminowych ropy naftowej, zmniejszające się zasoby wolnych mocy produkcyjnych w krajach kartelu, niekonsekwencja działań Organizacji i spadająca wiarygodność oraz wysokie uzależnienie budżetu państw OPEC od wpływów z tytułu sprzedaży ropy naftowej, a także niestabilna sytuacja społeczno-polityczna w tych państwach.
EN
The paper highlights the role that the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) plays today on crude oil market. We analyzed the causes and effects of the measures she takes. Also discusses the role that Russia can play in the Organization as a potential its member. Since the beginning of the eighties of last century, the importance of the Organization for the market of crude oil decreased steadily. Today, despite the fact that OPEC continues to have an impact on supply and oil prices, yet are unable to control them. This is connected with the evolution of the oil market, the internal Organization situation and changes of circumstances in which the cartel operates. Currently, despite of undertaking certain safeguard actions, OPEC is facing many difficulties, which greatly weakened it degrading its impact on the oil market. This include: declining share of oil reserves of OPEC countries in global oil reserves, declining share of OPEC supply in the global supply of this raw material, a split in the Organization, notorious infringement of production limits by the OPEC countries, rise of oil futures markets, diminishing production capacity unused reserves in the countries of the cartel, inconsistency of the Organization and falling credibility and high dependence of the OPEC on budget revenues from oil sales, as well as unstable socio-political situation in those countries.
PL
Artykuł prezentuje wyniki analizy tendencji dziennych i rocznych cen ropy naftowej oraz ich prognozy krótkoterminowe. Prognoza na podstawie danych rocznych wskazała na kierunki zmian cen, natomiast prognoza na bazie dziennych cen ropy Brent z dopuszczalnym błędem wskazała cenę ropy na kolejne dwa tygodnie (dziesięć notowań). Autorzy również tumaczą i przedstawiają mechanizmy i czynniki kształtujące cenę ropy na rynku finansowym. Wyjaśniają, na czym polega zjawisko spread tradingu w odniesieniu do rynku ropy naftowej.
EN
The article presents the results of trend analysis of daily and annual oil price and their short-term forecasts. Forecast on the basis of annual data indicated the directions of price changes, while forecasts based on daily prices of Brent crude oil, with a maximum error predicted oil prices for next two weeks (ten listing). The authors also suggest and explain the mechanisms and factors influencing on the price of oil on the financial market. Moreover, they represent the phenomenon of spread trading in relation to the oil market.
6
Content available Prognozy cen ropy na giełdzie w Nowym Jorku
PL
Celem publikacji jest przedstawienie prognoz jakościowych dotyczących oceny relacji pomiędzy podażą a popytem na rynku ropy w najbliższych latach oraz prognoz ilościowych ceny ropy na giełdzie w Nowym Jorku w 2010 r. Do zbudowania prognoz zastosowano dwie następujące metody: zmodyfikowaną metodę scenariuszy użytej do tworzenia prognoz jakościowych, modelu multiplikatywnego do utworzenia prognozy ilościowej. Do zbudowania scenariuszy wykorzystano własną propozycję budowy scenariuszy uproszczonych z wykorzystaniem podstaw teorii decyzji i rachunku prawdopodobieństwa. Prognoza ilościowa jest oparta na modelu multiplikatywnym i powstała jako efekt zastosowania standardowych metod statystyki matematycznej w analizie szeregu czasowego. Wykonanie prognoz zostało poprzedzone analizą literatury w celu opisania zjawisk i procesów obecnie występujących na rynku paliw.
EN
This paper's objective is to present the qualitative forecast regarding the assessment of the relation between the supply and demand on the oil market in the next few years as well as the quantitative forecast for the oil prices on the New York Stock Exchange in 2010. The analysis focuses on the application of the scenario method used to develop qualitative forecasts. In order to develop scenarios, the author's own method of simplified scenario construction using the basics of decision theory and the calculus of probability was applied . The quantitative forecast is based on the multiplicative model and it was created as a result of the application of standard methods of the analysis of time series. Forecasting was preceded by the analysis of present and historical phenomena and processes on the oil market.
PL
Z początkiem 2007 roku nie przewidywano, że ceny ropy naftowej osiągną tak rekordowy poziom. Istotnym problemem na rynku jest nierównomierne rozmieszczenie oraz bardzo duża koncentracja zasobów ropy w krajach słabo rozwiniętych. Kraje wysoko rozwinięte posiadają najczęściej ograniczone zasoby tego surowca w stosunku do zgłaszanych potrzeb. Obecnie rozbieżność jaka występuje pomiędzy stanem pożądanym, a rzeczywistym w podaży ropy stanowi ważny czynnik determinujący rynek. Uświadomienie sobie groźby wystąpienia zakłóceń w jej dostawach dało początek spekulacjom, czego efektem jest obserwowany niekontrolowany i nie zawsze uzasadniony wzrost jej cen. W niniejszym artykule podejmuje się próbę określenia wpływu zmian w otoczeniu światowym na poziom cen ropy naftowej w roku 2007. Istota prezentowanej pracy wyraża się w identyfikacji głównych czynników sektorowych i pozasektorowych. Podejmowane działania umożliwiają rozpoznania warunków i zasad funkcjonowania światowego rynku naftowego. Artykuł zawiera szczegółowe informacje dotyczące gospodarki ropą naftową. Przybliża najważniejsze wydarzenia społeczno-gospodarcze kształtujące poziom i dynamikę cen omawianego surowca. Zawraca uwagę na występujące w sektorze naftowym ograniczenia środowiskowe, ekonomiczne i technologiczne. Artykuł kończy prognoza cen ropy na lata 2008-2009. Zawarte zostały propozycje przyszłych kierunków działań w ramach gospodarki ropą naftową.
EN
In early 2007 it was not predicted that prices of petroleum would achieve such a record level. An important problem on the market is the uneven distribution and high concentration of resources of petroleum in weakly developed countries. Highly industrialized countries always own limited stocks in relation to their proposed needs. At present, the divergence that exists between the desirable and actual condition in the supply of crude oil is an important factor determining the market. The realization of the threat of the occurrence of any disturbances has given way to speculations, whose effect is the observed uncontrolled and not always justified growth of prices. In this article an attempt has been taken to define the influence of the world environment on the level of crude oil prices in 2007. The essence of the work presented is expressed in the identification of chief sector and extrasector factors. The actions taken will make it possible to make a diagnosis of the conditions as well as rules functioning in oil markets. This article includes detailed information about the management of the petroleum economy. It presents the most significant social and economic events which can exert influence on the level and dynamics of crude oil prices. It also pinpoints the occurring environmental, economical and technological limitations in the oil sector. The article ends with a prediction of oil prices in years 2008-2009. The proposals of future courses of action within the management of the petroleum economy have also been included.
PL
Artykuł przedstawia główne czynniki kształtujące cenę ropy naftowej w świecie w roku 2006. Przybliża najważniejsze wydarzenia społeczno-gospodarcze, wpływające na jej poziom. Charakteryzuje światowy rynek ropy naftowej. Przedstawia też prognozę cen na rok 2007.
EN
This paper presents key factors influencing the world's oil prices in 2006. It introduces major social and economic events reflected in price levels, and gives a characteristic of the world's oil market. It also sets out a price forecast for the year 2007.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.