Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  funkcja wagowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Structural components of construction machinery are subjected to fatigue degradation, caused mainly by operating conditions. The most sensitive to the phenomenon are welded joints of the structure, where cracks can often initiate. They might be decisive for whole structure’s fatigue resource, so modeling those basing on real operational loading should be considered as an essential part of whole machine’s fatigue resource assessment. In such welded joints may occur more than one two-dimensional crack in a planar section (initiated and propagating of internal flaws after welding process). This paper tries to give the preliminary answer the question about possibility to apply two-dimensional weight function (WF2D) for calculation of stress intensity factors’ values for multiple, coplanar cracks and to model their growth.
PL
Konstrukcje nośne maszyn roboczych, z uwagi na warunki eksploatacji, są narażone na degradację zmęczeniową. Szczególnie wrażliwe na nią są węzły spawane występujące w połączeniach poszczególnych elementów, gdzie często inicjują się pęknięcia zmęczeniowe. To one w dużej mierze decydują o trwałości zmęczeniowej węzłów konstrukcyjnych, a zatem modelowanie ich wzrostu w oparciu o rzeczywiste obciążenia eksploatacyjne stanowi istotny element oceny zasobu eksploatacyjnego maszyny. W rzeczywistych spawanych węzłach konstrukcyjnych, w jednej płaszczyźnie przekroju może występować więcej niż jedno pęknięcie dwuwymiarowe (zainicjowanie pęknięć i ich propagacja może nastąpić np. z występujących w tej płaszczyźnie niezgodności spawalniczych). Niniejsze opracowanie stanowi próbę sprawdzenia możliwości zastosowania metody dwuwymiarowej funkcji wagowej (WF2D) do wyznaczania współczynników intensywności naprężeń dla współpłaszczyznowych pęknięć wielokrotnych i modelowania ich wzrostu.
EN
Comparative analysis and evaluation of direct and indirect sales channels of a venture enterprise is carried out on the basis of qualitative and quantitative characteristic criteria using the improved radar method which takes into account the weights of corresponding characteristic criteria mentioned above. The selection mechanism of optimal choosing the sales channels of an enterprise is proposed. The optimization mathematical technique and the main stages of the innovative development of marketing activity of an enterprise are described.
PL
W artykule dokonano analizy porównawczej i oceny bezpośrednich oraz pośrednich kanałów sprzedaży przedsiębiorstwa wysokiego ryzyka na podstawie jakościowych i ilościowych kryteriów za pomocą udoskonalonej metody radarów, która uwzględnia wagi odpowiednich kryteriów. Zaproponowano selektywny mechanizm optymalnego wyboru kanałów sprzedaży przedsiębiorstwa. Opisano optymalizacyjne narzędzia matematyczne i główne etapy innowacyjnego rozwoju działalności marketingowej przedsiębiorstwa.
PL
W pracy przedstawiono opartą na dwuwymiarowej funkcji wagowej metodę analizy wzrostu rzeczywistych pęknięć zmęczeniowych o dowolnym kształcie. Pokrótce zaprezentowane zostały główne założenia opracowanej procedury obliczeniowej. Zbadano i przeanalizowana dwa przykłady pęknięć o dowolnych kształtach pod kilkoma rozkładami naprężeń. Porównano wyniki trwałości i końcowy kształt dla rzeczywistych kształtów szczelin z wynikami otrzymywanymi z zastosowaniem kształtów zastępczych opartych na szczelinach idealnych. Praca stanowi kontynuację tematyki przedstawionej w pracy [1].
EN
Prediction of residual life of structural components spent on the stable crack growth needs a crack growth analysis starting from an initial crack or crack-like flaw. The method of crack growth analysis based on stress intensity factors determined using point-load weight function for planar cracks under arbitrary mode I stress fields is presented in the paper. Comparison of crack growth results (durability and final shape of cracks) for arbitrary shape cracks and substitute (ideal) shapes like elliptical and corner cracks are presented and discussed, as well.
4
Content available remote Crack Contour Approximation for Life Assessment Based on 2D Weight Function
EN
In order to predict durability of structural components, the crack growth analysis is needed. Calculation of stress intensity factors (SIF) is necessary for that purpose. The method of crack growth analysis based on determining SIF using point-load weight functions is presented in the paper. Especially the influence of the crack contour approximation method on the calculated fatigue life is discussed. Examples of semi-elliptical surface crack growth analysis under arbitrary mode I stress fields are presented in the paper.
PL
Lotniczy skaning laserowy dostarcza punktowej informacji geometrycznej o fizycznej powierzchni ziemi i znajdujących się na niej obiektach. W procesie opracowania danych centralnym zagadnieniem jest identyfikacja punktów należących do odpowiednich powierzchni. W pracy przedstawiono algorytm hierarchicznej identyfikacji punktów należących do powierzchni terenu. Algorytm bazuje na aproksymacji danych pomiarowych metodą ruchomych powierzchni wielomianowych, przy czym parametry powierzchni wyznaczane są z wykorzystaniem estymacji odpornej metodą M-estymatorów. W procesie estymacji wykorzystano asymetryczne funkcje tłumienia. Test algorytmu wykonano na rzeczywistych danych pozyskanych z wykorzystaniem systemu ScaLARS. Dla oceny skuteczności algorytmu wykonano ręczną klasyfikację punktów, posiłkując się skalibrowanym w tym samym układzie zdjęciem lotniczym. Błąd identyfikacji punktów terenowych oszacowano na poziomie około 2 %.
EN
Within recent years, airborne laser scanning has become the leading technology of acquiring discrete geometrical information about ground surface and objects existing on it. The main issue in data processing is the identification and classification of points belonging to the proper surfaces. Thereafter, these points constitute the basis for surface modelling. The problem of classification concerns roofs of buildings and the topographical ground surface. The latter one is the subject of the research in the presented work. The form of an automatic elimination of points not belonging to the modeled surface is called a filtration. Based upon a literature review concerning airborne laser scanning data filtration, the analysis and experience of authors in data processing, the following filtration requirements can be formulated: - if possible, the filtration process should be carried out on the original data, - the algorithm should have the property of suitable conformity to the local terrain structures, - the algorithm should take into consideration additional information a-priori, - due to the very large size of laser scanning data sets, in the order of 106 points, the complexity of the filtration algorithm is important. In the context of above mentioned requirements, the method of moving polynomial surface in the process of airborne laser scanning data filtration was adapted in this work. The small rank polynomial surface was locally fit to the measured data in the iteration process. Parameters of the surfaces were calculated based upon M-estimators of the robust estimation method. In the estimation process, the distance inverse function as the weighting function and the asymmetrical damping function were used. The filtration algorithm was applied using the hierarchical method. The algorithm tests were executed on the real data captured by ScaLARS system. In order to evaluate the correctness of the algorithm, hand points classification using air photos, calibrated in the same coordinate system, was carried out. The terrain points identification accuracy was evaluated on the level of about 2 %. A discussion of results is included and the advantages and defects of the presented algorithm are discussed in the paper. The proposed algorithm is relatively simple, and is based upon the original data and, due to free choice of weighting and damping functions parameters, has properties of suitable approximation of the local terrain structures.
6
Content available remote Metoda wyrównania odpornego sieci geodezyjnych na odstające punkty dowiązania
PL
W pracy zaproponowano nowe zastosowanie metod estymacji mocnej - wyrównywanie sieci geodezyjnych (poziomych i wysokościowych) z jednoczesną identyfikacją odstających punktów nawiązania sieci. Porównano zastosowane metody na przykładach teoretycznych i praktycznych. Przez punkty odstające rozumieć należy punkty, których położenie w terenie nie odpowiada współrzędnym katalogowym, W części praktycznej wyrównano nowy pomiar osnowy poziomej III klasy miasta Wrocławia oraz osnowy niwelacyjnej III klasy miasta Wrocławia z jednoczesnym wykryciem odstających punktów nawiązania. Wyrównano również precyzyjne sieci realizacyjne z jednoczesnym wpasowaniem sieci do przystających punktów nawiązania państwowej osnowy geodezyjnej, na obiektach inwestycyjnych we Wrocławiu. Finalnym produktem ww. prac są wyrównane współrzędne punktów geodezyjnych oraz wykryte punkty odstające, posiadające nieprawidłowe współrzędne katalogowe lub fizycznie przemieszczone w terenie. Wyniki opracowań zostały na bieżąco wprowadzane do produkcji (dotyczy obiektów: Mosty Tysiąclecia, estakada "Gądowianka", sieć wysokościowa i pozioma miasta Wrocławia).
EN
The work offers a new application of robust estimation methods that is the adjustment of horizontal and levelling geodesic networks and the detection of outlying points. Outlying points are the points, whose terrain position does not match original co-ordinates. Moreover, the work describes various theoretical and practical examples that help to compare used methods. There is also shown the practical adjustment of a new measurement of the 3rd class horizontal and levelling city networks of Wroclaw. The precise realization networks, used on investment objects in Wroclaw, are successfully adjusted and fitted in the congruent points of the national geodesic network The final point of the work is the adjustment of geodesic points co-ordinates and the detection of outlying points, which have incorrect original co-ordinates, or which are physically dislocated. The work findings were currently introduced into production (concerning these objects: Millenium Bridges, "Gądowianka" Estacade, horizontal and levelling city networks of Wroclaw).
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac nad wpływem sposobu modelowania MES nakładkowych złączy spawanych na współczynnik intensywności naprężeń wykorzystywany w wymiarowaniu trwałościowym elementów konstrukcyjnych metodą mechaniki pękania.
EN
The effect of modeling a welded joint in finite element stress analysis on the stress intensity factor calculated using weight function method is discussed in the paper. This factor is used in the fatigue life prediction of a structural component using fracture mechanics approach.
8
Content available remote Determination of stress intensity factors for cracks in complex stress fields.
EN
Fatigue cracks in machine components are subjected to stress fields introduced by the external load and residual stresses resulting from the surface tratement. Stress fields in such cases are characterized by non-uniform distributions and handbook stress intensity factor solutions for such configurations are not available. The method presented below is based on the generalized weight function technique enabling the stress intensity factors to be calculated for any Mode 1 loading applied to arbitrary planar convex crack. The method is particularly suitable for modelling fatigue crack growth in presence of complex stress fields.
PL
Pęknięcia w elementach maszyn podlegają naprężęniom wywołanym obciążeniami zewnętrznymi oraz naprężeniom własnym wywołanym procesem technologicznym wytwarzania tych elementów. Pola naprężeń obciągających szczelinę charakteryzują się w takich przypadkach nierównomiernymi rozkładami, dla których nie istnieją wzory na współczynniki intensywności naprężeń. Przedstawiona metoda opiera się na ogólnej metodzie funkcji wagowych i umożliwia obliczanie współczynnika intesywności naprężeń dla dowolnych wypukłych szczelin płaskich przy 1 sposobie pękania. Metoda nadaje się w szczególności do modelowania wzrostu pęknięć zmęczeniowych przy dowolnym rozkładzie naprężeń obciążających szczelinę.
PL
W pracy przedstawiono oryginalny sposób wyznaczania funkcji wagowych współczynnika K III dla szczelin w zagadnieniach teorii sprężystości. Istota omówionego podejścia jest zastosowanie analogii między polami naprężeń i przemieszczeń materiału przy ścinaniu poprzecznym, a wartościami strumienia ciepła i temperaturą w stacjonarnych zagadnieniach termicznych. W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne oraz przykład zastosowania omawianego sposobu do wyznaczania funkcji wagowej w przypadku pojedyńczej szczeliny wychodzącej promieniowo z okrągłego otworu w szerokiej tarczy ścinanej poprzecznie.Omówiono dokładność rozwiązania otrzymanego techniką numeryczną opartą na metodzie elementu brzegowego MEB, a wyniki obliczeń porównano z pewnym szczególnym przypadkiem obciążenia o znanym rozwiązaniu analitycznym.
EN
The presents paper dealswith an application of steady-state heat flow theory in determining mode III stress intensity factors an corresponding weight functions for crackssubjected to longitudinal shear. This method is based on the analogy between anti-plane strain and steady-state heat flow, were Laplace eguation holds.As an example, numerical BEM results of KIII as well as weight functions are presented for a single crack emanting from a circular hole. The accuracy of the method and some other limitations of its application are also discussed.
PL
W pracy przedstawiono oryginalny sposób wyznaczania funkcji wagowych współczynnika KIII dla szczelin w elementach konstrukcyjnych poddanych antypłaskiemu stanowi odkształcenia. Sposób ten ma zastosowanie w sytuacjach, gdy kształt wyjściowy elementu konstrukcyjnego ze szczeliną może być utworzony w wyniku złożenia dwóch innych kształtów symetrycznych o znanych rozwiązaniach. W proponowanym postępowaniu wykorzystano hipotezę stałej wartości energii uwalnianej. Przedstawiono założenia teoretyczne, wyniki obliczeń analitycznych i numerycznych konstrukcji o różnych kształtach oraz omówiono dokładność i potencjalne możliwości zastosowania metody.
EN
A special compounding method for determining mode III weight functions of stress intensity factors for cracks is presented. The method is useful in all situations when the geometry of the cracked body, for which the solution is needed, may be compound of two different symmetrical shapes, for which weight functions are known. Theoretical assumptions of the method as well as some analytical and numerical examples of surface weight functions are discussed. Formulae necessary to transform known analytical weight functions into a new one of unified parametric description are also derived.
PL
W pracy zaproponowano zastosowanie procedury korelacyjnej z wieloimpulsowy-mi funkcjami wagowymi do dwuwymiarowej analizy widmowej w metodzie PITS. Wie-loimpulsowe funkcje wagowe, konstruowane na podstawie algorytmu Gavera-Steh-festa, pozwalają na uzyskanie znacznie lepszej rozdzielczości metody PITS w porównaniu z powszechnie stosowaną dwuimpulsową funkcją wagową typu boxcar. Dla termicznej emisji elektronów z pułapek EB7, występujących w półizolujących kryształach GaAs, obliczono powierzchnie widmowe PITS dla trzech rodzajów funkcji wagowych: funkcji dwuimpulsowej (typu boxcar), funkcji czteroimpulsowej (GS4) i funkcji sześcioimpulsowej (GS6). Obliczone powierzchnie widmowe porównano z powierzchniami otrzymanymi dla tych pułapek eksperymentalnie na podstawie zarejestrowanych zaników fotoprądu.
EN
An application of the correlation procedure with multipulse weighting functions to the two-dimensional spectral analysis in photoinduced transient spectroscopy PITS is proposed. Multipulse weighting functions, constructed on the ground of the Gaver-Stehfest algorithm for the Lapace reverse transformation, give the better resolution of the PITS method than the commonly used two-pulse boxcar weighting function. For the electron thermal emission from traps EB7, occurring in semi-insulating (SI) GaAs crystals, the spectral surfaces for the three types of weighting functions: the boxcar function, the four-pulse function (GS4) and the six-pulse function (GS6) were calculated. The calculated spectral surfaces were compared with those obtained from expe-nmental photocurrent transients for traps EB7.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.