Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 628

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  corrosion resistance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
EN
This work presents the possibility of the use of a deep eutectic solvents (DES) in the electropolishing process for 316 austenitic stainless steel, instead of highly aggressive conventional sulphate baths. The main emphasis was on finding some relationships between the anodic polarization parameters of the 316 steel, and its surface morphology, topography and corrosion resistance. It has been shown that an increase in the bath temperature from 25 to 65°C accelerates dissolution kinetics of 316 steel in a DES composed of choline chloride and ethylene glycol. The anodic polarization at a current density 15 mA cm–2 for 5 min resulted in removal of the scratches from previous mechanical polishing. By increasing the current density from 15 to 25 mA cm–2, some visual surface levelling was obtained – austenite grains became visible, and the selective etching of grain boundaries has not been observed. Although the samples after anodic polarization were characterized by Ra = 78 ±27 nm (at 15 mA cm–2) and Ra = 96 ±37 nm (at 25 mA cm–2), so a bit higher than Ra for as-supplied steel (43 ±11 nm), the anodic polarization has increased their corrosion resistance in 0.5 mol dm–3 NaCl corrosive environment. The highest polarization resistance (Rp = 2.1-2.4 MΩ cm2 after 22-24 hrs of exposure) was calculated for the steel polarized at 15 mA cm–2 for 5 min. Increasing the current density from 15 to 25 mA cm–2 did not impair the corrosion resistance and resulted in significant broadening of the passive region of this steel during registering the potentiodynamic polarization curves in 0.5 mol dm–3 NaCl.
PL
W pracy zaprezentowano możliwość użycia rozpuszczalników eutektycznych (deep eutectic solvents, DES) w procesie polerowania elektrochemicznego stali austenitycznej 316, w zastępstwie konwencjonalnych i agresywnych kąpieli siarczanowych. Uwagę skupiono na znalezieniu powiązań między parametrami procesu polaryzacji stali 316 a morfologią powierzchni, topografią i odpornością na korozję. Wykazano, że wzrost temperatury kąpieli z 25 do 65°C wpływa na wzrost szybkości roztwarzania stali 316 w rozpuszczalniku DES złożonym z chlorku choliny i glikolu etylenowego. Polaryzacja anodowa przy gęstości prądu 15 mA cm–2 w czasie 5 min spowodowała wyraźne usunięcie rys powstałych po mechanicznym szlifowaniu powierzchni. Poprzez zwiększenie gęstości prądu z 15 do 25 mA cm–2, uzyskano pewne wizualne wyrównanie powierzchni – ziarna austenitu zostały ujawnione, a jednocześnie nie zaobserwowano selektywnego roztwarzania w obrębie ich granic. Pomimo że po polaryzacji anodowej stal charakteryzowała się chropowatością Ra = 78 ±27 nm (przy 15 mA cm–2) i Ra = 96 ±37 nm (przy 25 mA cm–2), a więc nieco więcej niż wartość Ra w stanie dostarczenia (43 ±11nm), to polaryzacja w rozpuszczalniku DES zwiększyła jej odporność na korozję w 0,5 mol dm–3 roztworze NaCl. Najwyższą wartość rezystancji polaryzacji (Rp = 2.1-2.4 MΩ cm2 po 22-24 godzinach ekspozycji) obliczono dla stali polaryzowanej przy 15 mA cm–2 przez 5 min. Zwiększenie gęstości prądu z 15 do 25 mA cm–2 nie pogorszyło odporności na korozję, a skutkiem tego było poszerzenie zakresu pasywnego w trakcie rejestracji krzywych polaryzacyjnych w 0,5 mol dm–3 roztworze NaCl.
2
Content available remote Wpływ cyklicznych obciążeń mechanicznych na odporność korozyjną aluminium
PL
W artykule zaprezentowano wpływ zmęczeniowych obciążeń mechanicznych na odporność korozyjną profili okiennych i drzwiowych wykonanych ze stopu aluminium EN AW-6063 z powłoką poliestrową. W badaniach zastosowano własną metodę oceny, polegającą na cyklicznych obciążeniach skupionych działających na próbkę metodą trójpunktowego zginania. Efektem tych obciążeń było powstanie w obrębie struktury aluminium trwałego odkształcenia plastycznego, podczas gdy w przypadku powłoki pokrywającej profile aluminiowe nastąpiło niewielkie zmniejszenie odporności korozyjnej, niepowodujące jednak utraty właściwości barierowych. Stwierdzono również, że gdy obciążeniom mechanicznym towarzyszy działanie kwaśnej mgły solnej, pojawiają się mikrouszkodzenia w strukturze powłok, w istotny sposób zmniejszając ich właściwości barierowe, co potwierdzono wynikami badań spektroskopii impedancyjnej.
EN
The article presents the effect of mechanical load fatigue on corrosion resistance of profiles made of EN AW-6063 aluminium alloy with polyester coating. In test, own research methodology was used, consisting in cyclical application of concentrated load to the tested sample with the three-point bending method. The effect of these loads was the formation of a permanent plastic deformation within the aluminium structure, while in the case of the coating covering aluminium profiles, there is a slight reduction in corrosion resistance, without the loss of barrier properties, however. It was also found that when in addition to mechanical load, salt spray test was applied, microdamage in the coatings’ structure appeared, significantly reducing their barrier properties, which was confirmed by the results of impedance spectroscopy.
EN
Polymer coatings are increasingly used in varied fields and applications from simple coatings of barrier to intricated nanotechnology based composite. In the present study, polyvinylidene fluoride(PVDF)/Hydroxyapatite (HA )coatings were produced by spin coating technique over 316L SS. Scanning Electron Microscopy (SEM) and Atomic Force Microscopy (AFM) were used to observe the coated 316L SS substrates surface morphology. The corrosion protection efficiency of pure polyvinylidene fluoride and polyvinylidene fluoride/HA nanocomposite coatings on 316L SS was inspected using potentiodynamic polarization along with the ions release techniques in Hank’s solution. A superior biocompatibility and an improved protection performance against corrosion were obtained for the 316L SS samples with nanocomposite coatings compared with the pure polyvinylidene fluoride coatings and pristine 316L SS counterparts. The 316L SS samples coated by PVDF/HA nanocomposite showed enhanced corrosion protection within Hank’s solution. The corrosion of 316L SS samples within Hank’s solution increased from 92.99% to 99.99% when using 3wt% HA due to increasing the PVDF inhibition efficiency. Good agreements in the electrochemical corrosion parameters were obtained from using ions release and potentiodynamic polarization tests.
4
Content available remote New approach towards the machining process after laser cladding
EN
As a chip-free and high-efficiency three-dimensional forming technology, laser cladding has been successfully applied in the green manufacturing and remanufacturing of some high-end engineering parts/components. However, in most cases, cladding coatings need to be machined due to the poor surface finishing by sole laser cladding technique. The study aims to explore an effective way to replace the current machining process after laser cladding, which is supposed to be incapable of satisfying the various technical requirements of some high-demand engineering parts/components. With this purpose, three new surface strengthening processes, i.e. ultrasonic roller burnishing at ambient temperature (URB), ultrasonic roller burnishing at warm temperature (UWB), and UWB coupled with continuous heat treatment (UWB/HT), were proposed and comparatively explored. The contact stresses between the contact pairs in URB were calculated and analyzed in theory. A set of ultrasonic roller burnishing equipment was self-manufactured to perform the experiment. Comparing with the conventional process, the three new processes were evaluated mainly from aspects of surface finishing, the adhesion behavior and corrosion resistance of the finished surface. Summarily, ultrasonic warm burnishing coupled with continuous heat treatment (UWB/HT) is considered to have the greatest potential to achieve the effective machining after laser cladding with excellent surface finishing over the other two strategies, which is expected to further advance the application of laser cladding technique particularly in the fabrication of some high-demand products serving in harsh conditions.
5
EN
The paper describes the method of producing a zinc coating on steel by electro-spark deposition technology. The technology of applying electro-spark zinc to the surface was presented. Microscopic observations and corrosion resistance tests were made. The possibilities of practical application of this type of coatings in the process of repairing zinc coatings, either damaged or with manufacturing defects, were analyzed.
PL
Austenityczna stal nierdzewna jest uważana za materiał o doskonałej odporności na korozję i akceptowalnych właściwościach mechanicznych, zalecany do różnych zastosowań konstrukcyjnych, przemysłowych i biomedycznych. W agresywnych środowiskach chlorkowych jest ona podatna na miejscową korozję wżerową. Oceniono odporność na korozję stali nierdzewnej typu AISI 316Ti o powierzchni pasywowanej kwasem azotowym w kwasowym 1 M roztworze jonów chlorkowych w temp. 22-80°C. Ocenę tę oparto na wynikach ekspozycyjnych testów zanurzeniowych i wynikach elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS).
EN
Com. Ti-stabilized Cr-Ni-Mo austenitic stainless steel was passivated with HNO₃ soln. and then studied for pitting corrosion in 5% FeCl₃ soln. (pH 1.2) by 24-hours std. immersion test and in 0.9 M NaCl + 0.1 M HCl soln. (pH 1.1) by electrochem. impedance spectroscopy (EIS test) at 22- 80°C. The pits were significantly bigger at 22°C than those at 50°C but the distribution of pitting was markedly lower. The polarization resistance decreased with increasing the temp. The quality of the surface passive film was several times lower at 80°C than at the lower temp.
EN
The AISI 316L type steel belongs to the group of chromium-nickel stainless steels. They are determined according to European standards as X2CrNiMo17-12-2 and belong to the group of austenitic stainless steels. Steels of this group are used for elements working in seawater environments, for installations in the chemical, paper, and food, industries, for architectural elements, and many others. The chemical composition of corrosion-resistant austenitic steels provides them with an austenite structure that is stable in a wide temperature range, under appropriate conditions for heating, soaking, and cooling. 316L steel plate was subjected to a technological treatment of hot straightening with an oxyacetylene torch, which is not commonly used for this type of steel, mainly due to the lack of objective assessment of whether the austenitizing temperature has been achieved and the stability of the heat treatment process is ensured. The single-phase structure of austenite with high corrosion resistance, without precipitation of carbides, steel is obtained by supersaturation in water from 1100°C. The purpose of the presented research was to determine the usefulness of the flame straightening process for a ship structure made of 316L steel.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad ochroną stali nierdzewnej (X20Cr13) za pomocą powłok silanowych. Powłoki składające się z winylotrójmetoksysilanu (WTMS), etanolu oraz kwasu octowego o różnym stężeniu WTMS w roztworze osadzano metodą zanurzeniową i poddano procesowi starzenia w powietrzu. Właściwości ochronne powłok oceniano w zakwaszonych środowiskach siarczanowych (pH=2) zawierających i nie zawierających jony chlorkowe. Wykazano, że badane powłoki skutecznie chronią stal przed korozją w obydwu środowiskach. Otrzymane powłoki scharakteryzowano pod kątem odporności korozyjnej, morfologii powierzchni oraz adhezji do podłoża.
EN
The paper presents the results of research on the protection of stainless steel (X20Cr13) with silane coatings. Coatings consisting of vinyltrimethoxysilane (VTMS), ethanol and acetic acid with various concentrations of components were deposited by immersion and subjected to an aging process in air. The protective properties of the coatings were assessed in acidified sulphate environments (pH = 2) with and without chloride ions. It was proved that the tested coatings effectively protect steel against corrosion in both environments. The obtained coatings were characterized in terms of corrosion resistance, surface morphology and adhesion to the substrate.
PL
Podstawowym zadaniem powłok cynkowych jest ochrona przed korozją podłoża stalowego lub żeliwnego, natomiast zagadnienia estetyki i cech dekoracyjnych są drugorzędne. Powłoki cynkowe wytworzone w warunkach przemysłowych mogą charakteryzować się wieloma potencjalnymi defektami wyglądu, które jednak nie mają decydującego wpływu na ochronę podłoża przed korozją. Wady powłok cynkowych wynikają z reguły z niewłaściwego przygotowania powierzchni wyrobów stalowych do cynkowania ogniowego. Wywiera to jednak pewien wpływ na ich odporność korozyjną. Celem pracy było określenie wpływu usuwania defektów powłok cynkowych na odporność korozyjną powłoki cynkowej. Badania przeprowadzono na ocynkowanych zanurzeniowo (ogniowo) próbkach stali gat. S235 z defektami powłoki cynkowej, tj. z miejscami nieocynkowanymi w wyniku użycia antyspawu, pisaka olejowego lub śladów po naklejkach. Do naprawy powłoki cynkowej użyto farby zaprawkowej na bazie cynku oraz powszechnie stosowanego w zakładach cynkowniczych korektora „cynku w sprayu”. Wykonano analizę metalograficzną celem oceny mikrostruktury powłoki cynkowej. Grubość powłoki mierzono zgodnie z normą PN-EN ISO 1463. Odporność korozyjną powłok cynkowych po naprawie oceniono na podstawie wyników testu NSS wg PN-EN ISO 9227. Praca ma charakter aplikacyjny. Przedstawione wyniki badań jednoznacznie wskazują, że użycie korektora, tzw. „cynku w sprayu” nie zapewnia dobrej odporności korozyjnej zgodnie z normą PN-EN ISO 1461.
EN
The primary purpose of the galvanized coating is to protect the iron or steelwork against corrosion, while considerations related to aesthetics or decorative features should be secondary. Zinc coatings manufactured in industrial conditions may have many potential appearance defects, which, do not have a decisive impact on the protection of the substrate against corrosion. The post-galvanizing defects are usually the result of improper surface preparation of steel products before HDG (hot dip galvanizing). However, this has some influence on their corrosion resistance. The aim of the work was was to determine the effect of removing zinc coatings defects on their corrosion resistance. The tests were carried out on hot-dip galvanized samples of S235 steel with zinc coating defects, i.e. with non-galvanized places as a result of using an anti-weld, an oil marker or traces of stickers. Zinc paint and a corrector commonly used in Galvanizing Plants: „zinc spray” were used to repair the zinc coating. Metallographic analysis was performed to assess the microstructure of the zinc coatings. The coating thickness was measured in acc. with PN-EN ISO 1463. Corrosion resistance of the zinc coatings after repair was assessed on the basis of NSS test results acc. to PN-EN ISO 9227. This work is practical. The presented test results clearly indicate that the use of the „zinc spray” corrector does not provide good corrosion resistance in accordance with PN-EN ISO 1461.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań określające wpływ dodatku Bi i Sn do kąpieli cynkowej na odporność korozyjną powłok otrzymanych na stali zbrojeniowej. Powłoki do badań wytworzono na stali B500SP w kąpieli cynkowej zawierającej dodatki AlBi i AlBiSn. Odporność korozyjną powłok porównywano z odpornością korozyjną powłoki otrzymanej w kąpieli Zn-Al. Ujawniono mikrostrukturę oraz określono grubość powłok. Odporność korozyjną powłok określono porównawczo w standardowym teście korozyjnym w obojętnej mgle solnej. Badania w komorze solnej prowadzono zgodnie z normą PN- EN ISO 9227. Stwierdzono, że dodatek Bi oraz BiSn powodują obniżenieodporności korozyjnej powłok na stali zbrojeniowej B500SP.
EN
The article presents the results of research determining the effect of the bismuth and tin addition to the zinc bath on the corrosion resistance of coatings obtained on reinforcing steel. Coatings for research were made on B500SP steel in a zinc bath containing AlBi and AlBiSn additions. The corrosion resistance of the coatings was compared with the corrosion resistance of the coating obtained in the Zn-Al bath. The microstructure was revealed as well as the thickness of the coatings was determined. The corrosion resistance of the coatings was determined comparatively in a standard corrosion test in neutral salt spray. The tests in the salt chamber were carried out in accordance with the PN-EN ISO 9227 standard. It was found that the addition of bismuth and BiSn decrease the corrosion resistance of coatings on B500SP reinforcing steel.
EN
The paper presents comparative results of corrosion resistance tests on AISI304 steel orthodontic arch-wires, before and after low temperature plasma nitriding or oxynitriding, carried out at cathodic potential. Oxynitriding processes were carried out at different concentrations of air added. Corrosion resistance tests of diffusion surface layers were carried out via electrochemical impedance spectroscopy and the potentiodynamic method in non-deaerated artificial saliva solution at 37 °C. The results were complemented with analysis of the alloy’s structure and surface topography. They showed an increase in corrosion resistance of AISI304 steel after glow-discharge nitriding and oxynitriding. In addition, due to the considerable roughness of the initial material, the surface layers produced are susceptible to pitting corrosion. Increasing the concentration of air in a reactive atmosphere negatively affects the electrochemical homogeneity of the layer, which is not translated, due to the low concentration of chlorides in corrosion environment, to reducing the durability of the produced layers. This is evident in the values of breakdown potential (Enp) initiating pitting corrosion, which are comparable in all cases and amount to approx. 820 mV ± 30 mV, slightly exceeding (by approx. 100 mV) the breakdown potential of the initial material. Only in the case of the layer with the maximum oxygen addition, the presence of a transpassive area is observed within which the oxynitrided layer is redeveloped, resulting in the observed exfoliation process of the layer.
PL
W pracy przedstawiono wyniki porównawcze łuków ortodontycznych ze stali AISI304 w stanie wyjściowym oraz po obróbce azotowania lub tlenoazotowania jarzeniowego w niskotemperaturowej plazmie, przeprowadzone na potencjale katody. Procesy tlenoazotowania prowadzono przy różnych stężenia dodatkowanego powietrza. Badania odporności na korozję warstw azotowanych lub tlenoazotowanych przeprowadzono metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) i metodą potencjodynamiczną w nieodpowietrzonym roztworze sztucznej śliny w 37 °C. Wyniki uzupełniono analizą struktury stopu oraz topografii powierzchni. Wyniki wykazały wzrost odporności na korozję po zastosowanych obróbkach jarzeniowych. Z uwagi na znaczną chropowatość materiału wyjściowego, wytworzone warstwy są podatne na korozję wżerową. Dodatkowo, wzrost stężenia powietrza w atmosferze reaktywnej, zwiększa niejednorodność elektrochemiczną warstwy obserwowaną w badaniach impedancyjnych. Nie powoduje to jednakże, z uwagi na niskie stężenie chlorków w roztworze, obniżenia trwałości wytworzonych warstw. Uwidacznia się to w wartościach potencjałów przebicia (Epit), które są porównywalne we wszystkich przypadkach i wynoszą ok. 820 mV ± 30 mV, nieznacznie przekraczając (o ok. 100 mV) potencjał przebicia materiału wyjściowego. Jedynie w przypadku warstwy z maksymalnym dodatkiem tlenu obserwuje się obecność obszaru transpasywnego, w obrębie którego, dochodzi do przebudowy warstwy tlenoazotowanej, skutkujące obserwowanym procesem łuszczenia się warstwy.
PL
Właściwa konserwacja ekranów przeciwdźwiękowych ma na celu nie tylko poprawę ich estetyki, ale przede wszystkim utrzymanie trwałości zabezpieczeń antykorozyjnych. Dobór metody usuwania zanieczyszczeń z konstrukcji ekranów przeciwdźwiękowych powinien uwzględniać wiele różnorodnych czynników, które przedstawiono w opracowaniu. Plan prac konserwacyjnych dotyczący mycia ekranów przeciwdźwiękowych musi opierać się na wiedzy o odporności korozyjnej materiałów użytych do konstrukcji ekranów, rodzaju usuwanych zanieczyszczeń i oddziaływaniu środków czyszczących na myte powierzchnie i środowisko. Częstotliwość prac konserwacyjnych zależy głównie od środowiska korozyjnego w jakim znajdują się ekrany i rodzaju zastosowanych zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. W artykule przedstawiono podział ekranów przeciwdźwiękowych ze względu na konstrukcję i zastosowane materiały, klasyfikację zanieczyszczeń ekranów, rodzaje środków czyszczących oraz podsumowano przegląd literatury pod kątem ogólnych zaleceń dotyczących doboru metod czyszczenia do materiału stosowanego na ekrany przeciwdźwiękowe.
EN
Proper maintenance of noise barriers improves their aesthetics and, above all, maintains the durability of anti-corrosion protection. The selection of the method of removing contaminants from the construction of noise barriers should take into account many different factors presented in the study. The maintenance plan for cleaning noise barriers must be based on the knowledge about the corrosion resistance of materials used for the construction of barriers, the type of removed contaminants and the impact of cleaning agents on the cleaned surfaces and environment. The frequency of maintenance work depends mainly on the corrosive environment in which the screens are located and the type of corrosion protection applied. The article presents the types of noise barriers by construction and materials used, classification of barriers’ contamination, types of cleaning agents and summarizes the literature review in terms of general recommendations for the selection of cleaning methods for the material used for noise barriers.
PL
Niniejszy artykuł stanowi kontynuację badań nad obróbką cieplną (OC) cynkowej powłoki zanurzeniowej, naniesionej na stal i żeliwo szare. Obróbka ta powoduje zmiany w strukturze powłoki, co bezposrednio przekłada się na jej właściwości mechaniczne i użytkowe. W poprzednich publikacjach analizowano wpływ OC w zakresie temperatur: 390 ÷ 530ºC. Obróbka ta spowodowała istotne zwiększenie twardości powłoki cynkowej, jednak wiązało się to także z niekorzystnym efektem - znacznym zmniejszeniem odporności korozyjnej w stosunku do próbek bazowych, których nie poddano OC [9]. Zmiana odporności korozyjnej była skutkiem nieciągłości – pękniec, które pojawiły sie w powłoce w następstwie zbyt wysokiej temperatury OC. Obróbka w zakresie niższych temperatur, tj. 270 ÷ 350ºC nie powoduje tak istotnego obniżenia odporności korozyjnej, weryfikowanej za pomocą przyspieszonych badań w komorze solnej wg ISO 9227 (solanka obojętna). Oprócz odporności na korozję mierzono także wpływ OC na inne właściwości powłoki cynkowej, tj.: odporność na ścieranie – przy zastosowaniu testera T-11 oraz zmianę twardosci, mierzoną metodą Vickersa -HV 0,02, dedykowaną do cienkich powłok. Przeprowadzone badania dowiodły korzystnego wpływu przeprowadzonej niskotemperaturowej obróbki cieplnej w odniesieniu do otrzymanych wartości badanych właściwosci mechanicznych powłoki cynkowej.
EN
This paper contains a continuation of research on the heat treatment (OC) of a hot-dip zinc coating applied to steel and cast iron. This treatment causes changes in the structure of the coating, which directly influences its mechanical and functional properties. In previous publications, the influence of OC in the range of 390 ÷ 530ºC was analyzed. The above-mentioned treatment resulted in a significant increase in the hardness of the zinc coating, but it was also associated with an adverse effect – a significant reduction in corrosion resistance compared to the base samples [9]. The decrease in corrosion resistance is the result of discontinuities in the coating resulting from treatment at too high temperature. Machining at lower temperatures, i.e. 270-350ºC, does not cause such a significant reduction in corrosion resistance, verified by accelerated corrosion tests in a salt chamber according to ISO 9227 (NSS Test). In addition to corrosion resistance, the impact of OC on other properties of the zinc coating, i.e. abrasion resistance using the T-11 tester and analysis of hardness changes, carried out using the Vickers -HV 0.02 method, dedicated to thin coatings. The tests proved the beneficial effect of the low-temperature heat treatment carried out in relation to the obtained values of the tested mechanical properties of the zinc coating.
PL
Często wymagane jest, aby oprócz skutecznej ochrony przed korozją konstrukcje miały także estetyczny wygląd nałożonych powłok. Niejednokrotnie jest to bardzo trudne, zwłaszcza, gdy wyroby po cynkowaniu narażone są na oddziaływanie czynników atmosferycznych tj. wilgoci czy opadów deszczu. Pomimo faktu, że srebrno błyszcząca powłoka cynkowa z czasem blaknie i staje się szara po kilku miesiącach, naturalne produkty korozji cynku tzw. „biała korozja” są nieakceptowalne przez klientów finalnych. Jednym ze sposobów zabezpieczenia cynkowanych wyrobów przed pojawieniem się pierwszych produktów korozji cynku jest użycie pasywacji. Celem pracy było porównanie efektów zastosowania pasywacji chemicznej i polimerowej oraz wdrożenie najlepszego rozwiązania. Odporność korozyjną powłoki cynkowej oceniono na podstawie testu NSS wg PN-EN ISO 9227 oraz badań w warunkach terenowych (polowych). W celu oceny mikrostruktury powłoki cynkowej oraz pomiaru jej grubości wykonano analizę metalograficzną nałożonych powłok. Nie stwierdzono różnic pomiędzy pasywacją chemiczną i polimerową pod kątem odporności korozyjnej powłoki cynkowej. Z uwagi na aspekt ekonomiczny bardziej zasadnym jest wykorzystanie pasywacji chemicznej do zabezpieczania wyrobów przed tworzeniem się białej korozji.
EN
It is often required that, in addition to effective protection against corrosion, the structures should also have an aesthetic appearance of the applied coatings. It is difficult, especially when products after hot dip galvanizing (HDG) are exposed to weather conditions i.e. moisture or rainfall. Despite the fact, that the silver shiny zinc coating fades with time and becomes gray after a few months, natural zinc corrosion products, so-called „white corrosion”, is unacceptable to final customers. One of the way to protect galvanized products against the appearance of the first zinc corrosion products is passivation. The aim of this work was to compare the effects of chemical and polymer passivation and to implement the best solution. The corrosion resistance of the zinc coating was evaluated on the basis of the NSS test according to PN-EN ISO 9227 and tests in field conditions. The metallographic analysis was performed by assessing the microstructure of the zinc coating and measuring its thickness. There were no differences between chemical and polymer passivation in terms of corrosion resistance of the zinc coating. Due to the economic aspect, it is more reasonable to use chemical passivation to protect products against the formation of white corrosion.
PL
Od lipca 2018 r. do listopada 2019 r. firma OPTEM wraz z Zakładem Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej realizowały projekt badawczy pt. „Innowacyjne prefabrykaty łukowe o podwyższonej trwałości przeznaczone dla budownictwa komunikacyjnego”, którego celem było opracowanie nowego prefabrykatu łukowego optem-ARCH. W rezultacie otrzymano znacząco ulepszony wyrób budowlany charakteryzujący się mniejszym ciężarem oraz podwyższoną odpornością na korozję.
EN
From July 2018 to November 2019, the OPTEM company together with the Department of Roads and Bridges of the Rzeszów University of Technology were implementing a research project „Innovative prefabricated arched components of increased durability for transportation engineering”, the aim of which was to develop a new optemARCH prefabricated arch. As a result, a significantly improved construction product of lower weight and totally corrosion resistant was obtained.
16
Content available remote Badania nad otrzymywaniem betonu ogniotrwałego z udziałem tialitu
PL
Przeprowadzono badania nad otrzymaniem betonu ogniotrwałego z udziałem tialitu (Al2TiO5). Badania obejmowały dwa sposoby wprowadzenia tialitu do składu betonu ogniotrwałego: 1. – syntezę proszku tialitu i wprowadzenie go do składu korundowego betonu nisko – i ultranisko-cementowego w ilości 10%, 2. – syntezę tialitu in-situ w korundowym betonie nisko-, ultranisko– i bezcementowym. Wykonano próbki betonów oraz oznaczono ich wytrzymałość na zginanie i na ściskanie oraz porowatość otwartą i gęstość pozorną zgodnie z normą PN-EN ISO 1927-6. Wykonano również badania własności wysokotemperaturowych próbek: odporności na wstrząs cieplny przez ogrzewanie w 950 °C i chłodzenie w wodzie, ogniotrwałości pod obciążeniem oraz wtórnej rozszerzalności i skurczliwości cieplnej. Przeprowadzono badania odporności materiałów na korozyjne działanie ciekłego aluminium. Własności otrzymanych betonów z dodatkiem tialitu porównano z własnościami betonów bez tego dodatku. Badania wykazały, że sposób otrzymania betonu tialitowego (wprowadzenie gotowego tialitu lub otrzymanie in-situ) wpływało na jego własności mechaniczne i fizyczne. Betony z dodatkiem gotowego tialitu charakteryzowały się lepszymi własnościami w porównaniu do betonów z tialitem powstałym in-situ. Na własności betonów miała również wpływ zawartość cementu: zwiększenie zawartości cementu prowadziło do poprawy wytrzymałości mechanicznej, zwiększenia gęstości pozornej i obniżenia porowatości otwartej. Można zatem stwierdzić, że zwiększenie dodatku cementu wywierało korzystny wpływ na własności betonu w temperaturze otoczenia. W przypadku własności wysokotemperaturowych badania wykazały, że ogniotrwałość pod obciążeniem i rozszerzalność cieplna betonów z gotowym tialitem były nieco gorsze w porównaniu do betonów referencyjnych (bez dodatku tialitu). Z kolei porównując odporność na wstrząs cieplny betonów ultraniskocementowych, beton z dodatkiem tialitu charakteryzował się nieco większą odpornością. Różnice we własnościach wysokotemperaturowych pomiędzy betonami z tialitem i betonami bez dodatku nie były znaczące prawdopodobnie z powodu małego udziału tialitu w składzie. Być może większy udział tialitu prowadziłby do bardziej wyraźnej poprawy własności wysokotemperaturowych betonów. Betony zawierające tialit były odporne na działanie ciekłego aluminium, co pozwala na ich stosowanie w kontakcie z tym metalem.
EN
Investigation was carried out on the possibility of obtaining a castable with thialite (Al2TiO5) addition. The research involved two ways of introducing tialite into the composition of castable: i. the synthesis of tialite powder and its introduction into the high-alumina low- and ultra-low-cement castable in an amount of 10%, ii. in-situ tialite synthesis in high-alumina low-, ultra-low– and zero-cement castable. Castable samples were prepared and their bending and compressive strength as well as open porosity and bulk density were determined in accordance with standard PN-EN ISO 1927-6. High-temperature properties of samples such as resistance to thermal shock by heating at 950 °C and cooling in water, refractoriness under load and thermal expansion were investigated. Tests of the corrosive resistance to the liquid aluminium were carried out. The properties of castables containing the addition of thialite were compared with the properties of the reference castable. Studies have shown that the method of obtaining thialite castable (introduction of ready-made thialite or prepared in-situ) affected its mechanical and physical properties. Castables with the addition of ready-made thialite had better properties compared to castables with thialite formed in-situ. The alumina cement content also influenced the castable properties: increasing the cement content led to an improvement in mechanical strength, an increase in apparent density and a decrease in open porosity. It can therefore be concluded that increasing the cement addition had a beneficial effect on the concrete properties at ambient temperature. In the case of high temperature properties, studies have shown that refractoriness under load and thermal expansion of castables with ready-made thialite were slightly worse compared to reference castables (without the addition of thialite). In turn, comparing the resistance to thermal shock of ultra-low-cement castables, material with the addition of thialite was slightly more resistant. Differences in high temperature properties between castables with thialite and reference castables were not significant, probably due to the relatively low content of thialite in the composition. Perhaps a larger content of thialite would lead to a more pronounced improvement in the high-temperature properties of castables. Thialite containing castables were resistant to liquid aluminium, which allows their use in contact with this metal.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny odporności korozyjnej powłok stopowych poddanych obróbce cieplnej (Zn-Ni-W/320°C oraz Zn-Ni-P-W/320°C). Wyznaczono morfologię powierzchni oraz skład fazowy otrzymanych powłok. Odporność na korozję elektrochemiczną badano w 5% roztworze NaCl. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że odporność korozyjna powłoki Zn-Ni-P-W/320°C jest większa niż powłoki Zn-Ni-W/320°C.
EN
The paper presents results of research concerning the evaluation of corrosion resistance of heat-treated alloy coatings (Zn-Ni-W/320°C and Zn-Ni-P-W/320°C). The surface morphology and phase composition of the obtained coatings were determined. Electrochemical corrosion resistance was studied in 5% NaCl solution. On the basis of these studies it was found that the corrosion resistance of Zn-Ni-P-W/320°C coating is higher than Zn-Ni-W/320°C coating.
EN
Orthodontic wires are components of fixed appliances used to perform the necessary tooth movements in the course of the orthodontic treatment. A variety of materials e.g. metals, alloys, polymers and composites are used to produce orthodontic wires. This study examined the mechanical strength and cracks resistance of three different types of wires, i.e. made of: austenitic steel grade AISI 303, NiTi alloy and Tiβ alloy. Corrosion processes are regarded to have a harmful effect on the properties of orthodontic wires, such as their strength, biocompatibility and aesthetic appearance. In this study, we investigated the corrosive behaviour of the wires in the artificial saliva solutions with varied pH simulating the natural oral cavity environment. It was demonstrated that the orthodontic rectangular wires made of austenitic steel grade AISI 303 exhibited the highest tensile strength. The NiTi alloy wires exhibited the best plastic properties of all the examined samples. In the case of electrochemical tests (changes in corrosion potential over a period of 24 h), the wire made of austenitic steel and the NiTi alloy wire reached a stable level of the stationary potential in the acidic environment. For the wires made of Tiβ, the highest stationary potential was observed in the alkaline environment. Additionally, the Tiβ alloy wire revealed the broadest passivation area in the specified potential scope.
PL
Na Dolnym Śląsku zbudowano pod koniec XIX wieku wiele stalowych zbiorników wieżowych dla potrzeb sieci wodociągowych. W artykule zaprezentowano jeden z nich, który jest nadal eksploatowany – od 135 lat – i jest jednym z najstarszych obiektów stalowych o konstrukcji powłokowej w Europie. Kolejne stalowe konstrukcje powłokowe, powstałe na Dolnym Śląsku na początku lat 30. XX wieku, to 4 duże baterie silosów do magazynowania zboża, które są pierwszymi stalowymi silosami na świecie eksploatowanymi do tej pory bez zakłóceń. Opisano nowatorskie konstrukcje tych silosów oraz oceniono ich trwałość eksploatacyjną. Oprócz niezwykłej wartości historycznej prezentowane konstrukcje zbiorników i silosów mają swoją wartość jako poligon doświadczalny do analiz odporności korozyjnej i trwałości eksploatacyjnej stalowych konstrukcji budowlanych. Losy tych konstrukcji zależą przede wszystkim od jakości projektu i wykonawstwa oraz warunków eksploatacji, co wykazano na przykładzie zaprezentowanych zbiorników i silosów.
EN
In Lower Silesia, many steel tower reservoirs were built at the end of the 19th century for water supply networks. The article presents one of them, which is still in operation for 135 years and is one of the oldest steel buildings having a steel shell structure in Europe. Another steel shell structures, created in Lower Silesia at the early thirties of the 20th century, are 4 large grain storage silo batteries, which are the first steel silos in the world and have been operated without disturbances so far. Innovative constructions of these silos were described and their service life evaluated. In addition to their extraordinary historical value, the presented tank and silo constructions have their value as an experimental base for the analysis of corrosion resistance and service life of steel building structures. The fate of these structures depends primarily on the quality of design and workmanship and operating conditions, as shown by the example of the tanks and silos presented.
EN
The oral cavity due to its temperature fluctuations, changing pH, high humidity, action of mechanical forces and the presence of microorganisms is a favorable environment for degradation of dental materials. The paper presents comparative results on orthodontic arch-wires AISI304 steel before and after low temperature plasma nitriding carried out at cathodic potential (conventional) and at plasma potential, i.e. in a process incorporating an active screen. Corrosion resistance test on nitrided layers produced on stainless steel were carried out via electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and the potentiodynamic method in non-deaerated artificial saliva solution at 37°C. The results were complemented with analysis of the structure, surface topography and microhardness. The results showed an increase in corrosion resistance of AISI304 steel after conventional glow-discharge nitriding.
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.