Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  teren zurbanizowany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Tekst przybliża problematykę tomu zorientowaną na zagadnienia dotyczące struktury przestrzennej i funkcji obszarów zurbanizowanych ze szczególnym odniesieniem do aspektów społecznych.
EN
This text is to familiarise readers with the theme of the volume, which is oriented towards matters of the spatial structure and functions of urbanised areas, with a particular emphasis on social aspects.
EN
The paper evaluates the variability of water quality in Lublin’s inner-city river taking into account natural and anthropogenic factors that are likely to determine its pollution level. The study period was 2009-2016. The sampling points (SP) were situated in places with different degrees of investment in and use of adjacent grounds. The physical and chemical properties of waters were analysed on a seasonal basis. The values determined for the samples included temperature, conductivity, pH, suspended solids, O2, BOD5, COD, NH4+, NO3-, NO2-, PO4-, SO4-, Fe+, K+ and Cl-. Chemical composition was determined by means of a photometric method. The statistical Wilcoxon test was used for comparing water quality indicators for both SP s and in the cold and warm season. In 2013-2016 water levels and flow intensity (indirect, sectional method) were also measured at the mouth of the river. Most of the analysed indicators were characterised by the coefficient of variation exceeding 50%. The values were relatively highly differentiated for NH4+, suspended solids, PO4-, BOD5and NO3- (73.8-282.1%). On the other hand, low variability was observed for pH, O2, SO4-and Fe+ (3.2-41.9%). The indicators that considerably deteriorated the quality of water in the river were NO2-, PO4-and Fe+ (risk of eutrophication). Considering the mean concentrations of pollutants and flow intensity (0.34 m3×s-1), the annual discharge of NO2-and PO4-from the catchment could reach 1.39 and 5.15 Mg respectively. Worse water quality was recorded at the mouth of the river where the adjacent grounds were highly urbanised. This phenomenon can testify to a growing number of pollution sources down the river. Detailed observations confirmed that many considerably neglected and polluted areas existed within the examined section of the river valley (old buildings, road network, wasteland, illegal dump sites). Discharging untreated rainwater directly into the river bed is a huge problem (increased values for conductivity, suspended solids, COD and some nutrients). In the cold season 60% of the analysed indicators (mainly temperature, conductivity, NH4+ and Cl-) were more varied than in the warm season. Statistically significant differences were found for temperature, conductivity, O2, PO4-, NO3-and Cl-. In the winter months the values of conductivity and Cl- levels increased, which is connected with an influx of strongly polluted snowmelt into the river. The concentrations of PO4-and NO3-were higher in the warm season. It is likely that the supply of nutrients at that time was higher than required by the autotrophs. Due to a considerable variation of seasonal factors, they must be taken into account in developing the water resources management strategy for a catchment basin. Only a comprehensive approach to the problem of river water quality protection can generate positive effects. The necessary measures include detecting and eliminating all sources of pollution and reducing migration of the existing pollutants.
PL
W pracy dokonano oceny zmienności jakości wód śródmiejskiej rzeki Lublina z uwzględnieniem czynników naturalnych i antropogenicznych, mogących decydować o jej zanieczyszczeniu. Badania prowadzono w latach 2009-2016. Punkty kontrolno-pomiarowe usytuowano w miejscach o odmiennym stopniu zainwestowania i użytkowania terenu przyległego. Analizy właściwości fizyczno-chemicznych wód prowadzono sezonowo. W próbkach oznaczano temperaturę, przewodność, pH, zawiesinę, O2, BOD5, ChZT, NH4+, NO3-, NO2-, PO4-, SO4-, Fe+, K+ i Cl-. Składniki chemiczne były określane metodą fotometryczną. Test statystyczny Wilcoxon wykorzystano do porównania wskaźników jakości wody w obydwu punktach pomiarowych oraz w półroczu chłodnym i ciepłym. W latach 2013-2016 w odcinku ujściowym rzeki wykonywano również pomiary stanów wody i natężenia przepływu (metoda pośrednia odcinkowa). Większość analizowanych wskaźników cechował współczynnik zmienności przekraczający 50%. Stosunkowo duże zróżnicowanie wartości dotyczyło NH4+, zawiesiny, PO4-, BOD5i NO3- (73,8-282,1%). Natomiast niską zmienność obserwowano w przypadku pH, O2, SO4- i Fe+ (3,2-41,9%). Wskaźnikami, które w znacznym stopniu obniżały jakość wody rzecznej były NO2-, PO4- i Fe+ (zagrożenie eutrofizacją). Uwzględniając średnie stężenia zanieczyszczeń oraz natężenie przepływu (0.34 m3×s-1), roczne ładunki NO2-i PO4- odprowadzane ze zlewni mogły osiągnąć kolejno 1,39 oraz 5,15 Mg. Gorszą jakość wody odnotowano w ujściowym odcinku rzeki, z silnie zurbanizowanym terenem przyległym. Zjawisko to może świadczyć o rosnącej ilości źródeł zanieczyszczeń wraz z jej biegiem. Szczegółowe obserwacje potwierdziły istnienie wielu obszarów mocno zaniedbanych i zanieczyszczonych w rejonie badanego fragmentu doliny (stara zabudowa, sieć drogowa, nieużytki, nielegalne składowiska odpadów). Duży problem stanowi odprowadzanie nieoczyszczonych wód deszczowych bezpośrednio do koryta rzeki (wzrost wartości przewodności, zawiesiny, ChZT i niektórych biogenów). W półroczu chłodnym 60% analizowanych wskaźników cechowała większa zmienność niż w półroczu ciepłym (głównie temperatura, przewodność, NH4+i Cl-). Ważne statystycznie różnice stwierdzono w przypadku temperatur, przewodności, O2, PO4-, NO3-i Cl-. W miesiącach zimowych rosła wartość przewodności i Cl-, co wiąże się z dopływem silnie zanieczyszczonych wód roztopowych do rzeki. PO4- i NO3- miały wyższe stężenia w półroczu ciepłym. Dostawa składników odżywczych w tym okresie prawdopodobnie przewyższała zapotrzebowanie autotrofów. Znaczna zmienność czynników sezonowych wskazuje na konieczność ich uwzględniania w opracowywaniu strategii zarządzania zasobami wodnymi zlewni. Jedynie kompleksowe podejście do problemu ochrony jakości wód rzecznych może przynieść pozytywne efekty. Wśród niezbędnych działań należy wymienić wykrycie i eliminację wszystkich źródeł zanieczyszczeń oraz ograniczanie migracji zanieczyszczeń już powstałych.
PL
Omówiono wyniki badań modelowych dotyczących komfortu wiatrowego przechodniów na przykładzie konkretnej zabudowy w centrum Warszawy. Celem badań była ocena możliwości uzyskania wystarczającego poziomu komfortu wiatrowego przechodniów przy użyciu ekranów przeciwwiatrowych.
EN
The paper deals with the problem of pedestrian wind comfort in urbanized area. Investigations concerning pedestrian wind comfort were conducted in the wind tunnel of the Cracow University of Technology. The specific case of building arrangement representing Warsaw center area was considered. The aim of the measurements was to obtain sufficient level of pedestrian wind comfort by using wind protection screens.
PL
Słów kilka o występowaniu gatunków dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych.
PL
Projektowanie skrzyżowań w zabudowie miejskiej cechuje się wieloma problemami i wymaga analizy wielu czynników. Przede wszystkim należy ustalić priorytety, względem których będziemy dobierać poszczególne parametry geometrii dróg. Na skrzyżowaniach miejskich bezwzględnie najważniejszą kwestią zawsze powinien być możliwie wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu zarówno pojazdów, jak i pieszych i rowerzystów. Jest to szczególnie ważne w rejonach o dużym natężeniu niechronionych uczestników ruchu. Ponadto nie wolno zapominać o zapewnieniu jak najlepszych warunków płynności ruchu i możliwości bezpiecznego przejazdu pojazdów o większych gabarytach. Oczywiście nie sposób w praktyce w stu procentach zadowolić wszystkich uczestników ruchu, należy zatem szukać rozwiązań optymalnych i dostosowanych do konkretnych warunków.
9
Content available remote Monitorowanie geozagrożeń na terenach zurbanizowanych
PL
Skarpy nadrzeczne ze względu na walory przyrodnicze i kulturowe są atrakcyjnymi obszarami, na których obserwuje się nasiloną ekspansję inwestorów nowych obiektów. W celu ochrony terenów przed antropogeniczną dewastacją i naturalnymi procesami geodynamicznymi konieczne jest prognozowanie zachowania się skarp. Pierwszym obszarem, w przypadku którego prowadzono nowoczesny monitoring, była Skarpa Płocka (1982 – 2002). Korzystając z nabytych doświadczeń, w 2009 r. Zakład Geotechniki i Fundamentowania ITB opracował i zrealizował monitoring trzech obszarów Skarpy Warszawskiej na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy. W ramach projektu określono szczegółowe założenia do pomiarów przemieszczeń pionowych i poziomych systemu reperów ściennych, wgłębnych i inklinometrów w ilości ok. 500 szt. Wykonano 5 cykli pomiarowych, których wyniki zostały zgromadzone w specjalnie opracowanej bazie danych współpracującej z oprogramowaniem Oracle i ArcGis. System monitoringu stanowi ważny element zarządzania zasobami miejskimi, gwarantuje nadzór i kontrolę istniejących obiektów. Sukcesywne gromadzenie danych o przemieszczeniach skarpy jest istotnym elementem w pracach projektowych prowadzonych na rzecz zabezpieczenia zagrożonych odcinków.
EN
Riverside slopes zone are attractive new investment areas due to natural and cultural values. Intensified expansion of new building developers is currently observed. The slope behavior forecast is necessary to properly protect these areas from anthropogenic devastation and natural geodynamic processes. The first area covered with modern monitoring was Skarpa Płocka in 1982 – 2002. Using gained experience the Department of Geotechnics and Foundation in 2009, on City of Warsaw behalf, designed and executed the monitoring system for three areas of Skarpa Warszawska. The detailed guide lines for vertical and horizontal measurements of approx. 500 fix points were developed during the project. There were wall and earth plunge benchmarks installed as well as inclinometers. There were 5 measurement cycles to this day. The results were collected in special developed, cooperating with Oracle and ArcGis software database. The monitoring system is an important part of urban resources management. It guaranties land use planning supervision as well as existing facilities control.Successive collecting data on the slope movements is important element for design work undertaken for the protection of endangered areas.
PL
Proces urbanizacji niesie za sobą zarówno zagrożenia, jak i wyzwania. Wraz z rozwojem aglomeracji zwiększa się presja na środowisko przyrodnicze, ale jednocześnie rodzi się szansa na skuteczniejsze zarządzanie malejącą, szczególnie intensywnie w ostatnich latach, różnorodnością biologiczną. Istotne jest jednak właściwe jej zweryfikowanie.
PL
Ocenę jakości wód podziemnych Gdańska i Sopotu wykonano na podstawie szeroko zakrojonych badań, zarówno pod względem liczebności, jak i zakresu oznaczeń. Przeanalizowano wpływ terenów zurbanizowanych i poprzemysłowych, znajdujących się w strefach dopływu wód do części ujęć oraz obecny stopień oddziaływania słonych wód morskich na warstwy wodonośne. Przy pomocy analizy hydrodynamiki wyznaczono kierunki przepływu wód podziemnych, ze szczególnym wskazaniem kierunków migracji wód zanieczyszczonych.
EN
Groundwater quality assessment for Gdansk and Sopot was based on extensive research, both in number and scope. The stress of urban and post-industrial land, located on the part of water intakes, were considered as well as the influence of salty sea water on aquifer. The analysis of hydrodynamics revealed groundwater flow direction, that let determine the contaminated groundwater flow destination.
PL
Celem opracowania jest porównanie intensywności turbulencyjnej wymiany dwutlenku węgla na terenie miejskim o różnym typie zabudowy. Pomiary przeprowadzono w gęsto zabudowanym centrum miasta, w dzielnicy domów jednorodzinnych, na terenie poprzemysłowym oraz podmiejskim. Uzyskane wyniki potwierdzają wyraźną zależność między gęstością i typem zabudowy oraz odsetkiem powierzchni roślinnych a intensywnością i zwrotem wymiany. Najbardziej intensywną dodatnią (do atmosfery) wymianę dwutlenku węgla zaobserwowano w centrum Łodzi oraz, nieco mniejszą, na obszarze poprzemysłowym, podczas gdy w dzielnicy niskiej zabudowy, jedno- i dwupiętrowej, z dużym udziałem terenów zielonych, antropogeniczna emisja CO2 była w znacznej mierze równoważona przez naturalny pobór tego gazu przez rośliny. Na terenie podmiejskim z kolei wymiana miała charakter zdecydowanie ujemny (do powierzchni czynnej), ze względu na bardzo mały udział antropogenicznej emisji dwutlenku węgla.
EN
The aim of this work was to compare turbulent exchange intensity of carbon dioxide in urban areas of different type of building development. Measurements were carried out within the densely built-up city centre, residential and postindustrial districts and in a suburban area. Results confirmed strong relationship between the density and type of building development, percent plant cover and the intensity and direction of carbon dioxide exchange. Most intensive positive (to the atmosphere) carbon dioxide exchange was observed in the centre of Łódź, and a little bit less in a postindustrial area. In residential district, where plant cover was quite large, anthropogenic carbon dioxide emission was compensated by natural uptake of this gas by plants. In a suburban area the exchange was strongly negative (to the active surface) because of the domination of vegetated surfaces and a small amount of anthropogenic carbon dioxide emission.
PL
Artykuł przedstawia zdobycie 23 marca 2003 r. przez siły Task Force Tarawa (USMC) mostów w mieście An Nasirija podczas początkowej fazy operacji Iraqi Freedom. Walki grupy bojowej w tym mieście uznawane są za jedno z najważniejszych starć sił amerykańskich w terenie zurbanizowanym od czasu walk w Hue podczas wojny wietnamskiej (1968). Część pierwsza pracy omawia założenia operacyjne i organizację TF Tarawa. W drugiej części przedstawiono walki 1 batalionu piechoty, które są klasycznym przykładem opanowania punktów kluczowych w walce w terenie zabudowanym.
EN
This paper presents the seizure of two bridges in An Nasiriyah by the troops of Task Force Tarawa (USMC) during the initial phase of Operation “Iraqi Freedom”. This combat is considered to be one of the major urban fights since the fighting in Hue during the Vietnam War (1968). The first part of the article discusses the task and organization of TF Tarawa. The second part presents the struggle of 1st Marine Battalion, which is a classic example of the seizure of key objectives in urban combat.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe kierunki przedsięwzięć zmierzających do zwiększenia małej retencji na terenie zurbanizowanym poprzez: zmniejszenie spływu powierzchniowego wód, retencjonowanie wód opadowych, sterowanie odpływami wód, zwiększenie retencji wodnej gleb i powierzchni biologicznie czynnej. Kalisz uznawany jest za najbardziej zagrożone miasto w rejonie wodnym Warty i dlatego powinno być zabezpieczone przed skutkami powodzi przy przepływie wód o p<10%. Zlewnia cząstkowa terenu Kalisza staje się coraz bardziej zurbanizowana, co jest jednoznaczne ze wzrostem udziału powierzchni nieprzepuszczalnej, a tym samym ulega zmniejszeniu retencja wodna gleb.
EN
This article presents primary tendencies of investments aimed to increase the low retention within an urbanized area by reducing surface water run-off, retaining rainwater, controlling water run-off, increasing water retention in soil and biologically active surfaces. Kalisz is considered as the most endangered town in the Warta river area and therefore should be safeguarded against flood effects when the water flow is p<10%. The Kalisz particle catchment basin is becoming more and more urbanized which means an increase of impermeable surface area and as a result soil water retention is getting reduced.
PL
Park kaliski o powierzchni wynoszącej dziś 22.23 ha został utworzony w 1798 r., jeden z najstarszych publicznych parków (obok parku w Łęczycy) w Polsce znajdujący sie w sąsiedztwie rzeki Prosny i kanałów: Bernardyńskiego i Rypinkowskiego. W artykule zaprezentowano wpływ stawów i cieków zlokalizowanych w kaliskim parku miejskim na środowisko, a mianowicie: utrzymanie optymalnych warunków wodno-glebowych dla drzew i roślin (naturalnych siedlisk), zwiększenie małej retencji, poprawę warunków mikroklimatycznych oraz podniesienie walorów ekologicznych i estetycznych, a także krajobrazowych. Istnieje uzasadniona obawa przeżyźniania się wód w stawach, co może przyczynić się do wzmożonej produkcji biologicznej w następstwie wzrostu troficzności wód.
EN
The Kalisz park covering today 22.23 ha was created in 1798 - one of the oldest public parks (besides the one in Łęczyca) in Poland situated next to the Prosna river and Bernardyński and Rypinkowski canals. The article presents an impact of ponds and water-courses located in the Kalisz municipal park upon the environment that is by maintaining optimal water and soil conditions for trees and plants (natural habitat), increasing low retention, improving microclimate conditions and raising ecological, appearance and scenery virtues. There is a justified concern that water in ponds becomes too fertile, which may intensify biological production as a result of increased water trophicity.
PL
Z pojawianiem się zwierząt wolno żyjących na terenach zurbanizowanych wiąże się wiele problemów. Najczęściej wynikają one z mało precyzyjnego prawa w tym zakresie i różnej interpretacji przepisów. Gdy lokalnym władzom przyjdzie się zmierzyć z dziką zwierzyną na ich terenie, wypływają wszystkie braki i niedopatrzenia - zarówno organizacyjne, jak i finansowe.
19
EN
Aluminium is one of the main soil components. Usually it is a part of non-toxic aluminosilicates but in low pH values its mobility is higher and - especially in monomeric form is toxic for plants. Selenium is an essential element necessary for animals and humans. Its compounds have anticancer and anti mutagenic character. However, its high uptake from environment, e.g. with food or water could lead to various diseases including embryonic deformity, decreased hatchling survival and death to aquatic organisms. Soil contamination with aluminium leads to disturbances in plant growth as a result of low calcium and magnesium uptake. High concentrations of selenium lead to its accumulation in plant tissues what is the beginning of selenium fate in food chain. In this work a cultivated layer of soils located near five industry plants in the town of Opole (southern Poland) were investigated. Aluminium and selenium content in soils is an effect of two factors: its natural occurrence in rocks (natural content) and human activity - especially chemicals from agriculture, industrial and transport pollutants. Aluminium was determined in the range of 3440 to 14804 mg/kg d.w. Obtained results of selenium concentration covered the range from 27.1 to 958.1 μg/kg d.w. These results are slightly higher than concentrations noted in natural or non-polluted soils, but still low. These amounts of selenium could have more positive than negative effects. Aluminium and selenium concentrations were discussed concurrently with base soils parameters, such as pH, EC and granulometric fractions composition.
PL
Glin jest jednym z podstawowych składników gleb. Zazwyczaj jest związany w postaci nietoksycznych glinokrzemianów, jednak przy niskim odczynie gleb jego mobilność wzrasta i zwłaszcza formy monomeryczne mogą oddziaływać toksycznie na rośliny. Selen postrzegany jest jako pierwiastek niezbędny dla zwierząt i człowieka. Jego związki wykazują działanie antynowotworowe i antymutagenne. Jednak pobieranie go ze środowiska w większych ilościach może oddziaływać toksycznie na zwierzęta i człowieka, powodując deformacje, spadek przeżywalności zarodków, także w stosunku do organizmów wodnych. Zanieczyszczenie gleb tym pierwiastkiem prowadzi do kumulacji w tkankach roślinnych, a to powoduje włączenie go do łańcucha pokarmowego. W pracy badano warstwę orną gleb wokół wybranych zakładów przemysłowych na terenie miasta Opola. Zawartość selenu w glebach jest wynikiem dwóch czynników - uwarunkowań naturalnych oraz gospodarki człowieka w szczególności związanej z rolnictwem (opryski środkami ochrony roślin) lub działalnością przemysłową. Poziomy stężeń glinu były typowe dla typu gleb i obejmowały zakres 3440 to 14804 mg/kg s.m. Zanotowane stężenia selenu nie były wysokie i zawierały się w przedziale od 27,1 do 958,1 μg/kg s.m. Są to jednak wartości nieco podwyższone w stosunku do spotykanych w glebach niezanieczyszczonych zawierających zwykle kilkadziesiąt mikrogramów selenu w kilogramie. Stwierdzone w niniejszej pracy stężenia nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi nawet w przypadku uprawy roślin jadalnych na badanych glebach. W przypadku badanych pierwiastków zanotowano różnice statystycznie istotne pomiędzy badanymi obszarami.
20
Content available Zasadzka w terenie zurbanizowanym studium taktyczne
PL
Artykuł przedstawia krótką charakterystykę zasadzki, jako jednego z elementów taktyki działań piechoty w terenie zabudowanym. W pierwszej części omówiono współczesne poglądy na rolę zasadzki w działaniach miejskich oraz poszczególne jej warianty: zasadzka przygotowana i improwizowana. W drugiej części zawarto analizę taktyczną walki stoczonej 12 listopada 2004 r. przez irackich insurgentów z siłami amerykańskie TF 2 – 2 IN w Faludży, która jest klasycznym przykładem zastosowania przygotowanej zasadzki w obronie w terenie zabudowanym.
EN
This paper presents a concise description of an ambush as one of infantry tactics in a built-up area. The first part of the article depicts modern views on the role of an ambush in urban combat and its variants: a deliberate ambush and a hasty one. The other part of the article includes a short tactical analysis of the AIF (Anti Iraqi Forces, Iraqi Insurgents) urban ambush in the Shohada District in Fallujah on 12 November 2004. This fight is a classic example of a deliberate infantry defence ambush in an urban environment.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.