Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 125

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  most kolejowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
Due to the long period of service degradation, bridge structures require periodic technical inspections and assessment of the current load capacity. Since the 1970s, this assessment has been carried out according to the Fitness for Purpose (PUK) criterion. From 2008, the PUK criterion has been replaced with the recommendations of the European Convention on Steel Structures (ECCS). As part of these recommendations, the authors decided to explain the previously obtained unrealistic values of the fatigue class Δσϲ of the bridge butt joints covered with one-sided rhomb-shaped cover plates. The computational analysis performed with the FEM method gave excellent results which are briefly presented in the article.
PL
Zmęczenie materiału to jeden z najczęstszych powodów uszkodzeń istniejących stalowych mostów kolejowych, zwłaszcza nitowanych. Dlatego procedura oceny trwałości zmęczeniowej jest jedną z najistotniejszych w kompleksowej ocenie nośności i trwałości istniejących mostów. Niezawodna ocena trwałości zmęczeniowej jest zazwyczaj decydująca przy szacowaniu przydatności eksploatacyjnej mostu. W pracy przedstawiono przykład oceny trwałości zmęczeniowej kratownicowego mostu kolejowego, bazującej na europejskiej procedurze opartej na Eurokodach. Procedura wykorzystuje metodę bezwarunkowej żywotności zmęczeniowej w konwencji naprężeń nominalnych. Ocena trwałości zmęczeniowej wykazała, że trwałość zmęczeniowa konstrukcji stalowej mostu jest już praktycznie wyczerpana, a dalsza żywotność zmęczeniowa konstrukcji jest zerowa. Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny mostu kolejowego jednoznacznie wykazano, że istniejąca konstrukcja stalowa nie nadaje się do wykorzystania w planowanej modernizacji / przebudowie mostu oraz do dalszej eksploatacji w planowanym 50-letnim okresie życia technicznego konstrukcji.
EN
Fatigue is one of the most often reasons for failure in existing steel bridges, particularly with riveted structure. Therefore fatigue assessment is always the most important part of the complex evaluation of existing steel bridges. The reliable fatigue assessment is often decisive in the estimation of the remaining service life of a bridge. The example of a comprehensive fatigue assessment of 100 years old riveted truss railway bridge, based on European procedures and codes, has been presented in the paper. The applied procedure is based on the safe life method in the convention of nominal stresses. The bridge assessment revealed, that the remaining fatigue strength was almost exhausted and the further service life of the bridge was close to zero. Taking into account the assessment results it was also revealed, that the existing riveted truss superstructure was not suitable for further use in the railway bridge after its rehabilitation, which aimed to extend the bridge service life by the next 50 years.
3
Content available remote Kolej na kolejowe mosty i wiadukty zabytkowe
PL
W artykule omówiono dane będące w gestii wojewódzkich urzędów ochrony zabytków, a dotyczące zabytkowych mostów i wiaduktów kolejowych. Zwrócono uwagę na potrzebę większej dbałości o zabytkowe mosty i wiadukty kolejowe, uzupełnienie archiwizowanych danych o tych obiektach oraz na konieczność opracowania procedury oceny nośności zabytkowych obiektów mostowych, która powinna być odmienna od zasad projektowania nowych obiektów.
EN
This article discusses the data held by the Province Heritage Monument Protection Office, relating to historic railway bridges and viaducts. Attention was drawn to the need for greater care for historic railway bridges and viaducts, supplementing the archived data on such objects and the necessity to elaborate a procedure for assessing the load-bearing capacity of historic bridge structures, which should be different from the rules of designing new structures.
PL
Prefabrykowane mosty żelbetowe nie są nowością na polskim rynku infrastrukturalnym. Zwyczajowo najczęściej stosuje się prefabrykowane ustroje nośne, instalując je na przygotowanych wcześniej podporach. Prefabrykowane konstrukcje łukowe od niedawna są znowu stosowane coraz częściej. W niniejszym artykule zaprezentowany zostanie proces budowy mostu kolejowego w km 132 + 419 w ciągu LKE 59 z wykorzystaniem elementów ramownicowych technologii Con/ Span.
EN
Precast reinforced concrete bridges are widely used for accelerated bridge construction in the World and also on the Polish infrastructural market. Usually, the precast girders are most common elements which are installed on previously prepared foundations. Precast frames have been recently applied increasingly. This paper will present the process of building a railway bridge at 132 + 419 km using Con/Span frame units.
EN
In 2018, passed the 40th anniversary of the death of prof. Andrzej Fabiszewski (1924-1978), a forerunner of testing the quality of butt welds in exploited railway bridges. One of the first surveyed facilities was the viaduct on the Poznań-Szczecin line discussed in the article. A very bad state of welds was found and there were 61 internal cracks. In order to estimate the durability of the facility, strength tests of the steel of the structure were carried out and static calculations were made against standard and operational loads. The fatigue life of a crack in a flange joint of one girder was also analyzed. The results of these tests are included in the article.
PL
W roku 2018 minęła 40 rocznica śmierci prof. Andrzeja Fabiszewskiego (1924- 1978), prekursora prowadzenia badań jakości spoin czołowych w eksploatowanych mostach kolejowych. Jednym z pierwszych badanych obiektów był wiadukt na linii Poznań-Szczecin omówiony w artykule. Stwierdzono bardzo zły stan spoin i występowanie w nich 61 pęknięć wewnętrznych. Celem oszacowania trwałości obiektu przeprowadzono badania wytrzymałościowe stali konstrukcji oraz wykonano obliczenia statyczne od obciążeń normowych i eksploatacyjnych. Przeanalizowano również trwałość zmęczeniową pęknięcia w spoinie pasowej jednego dźwigara. Wyniki tych badań zamieszczono w artykule.
PL
Mosty kolejowe wykazują dużą odporność na trzęsienia ziemi. Pomimo, że ich wytrzymałość była określana pod względem jakościowym w wielu opracowaniach, m.in. Stowarzyszenia AREMA (ang. American Railway Engineering and Maintenance of Way Association), dotychczas nie zaproponowano kryteriów ilościowych tej oceny. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie kryteriów ilościowych oceny zachowania się mostów kolejowych poddanych działaniu obciążeń sejsmicznych. W artykule przedstawiono modele MES odpowiedzi dynamicznej mostów w warunkach sejsmicznych, w których uwzględniono oddziaływanie toru kolejowego z mostem lub to oddziaływanie nie było brane pod uwagę. Badane modele oceniane były z wykorzystaniem analizy pushover i dynamicznej analizy przyrostowej na podstawie czternastu zapisów trzęsień ziemi, które miały miejsce w przeszłości. Wyniki analiz wyraźnie pokazują, że zaproponowany model uwzględniający oddziaływanie toru z mostem zachowuje się w warunkach sejsmicznych lepiej pod względem wytrzymałościowym. W przypadku tego modelu parametry takie jak: przemieszczenie pomostu, siła ścinająca pomiędzy torem i pomostem oraz obrót plastyczny przegubów są mniejsze o odpowiednio 70-90%, 20-83% i 85-100%. W pracy zaproponowano równania do szacowania przemieszczenia pomostu oraz siły ścinającej w podstawie toru, bez uwzględnienia oddziaływania toru z mostem, wykorzystując metodę maksimów przyśpieszenia ziemskiego (ang. Peak Ground Acceleration, PGA), zarejestrowanych podczas wstrząsów sejsmicznych.
EN
Railway bridges have historically performed well in the previous earthquakes. Although this performance has qualitatively been studied in some references such as AREMA code, no quantitative criteria has been proposed for it. Thus, this study aims to present quantitative criteria for railway bridge performance under seismic loads. In the paper, seismic behaviour of railway bridges, with and without track-bridge interaction (TBI), is calculated through finite element modeling. Pushover and incremental dynamic analyses, are utilized to assess the proposed method, considering fourteen records of the past earthquakes. The results clearly show superior performance of the proposed model with track system, in which the deck displacement, base shear, and plastic rotation decrease by 70%-90%, 20%-83%, and 85%-100%, respectively. Finally, two equations are proposed to calculate deck displacement and base shear of railway bridges without performing track-bridge interaction (TBI) by Peak Ground Acceleration (PGA) of the applied record approximately.
7
Content available remote Odpowiedzi krótkich belek mostowych na przejazd pociągów szybkobieżnych
PL
W artykule przedstawiono porównanie odpowiedzi dynamicznych mostów o różnych charakterystykach dynamicznych na quasi-rzeczywiste obciążenie ruchome. Poddano analizie różne układy most – tor – pociąg poruszający się z dużą prędkością. Układ jest jednotorowy z nawierzchnią kolejową podsypkową. Modelem mostu jest 15 metrowa belka swobodnie podparta o konstrukcji stalowej. Model obciążenia odwzorowuje pociąg Shinkansen. Wyniki porównano z bardzo uproszczonymi modelami obciążeń, jak strumienie sił skupionych, mas skupionych, oscylatorów jednomasowych i oscylatorów dwumasowych.
EN
The paper presents a comparison of dynamic responses of bridges with different dynamic characteristics to a quasi-real mobile load. Different bridge – track – train (moving at high speed) systems were analyzed. The system is ballasted monotrack. The model of the bridge is a 15-meter beam simple-supported with a steel structure. The load model is represented by the Shinkansen train. The results are compared with very simplified load models, such as streams of concentrated forces, concentrated masses, one-mass oscillators and two-mass oscillators.
PL
Omówiono wybrane aspekty projektowe, konstrukcyjne i obliczeniowe kratownicowego mostu kolejowego o rozpiętości 75,0 m nad rzeką Drawą km 87+819,20 linii kolejowej E59. Obiekt zaprojektowano zgodnie z normami PN-EN (eurokodami). Przedstawiono szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych mostu, metodykę obliczeń statycznych i wymiarowania elementów ustroju oraz wnioski z oceny dynamicznego zachowania się ustroju.
EN
The paper discussed selected aspects of design, construction and calculation of a truss railway bridge with a span 75.0 m above the river Drawa km 87 + 819,20 of the E59 railway line. This railway bridge was designed in accordance with the PN-EN (Eurocode) standard system. Moreover, details of bridge construction solutions, methodology of static calculations and designing of structure elements as well as conclusions from the assessment of the dynamic behavior of the structure were presented.
9
Content available remote Nowoczesne systemy tymczasowych przepraw kolejowo-drogowych
PL
Strategiczny transport zaopatrzenia wojskowego nie może być realizowany bez udziału transportu kolejowego. Zapewnienie zdolności do budowy mostów kolejowych i kolejowo-drogowych jest wyzwaniem dla konstruktorów i wojsk kolejowych. Obecnie wojska rosyjskie przodują we wprowadzaniu na wyposażenie nowych rodzajów mostów kolejowo-drogowych. Nowoczesny most pontonowy typu wstęgi MЛЖ-ВФ-BT ma zastąpić konstrukcję mostu pontonowego na oddzielnych podporach NŻM-56. Składana estakada kolejowa ИMЖ-500 zastąpi estakadę REM-500.
EN
Strategic transport of military supplies cannot be analysed without taking into the account the contribution of rail transport. Providing the capability to build railway bridges and combined railway-road bridges poses a challenge for both the structural engineers, and railway troops. At this time, Russians are the leaders in implementing new types of road-rail bridges into their Armed Forces. A state-of-the-art MLZh-VF-VT floating ribbon bridge is to be the successor to NŻM-56 pontoon bridge on separate floating supports, whereas the IMZh road bridge will replace REM-500 sectional railway bridge.
PL
Przedmiotem artykułu są kolejowe obiekty mostowe nad Wisłą w ciągu modernizowanego 18-kilometrowego fragmentu linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice.
11
PL
Przedstawiono analizę rozwiązań historycznego mostu kolejowego o konstrukcji wspornikowej. Obiekt nie jest typową budowlą stosowaną przy pokonywaniu analogicznych przeszkód w tamtych czasach. Zastosowano w niej układ trzech przęseł stalowych na podporach ceglanych. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt realizacji przęsła nurtowego obiektu kolejowego w postaci belki zawieszonej na wspornikach sąsiednich przęseł, a przyczółki zostały wydłużone sklepieniami. Opisano aktualny stan techniczny konstrukcji obiektu. Zaproponowano możliwe sposoby rewitalizacji obiektu oraz omówiono utrudnienia związane z tym przedsięwzięciem.
EN
The paper presents an analysis of the structural solutions of a historical railway bridge of a cantilever structure. This object wasn’t a typical structure used to cross analogical barriers in those times. Three steel spans at piers made of bricks have been used. There would be nothing special about it, if not the fact that a beam hanged at cantilevers of the anchor spans has been used as main span and abutments have been extended with a vaultings. The current technical state of the structure has been described. Possible ways of revitalization of the structure have been proposed and associated difficulties have been discussed.
PL
We wrześniu ub. roku oddano do użytku jeden z najciekawszych obiektów usytuowanych w Polsce Północnej – most kolejowy nad Martwą Wisłą w Gdańsku. Obiekt stanowił element większej inwestycji – modernizacji linii kolejowej z Pruszcza Gdańskiego do stacji Gdańsk Port Północny. Koszt budowy mostu to 35 mln zł, a całego przedsięwzięcia – 370 mln zł.
PL
Artykuł prezentuje system monitorowania mostów kolejowych, który bazuje na pomiarze i ocenie odpowiedzi dynamicznej. System przeznaczony jest do monitorowania konstrukcji stalowych o rozpiętości przęsła powyżej 30 m. Opracowanie metody, która wykorzystuje inklinometry i akcelerometr do pośredniego pomiaru przemieszczeń pionowych pod obciążeniem dynamicznym, jest głównym osiągnięciem projektu.
EN
The article presents the railway bridge structures monitoring system, which takes advantage of the dynamic response measurement and evaluation method. The monitoring system is focused on steel structures with the spans exceeding 30 m. The elaboration of the method which uses inclinometers together with an accelerometer for indirect displacement measurement under the dynamic load is the main achievement of the project.
PL
Opisano przyczyny modernizacji i rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce. Podano cele, których osiągnięcie jest kluczowe z punktu widzenia transportu nie tylko krajowego, ale i zagranicznego. Przedstawiono przykłady kilku konstrukcji mostowych znajdujących się w różnej fazie zaawansowania prac. W przypadku każdej z opisanych konstrukcji podano ograniczenia, które projektant musiał uwzględnić przy opracowywaniu dokumentacji.
EN
The cause of modernization and development of railway infrastructure in the country has been described. Objectives, which achievement is important not only for national but also for foreign transport, have been stated. The examples of several bridge structures, being in various stages of progress, have been presented. For each structure the restrictions, that designer had to take into account during designing process, have been listed.
PL
W artykule omówiono problem hałasu, którego źródłem są niektóre rodzaje mostów kolejowych. Zaprezentowano wyniki badań obiektów generujących nadmierny poziom ciśnienia akustycznego, tj. wiaduktu stalowego z pomostem ortotropowym oraz mostu z rusztem podłużnicowo-poprzecznicowym. Przedstawiono również wyniki badań w otoczeniu mostu z torem ułożonym na podsypce, który nie wykazuje nadmiernej emisji dźwięku. Wskazano przyczyny i źródła hałasu oraz przedstawiono ogólne zalecenia do projektowania cichych mostów.
EN
In the paper, the acoustic effects in the vicinity of three railway bridges have been studied. The influence of the bridge on the level of acoustic pressure in the neighborhood of railway road was presented. The results of the noise analysis in tierce frequency bands were presented. General recommendations for the design of silent bridges were discussed.
PL
Badania rentgenograficzne 155 mostów kolejowych, wybudowanych w latach 1936-1975, wykazały w ich spawanych złączach doczołowych występowanie niezgodności spawalniczych niedopuszczalnych przez normy odbioru. Dla spoin z pęknięciami wewnętrznymi określono ich wytrzymałość zmęczeniową. Analiza takich spoin w mostach na linii Katowice – Tczew wykazała, że są one w stanie bezpiecznie przenosić obciążenia eksploatacyjne. Przy ich analizie zastosowano kryterium Przydatności Użytkowej Konstrukcji.
EN
X-ray studies of 155 railway bridges, built between 1936-1975, showed in their welded butt joints occurrence of welding imperfections unacceptable by the standards of reception. For welds with internal cracks the fatigue strength was determined. Analysis of such joints in bridges on the line Katowice - Tczew showed that they are able to carry the load safely during use. For their analysis the criterion of Fitness for Purpose was applied.
18
Content available XXI Europejska Wyprawa Mostowa Irlandia 2015, cz. 4
PL
W czwartej i ostatniej części relacji z XXI Europejskiej Wyprawy Mostowej do Irlandii, zorganizowanej przez Katedrę Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej oraz Biuro Turystyczne Anitour z Czechowic-Dziedzic (4–15 lipca 2015 r.), zwiedzamy Dublin i Belfast, oba przecięte rzekami, przez które zbudowano wiele ciekawych mostów.
EN
In the fourth and final part of the account of the 21st European Bridge Expedition to Ireland, organized by the Chair of Bridge and Tunnel Construction of the Kraków University of Technology and Anitour travel agency from Czechowice-Dziedzice (4-15 July 2015), we are sightseeing Dublin and Belfast, both crossed by rivers with many interesting bridges.
19
Content available Most kolejowy przez Nysę Łużycką
PL
W grudniu 2016 r. zostanie otwarta międzynarodowa przeprawa kolejowa między Polską a Niemcami przez Nysę Łużycką, na odcinku Bielawa Dolna – Horka. Nowy most, ze względu na dwa tory, zapewni przejazd większej liczby pociągów i o większym obciążeniu. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych SA jest warta 23 mln zł.
20
Content available Modernizacja mostów kolejowych
PL
Nawet czterokrotnie szybciej, sprawniej i bezpieczniej pojadą pociągi na 145 mostach kolejowych. Zlecone przez Polskie Linie Kolejowe SA w 2015 r. modernizacje i remonty mostów skróciły podróże pasażerom, a przewoźnicy towarowi zyskali dłuższe trasy bez tzw. wąskich gardeł.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.