Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Birch tree sap was concentrated by mens of the reversed osmosis technique. The energy consumption in a small-scale pilot apparatus was estimated. The threshold value for the water removal above which the specific energy consumption significantly increased was identified. Below the threshold value the reversed osmosis had low energy demand and could be an attractive method for the production of birch tree sap-based beverages.
EN
The work presents a simple electronic device that helps to monitor the basic parameters of the reverse osmosis (RO) system during the concentration of birchtree sap. The construction costs are low (around 150 Euro) but the functionality of the device is high. It has an in-build two channel conductometer and can measure the volumetric flow rate of twostreams of liquids. The collected data are transmitted wirelessly via Bluetooth to a PC computer. The new data acquisition system can help to monitor the work of RO apparatus in standard conditions or in the research and development works. It provides essential data for the process modeling and economic aspects analysis of birch sap concentrate production.
EN
This paper presents birch sap concentrate obtained by the reverse osmosis method. It is characterized by sweet taste, high content of minerals andno risk to consumers in terms of content of heavy metals standardized in the European Union food legislation. This beverage has all the features of a modern food product, i.e. it has an attractive taste, is obtained using new technology, meets the clean label requirements and can be classified as a superfoods product.
PL
Separacja limonenu z oleju popirolitycznego jest trudna ze względu na obecność substancji o zbliżonych temperaturach wrzenia. Przeprowadzono badania doświadczalne destylacyjnej separacji limonenu i obliczenia symulacyjne rektyfikacji okresowej przy użyciu programu ChemCad. Symulacje prowadzono dla kolumn o różnej liczbie półek i wybranych ciśnień. W badaniach doświadczalnych, jak i symulacjach stwierdzono, że nie jest możliwe uzyskanie czystego limonenu metodami destylacyjnymi. Zastosowanie dwukrotnej rektyfikacji umożliwia jedynie otrzymanie mieszaniny o podwyższonej zawartości limonenu.
EN
Separation of limonene from post-pyrolytic oil is difficult due to the presence of substances with similar boiling temperatures. Experimental studies of limonene distillation and simulation of periodic rectification process using ChemCad have been performed. Simulations for columns with different numbers of theoretical trays and selected pressures were carried out. It was found that both in experimental studies and simulations, it is not possible to obtain pure limonene by distillation. Even the use of double rectification only allows one to obtain a mixture with increased limonene concentration.
PL
Zweryfikowano prognozy klimatu powstałe w Zakładzie Klimatologii UW, opracowane na podstawie najdłuższych w danym czasie serii obserwacyjnych w Europie: Warszawa (1779-1979), środkowa Anglia (1660-1973), Greenwich (1763-1969), Paryż (1757-1995), Berlin (1769-1990), Moskwa (1780-2002), Sztokholm (1756-1994) i Rzym (1811-1989). Porównano zmierzone wartości temperatury powietrza (T) w latach 1951-2012 z prognozowanymi f(t) z wyprzedzeniem wieloletnim (w Warszawie 35 lat, 1951-2014). Dobrą sprawdzalnością cechują się prognozy temperatury powietrza w Warszawie na lata 1980-2010 i 1991-2010 z lat 1984 i 2000, według cykli wykrytych metodą J. Boryczki (1998) „sinusoid regresji” w seriach wyników pomiarów. Ta pozytywna ocena prognoz wynika z synchronicznych przebiegów wieloletnich wartości zmierzonych i obliczonych (wypadkowa J. Boryczka, M. Stopa-Boryczka, U. Kossowska-Cezak, J. Wawer 161 interferencji cykli), a także z istotnej statystycznie korelacji T i f(t) na poziomie 0,05. Synchroniczność wahań zmierzonych wartości temperatury powietrza i prognozowanych w Warszawie i innych miejscach Europy świadczy o poprawności metody „sinusoid regresji” wyznaczania cykli zastosowanej w prognozach (interferencji).
EN
This paper offers a verification of the climate forecasts developed at the Department of Climatology of the University of Warsaw as part of a series of observations in Europe: Warsaw (1779-1979), Central England (1660-1973), Greenwich (1763-1969), Paris (1757-1995), Berlin (1769-1990), Moscow (1780-2002), Stockholm (1756-1994) and Rome (1811-1989). The air temperatures (T) recorded in 1951-2010 were compared with those predicted f(t), i.e. 31, 43 and 20 years in the future. Accurate predictions of air temperatures in Warsaw in 1980-2012 and 1991-2010 from 1984 and 2000 were obtained by using the cycles identified by applying the sinusoidal regression method to a series (Boryczka, 1998). The good accuracy of these forecasts is a result of a similar progression of measured and forecast values over a number of years. The synchronicity of air temperature fluctuations in Europe and forecasted, corroborated the correctness of the applied research methods and periodic forecasts concerning the climate changes. The longest cycles of air temperatures over approximately 100- and 180-year periods determined on the basis of a not very long measurement series, also proved reliable; they are still present in the chronological sequences of the ring widths of some trees growing in Europe .
EN
The paper is dedicated to the integrated process of the reactive extraction of citric acid from aqueous solution using supercritical CO2 and trioctylamine. The aim of this study is to investigate the influence of process parameters (concentration of reactants in phases, pressure, temperature, mixing rate, mixing time) on the course of the reactive extraction process. The increase of the initial concentration of amine (0.04-0.07 mol∙dm-3) results in the higher efficiency of reactive extraction. The influence of pressure (12-18 MPa) on the process is negligible. The process efficiency decreases with temperature (308-328 K). The increase of stirrer speed (250-500 rpm) leads to increase of process rate, so the final efficiency is obtained in shorter time.
7
Content available remote Zmiany wieloletnie średniej dobowej temperatury powietrza w Warszawie (1947-2013)
PL
Artykuł dotyczy codziennych wartości temperatury średniej dobowej w latach 1947-2013 w Warszawie (dane ze stacji Warszawa-Okęcie). Rozpatrzono zakres zmienności (tab. 1), częstość różnych wartości i ich zmiany w ciągu roku (tab. 2) oraz zmiany wieloletnie (tab. 4, rys. 1, 2). Porównanie uzyskanych wyników z podobnymi z lat 1872-1896 i 1920-1970 wykazało, że zakres wahań temperatury średniej dobowej nie uległ zmianie (od -25,9 – – 24,0°C do 28,1-30,0°C), ale zwiększyła się częstość dni z temperaturą średnią >20,0°C (1,5 dnia/10 lat) i zmniejszyła liczba dni z temperaturą ≤-5,0°C (1,4 dnia/10 lat). Ponadto w ostatnim 20-leciu zaczęły pojawiać się dni z temperaturą >10,0°C w styczniu, to znaczy że w najcieplejszym dniu stycznia średnia temperatura powietrza może być taka sama jak w najchłodniejszym dniu lipca.
EN
The paper focuses on the values of daily mean temperatures in Warsaw during the period 1947- 2013 (the data from weather station Okęcie). The range of variability (table 1), the frequency of values (table 2) and multiannual variation (figures 1 and 2, table 4) were analysed. Confrontation of obtained results with similar ones from periods 1872-1896 and 1920-1970 proved that the range of daily mean temperatures did not change (from -25,9 – -24,0°C to 28,1-30,0°C), but the frequency of days with average temperature >20,0°C rose (1,5 days/10 years) and frequency of days with temperature ≤-5,0°C dropped (1,4 days/10 years). Moreover during the last 20 years began to occur days with average temperature >10,0°C in January. It means, that in the warmest day in January daily mean air temperature may be equal with temperature in the coldest day in July.
PL
Zweryfikowano prognozy klimatu powstałe w Zakładzie Klimatologii UW, podejmowane (przez J. Boryczkę ze współautorami) kilkakrotnie na podstawie najdłuższej w danym czasie serii obserwacyjnej z Warszawy, tj. od 1779 roku. Porównano zmierzone wartości temperatury powietrza w Warszawie-Okęciu w latach 1951-2010 z prognozowanymi z wyprzedzeniem 31 lat i 20 lat. Dobrą sprawdzalnością cechują się prognozy temperatury powietrza w Warszawie na lata 1980-2010 i 1991-2010 z 1984 i 2000 roku, według cykli wykrytych metodą "sinusoid regresji" w seriach wyników pomiarów w Warszawie-Obserwatorium Astronomiczne. Ta pozytywna ocena prognoz wynika z synchronicznych przebiegów wieloletnich wartości zmierzonych i obliczonych (wypadkowa interferencji cykli), a także z istotnych statystycznie związków korelacyjnych (na poziomie ufności 95%). Prognozy zmian klimatu np. półkuli północnej, wynikające z interferencji długich cykli promieniowania słonecznego oraz cykli zawartości izotopu tlenu δ^18 O, w rdzeniach lodowych Arktyki δ^18 O wymagają dłuższych serii pomiarów.
EN
This paper offers a verifi cation of the climate forecasts developed at the Department of Climatology of the University of Warsaw (by J. Boryczka and co-authors) as part of a series of observations in Warsaw that commenced in 1779. The air temperatures recorded at Warsaw-Okęcie in 1951-2010 were compared with those predicted for the period 1980-2010 and 1991-2010, i.e. 31 and 20 years in the future. Accurate predictions of air temperatures in Warsaw in 1980-2010 and 1991-2010 from 1984 and 2000 were obtained by using the cycles identifi ed by applying the sinusoidal regression method to a series of monitoring results in Warsaw from 1779 to 1979. The good accuracy of these forecasts is a result of a similar progression of measured and forecast values over a number of years. The prediction of climate change, for example in the Northern Hemisphere caused by interference of long solar radiation cycles as well as variations in the concentrations of the δ^18 O oxygen isotope in the Arctic ice cores, requires a larger series of data points.
9
Content available remote Bramka do wykrywania materiałów wybuchowych
PL
W artykule przedstawiono projekt i badania eksperymentalne bramki bezpieczeństwa umożliwiającej wykrywanie par wybranych materiałów wybuchowych. W tym celu opracowano optoelektroniczny sensor ditlenku azotu, w którym zastosowano metodę spektroskopii strat we wnęce optycznej, zaliczanej do metod o najwyższej czułości. Badania wstępne wykazały, że prezentowana bramka może być stosowana do kontroli wejść w strategicznych obiektach wojskowych oraz użyteczności publicznej, szczególnie o dużym nasileniu ruchu, takich jak lotniska, porty, dworce, stacje metra, itp.
EN
The paper presents a project and investigations of a security portal with explosives sensor . In the portal, an optoelectronic NO2 sensor operating on basis of Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy (CEAS) is applied. CEAS technique is one of the most sensitive detection methods. The presented portal is likely to become a very effective tool for explosives detection. That is why, it could be used to control entries of important objects e.g. airports, government buildings, skyscrapers, military bases, and so on.
PL
W pracy przedstawiono projekt bramki bezpieczeństwa umożliwiającej wykrywanie śladowych ilości par wybranych materiałów wybuchowych. W tym celu opracowano optoelektroniczny sensor ditlenku azotu. W sensorze tym zastosowano metodę spektroskopii strat we wnęce optycznej, zaliczanej do metod o najwyższej czułości. Prezentowany system może być stosowany do kontroli wejść w strategicznych obiektach państwowych i wojskowych oraz użyteczności publicznej, szczególnie o dużym nasileniu ruchu, takich jak lotniska, porty, dworce, stacje metra, itp.
EN
This paper presents a security gateway that allows detection of trace amounts of selected explosives. Most explosives are nitro compounds containing the group-NO2 (Fig. 1) which decompose emitting trace amounts of nitrogen oxides. The optoelectronic sensor designed to detect nitrogen dioxide operates on a basis of the Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy (CEAS) method. The CEAS technique is a modification of Cavity Ring Down Spectroscopy (CRDS) technique. It is based on off-axis arrangement of an optical cavity. The gas concentration in this method is determined by measuring the intensity of optical radiation reaching the detector (photomultiplier tube) caused by absorption of radiation λ = 416 nm, Fig. 2, of the gas filling the optical cavity. Fig. 3 shows the measuring system. Preliminary measurement results are illustrated in Fig. 6 which shows the dependence of the decay time of optical radiation in the optical cavity on the concentration of NO2 in the gas filling the cavity. The NO2 detection limit is set at 1 ppb, with the uncertainty of 10%. The presented portal is likely to become a very effective tool for explosives detection. Therefore it could be used to control entries of important objects e.g. airports, government buildings, skyscrapers, military bases, and so on. (Project of the security portals for explosives detection using CEAS sensor).
PL
W artykule zaprezentowano metodykę przetwarzania danych obrazowych wykorzystywaną do analiz czasowych i przestrzennych w rozproszonym systemie wizyjnym. Poprawność działania zaprojektowanego systemu uwarunkowana jest kalibracją układu wizyjnego za pomocą dedykowanego znacznika pomiarowego. Operacja ta dzięki wyznaczeniu orientacji przestrzennej każdego z modułów akwizycji obrazu umożliwia modelowanie przestrzeni pomiarowej oraz usprawnia procedurę wykrywania, lokalizacji i analizy ruchu obiektów przemieszczających się w analizowanym obszarze. Proponowane rozwiązanie może przyczynić się do rozszerzenia funkcjonalności dynamicznie rozwijającego się tzw. "Inteligentnego monitoringu."
EN
Development of digital image acquisition devices of increased computing power enables implementing more sophisticated algorithms in intelligent image analysis. It results in huge amounts of data that need to be processed and relevant information should be extracted from them. Most intelligent systems restrict their analysis of the "observed" scene to the image coordinates of individual cameras. However, you can go a step further in this type of analysis. If a distributed vision system can be parameterized, it is possible to perform space-time analysis of events in relation to the entire vision system (and monitored by the area), not just a single camera. The integrity of the designed system is determined by calibration of the video by using a dedicated measurement marker. This operation through the appointment of the spatial orientation of each image acquisition module allows modelling the measuring space and improves the procedure for detection, localization and motion analysis of objects moving in the analysed area. The paper presents configuration and methodology of image data processing of a distributed vision system which performed preliminary time - space analysis of the recorded video. It also describes algorithms used for calibrating and testing a position detector and positioning objects within the test scene. The proposed distributed monitoring system provides new opportunities for the market.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.