Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  young people
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Young people are a group of clients that are increasingly being served by commercial banks. Although usage of bank accounts, web portals or mobile applications to manage private money becomes a necessity for younger generations, a large part of children, youths and young adults remain unbanked. The main purpose of the paper is to characterise the profile of young people (up to 26 years of age) that do not use banking products and services. The authors investigated the reasons and terms for not adopting banking offers by children, youths and young adults. The paper also identifies the factors supporting financial inclusion of the aforementioned groups, as well as the time perspective of bank products being adopted by young people. The authors analysed literature and conducted survey research on a group of young people with the CAWI technique, as well as using non-parametric statistical tests and multivariate logistic regression to evaluate quantitatively the phenomenon. The main reason for not using banking products was being too young and lack of need, but not a lack of offers. The statistical analysis pointed out that the fundamental factor influencing the non-use of banking products was the level of education. The most important factors stimulating the financial inclusion of young people were lack of fees and attractive promotions. Young people as a rule declared the possibility of becoming bank clients in the long-term perspective.
PL
Społeczeństwo, a przede wszystkim naukowcy, wyraźnie podkreślają, że przyczyną globalnych zmian klimatu spowodowanych głównie emisją dwutlenku węgla, jest przede wszystkim działalność człowieka i połączona z nią nadmierna jego emisja. Związana jest ona z procesami spalania paliw w energetyce, przemyśle oraz transporcie, a także z ubóstwem będącym główną przyczyną występowania trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb energetycznych w gospodarstwach domowych i nieprawidłowym sposobem ich ogrzewania. Często społeczeństwo jest uświadamiane, że klimat należy chronić, a zarazem przekonywane, że globalne ocieplenie nie ma wpływu na codzienne życie Polaków. Tymczasem Polska, ze względu na duży udział węgla w energetyce, jest wskazywana jako jeden z głównych winowajców emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej i eksponowana jako istotny udziałowiec zmian klimatycznych powodujących globalne ocieplenie. Celem pracy jest ukazanie opinii młodzieży w wieku 15–24 lat, w zakresie jej świadomości dotyczącej wpływu człowieka na zmiany klimatu oraz wskazanie pożądanych kierunków współczesnej polityki energetycznej wraz z określeniem poziomu poparcia tych kierunków, które istotnie przyczynią się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Z badań przeprowadzonych wśród młodzieży wynika, że jest ona świadoma konsekwencji zmian klimatu, szczególnie w skali globalnej, zaś w znacznie mniejszym stopniu w Polsce, a jeszcze w mniejszym w województwie podkarpackim. Badana młodzież podkreśla, że zmiany klimatu są obecnie jednym z największych zagrożeń, ale stanowią jedno z wielu zagrożeń. Młodzież podkreśla, że polityka energetyczna w Polsce powinna zmierzać w kierunku lepszego wykorzystania i zmniejszenia zużycia energii oraz zwiększenia udziału energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii, kojarzonej głównie z ochroną zdrowia społeczeństwa, zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza, a także bezpieczeństwem energetycznym kraju. Młodzież wykazuje brak zdecydowania odnośnie do wykorzystania elektrowni jądrowych, gdzie w podobnym stosunku widzimy zwolenników oraz przeciwników tego źródła energii elektrycznej.
XX
The public and, above all, scientists clearly emphasize that the cause of global climate change caused mainly by carbon dioxide emissions is, above all, human activity and its combined emission. It is associated with the processes of fuel combustion in the energy, industry and transport, as well as with poverty being the main cause of difficulties in meeting basic energy needs inhouseholds and the incorrect way of heating them. The public is often made aware that the climate should be protected and at the same time convinced that global warming has no impact on the everyday lives of Poles. Meanwhile, Poland, due to the high share of coal in the energy sector, is indicated as one of the main culprits of carbon dioxide emissions in the European Union and exposed as a significant shareholder of climate change causing global warming.The aim of the work is to show the opinions of young people aged 15–24, in terms of their awareness of the human impact on climate change and indication of desirable directions of the modern energy policy, defining the level of support for these directions, which will significantly contribute to the reduction of carbon dioxide emissions.The research conducted among young people shows that it is aware of the consequences of climate change, especially on a global scale, and to a much lesser extent in Poland, and still less in the Podkarpackie province. The studied youth emphasizes that climate change is currently one of the greatest threats, but it is one of many threats.The young people emphasize that the energy policy in Poland should aim at the better utilization and reduction of energy consumption as well as increasing the share of energy based on renewable energy sources, associated mainly with public health protection, reduction of air pollution, as well as the energy security of the country. Young people show a lack of determination regarding the use of nuclear power plants, where we see supporters and opponents of this source of electricity in a similar relationship.
3
Content available remote Hate speech - causes and consequences in public space
EN
Due to the highly innovative technologies such as the smart phone, cyberbullying and on-line aggression have increasingly affected individuals across the world. Cyberbullying is defined as repeated unwanted, hurtful, harassing, and threatening interaction through electronic communication media. The anonymity and mobility afforded by the Internet has made harassment and expressions of hate effortless in a landscape that is abstract and beyond the realms of traditional law enforcement. Further, it argues that a broad coalition of government, schools, police and citizenry is likely to be most effective in reducing the harm caused by hate speech. The study discusses the targets of hate on the Internet, provides a framework within which problems can be identified and resolved by accentuating moral and social responsibility, and articulates possible solutions to combat this increasing problem.
EN
The development of global economy goes hand in hand with the cultural change gaining a new place and value in the society. Thus, the globalizing culture develops which is connected with the changes of the world and culture into the market. It acquires an anti-natural as well as antihuman character and it is not compatible with the idea of sustainable life. One of the sub-systems of the culture – global economy – plays there the major role. It is also anti-natural, helps spreading global culture damaging the cultural system, nature and eventually also Man. Young people have become the hope because they are able to realize that the nature is the system with its function and values superordinated to the culture and economy. They will take over the responsibility for not only the global culture but also for the nature.
PL
Rozwój globalnej gospodarki rzutuje również na zmiany w kulturze, która zyskuje w społeczeństwie nowe miejsce oraz nową wartość. Powstaje zglobalizowana kultura, tak zwana kultura światowa, która łączy się z komercjalizacją świata i kultury. Nabiera ona charakteru sprzecznego z naturą oraz człowiekiem i jest nie do połączenia z ideą zrównoważonego rozwoju. Znaczny udział w tym ma jeden z podsystemów kultury – globalna gospodarka. Jest ona również sprzeczna z przyrodą, pomaga w szerzeniu kultury światowej, przez co szkodzi systemowi kultury, przyrodzie oraz samemu człowiekowi. Nadzieją stają się młodzi ludzie, którzy są w stanie uświadomić sobie, że przyroda stanowi system funkcjonalnie i wartościowo nadrzędny w stosunku do kultury i gospodarki. Są oni w stanie wziąć odpowiedzialność nie tylko za globalną kulturę, ale również za przyrodę.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań własnych na temat wartości uczniów klas wojskowych. W badaniach przyjęto, że wartości badanych uczniów klas wojskowych opisać można za pomocą trzech kategorii, takich jak: zainteresowania uczniów klas wojskowych, kierunki rozwoju cech osobowościowych respondentów i cele ankietowanych. W artykule, po przedstawieniu krótkiej genezy funkcjonowania klas wojskowych oraz opisie metodologii badań, dokonano diagnozy wartości ankietowanych – ich zainteresowań, kierunków rozwoju cech osobowościowych oraz celów badanych. W podsumowaniu udzielono odpowiedzi na postawione problemy badawcze, a także dokonano porównania poznanych wartości uczniów klas wojskowych do wartości młodzieży we współczesnych badaniach.
EN
This article presents the results of research on the value of military class students. The study distinguished three following categories of values of military class students: interests of students in military classes, directions of development of personality traits of the respondents and their goals. In the article, after a short presentation of the genesis of the functioning of military classes and a description of the methodology of research, a diagnosis of respondents was made - their interests, directions of development of personality traits and their goals. In the summary, the answers to the research problems were given and what is more, the comparison of values of students of military classes to the values of young people in contemporary research was made.
EN
This article examines the opinions of students of military classes concerning aspects of Poland’s national security. The main problem of the study is contained in the following question: How do students of military classes describe selected conditions of Poland’s national security? Thus, the objective of the article was to diagnose the opinions of students of military classes about national security in Poland. The study involved an analysis of the following aspects of Poland’s national security in the opinion of participating students of military classes: social attitudes that are conducive to the strengthening of national security, factors affecting national identity, and threats to national security. An analysis of the results of the study also made it possible to determine the source of the respondents’ knowledge about national security. The article briefl y looks at the origins of military classes and describes the research methodology, and then presents a diagnosis of the opinions of students of military classes about selected aspects of Poland’s national security: social attitudes conducive to the strengthening of national security, factors shaping national identity, and threats to national security. The sources of the respondents’ knowledge about national security are indicated too. In the conclusion, answers to the research problems were provided and the need for further studies of the matter in question was identified.
EN
In democratic societies, citizens join as volunteers in the management of various areas of the social sphere. They do this by engaging in non-profit organizations’ activities. People are the basis for the functioning of these entities, so it is possible to use appropriately adapted HRM methods and tools. The important part of the social workforce of non-profit organizations is young people (up to the age -of 26). The article presents the results of research on the experiences of young volunteers - the characteristics of their involvement and their participation in personnel processes. The purpose of the article is to identify the number and types of third-sector organizations, which young people have been involved in, as well as the characteristics of work performed by them in those subjects. Moreover, the article’s aim is to diagnose of personal processes that these persons have been engaged in and to ascertain how do they evaluate their work experience in the organizations, which were analyzed.
PL
W demokratycznych społeczeństwach, obywatele włączają się jako wolontariusze w zarządzanie różnymi obszarami sfery społecznej. Czynią to, angażując się w działalność organizacji non profit. Podstawą funkcjonowania tych podmiotów są ludzie, dlatego możliwe jest zastosowanie, odpowiednio zaadaptowanych, metod i narzędzi HRM. Istotną część personelu społecznego organizacji non profit stanowią ludzie młodzi (do 26. roku życia). W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące doświadczeń młodych wolontariuszy – charakterystyki ich zaangażowania oraz udziału w procesach personalnych. Celem artykułu jest ustalenie liczby i typów organizacji trzeciego sektora, w które byli zaangażowani młodzi ludzie oraz charakteru wykonywanej w nich pracy. Ponadto, zdiagnozowanie procesów personalnych, w których uczestniczyli oraz stwierdzenie, jak oceniają swoje doświadczenia związane z zaangażowaniem w analizowane organizacje.
PL
Opracowanie koncentruje się na zagadnieniach proaktywności oraz poczucia własnej skuteczności młodych osób w kontekście realizacji ich kariery. Zagadnienia te zyskują szczególne znaczenie w odniesieniu do grupy osób planujących i rozpoczynających karierę zawodową. Decyzje podejmowane w okresie rozpoczęcia aktywności zawodowej oddziałują znacząco na dalsze życie – zarówno osobiste, jak i zawodowe. Odpowiedzialność za jej kształt i przebieg przesunięta została w stronę jednostki jako jej realizatora. W badaniach uczestniczyło 133 studentów ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zastosowano w nich Kwestionariusz Skali Zachowań Proaktywnych w Karierze oraz Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem wybranych metod.
EN
This paper focuses on the issues of young people’ proactivity and self-efficacy of young people making the transition from the studies onto the employment market, in the context of career planning. These issues are especially important for a group of people planning and starting their own career. Decisions taken during the start of the professional activity have a significant impact on the further life – both personal and professional. Responsibility for the shape and course of a contemporary career has been shifted in the direction of the individual as the executor. The research involved 133 undergraduates of University of Rzeszow. The Questionnaire of Scale of Proactive Behaviours in a Career and General Self-Efficacy Scale were used in the research. The results were statistical analyzed using selected methods.
EN
The purpose of this article is to describe the grey economy in Poland, being one of the post-communist countries, as an alternative labour market for young people. Achieving income in the grey zone is a complicated phenomenon determined by social, cultural and economic factors, resulting in such negative phenomena like social exclusion, poverty or specific lifestyle. Therefore, case studies are used as a method of specific research, based on analysing individual decisions and complex circumstances.
XX
Celem niniejszego artykułu jest analiza szarej strefy w Polsce, będącej jednym z postkomunistycznych krajów, jako alternatywnego rynku pracy dla młodych osób. Podejmowanie zatrudnienia w nieformalnej strefie gospodarczej jest zjawiskiem złożonym, determinowanym społecznymi, ekonomicznymi i kulturowymi uwarunkowaniami. Stąd też, użyto w tej pracy studiów przypadku jako specyficznej metody badawczej, mającej na celu analizę indywidualnych decyzji oraz ich złożonych uwarunkowań.
PL
Celem niniejszej pracy jest analiza i ocena sytuacji skrajnych grup wiekowych na rynku pracy w Polsce. Praca podzielona jest na dwie części. Część pierwsza ma charakter teoretyczny, przedstawiono w niej analizę sytuacji grup na polskim rynku pracy oraz perspektywy demograficzne dla Polski wpływające na zmiany na rynku. W tej części wyk orzystano wszystkie pozycje wymienione w bibliografii. Druga część ma charakter badawczy i powstała w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród obu skrajnych grup wi ekowych (osób młodych i zaawansowanych wiekowo) oraz przy wykorzystaniu wywiadu z przedsiębiorcami (potencjalnymi pracodawcami). Analiza wyników przeprowadzonych badań potwierdziła założoną sytuację rynku pracy, zarówno dla absolwentów, jak i osób zaawansowanych wiekowo.
EN
The goal of this work is the analysis and evaluation of the situation of radical age groups on the labor market in Poland. This work is divided into two parts. The first part, which is theoretical, is focused on the analysis of the situation of mentioned above groups on the Polish labor market and demographic prospects for Poland which influence changes on market. In this part all items from bibliography were used. The second part is explorative and was made on the basis of questionnaire amongst both age groups (young and age advanced) and entrepreneurs (potential employers). The analysis of results confirmed assumed situation on the labor market for both, graduates and people in advanced age.
EN
The purpose of this paper is to determine organizational forms (formal, non-formal) and the level of tourism activity among young people of secondary schools in Cracow depending on gender, the type of school and the education of the parents. The study included 1472 students of schools in Cracow. Physically active forms of tourism are undertaken mostly by girls - 63% rather than by boys - 52%. With increasing levels of education of the parents, the number of young people practicing active forms of tourism also increases. The undertaking of active forms of tourism varies, depending of the type of school attended. Young people in secondary (63,9%) and primary (65,7%) schools most often chose to go for tourism. In primary (50,1%) and secondary (39,4%) vocational schools they go least often. Active forms of tourism usually take the form of informal practice among friends and acquaintances (mostly hiking - 47%).
12
Content available remote Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży
PL
Przedstawiony w artykule obraz świadomości ekologicznej młodego pokolenia wymaga pilnej zmiany, możliwej do osiągnięcia na drodze upowszechnienia edukacji dla ochrony środowiska i ekorozwoju. W tym celu niezbędne jest wdrożenie w kraju dobrze przygotowanej strategii edukacji ekologicznej, która obejmuje wszystkie grupy wiekowe i zawodowe. Zdaniem autorki, należy szczególnie promować nauczycielski ruch oddolny, kreujący proekologiczną działalność w społeczeństwie oraz sprzyjać powstawaniu szkół ekologicznych. Wiele uwagi należy poświęcić dalszemu rozwijaniu i doskonaleniu w szkołach wyższych kierunków ochrony środowiska.
EN
Ecological awareness manifests itself in the way of thinking, patterns of behaviour, biosphere valuation including the knowledge of phenomena and processes in ecosystems and ecological imagination as well as nature-oriented system of values and ecological ethics. The findings of international research confirm the necessity to develop a new perception of environment, the need for a different awareness. In particular, we should focus on youth and children who should be motivated for conscious partnership to achieve sustainable development. The author, on the basis of the research results discussed in the paper, stresses the need to change the existing unfavourable picture of ecological awareness of the young generation. The paper presents main directions and needs in that regard.
EN
Young generation of Poles is interested with ecologically produced food. Young people declare their support for ecological products mainly because of their health and nutritional values. The majority of examined population of young people considered that ecological food should be cheaper than conventional one. The inquired people want to buy it in special stores with ecological food. Vegetables, milk and its products, vegetable products and grain products are preferred by young people as ecological food.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.