Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  produkcja małoseryjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Robot działający bez programowania
PL
Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji naukowcy z firmy Siemens opracowali robota, który może wytwarzać produkty bez konieczności programowania - ramiona pracują razem i samodzielnie przydzielają sobie zadania. To obiecująca zapowiedź zautomatyzowanego wytwarzania mniejszych partii produktów.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań opracowanej metody efektywnego pomiaru części w przemyśle lotniczym, redukującej zaangażowanie pracowników i umożliwiającej sterowanie procesem w oparciu o wyniki pomiarów. Stosując ideę SPC opracowano metodę analizy danych dostosowaną do nadzorowania i sterowania produkcją krótkich serii wysoko dokładnych części. Została ona zaimplementowana w zbudowanym w ramach badań systemie pomiarowym składającym się z dedykowanej aplikacji informatycznej współpracującej z systemem ERP zarządzającym zlecaniami produkcyjnymi, systemem zarządzania danymi technologicznymi i pomiarowymi oraz elektronicznymi urządzeniami pomiarowymi. Zbudowany system pomiarowy pozwalający na automatyzację zaawansowanego przetwarzania danych pomiarowych jest obecnie poddawany testom przemysłowym.
EN
The article presents results of the research on new data analysing method suitable for control of production of high quality parts manufactured in short batches. The method was implemented in the IT measurement system. It allows automation of most of operations done by machine operator. It is also integrated with the ERP system for orders management, the system of process data management, barcodes sensors for parts and documentation identification and electronic measurement tools.
3
PL
Proces cięcia może się odbywać w sposób manualny dzięki pracy operatora oraz w sposób zmechanizowany przy wykorzystaniu układu zautomatyzowanego poddanego odpowiedniemu sterowaniu. Wybór typu cięcia powinien być dobrze przemyślany i mieć uzasadnienie ekonomicznie.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie trudności w odnajdywaniu rzeczywistych przyczyn opóźnień, propozycja sposobu określania przyczyn źródłowych oraz zestawienie tychże przyczyn dla wybranego okresu czasu w przedsiębiorstwie o produkcji małoseryjnej i wieloasortymentowej. W artykule przedstawiono charakterystykę produkcji małoseryjnej i wieloasortymentowej ze szczególnym uwzględnieniem jej specyfiki w zakresie przyczyn opóźnień. Przedstawiono propozycję algorytmu odnajdywania przyczyn źródłowych oraz narzędzia analizy przyczynowo - skutkowej, które mogą być z powodzeniem zastosowane do determinacji przyczyn źródłowych opóźnień oraz zaprezentowano ich przykładowe zastosowanie. Zestawiono również rzeczywiste przyczyny źródłowe w wybranym okresie czasu w przedsiębiorstwie o produkcji małoseryjnej i wieloasortymentowej.
EN
The aim of the article is to explain how the root causes of delays can be determined in the small lot and multi - assortment production. Difficulties in the determination are listed and commented. The delay cause finding algorithm is presented with associated root - cause analysis tools. The examples of their use are shown. The real root - causes of delays in a production company with the small lot and multi - assortment production are presented.
5
Content available remote Poddostawca w warunkach produkcji małoseryjnej
PL
W artykule omówiono wybrane problemy przygotowania i realizacji produkcji jednostkowej i małoseryjnej w szczególności realizowanej przez poddostawców. W analizie zwrócono szczególną uwagę na zjawisko uczenia się i zapominania nawyków produkcyjnych i konsekwencje ich pomijania, szczególnie w kontekście realizacji długoterminowych umów przy relatywnie niskim wolumenie oraz dłuższych przerwach pomiędzy kolejnymi zamówieniami. Omówiono również zagadnienia dokładności wykonania, odpowiedzialności i rentowności poszczególnych programów operatywnych. Artykuł zawiera też pewne uwagi dotyczące analitycznych metod przygotowania programów produkcyjnych, analizy kosztów i rentowności. Praktyczne zastosowanie omówionych zagadnień wymaga jednak zebrania specyficznych danych dotyczących wykorzystywanych materiałów, czasów technologicznych, wykorzystania czasu pracy, kosztów jednostkowych itp.
EN
This paper discus some problems of preparing and manufacturing of small-serial and unitary production, especially performed by subcontractors. Additionally author paid special attention of the problem of learning and forgetting curve phenomena and consequence of overlook them in long time agreements especially for low - volume quantities parts or goods ordered with relative long interval time between successive orders the some goods. Finally the paper presents some remarks regarding analytical method of operation programs, costs and operating efficiency changes calculation. Practical using of above mentioned details require collecting of special production dates regarding materials, time of operation performance, operations preparing time, labour and other resources consumption, unit cost and so on.
EN
According to requirements of the contemporary market the SME.s must offer the wide range of products adapted for individual requirements of the customer. This leads to manufacture in very short cycles and to the necessity of the individual production of unit and small batch condition. The manufacturing process requires documentation of the production. Very often, the documentation process and the time of its formation is limited. The article includes an analysis of the modern manufacturing systems and answers the question: how is possible to produce without having a documentation in paper form. The presented solution is used during the products manufacturing in the SMEs.
7
Content available remote High-variety products manufacturing based on dynamic classification
EN
According to the requirements of the market, a great number of small companies are forced to offer a wide variety of products and to frequently respond to the market with customized solutions. This paper presents high-variety products manufacturing based on dynamic classification. High-variety production, like mass customization, is facing the challenge of effective variety management, which needs to deal with numerous variants of both product and process in order to accommodate diverse customer requirements. In high-variety production, in spite of applying modern techniques, setup time still plays an important part in the production cycle time. The problem is not single change over time, but is in the quantity of changeovers required. This observation inspired the author to prepare a method of setup time reduction through the appropriate arrangement of tasks in the operational production plan. The appropriate arrangement of tasks means considering the similarity of parts from the point of view of operations carried out. The similarity of parts facilitates setup time reduction, which translates into smaller lot sizes, reduced in-process inventories, shorter lead time and higher throughput. The method was validated in the conditions of best practice production for unit and small batch production.
PL
Wymagania współczesnego rynku przedsiębiorstwa determinują wytwarzanie wielowariantowych wyrobów dostosowanych do potrzeb użytkownika. W produkcji wielowariantowych produktów, pomimo zastosowania nowoczesnych metod zmniejszania czasu przezbrojenia, nadal odgrywa on znaczną rolę w cyklu produkcji. Problem dotyczy nie czasu pojedynczego przezbrojenia, ale liczby przezbrojeń. Stąd opracowano metodę skrócenia czasu przezbrojenia poprzez sekwencjonowanie zadań na poziomie operacyjnego planu produkcji. Zaproponowana metoda zakłada ustalenie podobieństwa zadań ze względu na wykonywaną operację przy użyciu wielostopniowej i dynamicznej klasyfikacji. Uwzględniono cechy konstrukcyjne, technologiczne oraz zmienne cechy organizacyjne wytwarzania. Metodę sprawdzono w praktyce produkcyjnej małych i średnich przedsiębiorstw.
8
Content available remote Organizacyjne aspekty przygotowania i realizacji produkcji małoseryjnej
PL
Podstawowy problem organizacyjny w produkcji małoseryjnej stanowi cykliczne przygotowywanie handlowych i operatywnych programów produkcyjnych: uszeregowanie zadań (zleceń, partii produkcyjnych i jednostkowych wyrobów), przydzielenie odpowiednich stanowisk roboczych, dostępnych technologicznych, materiałowych i czasowych zasobów. Dodatkowo zwrócono uwagę na zjawisko produkcyjnego uczenia się i zapominania w odniesieniu do produkcji małoseryjnej oraz na problemy pracochłonności, kosztów jednostkowych, efektywności, jakości i szeregowania zadań produkcyjnych dla omawianego rodzaju produkcji.
EN
The basic organizational problem of low-volume production consists in a cyclic preparation of commercial and operative production programs, ranking of tasks (purchase orders, batches of individual products), assignation of appropriate production stands, available time reserves as well as processing and material resource. Additionally author paid attention to the problem of learning and forgetting curve phenomena for this kind of production. The paper presents some remarks regarding the calculation of labour consumption, unit cost, operating efficiency and scheduling of processing tasks problems for discussed production as well.
PL
W artykule omówiono narzędzia statystycznego sterowania procesem dla krótkich serii. Przedstawiono podstawowe problemy związane z krótkimi przebiegami produkcyjnymi i sposoby ich rozwiązania, a także zaprezentowano najczęściej stosowane karty kontrolne: kartę wartości nominalnej x-R, kartę krótkich serii x—R. Zastosowanie tych narzędzi zilustrowano przykładem z produkcji przemysłowej.
EN
The tools of statistical process control for short production runs were presented. Main problems connected with short runs and their solutions were shown as well as the most often used control charts: Nominal x —R Chart and Short Runjc—R. Application of tools mentioned above were illustrated on the base of an example from industry.
PL
W pracy przedstawiono zadanie planowania produkcji małoseryjnej typu gniazdowo-otwartego. Do rozwiązania tej klasy zadań opracowano algorytm na podstawie procedury GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure). Dla przedstawionego algorytmu opisano wyniki eksperymentu komputerowego.
EN
The paper presents task formulation job shop - open shop problem. The algorithm based on the on procedure GRASP, has been prepared for the class of mentioned task. The results of the computer experiment for the ałgorithm has been presented.
PL
W pracy przedstawiono jedną z klas gniazdowego problemu szeregowania zadań. Do rozwiązania tego problemu zaimplementowano algorytm symulowanego wyżarzania. Eksperymenty były porównane z zadaniami testowymi i otrzymanymi przy użyciu procedury GRASP.
EN
One class of problem, that presents general case of scheduling problem. The algorithm is presented for solving the flexible job shop problem. The algorithm is based on the simulated annealing metaheuristic modified appropriatelly. Experiments were compared with test problem and results obtained with GRASP procedure.
Mechanik
|
2005
|
R. 78, nr 4
205-206, 208, 210, 212, 214-215
PL
Postępy w metodach RT i RM: Selective Laser Melting (SLM), Laser Cladding (LC) i High Performance Cutting (HPC) na tle ekspozycji prezentowanej na 11. Światowych Targach Oprzyrządowania, Projektowania i Rozwoju Wyrobów - EuroMold 2004 we Frankfurcie n. Menem. Perspektywy rozwoju rapid-technologii.
EN
Progress in RT- and RM-methods: Selective Laser Melting (SLM), Laser Cladding (LC) and High Performance Cutting (HPC) against the background of exposition on the 11th edition of EUROMOLD 2004 in Frankfurt on Main. Perspectives of development of rapid technologies.
PL
Przesłanki rozwoju rapid-technologii. Postępy dokonane w metodach RP: Stereo-Litography (SL), Fused Deposition Modeling (FDM), Multi-Jet Modeling (MJM), Selective Laser Sintering (SLS) i 3D-Printing (3DP) na tle ekspozycji 11. Światowych Targów Budowy Oprzyrządowania, Projektowania i Rozwoju Wyrobów - EuroMold 2004 we Frankfurcie n. Menem.
EN
Premises of development of rapid-technologies. Progress in Rapid-methods and processes: Stereo-Litography (SL), Fused Deposition Modeling (FDM), Multi-Jet Modeling (MJM), Selective Laser Sintering (SLS) i 3D-Printing (3DP) against the background of exposition of the 11th edition of the EUROMOLD 2004 in Frankfurt on Main.
PL
Przedstawiono technologię produkcji prefabrykatów schodowych jako elementów przestrzennych, skomplikowanych w swojej formie, w aspekcie produkcji małoseryjnej, mającej być alternatywą rozwiązań monolitycznych.
EN
The production technology of prefabricated spatial stair elements (rather complicated in the aspect of semi-mass production) which could be alternative against monolithic solutions has been presented.
PL
W artykule podjęto problematykę określania kosztów zapewnienia jakości w warunkach jednostkowej i małoseryjnej produkcji, gdy istnieje możliwość realizacji kilku wariantów procesu produkcyjnego. Przedstawiono warianty produkcji przekładni zębatych ogólnego przeznaczenia w warunkach produkcji jednostkowej i małoseryjnej. Zaproponowano rachunek kosztów działań (ang. Activity Based Costing} jako najdokładniejszą metodę wyznaczania kosztów dla wyrobów produkowanych jednostkowo lub w krótkich seriach. Przedstawiono model kalkulacji kosztów oparty na metodzie ABC. Wskazano możliwość wykorzystania metody ABC jako narzędzia wspomagającego doskonalenie procesów związanych z zapewnieniem jakości produktu. W pracy podjęto również problem optymalizacji produkcyjnego z punktu widzenia kosztu i czasu jego realizacji. Zaproponowano wybór wariantu optymalnego na podstawie idei optimum Pareto.
EN
Problem of determination of the quality assurance costs in conditions of piece and small batch production has been presented in the paper. Alternative variants of the cylinder cogwheel manufacturing process structure have been shown. Activity Based Costing has been proposed as the most accurate method of costs determination in conditions of piece and small batch production. The model of the production costs calculation based on the ABC method has been described. Possibilities of improving quality management processes in enterprise basis of the Activity Based Costing method have been pointed. The issue of the manufacturing process structure optimization has been taken up. The choice of the optimal variant basis of Pareto method has been proposed.
EN
The problem of right pay for a given job has existed form many years. It is still alive and actual because the pay is the most essential element in the motivation system. The right pay for a work should take into account the most relevant requirements and hazards connected with the work, that means required knowledge and skills, responsibility, effort and work environment. The foundation of pay differentiation system is job evaluation and employees appraisal integrated together. The job evaluation is the process of analyzing and assessing the content of jobs, in order to place them in an acceptable rank order. It provides a disciplined framework for managerial pay decision and expresses the concept of "equal pay for work of equal worth". It is important that during the job evaluation only the job is evaluated; not the person doing it. Therefore the employees appraisal system is also needed because, in turn, it enables to differentiate the pay according to personal values, as for example performance, service time for a company, professional qualifications. In unit and small batch production the product range and production program are changeable. This situation causes the required quantity and quality of staff is changeable, too. That is why in these conditions the flexible workers who are able to do different jobs, to cope with different tasks due to current company's program are demanded. For that reason the aim of modern enterprises is to have high-qualified and flexible workers. It is advantageous for the company because the more skilled staff the easier to introduce changes in products, machines, manufacturing techniques and in consequence the better satisfaction of a clients needs. It is also advantageous for a manual, because the multi-skilled worker is more useful for the company and more competitive on the labour market. Than, the company should motivate workers toward up-to-dating their knowledge and enlarging their skills, The way of solution the problem is to develop the pay differentiation system so that the individual basic rate is dependent on the worker's multi-occupational level. To this effect the process of pay differentiation involves the following stages: - job evaluation for developing the hierarchical relation-ships of one jobs to another in order to differentiate basic pay in relation to job content (this is called here as the vertical pay differentiation), - employee appraisal for assessing multi-occupational level of a worker in order to assign him/her the appropriate personal category and next, the sailable basic rate (this is the horizontal pay differentiation), - determination of the rules for compensating by the basic rate considering both job category and personal category. Properly developed rules in the pay differentiation system are very helpful in the personnel management area because having them the company is able to plan and control of the labour costs. It may define and forecast the effects of different pay strategies. The useful tool for that is model ling and simulation, which makes possible to follow how the labour cost would change due to changes in quantity and quality of staff.
PL
W pracy przedstawiono efektywność stosowania funkcji: optymalizacja sekwencji systemu komputerowego planowania i sterowania produkcją infor:NT do optymalizacji ilości i czasu wytwarzania form odlewniczych. Pozwala ona zwiększyć ilość realizowanych zleceń produkcyjnych poprzez zmianę kolejności ich wykonywania, optymalizując odpowiednio według czasu jednostkowego lub czasu zbrojenia. Funkcja jest szczególnie przydatna w produkcji małoseryjnej na stanowiskach wymagających narzędzi specjalnych i oprzyrządowania technologicznego.
EN
This paper presents the efficiency of use of sequence optimization function of production planning computer system infor:NT in casting moulds manufacturing optimization. It makes possible increase of orders number of production plan with the aid of the realization sequence change. The optimization can make adequately according to time per unit or setuptime of operation. The function is especially useful for planning of small lot production at the work stations, which require of technological instrumentation and special tools.
PL
W pracy przedstawiono podstawowe moduły Systemu Technicznego Przygotowania Produkcji SYSKLASS umożliwiające obsługę sfery produkcyjnej z wymianą danych z systemem Microsoft Excel i Microsoft Project przez pliki tekstowe, różnego typu wydruki, zestawienia. Pozwala to na usprawnianie zarządzania działalnością Odlewni i stworzenie spójnego systemu zarządzania zbliżonego do wymagań standardu MRP.
EN
It present basic units of Technical Production Preparation systems SYSKLASS in paper, productive spheres enabling attendance with exchange with system Microsoft Excel and Microsoft Project data by text files, different type printouts, statements. It allows on improvement of management activity of Foundry and creation of system of compact management approximated for claims of standards MRP.
19
Content available remote Planowanie holonowe
PL
Przez zastosowanie prostych elementów autonomicznego i kooperacyjnego planowania holonowego, można uzyskać doskonały system, zapewniający wysoki stopień odporności na zakłócenia w środowiskach małoseryjnej produkcji, bogatej asortymentowo. Decyzje podejmowane są na podstawie modelu operacji produkcyjnych, dla pokierowania procesem podejmowania decyzji. Artykuł pokazuje, jak w porównaniu z dotychczasową praktyką doraźnych działań, stosowaną w przemyśle, proces empirycznego podejmowania decyzji może znacznie poprawić przewidywalność kosztów i szybko reagować, by dotrzymywać terminów dostaw. Chociaż narzędzie planowania służy do zapewnienia tego, aby odpowiednie zasoby znalazły się na właściwym miejscu, w celu ułatwienia sprawnego i efektywnego wykonania czynności produkcyjnych, to jednak czynności te są oddzielone od planowania. Harmonogram produkcji służy do pokierowania czynnościami roboczymi, a jego rola jest raczej doradcza niż nakazowa. Praca skupia się na implikacjach i skutkach autonomicznego postępowania wykonawczego, dla zdolności dotrzymania planowych terminów dostaw, ustalonych a priori. Ponowne potwierdzanie obiecanego klientowi terminu dostawy stosowane jest tylko w ostateczności.
EN
A straight forward application of autonomous and cooperative holonic planning components offers a sound system for ensuring a high degree of robustness to disruptions in high-mix, low-volume manufacturing environments. Decisions are based on a manufacturing operations model to guide the decision-making process. This paper will demonstrate how an empirical decision-making process can provide a significant improvement in the predictability of cost, responsiveness, and delivery performance when contrasted with the more typical present-day industrial fire fighting strategies. While the utility of planning is to ensure appropriate resources are in place to facilitate efficient and effective execution, execution is de-coupled from planning. The production schedule is used to guide execution through an advising rather than commanding role. The implications and effects of autonomous execution behavior on a manufacturer's ability to preserve planned delivery dates set apriori is the focus of this paper. The re-acknowledgement of a promised customer delivery date is used only as a last resort.
EN
Management of manufacture planning process is a complex procedure in today's market conditions. Making right decision without the proper computer aiding system is a difficult task. Production management system is aimed st planning, i.e. generating the proper production plan and the schedules of production and supply tasks. The generation is made on the basis of actual and foreseen demand. The paper presents the production management process for gears and drive: manufactured in unit and small batch conditions. Presented process is based on the scheduling principles with the use of software packages aiding the production planning.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.