Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  air tightness
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Regulatory pary w przegrodach dachowych
2
Content available remote Funkcje warstw paroizolacyjnych w przegrodach dachowych
3
Content available remote Różnica między wentylacją dachu a przewiewem
EN
The paper analyses the energy-saving building - kindergarten in Zloty Potok. The project was analysed in terms of energy efficiency and meeting the requirements of the passive building. The results of this analysis showed that the building does not meet all of the criteria for a passive building. The next study was a survey of the tenants of the facility. The results obtained from the conducted research indicate very good building assessments. Users are satisfied and feel the comfort of staying in the building. It should be concluded that objects that have not obtained a passive building certificate, but are built in accordance with the passive construction concept, still show very high standards of energy-efficient construction and enjoy the recognition of users. The fulfilment of higher guidelines for thermal insulation and air tightness than those set out in the applicable Polish regulations result in better energy-saving parameters and user satisfaction. At the same time, the research revealed a contradiction between the passive housing guidelines and Polish legislation, especially in correlation with pre-school buildings.
5
Content available remote Specyfika szczelności powietrznej budynku drewnianego
PL
Artykuł ma na celu przybliżenie czytelnikom informacji dotyczących szczelności powietrznej budownictwa drewnianego. Przedstawiono zalety i wady tego typu budownictwa. Wskazano szczególne znaczenie szczelności obiektów drewnianych w porównaniu z murowanymi, problemy związane z ich nieszczelnością oraz korzyści płynące z wykonania testu szczelności. Informacje te wpisują się w planowany program priorytetowy pt. „Poprawa jakości powietrza. Część 7. Dofinansowanie energooszczędnych domów drewnianych”, którego celem jest poprawa jakości powietrza dzięki ograniczeniu lub uniknięciu emisji dwutlenku węgla, m.in. przez wykorzystanie drewna jako prośrodowiskowego surowca budowlanego. Program zakłada, że można otrzymać dofinansowanie na test szczelności budynku.
EN
The aim of this article is familiarizing readers with information regarding wooden construction. In this article we can read about the advantages and disadvantages of this type of construction. There are presented the particular significance of the air-tightness of wooden objects compared to brick buildings, problems related to their air leakage and the benefits of the leak test. Additionally there are presented, the priority program: "Improving air quality Part 7). Co-financing of energy-efficient wooden houses ", which aims to improve air quality by reducing or avoiding carbon dioxide emissions, including through wider use of wood as a pro-environmental construction material. The program assumes that you can receive funding for a leak test of such a building.
PL
W artykule przedstawiono ocenę wybranych parametrów jakości energetycznej budynków wykonanych w nowoczesnej technologii szkieletu drewnianego. Uzyskane wyniki pozwoliły zweryfikować rzeczywisty standard ochrony cieplnej analizowanych budynków oraz odnieść się do obiegowych opinii o systemie drewnianego budownictwa szkieletowego.
EN
The article presents rating of chosen parametres of thermal quality of buildings constructed with the modern wooden frame technology. The obtained results led to the verification of the actual standard of thermal protection of the analyzed buidings, as well as to the reference to the popular opinions about the system of wooden frame construction.
7
Content available remote Jak sprawdzić jakość okien?
8
Content available remote Baseny pasywne. Cz.3
9
Content available remote Rozwiązanie problemu wymiany powietrza w budynkach niemal zeroenergetycznych
PL
W artykule przedstawiono zasady bilansowania energetycznego budynków ze szczególnym uwzględnieniem budynków niemal zeroenergetycznych (nZEB). W obliczeniach zwrócono uwagę na wzajemne relacje i proporcje między wymianą powietrza na drodze wentylacji mechanicznej oraz infiltracją wywołaną oddziaływaniem klimatu zewnętrznego i uzależnioną od szczelności powietrznej budynku. Zaprezentowano przykładowe rozwiązania instalacji wentylacji mechanicznej do budynków nZEB, które stwarzają warunki energooszczędnej eksploatacji.
EN
The paper presents the principles of balancing energy buildings with a particular focus on nearly zero-energy buildings (nZEB). The calculation highlighted the relationship and balance between the air exchange in the way of mechanical ventilation and infiltration, caused by the impact of climate and depended on the air tightness of the buildings. The examples of solutions for mechanical ventilation of nZEB buildings that create the conditions for efficient operation were presented.
PL
Budownictwo wielkopłytowe w Polsce nadal stanowi duży procent budynków wielorodzinnych. Główną cechą odróżniającą te budynki od konstrukcji monolitycznych są złącza systemowe między poszczególnymi elementami, które mogą być źródłem nieszczelności obudowy. Badania szczelności pozwalają, obok badań termowizyjnych, na zweryfikowanie wszelkich niepożądanych nieszczelności złączy systemowych. W artykule przedstawiono wyniki badań szczelności dwóch lokali mieszkalnych, zlokalizowanych w budynkach wzniesionych w systemie W-70. W trakcie badań szczelności monitorowano również miejsca występowania złączy systemowych przy użyciu kamery termowizyjnej.
EN
The ‘great panel’ (‘panelak’) structures still constitute a great majority of the multi-family residential buildings. The main feature that distinguishes these structures from the monolithic ones is visible in the systemic connections between the individual elements. These connections may be a source for lack of air-tightness of the external layer. The tightness examination, besides the thermal-vision examination, makes it possible to verify any undesired lack of tightness in the systemic connections. The article presents the results of the examination of two residential dwellings, located within the buildings erected with the use of the W-70 structural system. During the tightness tests, the places where the systemic connections were present, were monitored with a thermal imaging camera.
PL
Współczesne tendencje w projektowaniu energooszczędnych fasad są wypadkową potrzeb, wizji architektonicznej twórcy i właściwości użytkowych zastosowanych systemów. Ich wybór stanowi istotny element całego procesu projektowego i rzutuje na pozostałe działania projektantów. Artykuł przedstawia problematykę kształtowania przegród zewnętrznych budynku w kontekście oszczędności energetycznej, parametrów technicznych i materiałowych oraz optymalizacji kształtu i walorów estetycznych. Uwarunkowania te zaprezentowano na tle współczesnych przepisów technicznych, wymagań dotyczących budynków oraz wpływu rozwiązań na proces projektowy.
EN
Modern trends in the design of energy-efficient facades are the result of the needs, the architectural vision and performance of the systems used. Their selection is an important element of the whole design process and affects actions designers take. The article presents the issues of shaping the building external structures in terms of energy saving, technical, material and shape optimization and aesthetic values. These conditions are presented on a background of modern technical regulations, building requirements and the impact of specific solutions in the designing process.
12
Content available remote Analiza budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię
PL
W artykule przeanalizowano badania, które zostały wykonane w celu sprawdzenia obecnego zużycia energii w budynkach, w przypadku których inwestor założył, że mają być energooszczędne. Przebadane budynki znajdują się w różnych strefach klimatycznych Polski oraz mają różne rozwiązania konstrukcyjne. Porównano je między sobą oraz z obowiązującymi i przyszłymi wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wniosek generalny z przeprowadzonej analizy to konstatacja, że administracja budowlana nie spełnia swojej roli ochrony inwestora-konsumenta energii.
EN
The paper shows research analysis regarding verifying the current energy consumption in buildings, which according to investor’s assumptions should be energy efficient. Verified buildings are located in various climate areas and have different building structures. The article contains a series of comparisons between tested buildings with the current and future requirements from the regulation Technical conditions for buildings and their location. The main conclusion indicates that the building administration does not fulfill its role as the protector of the investor-energy consumer’s interests.
PL
Autor opisuje rozwiązania dotyczące wentylacji w budynkach energooszczędnych. Wymienia czynniki mające wpływ na szczelność powietrzną obudowy i opisuje najbardziej efektywne rozwiązania: wentylację naturalną, hybrydową (naturalno-mechaniczną) oraz nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła i wymiennikiem gruntowym. Szczegółowo omawia także wymagania nowoczesnego standardu energetycznego w zakresie warunków użytkowania pomieszczeń.
EN
The author describes solutions related to ventilation in energy-efficient buildings. He lists factors that influence air tightness of the external housing of buildings and overviews most efficient solutions: natural ventilation, hybrid (natural and mechanic) ventilation, air-supply and exhaust ventilation with air recovery and a ground heat exchanger. He gives a detailed look at requirements of modern the energy standard in relation to the conditions of room use.
14
Content available remote Wpływ szczelności budynków na ich bilans energetyczny
PL
W artykule przedstawiono wpływ wyników pomiaru badań szczelności budynków na ich charakterystykę energetyczną. Wpływ infiltracji jest uwzględniany w analizie zapotrzebowania budynku na energię wraz ze stratami przez wentylację. W oparciu o przeprowadzone badania w budynkach jednorodzinnych przeprowadziłyśmy analizę wpływu otrzymanych wyników na wartość zapotrzebowania budynku na energię.
EN
In the article influence of building airtightness test results on the energy certificate was presented. The influence of infiltration is included in the building energy need analysis together with ventilation losses. Based on the conducted tests in single-family buildings authors performed the analysis of influence of results on the building energy need.
15
Content available remote Izolacyjność cieplna i szczelność powietrzna
PL
Autorka odpowiada na pytania, jak definiuje się budownictwo pasywne oraz czy opłaca się budować w takim standardzie. Opisuje praktyczną realizację tego typu budynków oraz podaje przyklady realizacji budynków pasywnych w Polsce.
EN
The author supplies answers related to the definition of passive construction and to the question if it pays off to build in this standard. She describes the practical side of erecting such buildings and gives examples of them in Poland.
PL
W kolejnej części artykułu autorka na podstawie licznych zdjęć przedstawia najczęściej występujące nieszczelności, opisuje błędy wykonawcze i zasady zachowania prawidłowej szczelności w budynkach energooszczędnych.
EN
The author presents numerous pictures and leaks that occur most often, errors made in constructing buildings as well as the rules that should be met to make sure buildings are energy-efficient.
18
Content available remote Doświadczenia po przeprowadzonej modernizacji obiektu do standardu pasywnego
PL
W artykule przedstawiono doświadczenia po kompleksowej termomodernizacji zmierzającej do osiągnięcia przez budynek standardu budownictwa pasywnego, przeprowadzonej na istniejącym obiekcie doświadczalnym Politechniki Poznańskiej. Szczególną uwagę zwrócono na detale konstrukcyjne oraz na warunek ograniczenia niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego.
EN
In the article thermo-modernization experiences of experimental building located at Poznań University of Technology were presented. The aim of the thermo-modernization was to obtain standards for passive building. The main attention was paid to the construction details, and nonriped external air infiltration conditions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.