Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 97

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oświetlenie drogowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote O możliwości kreowania skrzyżowań przyjaznych dla kierowców
PL
Artykuł dotyczy nowatorskiej metody poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach o złożonym układzie geometrycznym. Polega ona na zastosowaniu systemu SPIK-er, który jest instalowany wraz z wielofazową sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach i stanowi jej uzupełnienie. System SPIK-er umożliwia wyświetlanie dwóch rodzajów znaków poziomych, tj. wyznaczających kształt i kierunek pasów ruchu przy świetle zielonym oraz linii poprzecznych przy świetle czerwonym. Idea systemu SPIK-er sprowadza się do wsparcia kierowców w warunkach złej widoczności tradycyjnego oznakowania poziomego na jezdni lub jej braku.
EN
The paper is focused on an innovative method designed to improve safety at intersections with complex geometry. The method consists in applying the SPIK-er system, which is to be installed as an integrated element of multiphase traffic lights. The system displays two types of horizontal traffic signs. The first of them indicates the shape and direction of lanes at the green light, the second perpendicular bars at the red light. The intention of the SPIK-er system consists in providing support for motorists in poor or lack of visibility of the traditional horizontal marking painted on the road surface.
PL
W artykule przedstawiono pokrótce historię rozwoju diod, ich budowę i zasadę działania. Ukazano zalety i możliwości stosowania diod LED jako źródeł światła w oświetleniu drogowym w aspekcie oszczędności energii. Przytoczono obecnie obowiązujące normy dotyczące oświetlenia drogowego. Podano kilka przykładów dokonanych modernizacji opartych na technologii LED i ich rezultatów.
EN
Reviewed is briefly the history of LEDs development, their structure and principle of operation. Presented are advantages and possibiliies of LEDs application as a light source in road lighting with reference to energy saving. Specified are the current standards concernig road lighting. Given are some examples of performed modernizations based on LED technology and their results.
PL
Na bezpieczeństwo w ruchu drogowym mają wpływ umiejętności kierowców, konstrukcja samochodów i infrastruktura drogowa. Problemem, z jakim muszą mierzyć się obecnie zarządcy dróg, jest systematyczne zwiększanie się liczby rejestrowanych w Polsce pojazdów. O ile kierowca decyduje, z jaką prędkością, w jakim stanie oraz w jaki sposób prowadzi pojazd, o tyle na zdarzenie drogowe wpływa otoczenie drogi.
PL
Artykuł omawia przepisy prawne oraz wybór klas oświetlenia drogowego.
EN
The article discusses the requirements of regulations for road lighting and selection of lighting classes.
PL
Właściwie określony i realizowany system konserwacji, wpływa bezpośrednio na stan oświetlenia drogowego. Do badan wybrano jedną z popularnych opraw oświetleniowych, która nie była poddawana zabiegom konserwacyjnym. Określono jak zmieniła się bryła fotometryczna oprawy oraz jak to wpłynęło na stan oświetlenia. W omawianym przypadku, wyczyszczenie klosza oprawy oświetleniowej spowodowało wzrost strumienia świetlnego o 225%. Przeprowadzone badania jednoznacznie potwierdziły konieczność wykonywania zabiegów konserwacyjnych opraw oświetlenia drogowego.
EN
Properly defined and implemented maintenance system directly affects the conditions of road lighting. One of the most popular luminaire dedicated for road lighting has been selected for this study. This luminaire has not been cleaned properly due to the maintenance system. The changes in luminous intensity distribution of this luminaire has been determined as well as the impact of these changes on the lighting conditions of the chosen road. It turned out that cleaning the luminaire caused an increase of its luminous flux by 225%. The tests confirmed clearly that there is a strong need to carry out the maintenance system carefully in the area of road lighting. The tests confirmed that the lack of regular maintenance procedures may result in lack of meeting the standard requirements.
PL
W Polsce obserwujemy intensywną modernizację oświetlenia drogowego. Jednakże nie tylko modernizacja oświetlenia może przyczynić się do poprawy warunków oświetleniowych na drodze. Cały czas można zauważyć wiele instalacji oświetleniowych, które nie są właściwie konserwowane. Powoduje to z czasem degradację stanu oświetlenia drogowego. W artykule opisano, jak brak konserwacji wpływa na zmianę bryły fotometrycznej przykładowej oprawy oświetleniowej. Przedstawiono również projekty oświetlenia dla oprawy z brudnym i czystym kloszem. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że oprawa oświetleniowa z brudnym i zaniedbanym kloszem nie spełnia żadnych wymagań normalizacyjnych, określonych dla oświetlenia drogowego.
EN
An intensive modernization of road lighting in Poland can be observed nowadays. However, not only modernization can improve lighting conditions on the road. There are many road lighting installations which are not properly maintained. This fact cause a reduction in road lighting conditions. The change of luminous intensity distribution of an exemplary luminaire and its impact on maintenance are presented in this paper. The road lighting designs for the luminaire with clean and dirty shades are also showed. The research confirmed that luminaire with dirty shade does not meet recommended lighting requirements that are specified by the standard for road lighting installation.
PL
W artykule przedstawiono wymagania dotyczące opraw drogowych ze źródłami wyładowczymi. Opisano również procedury projektowania oświetlenia pozwalające na uzyskanie oszczędności energii elektrycznej. Zaprezentowano wyniki pomiarów parametrów elektrycznych wykonanego rozwiązania instalacji oświetleniowej.
EN
The paper presents requirements for road lighting with discharge sources. It also describes procedures of illumination system design that facilitate electrical energy saving. The results of electrical parameters measurements of an installed lighting installation have also been presented.
PL
Wraz z dynamiczną rozbudową infrastruktury drogowej w Polsce również oświetlenie drogowe staje się coraz ważniejszym tematem. Dodatkowo rozwój technologii LED stwarza nowe możliwości aplikacyjne. Jednakże każda nowo powstała instalacja oświetleniowa powinna być rzetelnie zweryfikowana. W artykule przedstawiono najnowsze wymagania normalizacyjne w odniesieniu do pomiarów weryfikujących stan oświetlenia.
EN
Along with the dynamic development of road infrastructure in Poland, road lighting is increasingly appreciated and used in practical solutions. In addition, the development of LED technology creates new application possibilities. However, every new lighting installation should be reliably verified. The paper will present the latest standardization requirements for measurements that verify the illumination status.
PL
Oświetlenie drogowe typu LED jest nowym rozwiązaniem technicznym. Cały czas brakuje doświadczeń praktycznych, jak tego typu instalacja zachowuje się w dłuższej perspektywie czasowej. Stąd w wyniku współpracy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie oraz Zakładu Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej, zdecydowano się na monitoring nowych instalacji oświetleniowych typu LED. W artykule przedstawiono kompletne wyniki monitoringu na ulicy Żelaznej w Warszawie.
EN
LED road lighting is a new technical solution. In these days there is no practical experience how this type of installation behaves in long term run. This paper describing results of monitoring of new LED road lighting system of Żelazna Street in Warsaw were presented. The job was done as a result of the cooperation between Municipal Roads Authority (ZDM) in Warsaw and Lighting Division of the Warsaw University of Technology.
11
Content available remote Współbieżne oświetlenie dróg w praktyce
PL
W artykule została przedstawiona analiza funkcjonowania systemu oświetlenia współbieżnego zrealizowanego na ulicy Bożeny w Poznaniu. Ocenie zostało poddane rzeczywiste zużycie energii elektrycznej przez system w czasie rocznego okresu jego eksploatacji. Oszacowany został okres eksploatacji sprzętu wynikający z trwałości diod elektroluminescencyjnych. System został także oceniony przez mieszkańców w badaniach ankietowych.
EN
The article presents an analysis of the working concurrent lighting system realized on Bożeny Street in Poznań. The real electrical energy consumption by the system during its annual work was assessed. The equipment lifetime has been estimated as a result of the lifetime of the light emitting diodes. The system was also rated by residents in the survey.
PL
Praca elektromontera wiąże się z licznymi zagrożeniami – począwszy od porażenia łukiem elektrycznym, na dolegliwościach układu ruchu kończąc. Niniejsze stanowisko pracy wymaga wprowadzenia ergonomicznych rozwiązań, które zwiększą bezpieczeństwo i komfort pracy pracownika.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące zasad określania współczynnika utrzymania w projektowaniu instalacji oświetlenia drogowego z wykorzystaniem opraw LED. Dotychczas stosowane sposoby, oparte na eksperymentalnych danych sprzed wielu lat, dotyczących źródeł światła i opraw innej generacji, nie odpowiadają współcześnie stosowanym rozwiązaniom technicznym.
EN
Maintenance factors are an important consideration in the planning of lighting installations, which gradually reduce the amount of light, due to lumen depreciation. For LED lighting solutions there are few studies for determination of the correct value of MF factor. The paper shows the measurements results of illumination changes in outdoor LED lighting installations.
PL
Jeszcze do niedawna wydawało się, że sytuacja dotycząca uregulowania prawnego oświetlenia dróg w Polsce jest co najmniej trudna, chociaż bliższe prawdzie zapewne byłoby określenie: niemal beznadziejna. Obowiązujące przepisy wielokrotnie okazywały się niejednolite i nieuporządkowane, co wprowadzało często niemały bałagan w zakresie podejmowania decyzji, kto jest za co odpowiedzialny. W rozwiązaniu licznych problemów nie pomagał również fakt, że krajowe przepisy kształtują się odmiennie w zależności od typu dróg, a także od innych kryteriów, takich jak: dostępność, funkcja, jaką droga pełni w systemie krajowej sieci, a także klasa czy stosunek własności. Chociaż daleko idące zmiany w różnych dziedzinach prawa, zwłaszcza w Prawie energetycznym i Prawie zamówień publicznych, wpływają na poprawienie tej sytuacji, pozostaje ona w dalszym ciągu daleka od ideału.
PL
W artykule wskazano funkcję, jaką pełni profesjonalny projekt oświetlenia w realizacji oświetlenia drogowego. Opisano również ocenę efektywności energetycznej oświetlenia drogowego oraz podano przykład obliczeń parametrów oświetlenia drogowego.
EN
The article draws attention to the role played by a professional design of lighting in the implementation of road lighting, which should support the safe traffic of all its participants. The process of road lighting design has been outlined, and the standards and literature helpful in the studying of the issues of road lighting have been specified.
PL
W artykule poruszono kwestie związane z nowoczesnymi rozwiązaniami oświetleniowymi opartymi na elektronicznych systemach sterowania, w tym LED-ach i e-systemach sterowania wykorzystujących komunikację przewodową i bezprzewodową oraz internet.
EN
Typical characteristics of devices, lamps and control systems with power reduction have been discussed. The idea of smart lighting in smart regions including innovative light sources (SSL) has been presented.
PL
Tematem niniejszego artykułu są prawne aspekty oświetlenia dróg krajowych w Polsce.
PL
W artykule opisano kwestie pomiarów związanych z weryfikacją i monitorowaniem parametrów oświetleniowych.
EN
Modern measurement methods allow to carry out the accurate measurement of parameters describing the condition of road lighting in a very short time. Parameters that have been previously measured occasionally, such as the luminance distribution on the road surface, can now be measured with high precision in a relatively simple manner. Modern equipment allows to increase measurement accuracy while shortening measurement time and simplifying measurement methods. High repeatability of results favours Imaging Luminance Measuring Device (ILMD). The paper presents measurement requirements in relation to the current standard, taking into account the available hardware and software.
EN
An energy and economic efficiency audit of lighting systems in three options, i.e. high pressure sodium discharge lamps, lamps with LED type luminaires powered from the grid and a lighting system with an autonomous power supply i.e. a hybrid lamp (with a LED type luminaire) powered by electricity generated by photovoltaic panels and a wind turbine was per-formed for a sample rural commune for which a development of street lighting is scheduled. The audit included selecting the number of luminaires and their power, calculating the energy saving, as well as an economic feasibility analysis of the undertaken actions in accordance with the guidelines set forth in the Resolution by the Minister of the Economy on Energy Efficiency. Two options for financing the investment were considered: the commune’s own funds or the commune uses grants from the Rural Area Development Programme. The economic analysis showed that a commune looking to build street lighting using solely its own funds should opt for high pressure sodium discharge lamps. Lighting with LED type luminaires, despite using half as much energy as sodium discharge lamps, once the cost of replacing luminaires is taken into account will generate the highest service costs, and as such its operating cost will be higher. The street lighting system with LED type luminaires is economically justified only if a commune receives grants from external sources for the purchase of energy saving light systems. Building lighting systems with an autonomous power supply is economically unjustified as the cost associated with replacing batteries is three times higher than the cost of purchasing energy for high pressure sodium discharge lamps.
PL
Dla przykładowej gminy wiejskiej, w której planowana jest rozbudowa oświetlenia drogowego wykonano audyt efektywności energetycznej i ekonomicznej systemów oświetlenia dla trzech wariantów, tj. lampy sodowe wysokoprężne, lampy z oprawami typu LED zasilanymi z sieci energetycznej oraz system oświetleniowy z autonomicznym zasilaniem, tj. lampa hybrydowa (z oprawą typu LED) zasilana energią generowaną w panelach fotowoltaicznych oraz turbinie wiatrowej. Audyt obejmował dobór liczby i mocy opraw, obliczenie ilości zaoszczędzonej energii, jak również analizę opłacalności ekonomicznej podjętych działań zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu ministra gospodarki o efektywności energetycznej. Rozważano dwie opcje finansowania inwestycji takie jak: środki własne gminy lub gmina korzysta z dofinansowania inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na podstawie wykonanej analizy ekonomicznej ustalono, że: gmina, która będzie chciała wybudować oświetlenie drogowe bazując wyłącznie na środkach własnych powinna wybrać lampy wysokoprężne sodowe. Oświetlenie z oprawami typu LED, mimo że w porównaniu z lampami sodowymi zużywa o połowę mniej energii, to po uwzględnieniu kosztów wymiany opraw generuje najwyższe koszty obsługi, a zatem jego koszt użytkowania będzie wyższy. System oświetlenia drogowego z oprawami typu LED jest uzasadniony ekonomicznie jedynie w przypadku, gdy gmina otrzyma dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych na zakup energooszczędnych systemów oświetleniowych. Budowa oświetlenia z autonomicznym zasilaniem jest ekonomicznie nieuzasadniona, ponieważ koszt związany z wymianą akumulatorów jest trzykrotnie wyższy od zakupu energii przy oświetleniu sodowym wysokoprężnym.
PL
Diody elektroluminescencyjne są coraz częściej wykorzystywane przy konstruowaniu opraw oświetleniowych. Parametry fotometryczne podawane przez producentów (dystrybutorów) są często niekompletne lub mało wiarygodne. Stąd w wyniku współpracy Zarządu Dróg Miejskich (ZDM) w Warszawie oraz Zakładu Techniki Świetlnej (ZTŚ) Politechniki Warszawskie (PW) powstała idea sprawdzenia jak zachowują się tego typu instalacje w praktycznym zastosowaniu. W Warszawie został wytypowany kolejny odcinek ulicy, na którym zainstalowano testową instalację, wykorzystującą diody elektroluminescencyjne. W latach 2012-2013 pracownicy ZTŚ na bieżąco monitorowali stan oświetlenia wytypowanej ulicy. Wyniki przeprowadzonych badań zostały zawarte w niniejszym opracowaniu.
EN
LEDs are more and more frequently used for luminaire construction. Photometric parameters given by manufacturers (distributors) are neither complete nor reliable. As a result of the cooperation between Municipal Roads Authority (ZDM) in Warsaw and Lighting Division of the Warsaw University of Technology, arose the idea to verify such installations operating in practice. The next part of the trial street with experimental LED luminaires in Warsaw was selected for testing. In 2012-2013, The Lighting Division employees were monitoring the lighting conditions on the streets currently. The results of the investigations were reported in this paper.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.