Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Research into water retention of superabsorbents is a relatively recent phenomenon, and its methodology has not yet been fully elaborated. Our results suggest considerable water retention dynamics of superabsorbents in the range of small potentials. In the study, three methods of water retention measurements have been compared for 4 selected superabsorbents from the group of cross-linked polymers. The measurement problems faced during the analysis have been revealed such as those resulting from the specificity of the examined material, e.g. the influence of the pressure of the sorbent layer from the upper parts of the samples, as well as the difference between mechanisms of water sorption and desorption processes.
PL
Główną zaletą superabsorbentów (SAPów) jest zdolność pęcznienia i magazynowania roztworów. Istnieją czynniki, które znacznie ograniczają zdolności absorbcyjne superabsorbentów. Należą do nich m.in. występowanie w roztworze kationów dwuwartościowych oraz zasolenie. Celem badań było określenie wpływu jonów jedno- i dwuwartościowych oraz stopnia zasolenia roztworu na właściwości sorpcyjne superabsorbentu o nazwie handlowej Aquarorb 3005 KL.
EN
The main advantage of superabsorbents (SAPs) is swelling ability and storage solutions. There are factors that significantly reduce superabsorbent’s absorption capacity. These include the presence of mono- and divalent cations in a solution and salinity. The aim of this study was to determin the impact of single- and divalent cations and solution salinity on sorption ability of superabsorbent with trade name Aquarorb 3005 KL.
PL
Artykuł porusza zagadnienia związane z oddziaływaniem Zakładów Chemicznych „Złotniki” S.A. we Wrocławiu na środowisko glebowe obszarów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. Z przeprowadzonych analiz wynik, iż działalność obiektu wpływa istotnie na poziom wzbogacania gleb w pierwiastki metaliczne na terenach przyległych. Stwierdzono nadmierne wzbogacenie gleb w miedź i cynk.
EN
The article discusses issues related to the impact of the Chemical Works "Złotniki" SA in Wrocław on soil conditions of areas in the immediate vicinity. Analyses show that the activity of the object significantly affect of the level of enrichment metallic elements in adjacent areas. It was over-enrichment of copper and zinc analyzed soils.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad zasoleniem gleb zalanych wodami nadosadowymi w wyniku awarii podziemnego rurociągu pomiędzy miejscowościami Żuków i Bieńków. W wyniku zalania nastąpił wzrost zasolenia gleb. W celu określenia postępu odsalania badania przeprowadzono powtórnie rok po awarii.
EN
The paper presents results of research on soils flooded salinity wastewaters as a result of failure of underground pipeline between the villages Żuków and Bieńków. As a result of flooding increased the salinity of soils. In order to determine the progress of desalination research was carried out again year after the accident.
PL
W artykule zawarto zagadnienia związane z postępem prac rekultywacyjnych obszarów poeksploatacyjnych odkrywki węgla brunatnego „Adamów”. Przeprowadzono ocenę terenów zrekultywowanych, pod kątem wartości przyrodniczych oraz stopnia wkomponowania w istniejący krajobraz. Skategoryzowano stan sukcesji poszczególnych typów siedlisk. Zaprezentowano etapy oraz cechy kształtowana nowych, wartościowych form krajobrazowych, a także innych elementów przyrodniczych i społecznych.
EN
The article includes issues related to the progress of reclamation areas of brown coal Adamów opencast mine. An assessment of reclaimed land, in terms of natural values and level of insertion into the existing landscape. Categorized the succession level for different types of habitats. Presented stages and characteristics of the formed new, valuable landscape forms, and other elements of the natural and social sciences.
EN
The aim of this study was to determine the content of arsenic in soils used for agriculture in the Ząbkowicki district. The content of arsenic in collected soil samples ranged 1.1-569.5 mg x kg-1. The standard for arable lands of Group B has been exceeded in 24 out of 231 test points. The highest concentrations occurred in the Złoty Stok commune. This is due to the output of arsenic and gold in this area. Exceeding the standard also occurred in neighboring communes: Kamieniec Ząbkowicki and Ziębice. This is due to the blowing and washing pollutions form the source of contamination, the arsenic mines in the Złoty Stok commune.
PL
Celem publikacji było określenie zawartości arsenu w glebach wykorzystywanych rolniczo w powiecie ząbkowickim. Zawartość arsenu w pobranych próbach gleb mieściła się w granicach 1,1-569,5 mgxkg-1. Przekroczenie normy zawartości arsenu w gruntach ornych, określone w Rozporządzeniu, występuje w południowej części powiatu. Wartość dopuszczalna została przekroczona w 24 spośród 231 badanych punktów. Największa koncentracja tego pierwiastka wystąpiła w gminie Złoty Stok. Związane jest to z eksploatacją na tym terenie rud arsenu i złota. Przekroczenie dopuszczalnej zawartości wystąpiło również w sąsiednim Kamieńcu Ząbkowickim oraz w Ziębicach. Jest to wynikiem występowania na tym terenie gleb kwaśnych, które zwiększają mobilność metali ciężkich.
PL
Główną zaletą superabsorbentów jest zdolność magazynowania roztworów. Dodatek hydrożelu do gleby ogranicza stres u roślin wynikający z niedostatków wody. Czynniki zewnętrzne tj. nacisk gleby oraz zasolenie roztworu glebowego wpływają ograniczająco na retencję wody przez SAPy.
EN
The main advantage of superabsorbents is the ability to storage solutions. Addition of hydrogel into soil reduces plants stress due to deficiencies of water. Factors such as soil pressure and salinity of soil solution, limited retention by SAPs.
PL
Celem pracy jest określenie zawartości wybranych metali ciężkich w poziomach powierzchniowych gleb zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ZM „Silesia” S.A. Oddział Huta Oława. Przeprowadzone analizy wykazały, że wieloletnia działalność huty istotnie wpływa na poziom zanieczyszczenia gleb w Oławie. Stwierdzono nadmierne wzbogacenie gleb w cynk i ołów, co jest efektem specyfiki działalności prowadzonej przez zakład.
EN
The aim of the study is analysis of heavy metals in surface levels of soils located in ZM “Silesia” S.A., Zinc Smelter Oława vicinity. Research showed that long-term smelter activity has a significant impact on the contaminated level of soils in Oława. It was ascertained excessive soil icrease in zinc and lead what is a result of the specific activity of the smelter.
PL
W pracy analizowano wpływ czasu i częstości nawadniania gleb ściekami miejskimi na ich wybrane właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne, ze szczególnym uwzględnieniem ilościowych i jakościowych zmian związków próchnicznych. Obiektem badań były gleby pól irygacyjnych wielkiej aglomeracji miejskiej. Przeprowadzone badania wykazały, że irygacja gleb ściekami miejskimi przyczyniła się do zwiększenia zawartości materii organicznej oraz składników biogennych. Zaobserwowano także wyraźną kumulację związków lipidowych i zwiększenie udziału kwasów huminowych w glebach nawadnianych najczęściej. Stwierdzono również, że częsta irygacja ściekami miejskimi gleb lekkich może przyczynić się do degradacji środowiska.
EN
The aim of this study was to analyze how variations in time and frequency of soil irrigation with municipal sewage affect some physical, physicochemical and chemical properties of the irrigated soil, including quantitative and qualitative changes of humic substances. Soils from irrigation fields of a large city agglomeration were selected for this study. Results showed increased concentration of organic matter and nutrients in irrigated soils. The accumulation of lipid substances and humic acids were observed in most frequently irrigated soils. It was found that frequent irrigation of light soils with municipal sewage might lead to environmental degradation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.