Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 334

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport pasażerski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
Zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej, do 2050 r. zapotrzebowanie na transport pasażerski wzrośnie o ponad 50%, a na transport towarowy o 80% w stosunku do 2013 r. Trend ten został chwilowo zahamowany przez pandemię, ale faktem jest, że dynamiczny rozwój transportu istotnie oddziałuje na życie ludzi. W związku z tym ważne jest wdrażanie zachęt oraz regulacji prawnych, które inicjowałyby rozwój niskoemisyjnych technologii z zastosowaniem OZE.
PL
W artykule przedstawiono historię powstania oraz rozwój przedsiębiorstwa Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (PR). Przedsiębiorstwo PR pozostaje wiodącym operatorem w zakresie regionalnych przewozów kolejowych w Polsce. Odzwierciedla to między innymi udział rynkowy oraz zasięg działania. Na jego funkcjonowanie wpływ mają województwa samorządowe będące organizatorami regionalnego transportu kolejowego. Oddziaływanie widoczne jest również na poziomie finansowym. Dotyczy to dofinansowywania usług transportu kolejowego oraz zakupu/modernizacji taboru, który jest dzierżawiony przez przedsiębiorstwo PR. Poprawa kondycji finansowej przedsiębiorstwa PR związana jest z postępującym procesem restrukturyzacji. Ważne w tym zakresie było wejście jako udziałowca Agencji Rozwoju Przemysłu, która przejęła pakiet większościowy przedsiębiorstwa PR.
EN
The article presents the history of establishment and development of the company Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (PR). The PR company remains the leading regional rail carrier in Poland. It is reflected, among others, in market share and scope of operation. Its functioning is influenced by self-government regional authorities (voivodships) which are organizers of regional rail transport. Also financing of the PR operation is of a significant impact. Rail transport services and the purchase / modernization of rolling stock leased by the PR company are co-founding by regional self-governments. The improvement of the financial condition of the PR company is associated with the ongoing restructuring process. In this regard it was important to gain the Industrial Development Agency as a shareholder which took over the majority stake in the PR company.
PL
W artykule zaprezentowano statystyki z zakresu organizowanych w okresie Wszystkich Świętych specjalnych sieci miejskiego transportu zbiorowego w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Przedstawiono wyniki badań nad powiązaniami między zebranymi statystykami a wybranymi wskaźnikami geograficznymi i miejskimi, takimi jak np. powierzchnia miasta, liczba ludności, liczba linii miejskiego transportu zbiorowego. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że przy planowaniu sieci linii „cmentarnych”, poza własnymi doświadczeniami i wnioskami z lat ubiegłych, bardzo wysoko na skalę działań wpływają podstawowe wskaźniki geograficzne, przede wszystkim liczba ludności i wielkość miasta.
EN
The article presents statistics on the special municipal public transport networks organized in All Saints’ days in Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Toruń, Warsaw and Wrocław. The results of research on the connections between collected statistics and selected geographical and urban indicators, such as e.g. city area, population, number of public transport lines were presented. Based on the research results, it was found that when planning the network of “cemetery” lines, apart from experiences and conclusions from previous years, the basic geographical indicators, primarily the population and size of the city, have a very high impact on the scale of operations.
EN
The objective of the article is to present the influence of COVID-19 on international and long distance passenger rail transport in Italy and Poland. Despite differences in the development of the pandemic the decision to put limits on long-distance rail services was taken in both countries at the very same time. On 23 March 2020 the last large-scale cancellations so far were introduced both in Italy and Poland. The entire rail transport in the two countries has been stopped to a very large extent. The only remaining international trains in Italy and Poland are cross-border regional trains operated by some railway companies from the neighbouring countries – France and Switzerland in the case of Italy and Germany in the case of Poland. As far as long-distance rail traffic is concerned, in Italy over 90% of all trains of this kind have been cancelled whereas in Poland the figure is 43%. A similar characteristic is the fact that almost all prestigious high speed trains have been cancelled. This is probably connected with the fact that their main target are business trips which in the time of pandemic have come almost to a complete stop.
EN
The spread of the novel Coronavirus (COVID-19) has urged to take special actions to limit the level of contagion. The unprecedented scale of measures declared by the national governments in nearly every country ot the world would have a huge impact on public transport services and in general, on the citizens travel behaviours. This paper endeavours to give an overview of the emerged epidemic situation caused by COVID-19 in Hungary and some of its neighbouring Central and South-East European countries. It identifies the most important public transport service changes together with their interrelated impacts on the mobility patterns. The responses vary country per country so an overall comparison shows novel findings on emergency transport management policies.
EN
For this study, an analysis of a system of transport nodes of the railway and bus service transportation was carried out. A principal scheme of a transport node in typical cities for Bulgaria and a sample flow chart are presented. The categories of basic requirements for transport nodes in cities are also defined. On the basis of a railway system and bus transport nodes in the city of Ruse, Bulgaria, research on the interaction of the system with the mass urban passenger transport has been conducted. As a result, a mathematical model is proposed for the average daily inbound flows of passengers to a specific passenger stop, and a specific route has been modelled to be used as a server. An assessment of the daily irregularity on this route has been performed and a system has been modelled as a system of mass service for assessing the capacity and organization of work. The incoming passenger flows and the speed of passenger service have also been defined as a non-stationary Poisson flow. Under the conditions of non-stationarity flows, the basic values of the system parameters have been calculated and an application has been created in the MatLab platform. For a model of the system of mass service, the system of the differential-algebraic equations Kolmogorov/Erlangen for stochastic processes has been selected.
PL
W artykule przedstawiono rolę województw samorządowych w rozwoju pasażerskich przewozów regionalnych w Polsce. Włączenie województw samorządowych w proces usamorządowienia transportu kolejowego w Polsce poprzedzone zostało restrukturyzacją przedsiębiorstwa PKP oraz nowym podziałem administracyjnym kraju. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie związane z organizacją oraz dofinansowaniem regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce. W tym zakresie ważnymi zadaniami województw samorządowych są: oddziaływanie na rozkład jazdy, dofinansowanie usług transportu publicznego, zakup nowego/modernizacja taboru, a także modernizacja infrastruktury liniowej i punktowej transportu kolejowego. Zwiększanie roli samorządów wojewódzkich w procesie usamorządowienia regionalnego transportu kolejowego w Polsce ma swoje odzwierciedlenie w rosnących wydatkach samorządów wojewódzkich na ten segment rynku.
EN
The article presents the importance of self-government voivodeships in the development of regional passenger transport in Poland. Delegating responsibility for organization and financing regional rail transport to the regional authorities has been a process that had been preceded by restructuring of the PKP (Polish State Railways company) and introduction of a new administrative division of the country. Particular attention was paid to issues related to the organization and financing of regional passenger transport in Poland. In this respect, important tasks of local authorities (self-government voivodships) are: influencing the timetable, co-financing of public transport services, purchase of new/upgraded rolling stock, as well as modernization of line and point infrastructure of railway transport. Growing expenditures of regional self-governments on the regional railway transport in Poland is a reflection of the increasing their role in the process of delegating of responsibility of regional railway transport in Poland.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie mechanizmów wdrożeniowych systemu ITS w Bielsku-Białej, zastosowanych w ramach projektu realizowanego w latach 2017–2018. Miasto dokonało pierwszego etapu kluczowych działań, z wykorzystaniem telematyki – celem automatyzacji zadań związanych z funkcjonowaniem systemów transportowych, w szczególności w dziedzinie transportu zbiorowego. Przedstawiony został zakres wykorzystania Inteligentnych Systemów Transportowych do poprawy płynności ruchu oraz wzrostu efektywności transportu publicznego, zaprezentowana została architektura logiczna systemu oraz pełnione funkcje systemu. Ponadto scharakteryzowano podsystem zarządzania transportem publicznym, technologie umożliwiające jego działanie, jak również proces realizacji funkcji priorytetu dla pojazdów transportu publicznego oraz rozwiązania w obszarze informacji pasażerskiej.
EN
The article aims to present the implementation mechanisms of the ITS system in Bielsko-Biała, in the framework of the project implemented in 2017–2018. The city carried out the first stage of key activities, using telematics – to automate tasks related to the operation of transport systems, in particular in the field of public transport. The scope of application of Intelligent Transport Systems to improve traffic flow and increase efficiency of public transport as well as logical architecture of the system and functions of the system have been presented. In addition, characteristics of the Public Transport Management Subsystem, technologies enabling its operation, as well as the process of implementing the priority function for public transport vehicles and solutions in the area of passenger information have been discussed.
PL
Celem artykułu jest pokazanie, że piktogram to nie tylko obrazek przekazujący prostą informację i zwrócenie uwagi na złożoność problemów związanych z umiejscowieniem go w otaczającej nas rzeczywistości. Zaprezentowano historię informacji przekazywanej w ten najprostszy z możliwych sposobów, którego nie ograniczają ani językowe, ani narodowościowe konteksty. Ewolucja informacji obrazkowej została przedstawiona na przykładzie oznaczeń groźnych dla zdrowia substancji chemicznych. Zasygnalizowana została potrzeba zachowania spójności w przekazie informacji na linii obiekt–otoczenie zewnętrzne. Oprócz tego przedstawiony został przykład jednego, prostego piktogramu i wielość wariacji na temat tej samej treści, którą prezentuje. Zaprezentowano też rozwiązania stosowane w komunikacji miejskiej – zarówno krajowej, jak i europejskiej. Wskazano podstawy prawne stosowania konkretnych oznaczeń, pokazano konkretne rozwiązania stosowane w praktyce transportu zbiorowego. W ostatniej części artykułu wskazane zostały pożądane kierunki rozwoju wybranej gałęzi systemu informacji pasażerskiej, jaką jest informacja obrazkowa. Poruszono tak istotne pojęcia jak szum informacyjny i wizualny oraz określone zostały postulaty dotyczące minimalizacji przekazywanej informacji oraz jej standaryzacji w skali makro.
EN
The goal of the article is to prove that the pictogram is not only a picture that provides simple information and to draw an attention to the complexity of problems associated with its location in the reality that surrounds us. The history of this type of information is presented in the historical approach – as the information given in the simplest possible way which is not limited by the language or nationality context. The evolution of pictorial information was presented on the example of images of hazardous chemicals. The need to maintain consistency in the transmission of information between the object and external environment has been demonstrated. In addition, an example of one simple pictogram and a multitude of variations presenting the same content are described. Solutions used in public transport – both domestic and European – have also presented. The legal basis for the use of specific markings and specific solutions applied in public transport practice have been presented. The last part of the article indicates the desired development directions for the picture passenger information. Important concepts such as noise data and visual noise have been discussed. Postulates regarding the minimization of transmitted information and its standardization on a macro scale were defined.
PL
W artykule przedstawiono szczegółowo rozwiązania z zakresu zarządzania miejskim transportem zbiorowym stosowane w Polsce w okresie Wszystkich Świętych. Pokazano dane dla Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Torunia, Warszawy i Wrocławia z „akcji cmentarnej” w roku 2015. Omówiono uruchamiane linie specjalne służące do obsługi wzmożonego ruchu pasażerskiego do i z cmentarzy, wzmocnienia linii regularnie kursujących, zmiany taryfowe, taborowe, rozkładowe i modyfikacje tras, a także szereg specyficznych rozwiązań stosowanych w wybranych miastach. Wykonano syntetyczne zestawienie tzw. dobrych praktyk, które ułatwi organizatorom przewozów miejskich w Polsce znalezienie rozwiązań mogących pomóc w podniesieniu jakości oferowanych usług w tych specyficznych dla transportu zbiorowego dniach.
EN
The article presents in detail solutions of municipal public transport management in Poland during the All Saints’ Days. Data from the “cemetery operation” in 2015 for Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Toruń, Warsaw and Wrocław have been presented. Special lines launched to handle increased passenger traffic to and from cemeteries, developments on regular lines, tariff and rolling stock changes, schedules and route modifications, as well as a number of specific solutions applied in selected cities have been discussed. A synthetic combination of so-called good practices that will help organizers of urban transport in Poland to improve quality of services offered during these specific days for public transport.
PL
Celem artykułu jest analiza i ocena funkcjonowania autobusowych linii dowozowych na terenie gmin Wieliczka, Świątniki Górne oraz Gdów. Linie te dowożą mieszkańców odległych sołectw do stacji kolejowej w Wieliczce. Przedstawiono charakterystykę wszystkich linii dowozowych. Scharakteryzowano dla linii wielkości potoków pasażerskich, punktualność odjazdów autobusów z przystanku Wieliczka Rynek Kopalnia oraz strefy dostępności do przystanków autobusowych i stacji kolejowej.
EN
The aim of the article is to analyze and evaluate operating of bus delivery lines in the areas of Wieliczka, Świątniki Górne and Gdów municipalities. The lines transport inhabitants of distant villages to the Wieliczka railway station. All delivery lines have been described. Presentation includes: passenger flows, punctuality of bus departures from the Wieliczka Rynek Kopalnia stop and accessibility zones for bus stops and the railway station.
EN
For almost 30 years TAPS has constantly been looking for new solutions and implementing them in the field of traveling by public transport. Since the company’s inception, its primary goals has been to develop a wide variety of passenger seats. They are all characterized by high comfort and ergonomics which are beyond that of basic passenger seats whose standards are specified in the UIC norms.
PL
Niniejszy artykuł stanowi kontynuację badań zaprezentowanych w TTS nr 4/2018. Zawarto w nim analizę wielkości popytu efektywnego na rynku przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przewozów realizowanych kolejami dużych prędkości. W badanym okresie tj. w latach 2000–2015 w Unii Europejskiej praca przewozowa pociągami dużych prędkości wzrosła ponad dwukrotnie. W 2015 r. praca ta wyniosła 113,67 mld paskm. Stanowiło to 25,72% pracy przewozowej realizowanej transportem kolejowym na obszarze UE-28. Prawidłowa ocena poziomu popytu na rynku transportu pasażerskiego w UE stanowi istotne zagadnienie z punktu widzenia dostarczania społeczeństwu różnorodnych usług komunikacyjnych. Dobra znajomość specyfiki tego rynku, wykorzystanie odpowiednich danych statystycznych, które go objaśniają oraz opracowanie autorskich modeli ekonometrycznych, zweryfikowanych poprzez odpowiednie testy statystyczne, pozwoliły na ukazanie zależności determinujących jego rozwój w przedziale czasowym 2000–2015 r. Przedstawione w opracowaniu modele, w celu ich optymalizacji, zostały poddane weryfikacji za pomocą testów statystycznych m.in. testu na koincydencję Engle’a-Grengera, testu współliniowości, testu na normalność rozkładu reszt (Doornika-Hansena), testu na autokorelację (statystyka Durbina-Watsona), a także testu dotyczącego heteroskedastyczności (Test White’a).
EN
This article analyzes the size of effective demand on the passenger transport market in the European Union, with particular emphasis on high-speed rail transport on the basis of annual statistics published by Eurostat. In the analyzed period, i.e. in the years 2000–2015 in the European Union, the work of high-speed trains more than doubled. In 2015, this work amounted to 113.67 billion passes. It constituted 25.72% of transport work carried out by rail transport in the EU-28 area. The correct assessment of the level of demand on the passenger transport market in the EU is a very important issue from the point of view of providing the public with certain communication services, enabling at the same time diversity in its selection. Good knowledge of the specificity of this market, the use of relevant statistical data explaining it and the development of proprietary econometric models verified by appropriate statistical tests allowed to show the relationships determining its development in the time range 2000–2015.
PL
W niniejszym artykule podjęto analizę wielkości popytu efektywnego na rynku przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem przewozów realizowanych kolejami dużych prędkości na podstawie rocznych statystyk opublikowanych przez Eurostat. W badanym okresie, tj. w latach 2000–2015, w Unii Europejskiej praca przewozowa pociągami dużych prędkości wzrosła ponad dwukrotnie. W 2015 r. praca ta wyniosła 113,67 mld paskm. Stanowiło to 25,72% pracy przewozowej realizowanej transportem kolejowym na obszarze UE-28. Prawidłowa ocena poziomu popytu na rynku transportu pasażerskiego w UE stanowi istotne zagadnienie z punktu widzenia dostarczania społeczeństwu usług transportowych, dostosowanych do potrzeb i preferencji podróżnych.
EN
This article analyzes the size of effective demand on the passenger transport market in the European Union, with particular emphasis on high-speed rail transport on the basis of annual statistics published by Eurostat. In the analyzed period, i.e. in the years 2000–2015 in the European Union, the work of high-speed trains more than doubled. In 2015, this work amounted to 113.67 billion passes. It constituted 25.72% of transport work carried out by rail transport in the EU-28 area. The correct assessment of the level of demand on the passenger transport market in the EU is a very important issue from the point of view of providing the public with certain communication services, enabling at the same time diversity in its selection.
PL
Komunikacja kolejowa pomiędzy Polską i Obwodem Królewieckim funkcjonuje obecnie tylko nieznacznie lepiej niż przed 1989 r. Połączeń pasażerskich brakuje, a szanse na ich uruchomienie są dość mgliste. Jednak całkiem poprawnie rozwija się wymiana handlowa, w tym import surowców energetycznych z Rosji, głównie węgla kamiennego, gazu propan-butan czy nawozów sztucznych. Ze względu na specyfikę transportu towarów masowych, a także dość długą trasę, jaką przemierzają te ładunki do granicy z Polską (węgiel jest wydobywany m.in. w kopalniach położonych we wschodniej Syberii), ich transport koleją wydaje się niezagrożony. Około 79% importu rosyjskiego do Polski odbywało się za pośrednictwem transportu kolejowego (według masy przewożonych ładunków) i tylko 4% z użyciem transportu samochodowego. Natomiast w strukturze eksportu Polski do Rosji podobne wskaźniki są odwrócone – koleją przewożonych jest tylko 21% ładunków i aż 72% transportem samochodowym (GUS, 2003 r.).
EN
The rail communication between Poland and the Kaliningrad Region could de described as the standard one. Although the passenger communication does not work and the chances for reactivation of it is rather impossible, but trade exchange is quite well developed including imports of energy resources from Russia (coal, propane-butane gas, etc.). The present-day rail infrastructure is old transshipment points at the border built for the army before 1989 and adapted for civil use in the new reality of the free market in Po land. The problem that has not been solved for years is the launch of passenger communication between cities in Poland: Gdańsk, Olsztyn or Białystok and the cities like Kaliningrad and Chernyachovsk. In last period (20-25 years), the Polish-Kaliningrad communication has been improved in comparison to the one in the period before 1989 (then civil border crossings did not exist), but a lot of work should be done to achieve a satisfactory level
EN
Implementing the PKP S.A. strategy shall ensure preparing the Polish railway transport for the upcoming challenges. Macroeconomic trends clearly indicate the necessity to develop multimodality of people and cargo transport. In terms of cargo logistics, Poland must use the great advantage of geographical location at the crossing of European corridors: East-West and North-South. Multimodality of passenger transport should be built through railway station investments, which lead to the improvement of availability and connection of different transport sectors. At the same time, considering the continuous globalization and consolidation processes in Europe as well as all over the world, a necessity of creating a potent and integrated railway infrastructure that would operate as a holding company.
EN
The Łódź Agglomeration Railway is a regional train operating company managed in a modern way using IT systems and smart technologies. Despite the deep collapse on railway market of recent 20 years ŁKA successfully recovers the market for public transport by integrating and promoting convenient travels from door to door. What distinguishes it is the high quality of services and the care for the passenger – awarded with the highest prizes for the accessibility policy ŁKA follows the social responsibility path playing a significant role for Lodzkie Voivodship both from economic and social point of view.
19
Content available remote Wzorcowy zakres Karty Praw Pasażera w miejskim transporcie zbiorowym
PL
Najbardziej znana forma gwarancji usług z innych gałęzi transportu, którą jest Karta Praw Pasażera, w miejskim transporcie zbiorowym nie jest w polskich miastach określana. Organizatorzy transportu zbiorowego lub operatorzy w polskich miastach ogłaszają przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu oraz regulaminy przewozu środkami komunikacji miejskiej. Zarówno w przepisach, jak i regulaminach pojawiają się sformułowania dotyczące praw pasażerów, ale są one przeplatane z obowiązkami. Rzadko jest też mowa o gwarancji podróży w określonych warunkach. Tłem do rozważań w artykule jest analiza uwarunkowań prawnych dotyczących praw pasażerów w Unii Europejskiej. Uwzględniając przegląd istniejących zapisów formułujących prawa pasażerów w regulaminach przewozu [1], sformułowano wzorcowy zakres Karty Praw Pasażera w miejskim transporcie zbiorowym w Polsce. Może on być podstawą do tworzenia indywidualnych kart w poszczególnych miastach realizujących miejski transport zbiorowy.
EN
The most popular form of services guarantee from other modes of transport, which is the Passenger Rights Charter, in urban public transport is not defined in Polish cities. The organizers of public transport or operators in Polish cities announce order regulations related to the transport of persons and luggage as well as the regulations of transport by means of public transport. Both in regulations and statutes, there are records about passenger rights, but they are interspersed with duties. The background to the discussion in the article is the analysis of legal conditions regarding passenger rights in the European Union. Taking into account the review of existing provisions formulating passenger rights in the transport regulations [6], the model scope of the Passenger Rights Charter in urban public transport in Poland was formulated. It can be the basis for creating individual charters in selected cities organizing urban public transport.
PL
Informacja pasażerska odgrywa bardzo ważną rolę w transporcie zbiorowym. Zachęca do podjęcia decyzji i ułatwia skorzystanie z komunikacji miejskiej, zwiększa jej atrakcyjność i jakość. Celem artykułu jest przedstawienie planerów podróży – aplikacji mobilnych i internetowych – jako źródła informacji pasażerskiej w komunikacji miejskiej. Analiza wyników przeprowadzonego badania marketingowego miała za zadanie charakterystykę i ocenę planerów podróży pod kątem ich przydatności dla pasażerów miejskiego transportu zbiorowego w Krakowie. W efekcie wykazano, w jakim stopniu aplikacje internetowe i mobilne są wykorzystywane oraz które informacje w nich zawarte są najważniejsze, najbardziej wartościowe i pomocne.
EN
Passenger information plays a very important role in public transport. It encourages decision making and facilitates the use of public transport, increases its attractiveness and quality. The purpose of the article is to present travel planners – mobile and internet applications as a source of passenger information in public transport. The results of the marketing research carried out presents the characteristics and evaluation of travel planners in terms of their suitability for passengers using public transport in Krakow. As a result it was shown to what extent Internet and mobile applications are used, and which information is the most important, the most valuable and helpful.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.