Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  misja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article presents a general aspect of development strategies, created by organizations together with dedicated strategic objectives indicating the basic activity directions. Long-term strategic objectives are connected to operational objectives in the aspect of determining the objectives related to quality, resulting from the quality system functioning in the organization. One of the article objectives is a presentation of the possibility of using the Balanced Scorecard for shaping the institute management system, in particular as regards planning of research institute development strategy. A conception of the Balanced Scorecard and a general methodology of its elaboration is described. A configuration of card, analyzed from four perspectives: financial, customer`s, internal processes, learning and growth is discussed. The objectives and general assumptions of this tool are presented and the mechanism of decomposing the BSC is discussed. The advantages and hazards related to using the Balanced Scorecard are described.
PL
W artykule przedstawiono ogólne spojrzenie na sposób tworzenia strategii rozwoju wraz z przypisanymi celami strategicznymi nakreślającymi podstawowe kierunki działania. Powiązano długoterminowe cele strategiczne z celami operacyjnymi w aspekcie wyznaczania celów dotyczących jakości wynikających z funkcjonującego w organizacji systemu jakości. Jednym z celów artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania Balanced Scorecard (Zrównoważonej Karty Wyników) w kształtowaniu zarządzania instytutu, a szczególnie w procesie planowania strategii Instytutu badawczego. Przedstawiono koncepcję karty oraz zaprezentowano ogólną metodologię jej opracowania. Omówiono układ karty, rozpatrywany w czterech perspektywach: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych, wiedzy i rozwoju. Przedstawiono cele i ogólne założenia tego narzędzia oraz omówiono mechanizm dekompozycji karty BSC. Zaprezentowano korzyści i zagrożenia wiążące się z wykorzystywaniem Balanced Scorecard.
EN
Today’s enterprises are becoming more and more socially active. In some respects, they are starting to resemble third-sector organizations. In the context of progressive isomorphism, the issue of organizational identity deserves attention. Identity is based, among others, on organizational mission and values, whose management requires the shaping of coherent links between these components, as well as actual efforts and their communication. Modern enterprises are markedly fond of using electronic media, including corporate websites, to communicate with the audience. The purpose of the article is to determine the prevalence of different types of missions and values among the largest enterprises located in Poland, especially those related to CSR, as well as to identify the relationship between their declared CSR missions and values and the presentation of selected corporate social activities on their corporate websites. It was found that two-thirds of the analyzed companies posted missions on their corporate websites. In most cases they declared focus on costumers, and less often - product superiority, innovation, or responsibility. Less than half of the companies presented organizational values through their websites. Those which prevailed are: professional, ethical, relational, and describing attitudes towards the environment. The analysis shows that every second analyzed company presented missions and values that referred to issues related to social responsibility. Enterprises that included references to responsibility towards the environment in their mission communicated only some of the corporate social activities. It was different in the case of enterprises which pointed to the importance of societal values among the declared values. Such organizations more often pursued CSR activities and communicated them. Therefore, it can be conclude that a better predictor of the effects of identity management in the area of CSR was the declaration of values related to social responsibility.
PL
Współcześnie przedsiębiorstwa coraz bardziej aktywizują się w obszarze społecznym. Pod pewnymi względami zaczynają przypominać tzw. organizacje trzeciego sektora. W kontekście postępującego izomorfizmu na uwagę zasługuje zagadnienie tożsamości organizacji. Podstawę tożsamości stanowią, m.in. misja i wartości organizacyjne, a zarządzanie nią wymaga kształtowania spójnych powiązań pomiędzy tymi elementami a realnymi działaniami i ich komunikowaniem. Nowoczesne przedsiębiorstwa w istotnym stopniu wykorzystują do komunikowania się z publicznością media elektroniczne, w tym korporacyjne strony internetowe. Celem artykułu jest ustalenie powszechności występowania wśród największych polskich przedsiębiorstw różnych typów misji i wartości, zwłaszcza tych, które odnoszą się do CSR, a także zidentyfikowanie relacji między deklarowanymi przez te przedsiębiorstwa misjami i wartościami związanymi z CSR a prezentowaniem przez nie wybranych działań społecznych poprzez korporacyjne strony internetowe. Ustalono, że dwie trzecie badanych firm zamieszczało na swoich korporacyjnych stronach internetowych misje. Najczęściej deklarowały w nich koncentrację na kliencie, rzadziej – wyższość produktu, innowacyjność czy odpowiedzialność. Mniej niż połowa firm przedstawiała za pomocą stron internetowych wartości organizacyjne. Przeważały – zawodowe, etyczne, związane z relacjami i opisujące postawę wobec otoczenia. Przedsiębiorstwa, które w misji umieściły odniesienia do odpowiedzialności wobec otoczenia komunikowały tylko niektóre działania społeczne. Inaczej było w przypadku przedsiębiorstw, które wśród deklarowanych wartości wskazywały na znaczenie wartości społecznych. Takie organizacje częściej podejmowały działania CSR i komunikowały o nich. Można wysnuć wniosek, że lepszym predykatorem efektów zarządzania tożsamością organizacji w obszarze CSR było deklarowanie wartości odnoszących się do społecznej odpowiedzialności.
PL
Z okazji jubileuszu 70-lecia działalności, w skrótowej formie, zaprezentowano kilka istotnych wydarzeń z historii ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SA i przybliżono znaczące dokonania dnia dzisiejszego. Przypomniano, przyjęte kiedyś i kontynuowane obecnie, zasady budowy wartości firmy i jej warsztatu. Zwrócono także uwagę na korzyści wynikające z międzypokoleniowego przekazywania wiedzy i umiejętności oraz wagę i znaczenie ścisłej współpracy pomiędzy uczestnikami procesu realizacji inwestycji a jej przyszłymi użytkownikami.
EN
On the occasion of the 70th anniversary of its activity there are presented, in a shortened form, some important events in the history of ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SA and indicated are significant achievements of today. Recalled are, accepted some time ago and presently continued, the principles of building the company’s goodwill and its proficiency. Attention is also turned to benefits resulting from intergenerational transfer of knowledge and skills as well as to the importance and relevance of close cooperation between participants of implementation process of an investment and its future users.
PL
U podstaw formowania uniwersytetów wybrzmiały dwie misje. Pierwsza związana była z prowadzeniem badań naukowych, a więc poszukiwań prawdy, a druga związana była z dydaktyką. W wyniku zachodzących zmian w przestrzeni społeczno-gospodarczej wydaje się, że tradycyjna misja uniwersytetu nie oddaje wszystkich zadań kierowanych do uniwersytetu. Tradycyjne misje uniwersytetu poddawane są dyskusji i pojawiają się głosy mówiące o konieczności zmian. Dyskutowana jest kwestia badań naukowych, analizowanych tematów i ich użyteczności w przestrzeni społeczno-gospodarczej. Pod debatę poddawana jest również dydaktyka, wobec której oczekuje się kształcenia absolwentów użytecznych na rynku pracy. Wobec zachodzących zmian i próby pogodzenia istoty uczelni z oczekiwaniami interesariuszy, w literaturze pojawiło się sformułowanie trzecia misja uczelni. Nazywana jest również misją społeczną bądź służbą publiczną, a istotą jej jest uwzględnianie oczekiwań interesariuszy w działalności uczelni. Problematyka trzeciej misji uczelni nie została jednak w sposób precyzyjny określona i niejednoznaczne są zadania z niej wynikające. Celem artykułu jest próba sprecyzowania kształtu trzeciej misji, a także zadań i powinności wynikających z jej realizacji.
EN
Two missions resounded at the foundations of university formation. The first was related to conducting scientific research, and thus searching for the truth, and the second was related to didactics. As a result of changes in the socio-economic space, it seems that the traditional university mission does not reflect all tasks addressed to the university. Traditional university missions are subject to discussion and there are voices talking about the need for change. The issue of scientific research, analyzed topics and their usefulness in the socio-economic space is discussed. The debate is also about didactics, which is expected to educate graduates useful in the labor market. In view of the changes taking place and the attempt to reconcile the essence of the university with the expectations of the stakeholders, the third mission of the university appeared in the literature. It is also called a social mission or public service, and its essence is to take into account the expectations of stakeholders in the university's activities. The problem of the third mission of the university has not been precisely defined and ambiguous are the tasks resulting from it. The purpose of the article is to try to specify the shape of the third mission, as well as the tasks and duties resulting from its implementation.
PL
Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie do szczegółowych rozwiązań poświęconych aktualnie obowiązującym mechanizmom finansowania zabezpieczenia logistycznego operacji i misji prowadzonych pod auspicjami UE. Omówiono w nim skalę zaangażowania Unii w misje cywilne i operacje wojskowe, z uwzględnieniem budżetu każdej z nich oraz liczby personelu. Przeanalizowano również budżet UE w aspekcie Rozdziału 4 dotyczącego wydatków na wspólna politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, a także ogólne założenia finansowania misji i operacji UE.
EN
The article is an introduction to detailed discussion concerned with currently mechanism of financing logistic support of missions and operations carried out under the auspices of the EU. The scope of the EU involvement in civilian missions and military operations has been considered, take into account the budget of each along with personnel numbers. The EU budget has been analyzed against Section 4th regarding expenses on Common Foreign and Security Policy, and also general premises for financing EU missions and operations.
7
Content available Manager w zarządzaniu kulturą organizacji
PL
Zarządzanie kulturą organizacyjną decyduje o sukcesie lub porażce organizacji. Współczesne organizacje funkcjonujące w konkurencyjnym, rynkowym otoczeniu zmuszone są do szukania wszelkich możliwości uzyskania przewagi. W tym celu sięgają do innowacyjności, modernizacji i restrukturyzacji. Poszukują energii do przetrwania i rozwoju zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji. Ponieważ to ludzie stanowią najcenniejsze zasoby każdej firmy, wiec w ostatnich latach dużą popularność zyskuje pojęcie zarządzania przez kulturę. Organizacja, która potrafi zjednoczyć pracowników wobec wspólnych wartości i symboli i w ten sposób najpełniej wykorzystać ich wiedzę oraz motywacje ma dużą szansę na sukces rynkowy. Organizacje takie stawiają na pracowników, tworząc przy pomocy charyzmatycznych przywódców nowe wizje, inspiracje. Prawdziwi przywódcy są w stanie pociągnąć z sobą ludzi, rozwinąć ich zdolności i przystosować organizację przez zmianę kultury organizacyjnej do nieustannych zmian w otoczeniu. Zmiany w kulturze organizacyjnej wymagają raczej przywódcy niż managera. Termin przywództwo jest używany zwykle w sytuacjach kryzysu, zmiany, wyboru oraz podejmowania decyzji, za którymi idą wdrożenia nowych rozwiązań. W tego rodzaju sytuacjach znacznie skuteczniejszy jest przywódca niż dobrze zarządzający manager, skuteczny w codziennej, rutynowej pracy, pozbawionej niepewności i konieczności szczególnej mobilizacji wszystkich uczestników organizacji. Artykuł pozwala na przegląd definicji kultury organizacyjnej oraz jej funkcji. Wskazuje na konkretną wartość kultury organizacji i jej znaczący wpływ na sukces rynkowy lub porażkę.
EN
Managing culture of organization decides about success or failure an company. Contemporary company operating at competitive business environmental organizations must try to find any possibilities of advantage. In order to achieve these competitive advantages organizations using innovations and restructuring. Companies searching energy to survive and progression as well as inside and outside their structure. The most valuable resources of all organizations are employees because of that; recently, conception managing by culture became very popular. Company which is able to join employees around common values and symbols achieves goals. Organization which fully using skills and knowledge of employees can attain success at a market. Companies must put their money on employees, creating new visions and inspirations by charismatic leaders. Thru heads of organizations are able to get people to bring change, develop their skills and adapt company to permanent change in economic environment by changing organization culture. Culture of organization changes needed rather true leader than manager. The term leadership usually is using during crisis, changes, choice and decision taking when new solutions implemented. In that situations more effective is leader than manager doing his day by day routine job, without uncertain and necessity mobilization all organization’s members The paper lets review some definitions of organization’s culture and culture features. Highlighted precise value of organization culture and significant influence on market success or defeat.
PL
Kompania Węglowa w latach 2011-15 przygotowała nową strategię oraz kolejno kilka programów naprawczych. W rezultacie w 2015 r. postanowiono o likwidacji tej spółki i sprzedaży jej aktywów nowemu podmiotowi. Oznacza to, że nie tylko nie udało się uratować KW, lecz koszt całego przedsięwzięcia ma wynieść więcej niż jej aktywa. Planowana jest pomoc publiczna. W artykule tym zidentyfikowano czynniki determinujące taki stan rzeczy. Ponadto przenalizowano czynniki, które zdecydowały o niepowodzeniu programów i mogą zaważyć na kondycji sektora węgla kamiennego w przyszłości.
EN
The KW in 2011-15 years prepared the new strategy and a few of rehabilitation programmes. As a result in 2015 about this liquidation Companies and a selling of her assets to the new entity were decided. It means that a Pety Offence Code didn't not only manage to rescue, but the cost of the entire undertaking is supposed to amount for more than her to assets. A state aid is being planned. In this article they established the identity of determinants such a state of affairs. In addition, a factors that determined the failure of the programs and may weigh on the condition of the hard coal sector in the future.
PL
Obowiązujące reguły dotyczące klasyfikacji nauk i uwzględniające obszary wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowe w swojej treści nie dostrzegają potrzeby wydzielenia logistyki jako oddzielnej dyscypliny naukowej. Niejako konsekwencją tego jest dość swobodne definiowanie terminu logistyka jak i określenia system logistyczny stanowiący integralną część przedsiębiorstwa. Prowadzone badania wskazują na konieczność dokonania zmian w obowiązujących strukturach organizacyjnych systemu logistycznego przedsiębiorstwa. Istotne zatem jest aby dokonywane zmiany miały u podstaw nie tylko ustalenia typowo teoretyczne ale wspierały się wiedzą praktyczną osób realnie pełniących obowiązki na stanowiskach logistycznych lub związanych z logistyką. Umiejętne połączenie teorii z praktyką stwarza podstawy do stwierdzenia, że efektem tych zabiegów będzie struktura odpowiadająca wymogom gospodarki rynkowej XXI wieku.
EN
The existing rules on the classification of Sciences and taking into account the areas of knowledge, science, and scientific rigor in its content does not see the need for separation of logistics as a separate scientific discipline. Somehow the consequence of this is a pretty loose definition of the term logistics and determine the logistics system forming an integral part of the company. Conducted studies indicate the need to make changes in the existing organizational structures of the logistical system of the company. It is therefore important that the changes were at the heart of not only determine the typical theoretical but practical knowledge to support people realistically officiating responsibilities for logistics or related to logistics. A skillful combination of theory with practice gives rise to the conclusion that the effect of these treatments will be the structure corresponding to the requirements of a market economy in the 21st century.
EN
This paper proposes a new information-theoretic method based on the information enhancement method to extract important input variables. The information enhancement method was developed to detect important components in neural systems. Previous methods have focused on the detection of only the most important components, and therefore have failed to fully incorporated the information contained in the components into learning processes. In addition, it has been observed that the information enhancement method cannot always extract input information from input patterns. Thus, in this paper a computational method is developed to accumulate information content in the process of information enhancement. The method was applied to an artificial data set and the analysis of mission statements. The results demonstrate that while we were able to explicitly extract the symmetric properties of the data from the artificial data set, only one main factor was able to be extracted from the mission statement, namely, “contribution to the society”. The companies with higher profits tend to have mission statements concerning the society. The results can be considered to be a first step toward the full clarification of the importance of mission statements in actual business activities.
PL
W zapewnieniu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej /RP/ kluczową rolę spełniają jej Siły Zbrojne. Wynika to z treści dokumentów normatywnych, a zwłaszcza z treści Konstytucji RP. Dokumenty te stanowią podstawę określenia zasadniczych celów, możliwych do spełnienia misji przez Siły Zbrojne RP oraz wynikających z nich zadań. Ich realizacja stanowi wymóg podstawowy zapewnienia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. warunkiem zasadniczym realizacji celów, misji i zadań w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa RP jest konieczność posiadania profesjonalnych Sił Zbrojnych odpowiednio wspieranych i w pełni zabezpieczonych , w tym pod względem logistycznym.
EN
To ensure the security of the Republic of Poland /RP/a key role meet its armed forces. This is due to the content of normative documents, and in particular from the wording of the Constitution of the REPUBLIC. These documents form the basis for determining the principal objectives, possible to fulfill the mission by the armed forces of the REPUBLIC OF POLAND and the ensuing tasks. They constitute the primary requirement to ensure the safety of the Republic of Poland. prerequisite objectives, missions and tasks in the context of ensuring the security of the REPUBLIC OF POLAND is the need to have professional Armed forces, properly supported and fully secured, including in terms of logistics.
12
Content available Misja architekta
PL
Architektura jest królową sztuk wizualnych, siła jej misji edukacyjnej jest niezaprzeczalna! Jednoczy w sobie wszelkie sztuki wizualne, staje się ich domem. Prowokuje do swoistego dialogu między twórcami we wszystkich dziedzinach sztuki od malarstwa, rzeźby po muzykę, teatr i literaturę. Prowokuje także ludzi nauki. Dom jutra powinien spełniać oczekiwania człowieka, być przewodnikiem po bibliotece dokonań ludzkiego umysłu i istnieć w symbiozie z naturą.
EN
Architecture is the queen of visual arts, its educational mission strength is undeniable! It unites every visual art in itself, becoming home for visual arts. It triggers a specific dialogue between creators dealing with every aspect of arts, from painting and sculpture to music, theatre and literature. It also inspires scientists. The house of tomorrow should fulfil people expectations, be a guide in the library of human mind achievements and exist in symbiosis with nature.
PL
W artykule podjęto tematykę związaną z określeniem warunków implementacji hybrydowego zespołu napędowego w bezzałogowym statku latającym. Stanowi to próbę wypełnienia niszy, jaka widoczna jest w obszarze aplikacji napędów alternatywnych w lotnictwie. W tym celu przeanalizowane zostały zarówno aspekty działania napędów hybrydowych (zwłaszcza w ujęciu gospodarki energią) jak i kryteria doboru zespołu napędowego do obiektów latających. Punktem wyjściowym dla prowadzonych rozważań jest przyjęta misja lotnicza, na którą składa się określony profil ruchu obiektu latającego oraz zadania jakie ma on wykonać (wynikające z założonych warunków taktyczno-technicznych i przeznaczenia statku powietrznego). Przebieg misji lotniczej oraz charakterystyki obiektu latającego pozwalają na określenie zapotrzebowania na energię, niezbędną do wykonania przyjętego zadania, co jest podstawą do wyboru konfiguracji hybrydowego zespołu napędowego i zdefiniowania trybów jego pracy. Przedstawione w pracy rozważania stanowią bazę dla sformułowania wniosków, dotyczących sposobu dopasowania hybrydowego zespołu napędowego do zadania lotniczego realizowanego przez bezzałogowy statek powietrzny.
EN
The paper presents issues concerning an utilisation of a hybrid-electric propulsion system (HEPS) in an unmanned aerial vehicle (UAV). It is an attempt of fulfilling a gap of alternative propulsions within aerial applications. The elaboration contains both analysis of HEPS energetic aspects and aerial propulsion systems selection criterions. Presented considerations base on the assumed mission, which includes motion profile and given tasks (derived from tactical and technical conditions and aircraft purpose). The characteristics of mission and aircraft allow to determine power requirements which enable to select proper configuration of the HEPS and to define its states of work. Presented deliberations may help to formulate conclusions on matching the HEPS to the mission of the UAV.
PL
W artykule przedstawione zostały przede wszystkim koszty ekonomiczne, jakie ponosiła Polska na przestrzeni ostatniej dekady w związku z zaangażowaniem Wojska Polskiego w misję w Afganistanie. Zwrócono także uwagę na korzyści, takie jak rozwój technologiczny armii oraz zdobyte doświadczenie.
15
Content available Tęczowy kod biotechnologii
PL
Biotechnologia jest uważana za jedną z dziedzin, która będzie decydować o prawidłowym rozwoju gospodarki w naszym wieku. Jest niezwykle rozległym obszarem działalności technicznej człowieka, i jej rozwój jest zależny od współdziałania między różnymi dziedzinami nauki i techniki. Znanych jest kilka podziałów biotechnologii, ale chyba najpopularniejszym jest tradycyjny, bazujący na kolorach. Zazwyczaj wymienia się cztery kolory: czerwony, biały, zielony i fioletowy. Istnieje także podział szerszy, wykorzystujący znacznie szerszą gamę barw - nieomal wszystkie barwy tęczy.
EN
Biotechnology is considered as a driving force of progress and simultaneously as a major threat of humanity. Although there several classifications of biotechnology, the one using color code is most popularly used. Most commonly four major colors are considered, namely red, green, white and purple. However classifications using many more colors, nearly all tones of rainbow, also exist.
PL
Artykuł przedstawia rozwiązania przyjęte i stosowane w Państwowej Straży Pożarnej (PSP), których celem jest zorganizowane i systemowe identyfikowanie i rozwiązywanie problemów wynikających z codziennej działalności jednostek organizacyjnych PSP oraz identyfikowaniem i zaspokajaniem potrzeb w zakresie strategicznego zarządzania służbą, definiowania kierunków rozwoju oraz odnawiania wizji funkcjonowania służby. Wykorzystanie projektów i programów naukowo-badawczych zostało przedstawione jako rekomendowane narzędzie do rozwiązywania problemów i zaspokajania ww. potrzeb PSP. Artykuł dzieli się na sześć zasadniczych części. W części pierwszej przedstawiono misję, wizję Państwowej Straży Pożarnej oraz wspomagającą funkcję badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjnych. Ponadto w tej części został przedstawiony ogólny zakres działania i odpowiedzialności Państwowej Straży Pożarnej z uwzględnieniem znaczenia sposobu budowania zespołów badawczych, także w kontekście rozwiązywania problemów interdyscyplinarnych, obejmujących działania różnych służb, a w konsekwencji także różnych jednostek badawczych. W kolejnej części artykułu została omówiona metodyka identyfikacji potrzeb i wytyczania kierunków naukowo-badawczych ze szczególnym uwzględnieniem roli Rady Naukowo-Technicznej przy Komendancie Głównym PSP (RNT KG PSP). Kolejne części artykułu obejmują opis czterech priorytetowych obszarów prac naukowo-badawczych zdefiniowanych na lata 2012 - 2020, a także omówienie organizacji zespołów naukowo-badawczych i sposób finansowania projektów i programów naukowo-badawczych realizowanych na potrzeby PSP. Zwraca się w nich również uwagę na potrzebę traktowania działalności badawczej jako elementu, który stanowi jeden z głównych punktów odniesienia w działalności poszczególnych komórek i pionów Państwowej Straży Pożarnej. Artykuł kończą wnioski sformułowane z myślą praktycznego ich zastosowania.
EN
The article presents solutions accepted and applying in State Fire Service (SFS) which are aimed at organized and systematic identification and solving of questions meet in everyday activities of SFS organizational units as well as identification and providing for the needs in scope of our service strategic management, defining of development directions and renewing vision of the organization function. Employment of scientific and research projects and programs is declared as recommended tool in scope of solving of above mentioned questions and providing for the listed needs of SFS. The paper is divided into six essential parts. In first part the mission and vision of State Fire Service are described as well as helping function scientific research, development and innovative work. Moreover, this part covers general presentation of State Fire Service activities with taking into consideration significance of research teams establishing process among others in context of solving of interdisciplinary questions involving different services and in consequence different research units. Second part of the paper is devoted to description of methods of needs identification and setting out directions of scientific and research work with role of Scientific and Technical Council appointed by Chief Commandant of State Fire Service. Next parts include discussion of four priority scientific and research work areas that have been defined for years 2012 - 2020 and moreover description of scientific and research teams organization and ways of gaining financial resources for discussed activities. Also, they include suggestions that research work should be treated as integral part of activities of particular units of State Fire Service. Finally, some practical conclusions are formulated.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie metodyki budowy regionalnej strategii energetycznej, opracowywanej w ramach projektu "Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi". Scharakteryzowano krótko etapy budowy strategii oraz metody badawcze. Ze względu na ograniczoną objętość artykułu zaprezentowano syntetyczny opis wyzwań dla dolnośląskiej energetyki oraz wybrane charakterystyki w zakresie analizy SWOT, a dokładniej analizę SWOT w układzie klasycznym na przykładzie podsektora elektroenergetycznego oraz w układzie funkcjonalnym dla kategorii "bezpieczeństwo energetyczne". Strategia energetyczna dla Dolnego Śląska jest opracowywana na podstawie wcześniej przeprowadzonych prac badawczych obejmujących m.in. diagnozę stanu energetyki na Dolnym Śląsku i wybranych regio-nach Unii Europejskiej, badań foresightowych przeprowadzonych metodą Delphi, opracowanych ekspertyz i dyskusji w ramach paneli ekspertów.
EN
The main goal of this paper is presentation of methodology of regional energy strategy construction that is developed within the framework of the project: "Energy development strategy of Lower Silesia by using the foresight methods". We characterized the main stages of the strategy construction and research methods. Moreover we presented challenges for the Lower Silesia power system and their selected properties in the context of the SWOT analysis, i.e. the SWOT analysis in the classical convention on the basis of the power system and in the functional convention in the category "energy security". The energy strategy of Lower Silesia is developed on the basis of the research study that includes the diagnosis of the power system in the region as well as selected regions of the European Union, foresight methodology by using the Delphi methods, expert's reports and panels.
PL
Misja profesji architektów krajobrazu i procesu ich kształcenia, nabiera kapitalnej roli w warunkach transformacji. Wzrasta zapotrzebowanie na kształtowanie przestrzeni o wysokich standardach krajobrazowych, a jednocześnie narastają zagrożenia wartości krajobrazowych ze strony brutalnych inwestorów i niekompetentnych władz. Architekci krajobrazu napotykają ignorancję społeczeństwa i blokadę pozycji zawodowej ze strony architektów, zazdrosnych o konkurencję. Kapitalnym czynnikiem zawodu i edukacji AK jest wielodyscyplinarność, w tym projektowanie zintegrowane. AK jest wyrazem wysokiej kultury. Formalne fundamenty wykonywania zawodu architekta krajobrazu w Polsce nie są ustabilizowane. Pluralizm nauczania w uczelniach przyrodniczo-rolniczych i w politechnikach, tworzy atrakcyjne spektrum absolwentów. Interesujące jest wyważenie pomiędzy etosem przyrodniczym - rodem ze sztuki ogrodowej, oraz budowlanym - rodem z architektury. Nauczanie na tym kierunku jest szczególnie wielodyscyplinarne, wyrazistym przykładem jest projektowanie zintegrowane. Praca nauczycielska nad przyszłymi adeptami wymaga prócz ścisłego nauczania zawodu - także intensywnej pracy nad profilem osobowości absolwentów.
EN
The mission of the landscape architects' profession and of the process of teaching them gains a major significance under the transformation conditions. The demand for shaping spaces of high landscape standards increases, while, at the same time, there is a growing threat to landscape values from brutal investors and incompetent authorities. Landscape architects face the ignorance of society, and their professional position is blocked by architects, who are envious of competitors. The fundamental factor in the landscape architect's profession and education is multidisciplinarity. Landscape architecture is an expression of a high culture. Formal foundations of practising the profession of a landscape architect in Poland are not stabilised. The pluralism of teaching in nature and agriculture schools, as well as in technical universities creates an attractive spectrum of graduates. What is interesting is the balance between the natural ethos (derived from the art of gardening) and the building ethos (derived from architecture). Teaching landscape architecture is especially multidisciplinary, with integrated designing being a distinctive example of that. The work of a teacher on future novice landscape architects requires - in addition to a rigorous teaching them profession - also an intensive work on their personality profiles.
19
Content available remote Wirtualność organizacji globalnej
PL
Autorzy przedstawiają specyfikę uwarunkowań funkcjonowania organizacji w złożonym otoczeniu. Charakteryzują organizację globalną jako zbiór jednostek organizacyjnych powiązanych ze sobą kanałami zależności (np. prawne, kapitałowe, kulturowe) i siecią powiązań (np. marketing, dystrybucja, zasoby ludzkie). Definiują wirtualność jako stopniowalną cechę organizacji, która może być mierzona poziomem elastyczności w proaktywnej adaptacji do zmian w otoczeniu oraz źródło uzyskania przewagi konkurencyjnej. Przedstawiają organizację wirtualną jako najbardziej obiecujący model organizacji XXI wieku, który w praktyce stosowany jest do poprawienia efektywności organizacji, elastyczności, czyli zdolności dostosowywania się do zmian zachodzących w otoczeniu ze szczególnym wykorzystaniem technologii informatycznych. Podkreślają znaczenie elastyczności organizacji jako zdolności reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu i inicjowania zmian.
EN
The authors presents idiosyncrasy of conditions determining organization functioning in a complex environment. An organization is described as a set of organizational units connected with one another by dependence channels (e.g. legal, capital, cultural) and a collaborative network (e.g. marketing, distribution, human resources). The authors defines virtuality as a gradable quality of an organization which can be measured by means of the level of organization flexibility in proactive adaptation to changes in the environment and a source of competitive advantage. A virtual organization is presented as the most promising organization model in the 21st century, which in practice is used to improve organizational efficiency and flexibility or in other words capacity to adapt to environment changes especially by means of information technology. The authors emphasis the significance of organization flexibility as a capacity to react to environment changes and initiate changes.
PL
W artykule przedstawiono założenia misji pokojowej prowadzonej w Republice Czadu oraz Republice Środkowoafrykańskiej na podstawie rezolucji ONZ, a podjętej przez UE. Wysłanie wielonarodowych sił pokojowych na misję ma służyć ochronie ludności cywilnej, w szczególności sudańskich uchodźców z Darfuru. Zadaniem sił EUFOR Tchad/RCA ma być także zaprowadzenie pokoju na terenach objętych konfliktem.
EN
The paper presents assumptions underlying the peacekeeping mission in the Republic of Tchad and Central African Republic conducted on the basis of UN resolution by UE. Deploying multinational peacekeeping forces is aimed at protecting civilian non-combatants, especially refugees fro Darfur. The mission of EUFOR Tchad/RCA is also to enforce peace in the area affected by the conflict.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.