Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  local governments
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
One of the most popular ideas behind development at all levels of management in recent years is sustainable development. This study attempts to analysis financial determinants of sustainable development in local governments. The paper included to analyse and evaluate budgetary revenues and expenditures on environmental protection in local government entities, their operational and total sustainability, based on the data obtained from the Central Statistical Office of Poland collected in Local Data Bank. The historical data collected in the study allowed for ex-post analysis, calculation of the necessary indicators and assess them in the years 2008-2014. The analysis was carried out through comparison, and the data for local governments in gminas of the Silesian Voivodeship were compared to arithmetic means of gminas in total in Poland.
PL
Jedną z najpopularniejszych idei przyświecających rozwojowi na wszystkich poziomach zarządzania staje się w ostatnich latach zrównoważony rozwój. W opracowaniu podjęto rozważania na temat finansowych uwarunkowań ekorozwoju samorządów lokalnych. Przeprowadzono badania własne obejmujące analizę oraz ocenę dochodów i wydatków budżetowych JST poniesionych na ochronę środowiska, ich operacyjna i całkowitą zdolność do ekorozwoju na podstawie danych GUS zgromadzonych w Banku Danych Lokalnych. Zebrane dane historyczne umożliwiły podjęcie analizy ex-post, obliczenie wskaźników oraz dokonanie ich oceny w latach 2008-2014. Analiza została przeprowadzona w ujęciu porównawczym, dane samorządów gminnych w województwie śląskim odniesiono do średnich arytmetycznych dla gmin ogółem w Polsce.
2
Content available remote Za darmo - warto?
PL
W niniejszym tekście autor analizuje motywy wprowadzania przez samorządy bezpłatnej komunikacji. Od chęci zwiększenia liczby pasażerów, co w efekcie ma doprowadzić do niższej emisji spalin i czystszego powietrza, po chęć zwiększenia mobilności uboższych mieszkańców, ale również traktowanie takiego rozwiązania jako narzędzie PR. W artykule przywołano przykłady miast (zarówno w Polsce, jak i za granicą), które zdecydowały się na wprowadzenie bezpłatnej komunikacji – w całości bądź dla wybranych grup pasażerów.
EN
In this text the author analyses local governments’ motives for introducing a free of charge transport. Starting from the willingness to increase the number of passengers, which should result in a lower exhaust gas emission and cleaner air, up to the willingness to increase mobility of poorer inhabitants, but also treating such a solution as a PR instrument. The paper refers to examples of cities (both in Poland and abroad), which decided to introduce a free of charge transport – entirely or for selected passenger groups.
3
Content available remote Rola organizatora w miejskiej komunikacji publicznej
PL
W artykule omówiono rolę organizatora (władz gminy, wyspecjalizowanego podmiotu gminnego lub międzygminnego) w miejskiej komunikacji publicznej. Wymagania wobec organizatora i sposób koordynacji przez niego transportu publicznego są różne i zależą między innymi od wielkości gminy, gęstości sieci komunikacyjnej, potencjału kapitału ludzkiego i technicznego. W eseju omówiono ponadto zalety i wady tworzenia związków komunalnych lub porozumień prawnych w zakresie komunikacji publicznej.
EN
The paper discusses the role of an organiser (municipality authorities, specialised municipal or inter-municipal entity) in the urban public transport. The requirements related to the organisers and the way of public transport coordination by them vary and depend, among other things, on the municipality size, the transport network density, as well as on the human and technical capital. Moreover, the essay presents the advantages and disadvantages of establishing municipal unions or legal agreements in the field of public transport.
EN
Geological and mining law (GML) sets number of obligations for local government as well as many situations when a cooperation between Minister of Environment (MoE) – acting as a geological administration body and other levels of geological administration and local governments in needed. Amended in 2014 GML changes some rules which were customized before, so the article should present new development in this field.
PL
W artykule tym Autorka skupiła uwagę za aspekcie władztwa podatkowego jakie posiadają samorządy gminne. Jest ono instrumentem, który może być zaangażowany w procesie wsparcia rozwoju przedsiębiorczości np. w zakresie ustanawiania zwolnień podatkowych, obniżania stawek podatków. Zachęty podatkowe są stosowane przez samorządy gminne m.in. w odniesieniu do stawek podatku od środków transportowych. Dla przedsiębiorców prowadzący działalność w branży logistycznej są one istotnym elementem kosztów i każda możliwość ich optymalizacji traktowana jest pozytywnie.
EN
In this article, the author had focused her attention on the taxation power, which local governments have. It is an instrument that may be involved in the process of enterprise development support, for example, in the establishment of such exemptions, lowering tax rates. Tax incentives are used by local governments, among others, with respect to the rates of tax on means of transport. For entrepreneurs operating in the logistic sector, they are an important element of the cost and any possibility of their optimization is considered positive
PL
Artykuł podejmuje problematykę związaną z logistyką w zakresie zarządzania kryzysowego wybranej jednostki administracji samorządowej w obliczu sytuacji kryzysowej. Przedstawiono działania logistyczne podjęte przez gminny zespół zarządzania kryzysowego podczas zaistniałego zdarzenia związanego z huraganem na badanym obszarze. Poddano analizie zakres czynności koordynatora zabezpieczenia logistycznego, który odgrywa bardzo istotną rolę w zapewnieniu niezbędnych działań ratowniczych, zaopatrzeniowych oraz informacyjnych.
EN
The article presents the issues of the logistics in the crisis management on the example the self- government administration during the crisis situation. ln the paper the logistic actions taken by the crisis management team during the storm in the researched area was presented. The range of actions of the logistic coordinator, who plays significant role to provide the rescue, supply and information operations was analyzed.
7
Content available remote Organizacja transportu w „Polsce powiatowej”
PL
Transport publiczny w większości krajów Unii Europejskiej jest wspierany ogromnymi środkami z budżetów publicznych. Także w Polsce środki publiczne pokrywają ponad 80 procent wydatków na wykonywanie kolejowych przewozów regionalnych oraz 60 procent na pokrycie kosztów działania komunikacji miejskiej. Z uwagi na to zaangażowanie środków publicznych w niemal 100 procentach są to przewozy organizowane i współfinansowane przez organy samorządu terytorialnego lub władze państwowe.
PL
Koncepcja usług ekosystemów w ostatnich latach zyskuje na znaczeniu i popularności zarówno w kontekście badań naukowych, jak i w działaniach praktycznych. W Polsce wciąż jednak nie jest powszechnie znana i jest rzadko uwzględniana w debacie publicznej dotyczącej polityk środowiskowych. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących systemu ochrony przyrody, w tym wybranych aspektów usług ekosystemów, przeprowadzonych wśród przedstawicieli samorządów lokalnych województwa małopolskiego. Wskazano czynniki różnicujące postawy i poziom świadomości względem usług ekosystemów, jak też rekomendowano, jak wyniki niniejszych badań mogą być pomocne w działaniach praktycznych.
EN
In the following paper we present the data collected among representatives of local level authorities using internet, mail or face-to-face questionnaires (mix mode approach). The main aim of the manuscript is to discuss factors that might differentiate the level of awareness of or attitudes towards some ecosystem services on the example of local authorities representatives in Małopolska voivodship.
EN
Human capital is a factor of the development of the knowledge based economy. The higher quality of the human capital the quicker development of the region. The educated society makes sensible and good decisions, it creates the innovations which are the most important factor of the competitiveness of the local government units. The Podlaskie province has some unused developmental potential, yet it requires huge financial expenditures serving the supplement of the developmental gap. The human capital in a considerable degree contributes to this case.
PL
Stan czystości powietrza jest czynnikiem istotnie wpływającym na poziom życia. Zasadniczy wpływ na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w poszczególnych strefach, mają duże i mniejsze zakłady przemysłowe oraz zanieczyszczenia napływające często z innych regionów. Szczególne znaczenie mają tu ciepłownie oraz elektrownie. Poważny wpływ na jakość powietrza atmosferycznego w poszczególnych gminach ma ponadto niska emisja, która odgrywa istotną rolę w miesiącach zimowych. Źródłem niskiej emisji jest spalanie węgla niskiej jakości w lokalnych kotłowniach i w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz transport, szczególnie w rejonach dróg o znacznym natężeniu ruchu. Wielkość niskiej emisji jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienność sezonową, związaną z okresem grzewczym. Analiza danych monitoringowych z terenu województwa małopolskiego z lat 2003 - 2007 [WIOŚ 2004-2007], wykazała (na przykładzie benzenu), zmienność sezonową zanieczyszczenia powietrza. W okresie jesienno-zimowym widoczny jest wyraźny wzrost zanieczyszczeń wprowadzanych przez lokalne kotłownie oraz ruch drogowy. W związku z powyższym, istotna jest realizacja zadań ekologicznych, które doprowadzą do likwidacji niskosprawnych kotłowni oraz wymiany wyeksploatowanych kotłów na nowoczesne. Kluczowym działaniem jest zwiększenie wykorzystania źródeł energii odnawialnej oraz promowanie działań zmniejszających straty cieplne w budynkach, poparte szeroką edukacją ekologiczną społeczeństwa. Proponowane w pracy zadania ekologiczne, mogą wspomagać działania decyzyjne gmin i powiatów, a także mogą stanowić przesłankę dla konstruowania budżetu tych jednostek.
EN
The condition of the air is an important factor which affects the standard of life. Large and smaller industrial plants as well as pollution from other regions have a significant impact on the pollution of atmospheric air in particular zones. Heat power and power plants are particularly significant here. Moreover, low emission has a significant impact on the quality of atmospheric air in particular communes, especially in winter months. Low emission is the result of burning low quality coal in local boilers and in individual households as well as transport, especially in parts of roads with heavy traffic. The size of low emission is difficult to assess and varies with the seasons depending on heating. An analysis of monitoring data (for benzene) from the Małopolska voivodeship between 2003 - 2007 [WIOŚ 2004-2007] has indicated that air pollution varies with the seasons. In autumn and winter there is a visible increase of pollution from local boilers and traffic. Therefore it is of great importance to carry out ecological tasks which will lead to the closing down of boilers with low efficiency and to the exchange of old boilers for modern ones. The key activities are to increase the share of renewable energy and to promote the reduction of heat loss in buildings as well as widespread ecological education. The ecological tasks suggested in the paper may help support the local activities and equally be of help when planning their budgets.
PL
Skutki przestrzenne inwestycji wspieranych z funduszy europejskich w małych ośrodkach miejskich widoczne są głównie w ich centralnych - reprezentacyjnych fragmentach. Inicjatywy lokalne opierają się głównie na zaspokajaniu bieżących i zaległych potrzeb, zwłaszcza dotyczących infrastruktury, a w niewielu przypadkach poprawiających ład przestrzenny i podniesienie walorów estetycznych. Program rewitalizacji obszarów miasteczek w znaczne] mierze zależy od aktywności samorządów, partycypacji społecznej oraz regulacji praw własności, a także sporządzania planów zgodnych ze specyfiką miasteczka.
EN
Spatial results of investments supported by EU in small towns are noticeable mostly in their central, representative parts. The local initiatives are mainly based on meeting current and outstanding needs, particularly those concerning infrastructure, in few cases enhancing spatial order and aesthetic values. Small towns' space revitalisation programme depends strongly on local governments' activity, social involvement, regulation in the matter of ownership as well as on plans prepared in accordance with features of a particular town.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.