Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PAM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
Alamouti encoding is a well-known space time block encoding technique used to improve the received signal quality in Rayleigh fading channels. In aeronautical telemetry, this encoding technique is applied to shaped offset quadrature phase shift keying tier generation (SOQPSK-TG) modulation in order to handle the two-antenna issue. It is provided for in telemetry-related IRIG standards. In this paper, we propose a unique decoding architecture for Alamouti-encoded SOQPSK-TG signals, taking advantage of pulse amplitude modulation decomposition with soft and hard outputs. We exploit this result to obtain a Viterbi algorithm (VA) for hard decoding and a soft output Viterbi algorithm (SOVA) for soft and hard decoding, with a twofold benefit: operation using one trellis structure, unlike decoders that are based on the 8-waveforms cross-correlated trellis-coded quadrature modulation (XTCQM) approximation, and very attractive bit error rate performance, as well as a complexity trade-off.
PL
Skażenie wody oraz zmiany klimatyczne bezpośrednio wpływają na występowanie wielu chorobotwórczych pasożytniczych form dyspersyjnych. Do najgroźniejszych dotychczas poznanych organizmów wodnych zalicza się Naeglerię fowleri, potocznie zwaną ,,amebą wyjadającą mózg’’. Uznawana jest za czynnik etiologiczny pierwotnego zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych (Primary Amebic Meningoencephalitis, PAM). Śmiertelność tej choroby sięga blisko 99% i dotyczy głównie osób korzystających z wodnych form rekreacji. Pojedyncze przypadki zarażenia pierwotniakiem odnotowano po spożyciu wody wodociągowej.
EN
Contamination of water and climate change directly affects the occurrence of many pathogenic parasitic forms dispersion. For the most dangerous aquatic organisms known so far include Naeglerię fowleri amoeba commonly called ,, eat the brain “. It is considered to be the primary etiologic factor for encephalitis and meningitis (Primary Amebic Meningoencephalitis, PAM). The mortality rate of this disease is nearly 99% and concerns mainly people who use forms of aquatic recreation. Isolated cases of infection with the protozoan observed after the consumption of tap water.
3
Content available remote Choosing a Target Sequence for Gene Editing – on sgRNA design
EN
The CRISPR-Cas9 system is being widely used for genome engineer-ing in many different biological applications. As a prokaryotic adaptive immunity sys-tem, that was originally adapted from the bacterial Type II CRISPR, CRISPR-Cas9 uses a non-coding RNAs. Those RNAs guides Cas9 nuclease, which in turn induce site-specific DNA cleavage at a specific locations in genome. Such mechanism gives an opportunity to create a programmable method for genome editing. The first step in a CRISPR/Cas9 gene engineering experiment is to design a custom single guide RNA (sgRNA). This paper discusses a possible way of organizing data for designing sgRNA using a fast and general-purpose cluster computing system based on MapReduce paradigm.
PL
CRISPR-Cas9 to system powszechnie używany w procesach inży-nierii genetycznej. Jako mechanizm adaptacyjnej swoistej odpowiedzi immunologicz-nej pochodzi pierwotnie z bakterii typu drugiego oraz wykorzystuje niekodujące RNA do modyfikacji DNA. Cas9 to enzym, który działając na DNA i RNA doprowadza do ich rozkładu przez rozerwanie wiązań fosfodiestrowych wewnątrz łańcucha kwasu nukleinowego. Cięcia te dzięki istniejącym mechanizmom zostają automatycznie po-łączone już bez wyciętego fragmentu. W ten sposób działa programowalne narzędzie do edycji genomu. Pierwszym krokiem przy procesie edycji genomu jest zaprojekto-wanie pojedynczej nici RNA (single guide RNA – sgRNA) i na tym etapie skupia się niniejsza praca. W pracy postanowiono wykorzystać podejście MapReduce do obli-czeń związanych z pierwszym etapem funkcjonowania CRISPR/Cas9. Zaproponowa-no zoptymalizowany sposób organizacji danych wykorzystywanych do projektowania sgRNA na podstawie systemu przetwarzania rozproszonego opartego na paradygma-cie MapReduce.
EN
The paper presents two mathematical models of railway current collectors both with two degrees of freedom. The first one, hereinafter Pantograph Articulated Model (PAM), has one degree of freedom in rotational motion and the second degree of freedom in translational motion. The second model, called henceforth as Pantograph Reference Model (PRM), has both degrees of freedom in translational motion. Differential equations of the PAM contain very complex coefficients dependent on rotation angles of individual arms. These coefficients can be determined analytically, based on the dimensional and material data of the collector. The mathematical formulation of the PRM is relatively simple, but the coefficients in differential equations of this model are equivalent. Defining them by way of analysis makes it necessary to adopt numerous simplifying assumptions. Application of the PRM is justifiable in many cases, particularly while analysing the interaction between the collector and the contact line. In order to ensure that the results of the analysis are reliable, it is necessary to define, with appropriate accuracy, the equivalent values of the PRM coefficients. This is usually done through experiments. The paper shows the way in which the PRM coefficient values are defined based on the PAM simulation. The advantage of the presented method is that it does not require a complex experimental setup.
5
Content available remote Właściwości nanokompozytów poliakrylamidu z nanocząstkami srebra lub złota
PL
Nanocząstki srebra (Ag-MSA) i złota (Au-MSA), otrzymane przez chemiczną redukcję soli Ag i Au z zastosowaniem kwasu merkaptobursztynowego (MSA) jako stabilizatora, wprowadzono do poliakrylamidu (PASI). Otrzymane nanokompozyty PAM scharakteryzowano metodami spektroskopowymi (FTIR , UV-Vis). Zbadano wpływ promieniowania UV(o długości fali 254 nm) na cienkie filmy i wodne roztwory potiakrylamidu oraz kompozytów poliakrylamidu z nanosrebrem i nanozłotem. Wyniki badań spektroscopowych pozwoliły stwierdzić, że w układzie poliakrylamid/nanozłoto przemiany fotochemiczne przebiegają znacznie wydajniej niż w czystym polimerze. Natomiast wpływ nanocząstek srebra na foto-degradację poliakrylamidu jest nieznaczny. Wizualizacja nanocząstek i kompozytów polimerowych -ich rozmiary, kształty, jednorodność i właściwości nanomechaniczne - zostały zbadane metodami mikroskopii skaningowej (HR-TEM iAFM).
EN
Sifoer and gold nanoparticles (Ag-MSA, Au-MSA), obtained by chemical reduction of Ag and Au salts using mercaptosuccinic acid (MSA) as a stabilizer, were introduced to polyacrylamide (PAM) matrix. Obtained PAM nanocomposites were characterized by spectroscopic techniąues (FTIR, UV-Vis). The effect of UV radiation (wavelength of254 nm) on thin films and aąueous solutions of polyacrylamide and its composites with nanosilver and nanogold was examined. The results of spectroscopic studies revealed that the photochemical reactions in polyacrylamide/nanogold system run much more efficiently comparing to the pure polymer. In contrast, the effect of siver nanoparticles on the photodegradation of polyacrylamide is insignificant. Visualization of nanoparticles and polymer composites - their size, shape, uniformity and nanomechanical properties were examined by scanning microscopy methods (HR-TEM and' AFM).
EN
Forest nurseries are mostly located in light and very light sandy soil sites. They are characterised by low water holding properties in the aeration zone, and their water resources depend mainly on precipitation. One of the possible ways to solve this problem is to use hydrogel additives to soils. The objective of this study was to investigate the influence of polyacrylamide Super Absorbent Plus on water retention curve of a sandy soil from forest nursery in Julinek. Surface soil layer (15 cm deep) was collected for experiments. It was mixed and divided into 5 parts. Each part, except control, was enriched with hydrogel additives in the amount of 0.5, 2, 4, and 6 g·dm-³. Six samples were taken from each soil part with hydrogel treatment and from control soil (without hydrogel). Water retention was measured with the Soil Moisture Equipment Corporation (Santa Barbara, California, USA) - LAB 012 in Agrophysics Institute in Lublin. Results of soil moisture at particular water potential values were shown as pF curves, and the analyses of soil retention properties were performed for particular pF ranges adopted after WALCZAK et al. (2002). Soil treatment with hydrogel increased soil retention properties, mainly in the range of pF less then 2.0. The largest increase of retention capacity was found in the range of pF 0-2.2. It means that hydrogel accumulates the gravitation water in the soil, which under natural conditions rapidly permeates the soil profile and becomes unavailable for plants.
PL
Szkółki leśne lokalizowane są w najczęściej na siedliskach o glebach lekkich i bardzo lekkich. Gleby te charakteryzują się małymi zdolnościami utrzymywania wody w strefie aeracji, a o jej zasobach decydują głównie opady atmosferyczne. Jednym ze sposobów rozwiązania tych problemów może być zastosowanie hydrożeli polimerowych (superabsorbentów) jako dodatku do gleby. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu dodatku hydrożelu polimerowego Super Absorbent Plus na krzywą retencji wodnej gleby piaszczystej w szkółce leśnej w Julinku. Do oznaczeń pobrano wierzchnią warstwę gleby do głębokości 15 cm, następnie wymieszano ją i podzielono na 5 części. Każdą część, oprócz próby kontrolnej, wymieszano z założonym dodatkiem hydrożelu w ilości 0,5; 2; 4; i 6 gramów na dm³ gleby. Z każdej części gleby z założonym dodatkiem hydrożelu oraz próby kontrolnej bez dodatku hydrożelu pobrano po 6 próbek. Pomiary retencji wodnej wykonano za pomocą aparatury firmy Soil Moisture Equipment Corporation (Santa Barbara, California, USA) - LAB 012 w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie. Uzyskane wyniki wilgotności w warunkach poszczególnych wartości potencjału wody glebowej przedstawiono w postaci krzywych pF, a analizę właściwości retencyjnych gleby przeprowadzono w poszczególnych zakresach pF przyjętych za WALCZAK i in. (2002). Hydrożel dodany do gleby zwiększył jej zdolności retencyjne głównie w zakresie pF mniejszym od 2.0. Największe zwiększenie pojemności wodnej odnotowano w zakresie pF 0-2,2. Oznacza to, że hydrożel zatrzymuje w glebie wodę grawitacyjną, która w naturalnych warunkach szybko przesiąka w głąb profilu glebowego, czyniąc ją dostępną dla roślin.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.