Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozkład luminancji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
The article presents and analyzes the observed phenomenon of optical deformation of a cylindrical dispersing diffuser as the effect of a classical replacement a light source by LED retrofit. A cylindrical diffuser equipped with such a light source presents a luminance distribution that significantly deviates from the actual view of the unshielded lampshade. This is a feature which disqualifies such an application of these sources for aesthetic reasons, the more so because the accompanying effect is also a noticeable deformation of the cylindrical shape. In the article, apart from the analysis of the phenomenon, the equation of the diffuser profile was presented, which using the discussed type of LED source could realize an even distribution of luminance on the surface.
PL
Artykuł przedstawia i analizuje zaobserwowane zjawisko deformacji optycznej klosza cylindrycznego, rozpraszającego jako efektu zastąpienia klasycznego, źródła światła przez retrofit LED. Cylindryczny klosz rozpraszający wyposażony w takie źródło światła prezentuje rozkład luminancji, który znacząco odbiega od rzeczywistego widoku niezaświeconego klosza. Jest to cecha dyskwalifikująca taką aplikację tych źródeł z powodów estetycznych, tym bardziej, że efektem towarzyszącym jest również zauważalna deformacja kształtu cylindrycznego. W artykule, poza analizą zjawiska przedstawiono równanie profilu klosza, który przy zastosowaniu omawianego rodzaju źródła LED realizował by równomierny rozkład luminancji na powierzchni.
PL
Artykuł prezentuje czynności związane z konstrukcją układu optycznego asymetrycznego LED-owego naświetlacza iluminacyjnego, którego celem jest wytworzenie równomiernego rozkładu luminancji na oświetlanej elewacji przy asymetrycznym usytuowaniu oprawy w bliskiej odległości. Przedstawiona konstrukcja jest modyfikacją poprzedniej konstrukcji autora bazującej na źródle wyładowczym.
EN
The article presents activities related to the construction of an optical asymmetric LED floodlighting reflector, the purpose of which is a production of even distribution of luminance on an illuminated facade with asymmetric location of the reflector in close distance. The presented construction is a modification of the original design of the author based on the discharge light source.
PL
Artykuł prezentuje wyniki związane z konstrukcją układu optycznego asymetrycznego reflektora iluminacyjnego, którego celem jest wytworzenie wyrównanego rozkładu luminancji na oświetlanej elewacji przy asymetrycznym usytuowaniu oprawy w bliskiej odległości. Przedstawiona konstrukcja jest oceniona poprzez porównanie z dotychczasowymi rozwiązaniami uwzględniające m.in. uzyskany obszar o równomiernym rozkładzie luminancji i sprawność oprawy oświetleniowej.
EN
The paper presents the results of the construction of the optical system of the asymmetric floodlighting reflector, the purpose of which is to produce an even distribution of luminance on an illuminated facade with asymmetric location of the reflector in close distance. The design is assessed by comparison with currently used solutions and took into account, among others, obtained area of even luminance distribution and luminaire efficiency.
PL
Prawidłowa rejestracja rozkładu luminancji obiektów zawierających wiele źródeł światła jest zagadnieniem trudnym, nawet przy wykorzystaniu matrycowych mierników luminancji. Wszechobecne reklamy LED oraz oprawy oświetleniowe z wyładowczymi oraz elektroluminescencyjnymi źródłami światła są w miejskim otoczeniu normą. Matrycowe mierniki luminancji są pozornie bardzo proste w obsłudze, co potęguje możliwość nieświadomego popełnienia błędów pomiarowych. W artykule przedstawione zostaną wyniki prac autora, pokazujące z jakimi problemami mamy do czynienia.
EN
Proper registration of the luminance distribution of objects containing multiple light sources is an difficult issue, even using imaging luminance measuring devices (ILMD). Often found LED screens and discharge and LED luminaires in the urban environment are the norm. ILMD are apparently very easy to use, which enhances the possibility of unknowingly committing errors. This paper will present the results of the author's works, showing what problems we face.
PL
Artykuł obejmuje problematykę projektowania iluminacji obiektów architektonicznych, będących w strefie wpływu oświetlenia drogowego. Poprawnie wykonany projekt iluminacji poza koncepcją oczekiwanego efektu oświetleniowego powinien uwzględniać istniejące środowisko świetlne, które ma istotny wpływ na końcowy efekt planowanej realizacji iluminacji. W artykule przedstawiono problem imisji środowiska świetlnego na iluminowany obiekt, oraz możliwości jej ujęcia jako elementu tworzonej koncepcji iluminacji. Z drugiej strony podjęto próby oceny możliwości eliminowania niekorzystnych efektów świetlnych pochodzących od opraw oświetleniowych poprzez oświetlenie iluminacyjne. Prace zrealizowano opracowując model komputerowy odwzorowujący przykładowy budynek rzeczywisty zlokalizowany przy ulicy 3 Maja w Rzeszowie. Zaproponowano dwa rozwiązania iluminacji uwzględniającej oświetlenie drogowe dla wybranego obiektu. Prace projektowe związane z przygotowaniem reprezentacji geometrycznej obiektu oraz sceny świetlnej, a także rozkładu luminancji na powierzchniach oświetlanych, przeprowadzono z wykorzystaniem graficznej aplikacji komputerowej.
EN
The article presents the idea of designing architectural illumination which affects the road lighting. Properly created illumination project include the concept of the expected effects of the lighting and existing lighting environment. It has a great impact on the final result of the planned illumination. The paper presents the problem of environmental immision light on the illuminated architectural object and proposes the possibility of forming it as a part of illumination. On the other hand analyzed the possibility of eliminating negative effects of light from road luminaires by floodlighting. Practical use of a combination of road lighting with illumination, was illustrated with the example of the real building – Bank Pekao SA II in Rzeszów. The authors proposed two solutions of illumination taking into account road lighting for the selected object. The virtual geometrical model of the building, lighting scene and calculations of the size of the light were realized with the use of the graphic computer applications.
EN
When in traffic, a driver observes the road and its vicinity. There are objects of various luminance in the driver's field of vision, such as the road, buildings, standard billboards, LED billboards. At night, the road vicinity luminance is much lower than the luminance of the surface of LED billboards. The conducted research allowed to determine typical distributions of luminance in the vicinity of LED billboards located in various places i n municipal environment.
PL
W ruchu miejskim kierowca obserwuje drogę oraz otoczenie. W jego polu widzenia znajdują się obiekty o różnej luminancji np. droga, budynki, reklamy tradycyjne, reklamy elektroniczne. W porze nocnej luminancja otoczenia drogi jest znacznie mniejsza od luminancji powierzchni reklam elektronicznych. W wyniku przeprowadzonych badań ustalone zostały typowe rozkłady luminancji w otoczeniu reklam z diodami świecącymi w różnych lokalizacjach w przestrzeni miejskiej.
PL
Obecnie diody świecące są powszechnie stosowane w reklamie wizualnej. Ze względu na różne przeznaczenia i lokalizację reklamy LED dzielone są na zewnętrzne i wewnętrzne. Reklamy te różnią się w swojej budowie rodzajem i parametrami zastosowanych diod świecących. W reklamach zewnętrznych, ze względu na niższe rozdzielczości ekranów, w tworzeniu obrazu stosowana jest technologia z tzw. pikselem wirtualnym. Piksel wirtualny tworzony jest z diod przyporządkowanych do danego piksela, ale także z diod pochodzących z pikseli sąsiednich, co prowadzi do zwiększenia rozdzielczości wyświetlanych obrazów. W artykule przedstawione zostały wyniki badań laboratoryjnych parametrów fotometrycznych reklam zewnętrznych LED wykonanych w technologii 2R1G1B z pikselem rzeczywistym oraz wirtualnym.
EN
At the present Light Emitting Diodes (LED) are applied in visual advertisement universally. The LED Billboards are outdoor and indoor. Billboards are constructed with different diodes with different parameters. Real pixel technology in outdoor billboards using real and virtual pixels. Virtual pixel is created with diodes subordinated to given pixel and with diodes adjoining pixels. Such projection the sight gives larger his resolution than real resolution of the screen. In article were introduced the results of laboratory researches of photometric parameters of outdoor LED billboards constructed in 2R1G1B technology with real and virtual pixels.
8
Content available remote Metoda pomiaru rozkładu luminancji w polu pracy wzrokowej
EN
The article introduces a method of measuring luminance distribution within the visual work field and the construction of a measuring head. The novel solution involves the use of conical ring light guide elements which, owing to corresponding geometry, gather the luminous flux from definite areas and enable simultaneous luminance measurement of these areas.
PL
W artykule przedstawiono metodę pomiaru rozkładu luminancji w polu pracy wzrokowej oraz konstrukcję głowicy pomiarowej. Nowatorskie rozwiązanie polega na zastosowaniu stożkowo-pierścieniowych elementów światłowodowych, które dzięki odpowiedniej geometrii zbierają strumień świetlny z określonych obszarów i umożliwiają jednoczesny pomiar luminancji tych obszarów.
PL
Przedstawiono analizę dostępnych na rynku rozwiązań pod kątem rozkładu luminancji na powierzchni lampy sygnałowej w samochodzie.
EN
The paper presents analysis of commercially available designs in respect of luminance distribution on lamp surface in car.
PL
W artykule zaprezentowano zalecaną przez CIE metodę oceny olśnienia przykrego. Warunkiem praktycznej realizacji tej metody jest znajomość rozkładu luminancji w pomieszczeniu. Wygodnym sposobem detekcji jest zastosowanie kamery z matrycą CCD. Metoda taka pozwala automatycznie wyznaczyć wszystkie wielkości potrzebne do obliczenia wskaźnika UGR: luminancji tła, luminancji źródeł olśniewających, kątowych wymiarów tych źródeł oraz ich położenia.
EN
In the article the recommended by the CIE method of the discomfort glare evaluating is presented. A condition of practical realization of this method is the knowledge of luminance distribution in the room. The best detection method is using tha CCD camera, that allows to evaluate all the quantities needed to calculate the UGR index: the bacground luminance, the luminance of the luminous parts of each luminaire at the observer's eye, the solid angle of the luminous parts of each luminaire at the observer's eye and the position index for each luminaire.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.