Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  World War I
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Purpose: The aim of this paper is to outline a history of the participation of Polish female soldiers in the World War I. Its outlines their commitment, struggle, and efforts made to contribute to Poland's military effort during the war. The article describes the legal situation of the military participation of women in Poland, and also deals with their role and place in society. Design/methodology/approach: The aim of the article was to organize, systematize and describe the knowledge about the role and participation of female soldiers of the Polish armed forces during the World War I. The above theoretical goal has been achieved by applying the methods of analysis, synthesis, deduction, induction and inference. Findings: In the course of the work were found results, which testify to historically underestimated contribution of women in war efforts. These, both in reinforcement and in other spheres of hostilities significantly contributed to the end of the war and its final result. Social implications: Publication of the article may contribute to increasing social awareness of the underestimated participation and involvement of female soldiers in military action during the war and of the social and cultural roles they fulfill. Originality/value: The article organizes and systematizes the knowledge about the military service of women in the described period. It is addressed both to people associated with all kinds of uniformed services, management and command, as well as people from the civilian environment.
2
Content available remote Zrzeszenia polskich elektrotechników w czasie I wojny światowej
PL
Tekst przedstawia dzieje polskich zrzeszeń elektrotechnicznych w sześciu miastach w czasie trwania I wojny światowej. Zaprezentowano także w zarysie ruch stowarzyszeniowy elektrotechników polskich w pozostałych ośrodkach.
EN
The text presents the history of Polish electrotechnical associations in six cities during the First World. The association movement of Polish electrotechnics in other centers was also outlined.
PL
W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości warto przypomnieć, że historia mogła też potoczyć się innym torem. Zimą 1914 na północ i wschód od Krakowa doszło do zaciętych walk armii carskiej i austro-węgierskiej. Kluczowe znaczenie miało starcie na wzgórzu Kaim (dziś w granicach miasta). Rosjan zatrzymano, a kontruderzenie odepchnęło ich w kolejnych tygodniach na wschód. Gdyby jednak Twierdza Kraków wtedy padła, do odrodzenia wolnej Polski mogłoby nie dojść. W 1915 na polu bitwy, w której zginęły trzy tysiące żołnierzy, postawiono pomnik. Prezydent Krakowa Juliusz Leo obiecał wówczas „zapisanie obrońców Krakowa przed nawałą nieprzyjacielską w historii naszego miasta złotymi głoskami”. Pamięć okazała się nietrwała i po roku 1918 została zmarginalizowana. Przez dziesiątki lat pomnik i pole bitwy były dewastowane. Miejsce, które powinno być symbolem odwagi, stało się przykładem braku troski o historyczną przestrzeń, identyfikację jej elementów, lekceważenia tożsamości miejsca. Zagrożeniami dla pomnika i jego otoczenia były: brak opieki konserwatorskiej, spontaniczny rozrost zieleni, zatarcie powiązań widokowych, wkraczająca na wzgórze chaotyczna zabudowa mieszkaniowa. Remont przeprowadzony w 2001 okazał się prowizorką. Władze miasta zainteresowały się obeliskiem na wzgórzu Kaim dopiero pod naciskiem opinii publicznej, kiedy obiekt został bezpośrednio zagrożony wielką inwestycją mieszkaniową. W kwietniu 2018 pomnik na wzgórzu Kaim wpisano do rejestru zabytków. Artykuł wskazuje potrzebę identyfikacji miejsc historycznych, które nie istnieją w powszechnej świadomości. Podkreśla znaczenie tożsamości. Upomina się o ochronę obiektów, które rozmaite „polityki historyczne” skazały na marginalizację, a z czasem na zapomnienie. Wzgórze Kaim to przykład na to, że brak troski konserwatorskiej i administracyjny klincz doprowadziły niemal do unicestwienia historycznej przestrzeni i materialnego śladu bitwy.
EN
On the one hundredth anniversary of Poland regaining independence, it is worth remembering that history might also have run a different course. In the winter of 1914 fierce fights between the tsarist and the Austro- Hungarian armies took place to the north and east of Krakow. The battle on Kaim Hill (nowadays within the city limits) was of key importance. The Russians were stopped, and the counterattack pushed them off further east in the following weeks. However, had the Krakow Fortress fallen then, Poland might never have regained its freedom. In 1915, a monument was erected on the battlefield where three thousand soldiers died. President of Krakow, Juliusz Leo, promised then that “the defenders of Krakow against the enemy onslaught will be recorded with golden letters in the history of our city”. The memory turned out to be fleeting and after 1918 the event was marginalised. For decades the monument and the battlefield were vandalised. The site which should be a symbol of bravery became an example of neglect and insufficient care of historic space, identification of its elements and ignoring the identity of the place. The monument and its surroundings were threatened by: lack of conservation protection, uncontrolled growth of greenery, obliteration of viewing relations, and chaotic building development encroaching on the hill. In 2001 a makeshift renovation was carried out. The city authorities showed some interest in the obelisk on Kaim Hill only under the pressure of public opinion, whet the object was directly threatened by a huge building development investment. In April 2018, the monument on Kaim Hill was inscribed in the monument register. The article shows the need to identify historic sites which do not exist in popular awareness. It emphasises the significance of identity, and demands protection for objects which various “historical policies” doomed to marginalisation and gradual oblivion. Kaim Hill is proof that lack of conservation care and an administrative stalemate almost led to annihilating a historic site and material traces of the battle.
PL
Publikacja zawiera syntezę wiedzy o broni chemicznej i jej stosowaniu podczas I wojny światowej oraz w okresie po tej wojnie, do czasu odkrycia substancji o działaniu paralityczno-drgawkowym. Opisane są bojowe środki chemiczne (BST), które w tym okresie były odkryte, produkowane i użyte na polu walki. Są one określane jako BST pierwszej i drugiej generacji.
EN
The publication contains a synthesis of knowledge about chemical weapon and its use during the First World War and in the period after that war, until the nerve agent discovery. It describes chemical warfare agents (CWAs) that were discovered, produced, and used on the battlefield at that time. They are referred to as the first and second CWAs generation.
EN
The main goal of the paper is to present the leadership of Mustafa Kemal (also known as Mustafa Kemal Atatürk) during the Gallipoli Campaign in the context of mission command principles as defined by the U.S. Army Doctrine (2014). After itemizing the six mission command principles, the paper provides a brief overview of the Gallipoli Campaign, which serves as a context for further analysis of Mustafa Kemal’s leadership during the campaign. Next, four of the six principles are discussed in detail, namely (1) providing a clear commander’s intent, (2) using mission orders, (3) creating shared understanding, and (4) building cohesive teams through mutual trust. The paper is concluded with a reflection on the connectivity of the discussed principles and their current relevance for successful military leadership.
PL
Mija 100 lat od wybudowania w dawnej Galicji Zachodniej, dzisiejszej Małopolsce ponad 400 cmentarzy wojennych, będących pamiątką walk między armią austro-węgierską i carską. Pośród poległych znaleźli się żołnierze wielu narodowości i różnych wyznań. Przez lata cmentarze te pozostawały zaniedbane, co zaczęło się zmieniać po roku 1989. Dziś problemem jest nie tylko konserwacja ich zabytkowej substancji, ale dewastacja na tle ideologicznym. W artykule podjęta została problematyka ochrony ocalałych ponad 370 miejsc pamięci zarówno z materialnego punktu widzenia, jak i sposobów wpisania tych pomników w społeczną pamięć historyczną tak, aby stały się częścią naszej tożsamości.
EN
It is now 100 years since the development in the former Austro-Hungarian province of West Galicia, today's Polish province of Malopolska, of more than 400 war cemeteries, which are a reminder of the fighting between the Austro-Hungarian and Tsarist armies at the time of the Great War. Among the fallen were soldiers of many different nationalities and religions. For many years, these cemeteries remained neglected, a situation which fortunately began to change only after 1989. Today, one of the problems is the conservation of their historic existence, not only the constructional decay but also the increasingly ideological devastation. The article discusses the protection of more then 370 surviving memorial sites from both the material point of view as well as the ways in which they can be added into our historical memory in order for them to become part of our national identity.
PL
Polsko-słowackie pogranicze w rejonie Podkarpacia usiane jest licznymi i widocznymi w krajobrazie pozostałościami po walkach, jakie toczyły się tu w latach 1914–1915. W rejonie miejscowości Jaśliska i Moszczaniec znajdują się setki niszczejących obiektów militarnych będących elementami umocnień zbudowanych przez armię austro-węgierską. Ich lokalizacja do niedawna była białą kartą na naukowej i konserwatorskiej mapie regionu. Od 2015 roku trwają prace w ramach projektu „Karpackie epizody Wielkiej Wojny”, którego celem jest zdokumentowanie i zbadanie ziemianek, okopów, cmentarzy, magazynów i wielu innych konstrukcji powojskowych zlokalizowanych w tym rejonie, oraz przywrócenie pamięci o tragicznych i krwawych wydarzeniach pierwszego etapu Wielkiej Wojny, których ślady skrywają podkarpackie lasy. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy udało się nie tylko zlokalizować i zdokumentować dziesiątki obiektów, ale także odnaleźć pierwsze dokumenty przekazujące wiedzę o ich funkcjach i historii.
EN
The Polish-Slovakian borderlands in the Podkarpacie region abound in numerous relics, visible in the landscape, remaining after fights that took place here in the years 1914–1915. In the vicinity of Jaśliska and Moszczaniec there are hundreds of deteriorating military objects which were elements of fortifications built by the Austro-Hungarian army. Until recently, their location and contents used to be an uncharted territory on the scientific and conservation map of the region. Since 2015, work has been conducted for the project entitled “Carpathian episodes of the Great War” the aim of which is documentation and research of dugouts, trenches, cemeteries, magazines and many other post-military constructions located within the region, as well as restoring the memory of tragic and bloody events of the first stage of the Great War whose traces remain hidden in the woods of Podkarpacie. During the last several months it was possible not only to locate and document tens of objects, but also find first documents containing knowledge about their functions and history.
PL
W opracowaniu dokonano analizy elementów logistycznych sił morskich Cesarstwa Niemieckiego, głównego aktora jednej z pierwszych operacji desantowych typu joint venture. Zasadniczą część referatu stanowią rozważania nad znaczeniem i rozmachem zabezpieczenia logistycznego działań sił połączonych w I wojnie światowej.
EN
The paper presents logistical elements of the Baltic landing operation "Albion", carried out by the Germans in 1917 in the islands of Dagö and Ösel. Paper also presents the conditions of the preparation and conduct of operations with particular attention to the elements of logistics of the maritime transport, which had a decisive impact on the overall activities. Both the choice of venue and date of the amphibious operations turned out to be accurate. Landing troops encountered only slight resistance to the Russian troops.
PL
Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza jest kontynuacją tematu dotyczącego grobownictwa wojskowego w armii austro-węgierskiej w czasie I wojny światowej, a konkretnie organizacją jednostek zajmujących się pochówkami wojskowymi oraz budową cmentarzy wojskowych na terenach Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego. Drugą część poświęcił autor opisowi organizacji i działań służb grobowniczych w armiach niemieckiej (na terenach Prus Wschodnich) i rosyjskiej (na ziemi lubelskiej).
EN
The paper consists of two parts. The first one is the continuation of the subject of war-time graves in the Austro-Hungarian Army during the World War I, especially the units dealing with military funerals and the construction of military cemeteries in the area of the General Military Government. The author devoted the second part to describing the organisation and activities of the graveyard services in the German Army (the area of East Prussia) and the Russian Army (Lubelszczyzna Land).
PL
Artykuł prezentuje krótki rys historyczny związany z pochówkami, wojowników, rycerzy i żołnierzy do końca XIX wieku w Europie oraz „dojrzewanie” idei budowy odrębnych cmentarzy wojskowych dla żołnierzy poległych w zmaganiach wojennych. Zarysowano także w skrócie powstanie w armiach walczących na frontach I wojny światowej wojskowych służb grobowniczych.
EN
The paper presents a short historical overview of burials of warriors, knights, and soldiers till the end of the 19th century in Europe, as well as the “ripening” of the idea of building separate military cemeteries for soldiers killed in war. The article also outlines the creation of graveyard services in armies that fought in the World War I.
EN
The subject of the article is geopolitical conception of a political movement called national democracy. It was created in the period prior to the World War I, and it was developed and assimilated during the war and after it until Poland gained independence and shaped its borders. The most significant matters in this area are works of one of the founders of the national movement, Jan Ludwik Popławski, (1854-1908) who defined original vision of new Poland. His ideas were developed and put into life by Roman Dmowski, who was undoubtedly the leader of the formation. The creators of the political doctrine of the new movement deviated from the traditional idea of Poland’s position on the map of Europe. They did not confine themselves to the recollection of previous Polish borders nor knowledge connected with the place where Polish ethnic people lived. While they were looking for the answer to the question of the image of an independent country they were rather wondering whether such a country needed to have a good economic development. Jan Popławski was the first to state the thesis that future Poland should be created on the basis of the line Śląsk – Pomorze including Vistula basin (certainly not only). As a condition sine qua non of independence Popławski acknowledged a wide access to the Baltic Sea. Ethnographic conditions of the most important areas of Śląsk and Pomorze were not an opportunity but a challenge because it was essential to oppose German colonization also in the East Prussia. This vision, which put the main targets of Polish geopolitics in the west, was the centre of the position of national democracy during the World War I.
PL
Artykuł poświęcono historii powstania, organizacji i działaniom służb grobownictwa wojskowego w armii austro-węgierskiej - na szczeblu Ministerstwa Wojny - w latach I wojny światowej. W artykule oparto się w przeważającej części na dokumentach wojskowych z lat 1915-1918, znajdujących się w zbiorze Ministerstwa Wojny monarchii austro-węgierskiej. Dodatkowe informacje pochodzą z Archiwum Państwowego w Krakowie, Państwowego Wojewódzkiego Archiwum we Lwowie oraz literatury przedmiotu.
EN
The paper is devoted to the history of establishment, structure and activities of the graveyard services for the military in the Austro-Hungarian army at the War Ministry level in the years of the World War I. The paper is based mostly on military documents from the years 1915-1918 that were a part of the Austro-Hungarian Monarchy War Ministry collection. Additional information comes from the National Archives in Krakow, District Public Archives in Lviv and academic literature.
PL
W artykule podjęto próbę przedstawienia sylwetki artystycznej Józefa Wilka i kilku innych artystów pracujących w oddziałach armii austriackiej zakładających cmentarze wojskowe w Przemyślu i Galicji Środkowej w okresie I wojny światowej.
EN
The article is an attempt at presenting the artistic profile of Józef Wilk and other artists who worked in the Austrian army forces that set up military cemeteries in the city of Przemyśl and in Central Galicia during World War I.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono zachowanie się światowych giełd pieniężnych pod wpływem ogólnoświatowego konfliktu zbrojnego w latach 1914-1918. Omówiono sposób reagowania rynków kapitałowych na wiadomość o rozpoczęciu działań zbrojnych oraz zasady finansowania ogromnych wydatków wojennych. Szczególną uwagę poświęcono okresowi poprzedzającemu wybuch I wojny światowej oraz wpływowi zwiększającej się koniunktury gospodarczej na obroty rynków giełdowych.
EN
Society’s military preparation to war and getting civilian population’s acceptance, army in particular, to pursue politics was one of the main tasks that Hitler undertook after taking over in Germany. The Reich’s propaganda system played an exceptional role in that time. The analysis of Hitler’s Germany propaganda psychological endeavours directed to its own nation and enemy’s population and soldiers during the Second World War are the contents of this article. In Fascist period in Germany one party ideology was apparent in its military doctrine and society’s indocrination system. After establishing the Federal Republic of Germany and German armed forces, however, the leadership of the state did everything so that no decisions, either in the society or in the Bundeswehre, were connected with one party ideology and manipulation. The unknown character of future battlefield and connected with it complicated information situation determined setting up companies and battalions in the army to conduct propaganda and psychological actions. The structures, equipment and evolution of war and psychological defence subunits and operational information were presented in the second part of the article.
EN
The beginnings of educational activities in the Polish army date back to the second half of the 18th century and are connected with patterns worked out at the Knights’ School. The article presents the educational activities from the Knights’ School times until the First World War. The forms and methods of conducting such activities have been characterised and its influence on raising the level of education among soldiers and shaping patriotic attitudes have been discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.