Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 217

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kalibracja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Przenośne spektrometry fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii (EDXRF) coraz częściej wykorzystywane są do określania składu chemicznego skał na potrzeby przemysłu naftowego. Wyniki badań pozwalają na wspomaganie interpretacji litologicznej lub jej wykonywanie na podstawie modeli mineralogicznych. W przypadku interpretacji ilościowej opartej na wynikach pomiarów przenośnym aparatem XRF wymagana jest wysoka dokładność analiz. W niniejszej pracy przedstawiono problemy, na które trzeba zwrócić uwagę podczas stosowania założonej metodyki pomiarowej, związane głównie z zaniżonymi wynikami dla pierwiastków lekkich (głównych). Testy przeprowadzono na próbkach sproszkowanych, pobranych z rdzeni wiertniczych uzyskanych podczas realizacji otworu wiertniczego ukierunkowanego na skały czerwonego spągowca. Pomiary wykonano przy użyciu spektrometru XRF S1 TITAN firmy Bruker. Przeprowadzone badania dotyczące kalibracji i wprowadzania poprawek pozwoliły na wyeliminowanie dwóch czynników wpływających na niedokładność analiz. Pierwszy z nich to postępujące zużycie lampy rentgenowskiej, które należy sprawdzać poprzez prowadzenie systematycznych pomiarów wzorca. Drugi dotyczy wpływu zmiany gęstości próbki po zmieleniu, co jest istotne w przypadku pierwiastków lekkich (głównie krzemu i glinu), gdyż powoduje obniżenie bezwzględnych wartości w wynikach pomiarów ręcznym aparatem XRF. Z uwagi na rodzaj analizowanego materiału skalnego skupiono się na kalibracji wyników głównych pierwiastków budujących matryce piaskowców czerwonego spągowca. Przedstawiono możliwość kalibracji wyników bezpośrednio w aparaturze, co skutkuje otrzymywaniem skalibrowanych wyników po każdym pomiarze, jak również kalibrację wyników w pliku zewnętrznym. Stosując kalibrację zewnętrzną, można uniknąć błędów spowodowanych zmianą matrycy skalnej, jednocześnie zapewniając możliwość ponownego przeliczenia wyników. Otrzymane współczynniki kalibracyjne znajdują zastosowanie w przypadku skał czerwonego spągowca i wykorzystanego spektrometru XRF z aktualnym oprogramowaniem i kalibracją GeoChem dostarczoną przez producenta. Zmiana któregoś z czynników wymaga przeprowadzenia ponownych badań i rekalibracji wyników. Modele mineralogiczne przygotowane na podstawie analiz XRF mogą być wykorzystane w przyszłości pod warunkiem stosowania odpowiednich współczynników kalibracyjnych.
EN
Handheld X-ray fluorescence spectrometers with energy dispersion (EDXRF) are increasingly used to determine the chemical composition of rocks for the oil and gas industry. The results of our research allow to create or support the lithological interpretation based on mineralogical models. In the case of quantitative interpretation based on the results of measurements using a handheld XRF device, high accuracy of measurements is required. This paper presents the problems to which attention should be paid when applying the assumed methodology, mainly related to the underestimated percentages for light (main) elements. The tests were carried out on powdered samples of drill cores taken from borehole directed to Rotliegend rocks. The measurements were carried out using Bruker’s XRF S1 TITAN spectrometer. The calibration and correction tests led to the elimination of two factors affecting the inaccuracy of the analyses. The first is the progressive aging of the X-ray tube, which should be checked by conducting systematic measurements of the standard reference material. The second concerns the effect of a change in the density of the sample after grinding, which has a significant impact on light elements (mainly silicon and aluminium), causing a decrease in absolute values in the results of measurements using a handheld XRF device. Due to the type of rock material analysed, the focus was on the calibration of the results of the main elements building the Rotliegend sandstone rock matrix. The paper presents the possibility of calibrating the results directly in the device, which results in obtaining calibrated results after each measurement, as well as calibration of results in an external file. By using external calibration, errors caused by changing the rock matrix can be avoided while ensuring that possibility the results can be recalculated. The resulting calibration coefficients are applicable to the Rotliegend rocks and the XRF spectrometer with current software and GeoChem calibrations provided by Bruker. A change in any of the factors requires re-testing and recalibration of the results. Mineralogical models prepared based on XRF analyses can be used in the future, if those appropriate calibration coefficients are used.
PL
Celem opisanych rozważań jest pokazanie, jak ważne jest właściwe dopasowanie wzorców służących do wyznaczania zależności kalibracyjnej względem zawartości analitów w badanych próbkach. To, na co chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę, to wybór liczby punktów, zakresu oraz kryterium oceny parametrów zależności kalibracyjnej.
EN
In this paper, a procedure for MEMS accelerometer static calibration using a genetic algorithm, considering non-orthogonality was presented. The results of simulations and real accelerometer calibration are obtained showing high accuracy of parameters estimation.
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczenia niepewności współrzędnościowej maszyny pomiarowej z użyciem niewykalibrowanego obiektu pomiarowego. W wyniku serii przeprowadzonych pomiarów uzyskano określone odchyłki geometryczne, na podstawie których wykonano obliczenia statystyczne. Po zakończeniu badań obliczono poszczególne składowe oraz niepewność rozszerzoną w autorskim arkuszu kalkulacyjnym.
EN
This paper presents the course of work related to the modification of an industrial robot. The functionality of the industrial robot has been extended by including an adapted tool in its kinematic chain instead of the original tool. The article shows the way of modernizing the robot, the method used to test and calibrate the robot. The diagram of the robot's operation during tests is shown and the test results are discussed.
PL
W artykule przedstawiono przebieg prac związanych z modyfikacją robota przemysłowego. Funkcjonalność robota przemysłowego została rozszerzona przez zastosowanie zaadaptowanego narzędzia w jego łańcuchu kinematycznym zamiast oryginalnego narzędzia. W pracy przedstawiono sposób modernizacji robota, zastosowaną metodę testowania i kalibracji robota. Pokazano schemat działania robota podczas testów i omówiono wyniki testów.
6
Content available remote High speed imaging method for rotational speed calibration
EN
The paper introduces a method of rotational speed measurement calibration based on the image acquired by a high speed camera. Presented method proves to be superior to the commonly used strobe light method in both the accuracy and immunity to aliasing. Detailed calculations of the uncertainty of the method are going to be presented followed by the description and results of the experiment conducted in order to prove the high speed imaging calibration method accuracy. The method could be used for applications where very high precision of rotational speed measurement is critical. The development of the presented method has been performed in the Institute of Aviation in Warsaw in order to fulfill the very stringent requirements of the turbo-fan engines certification tests.
PL
Artykuł ten opisuje metodę kalibracji prędkości obrotowej bazującą na obrazie z kamery szybkoklatkowej. Zaprezentowana metoda udowadnia swoją wyższość nad powszechnie stosowaną metodą stroboskopową, zarówno pod względem dokładności, jak i odporności na zjawisko aliasingu. W artykule opisano dokładne wyliczenia niepewności pomiaru oraz pokazano wyniki testu przeprowadzonego w celu wykazania dokładności kalibracji prędkości obrotowej. Opisana metoda znajduje zastosowanie w systemach, w których precyzja pomiaru prędkości obrotowej jest krytyczna. Rozwój prezentowanej metody został przeprowadzony w Instytucie Lotnictwa na potrzeby testów certyfikacyjnych silników turbowentylatorowych.
EN
Solar radiation (Rs) is an essential input for estimating reference crop evapotranspiration, ETo. An accurate estimate of ETo is the first step involved in determining water demand of field crops. The objective of this study was to assess the accuracy of fifteen empirical solar radiations (Rs) models and determine its effects on ETo estimates for three sites in humid tropical environment (Abakaliki, Nsukka, and Awka). Meteorological data from the archives of NASA (from 1983 to 2005) was used to derive empirical constants (calibration) for the different models at each location while data from 2006 to 2015 was used for validation. The results showed an overall improvement when comparing measured Rs with Rs determined using original constants and Rs using the new constants. After calibration, the Swartman–Ogunlade (R2 = 0.97) and Chen 2 models (RMSE = 0.665 MJ∙m–2∙day–1) performed best while Chen 1 (R2 = 0.66) and Bristow–Campbell models (RMSE = 1.58 MJ∙m–2∙day–1) performed least in estimating Rs in Abakaliki. At the Nsukka station, Swartman–Ogunlade (R2 = 0.96) and Adeala models (RMSE = 0.785 MJ∙m–2∙day–1) performed best while Hargreaves–Samani (R2 = 0.64) and Chen 1 models (RMSE = 1.96 MJ∙m–2∙day–1) performed least in estimating Rs. Chen 2 (R2 = 0.98) and Swartman–Ogunlade models (RMSE = 0.43 MJ∙m–2∙day–1) performed best while Hargreaves–Samani (R2 = 0.68) and Chen 1 models (RMSE = 1.64 MJ∙m–2∙day–1) performed least in estimating Rs in Awka. For estimating ETo, Adeala (R2 =0.98) and Swartman–Ogunlade models (RMSE = 0.064 MJ∙m–2∙day–12 = 0.98) and Chen 2 models (RMSE = 0.43 MJ∙m–2∙day–1) performed best at Abakaliki while Angstrom–Prescott–Page (R2 = 0.96) and El-Sebaii models (RMSE = 0.0908 mm∙day–1) performed best at the Nsukka station.
PL
Promieniowanie słoneczne (Rs) stanowi istotny czynnik w trakcie określania ewapotranspiracji potencjalnej (ETo) terenów uprawnych. Dokładne oszacowanie ETo jest pierwszym etapem ustalania zapotrzebowania na wodę pól uprawnych. Celem tego badania była ocena dokładności piętnastu empirycznych modeli Rs i oznaczenie wpływu tego parametru na szacunki ewapotranspiracji w trzech stanowiskach wilgotnego środowiska tropikalnego (Abakaliki, Nsukka i Awka). Wykorzystano archiwalne dane meteorologiczne NASA z lat 1983 do 2003 do wyprowadzenia empirycznych stałych (kalibracja) dla różnych modeli w każdej z trzech lokalizacji, a dane z lat 2006 do 2015 posłużyło do oceny. Wyniki wskazują na większą zgodność mierzonego Rs i oszacowanych wartości promieniowania wyznaczonego z zastosowaniem nowych stałych. Po kalibracji modele Swartmana–Ogunladego (R2 = 0,97) i Chena 2 (RMSE = 0,665 MJ∙m–2∙d–1) dawały najlepsze wyniki, podczas gdy modele Chena 1 (R2 = 0,66) i Bristowa–Campbella (RMSE = 1,58 MJ∙m–2∙d–1) były najmniej dokładne w wyznaczaniu Rs w Akabaliki. W stacji Nsukka modele Swartmana–Ogunladego (R2 = 0,96) i Adeali (RMSE = 0,785 MJ∙m–2∙d–1) dawały najlepiej dostosowane wyniki oszacowania Rs, natomiast modele Hargreavesa–Samaniego (R2 = 0,64) i Chena 1 (RMSE = 1,96 MJ∙m–2∙d–1) najmniej. Modele Chena 2 (R2 = 0,98) i Swartmana–Ogunladego (RMSE = 0,43 MJ∙m–2∙d–1) okazały się najlepsze, a modele Hargreavesa–Samaniego (R2 = 0,68) i Chena 1 (RMSE = 1,64 MJ∙m–2∙d–1) – najgorsze w ustalaniu promieniowania w stanowisku Awka. W oszacowaniach ETo modele Adeali (R2 = 0,98) i Swartmana– Ogunladego (RMSE = 0.064 MJ∙m–2∙d–1) dawały najlepsze wyniki w przypadku danych ze stanowiska Awka, a modele Swartmana–Ogunladego (R2 = 0,98) i Chena 2 (RMSE = 0,43 MJ∙m–2∙d–1) okazały się najlepsze w przypadku danych ze stanowiska Abakaliki. W odniesieniu do stanowiska Nsukka najlepsze wyniki uzyskano, stosując modele Angstroma– Prescotta–Page’a (R2 = 0,96) i El-Sebaii (RMSE = 0,0908 mm∙d–1).
EN
The dam of Beni Haroun is the largest in Algeria, and its transfer structures feed seven provinces (wilayas) in the eastern part of Algeria. Due to its importance in the region, it has now become urgent to study its watershed as well as all the parameters that can influence the water and solid intakes that come into the dam. The Soil and Water Assessment Tool (SWAT) model is used to quantify the water yields and identify the vulnerable spots using two scenarios. The first one uses worldwide data (GlobCover and HWSD), and the second one employs remote sensing and digital soil mapping in order to determine the most suitable data to obtain the best results. The SWAT model can be used to reproduce the hydrological cycle within the watershed. Concerning the first scenario, during the calibration period, R2 was found between 0.45 and 0.69, and the Nash–Sutcliffe efficiency (NSE) coefficient was within the interval from 0.63 to 0.80; in the validation period, R2 lied between 0.47 and 0.59, and the NSE coefficient ranged from 0.58 to 0.64. As for the second scenario, during the calibration period, R2 was between 0.60 and 0.66, and the NSE coefficient was between 0.55 and 0.75; however, during the validation period, R2 was in the interval from 0.56 to 0.70, and the NSE coefficient within the range 0.64–0.70. These findings indicate that the data obtained using remote sensing and digital soil mapping provide a better representation of the watershed and give a better hydrological modelling.
PL
Beni Haroun jest największym zbiornikiem zaporowym Algierii zasilającym w wodę siedem prowincji we wschodniej części kraju. Podjęcie badań jego zlewni oraz wszystkich czynników, które wpływają na dostawę wody i zawiesiny do zbiornika, okazało się pilne ze względu na regionalne znaczenie zbiornika. Model SWAT (Soil and Water Assessment Tool) wykorzystano do ilościowego ujęcia natężenia przepływu wody i identyfikacji wrażliwych elementów systemu z użyciem dwóch scenariuszy. W pierwszym wykorzystano dane światowe, w drugim dane z teledetekcji i cyfrowych map glebowych celem ustalenia najbardziej odpowiednich danych do osiągnięcia najlepszych rezultatów. Model SWAT można użyć do odtworzenia cyklu hydrologicznego na obszarze zlewni. Według pierwszego scenariusza podczas kalibracji R2 wynosił od 0,45 do 0,69, a współczynnik efektywności Nasha–Sutcliffa (NSE) mieścił się w przedziale od 0,63 do 0,80. Podczas walidacji R2 zmieniał się od 0,47 do 0,59, a współczynnik NSE od 0,58 do 0,64. Według drugiego scenariusza podczas kalibracji R2 wynosił od 0,60 do 0,66, a współczynnik NSE od 0,55 do 0,75. Podczas walidacji współczynniki mieściły się odpowiednio w granicach od 0,56 do 0,70 i od 0,64 do 0,70. Wyniki wskazują, że dane pozyskane z teledetekcji i cyfrowych map glebowych stanowią lepszą reprezentację zlewni i umożliwiają usprawnienie modelowania hydrologicznego.
PL
W pracy przedstawiono proces kalibracji wybranej sieci kanalizacji sanitarnej w mieście liczącym około 50000 mieszkańców, zwracając uwagę na problemy jakie pojawiły się w trakcie badań. Proces kalibracji oparto o pomiary natężenia przepływu ścieków, głębokości napełnienia kanałów i czasu pracy sieciowych pompowni ścieków. Pomiary kalibracyjne wykonano w okresie bezdeszczowym. Model numeryczny sieci zbudowano w programie SWMM 5.0 w oparciu o istniejącą bazę GIS. Spośród 54 analizowanych zestawów danych, w 36 przypadkach uzyskane wyniki należy uznać za zadowalające, w 6 przypadkach za częściowo zadowalające, zaś w 12 przypadkach za niezadowalające.
EN
The paper presents the calibration process for the selected sanitary sewerage systemin a city with about 50,000 inhabitants, paying attention to the problems occurred during the research. The calibration process was based on the measurements of the sewage flow rate, the depth of the sewers in pipes and the operating time of the network pumping stations. Calibration measurements were carried out during dry weather. The numerical model of the network was built using SWMM 5.0 software based on the existing GIS database. Among the 54 analyzed data sets, in 36 cases the obtained results should be considered satisfactory, in six cases as partially satisfactory, and in 12 cases as unsatisfactory.
PL
Building Information Modelling (BIM), z sukcesami wdrażany w budownictwie ogólnym i przynoszący zyski uczestnikom procesu inwestycyjnego, znajdzie również zastosowanie w branży elektroenergetycznej. W artykule przedstawiono proces przygotowania modeli BIM projektowanych obiektów infrastruktury elektroenergetycznej dla opracowania dokumentacji technicznej dwutorowej linii 400 kV o długości ok. 72 km. Szczególną uwagę zwrócono w nim na analizę założeń i implementację wymagań Zamawiającego, proces kalibracji i modelowania, wymagania sprzętowe i programowe. Wnioski z dotychczasowych prac są bardzo obiecujące.
EN
BIM – successfully implemented in building industry and bringing profits to investment process participants – will also be used in the power sector. Presented is here the preparation process of BIM models of power infrastructure designed objects needed for developing technical documentation of a ca.72 km long double circuit 400 kV power line. Special attention is paid to analysis of assumptions and implementation of Ordering Party demands, calibration and modelling processes as well as the software and hardware requirements. The conclusions reached so far have been very promising.
EN
Analytical methods for calculations of the transport machinery are often insufficient especially when untypical granular materials are considered. Discrete Element Method (DEM) is a very useful numerical tool supporting designing and optimization of the transport equipment. However, to obtain reliable DEM simulation results an accurate set of input parameters values is needed. The most common calibration approach is to make use of a procedure where laboratory tests are performed and then the same experiments are numerically replicated in DEM. The article presents calibration of the DEM input parameters on the example of perlite D18-DN Based on the performed calibration, the model of perlite transport in a screw conveyor has been shown.
PL
Analityczne metody obliczeniowe parametrów konstrukcyjnych maszyn i urządzeń transportowych są często niewystarczające, zawłaszcza w przypadku transportu nietypowych materiałów sypkich. Pomocnym narzędziem numerycznym wspierającym proces projektowania i optymalizacji urządzeń do transportu materiałów sypkich jest Metoda Elementów Dyskretnych (DEM). Uzyskanie wiarygodnych wyników symulacji wymaga kalibracji parametrów wejściowych modelowanego materiału wykorzystując wyniki badań laboratoryjnych właściwości fizykochemicznych rzeczywistych materiałów. W artykule przedstawiono metodologię kalibracji modelu DEM na przykładzie perlitu D18-DN. W oparciu o przeprowadzoną kalibrację zaprezentowano możliwości zastosowania metody DEM do symulowania transportu materiału przenośnikiem ślimakowym.
PL
W artykule przedstawiono porównanie przetapiania laserowego do symulacji tego procesu wykonanej w środowisku SYSWELD. Zbadano parametry geometryczne uzyskanych przetopień podczas przetapiania laserem dyskowym TruDisk 3302 oraz diodowym ROFIN DL 020, porównując z danymi z procesu symulacji. Przedstawiono zastosowanie różnorodnych modeli źródeł ciepła i ich wpływ na prawidłowość modelowanego procesu. W wyniku analiz uzyskano rozkłady pól temperatur, które następnie porównano z wynikami z rzeczywistych prób.
EN
The article presents a comparison of laser remelting and simulation of this process carried out in the SYSWELD environment. Geometric parameters of obtained remelts were examined, comparing with the data received from the simulation process. The application of various models of heat sources and their influence on the correctness of the modelled process is presented. As a result of the analyzes, the distributions of temperature fields were obtained, which were then compared to the results from actual tests.
14
Content available remote Efektywne wzorcowanie przepływomierzy od dzisiaj u Ciebie w zakładzie
PL
Rosnąca na rynku konkurencja, a także wysokie oczekiwania klientów zmuszają producentów do nieustannej modernizacji procesów wytwórczych. Zwiększenie jakości produkcji przy jednoczesnym obniżaniu kosztów utrzymania ruchu to ambicja każdego. Efektywne zarządzanie zasobami linii produkcyjnej jest kluczowe dla korzystnego bilansu kosztów. Warto więc zadbać o skuteczne wzorcowanie.
15
EN
In this paper a new Delta Sigma Fractional N synthesizer architecture is presented. The synthesizer achieves low fractional spurs and quantization noise, which relaxes the trade-off between PLL bandwidth and phase noise. The proposed architecture is based on two delay lines, which are used to compensate the phase error resulting from fractional synthesis. Additionally, dedicated control and calibration circuitry is described. The synthesizer has been implemented in standard 130 nm CMOS technology, occupies 0.1S4 mm² silicon area and dissipates 3.6 mW of power from 1.2 V supply. Measurements show that the presented architecture achieves 30 dB phase noise reduction in comparison with a standard Delta Sigma Fractional N synthesizer. The integrated rms jitter is 2.76 ps and worst case fractional spur is -52 dBc.
16
Content available Transformation of the former Austrian cadastre map
EN
The aim of the present work is to show and compare the process of transforming the map of the former Austrian cadastre from the analogue format to the numerical version, in connection with its still valid application in geodetic-legal, urban design, and planning processes. These include, inter alia, litigation and court cases regarding the extent of ownership of real estate, work related to real estate management (divisions and demarcations), use of maps of former cadastral systems in the process of land consolidation, or modernization of land and building registers and creation of a digital cadastral map, as well as any research studies pertaining to the analysis of spatial changes in the natural environment. Within the defined scope of research, the following steps were taken: calculation of corner coordinates of the sectional frame, transformation of the obtained coordinates from the KUL system into the “2000” system, followed by calibration and raster vectorization. The calibration process was performed using three different computer software applications, which are used on a daily basis by surveying companies throughout Poland. Serving as the material for research, a cadastral map of the village of Strzelce Wielkie in the Szczurowa municipality was adopted, that had been acquired from the State Archives in Kraków.
PL
Celem pracy jest ukazanie i porównanie procesu transformacji mapy byłego katastru austriackiego z postaci analogowej do wersji numerycznej w związku z jej wciąż aktualnym zastosowaniem w procesach geodezyjno-prawnych, urbanistycznych i planistycznych. Do takich należą między innymi sprawy sporne i sądowe o zasięg prawa własności do nieruchomości, prace związane z gospodarką nieruchomościami (podziały i rozgraniczenia), wykorzystanie map byłych systemów katastralnych w procesie scalenia gruntów czy modernizacji ewidencji gruntów i budynków i tworzenia cyfrowej mapy ewidencyjnej jak również wszelkie opracowania badawcze dotyczące analiz zmian przestrzennych środowiska przyrodniczego. Jako zakres badań przyjęto takie czynności jak: wyliczenie współrzędnych naroży ramki sekcyjnej, transformacja otrzymanych współrzędnych z układu KUL na układ „2000” a następnie kalibracja i wektoryzacja rastra. Proces kalibracji został wykonany za pomocą trzech różnych programów komputerowych, które są na co dzień wykorzystywane w firmach geodezyjnych w całej Polsce. Jako materiał do badań przyjęto mapę katastralną wsi Strzelce Wielkie w gminie Szczurowa pozyskaną z Archiwum Państwowego w Krakowie.
PL
W artykule opisano wyniki badań nad doborem odpowiedniej do pomiarów w warunkach terenowych automatycznej procedury kalibracji elektrod używanych do pomiarów stężenia jonów chlorkowych, amonowych, azotanowych(V) oraz wodorowych w wodach powierzchniowych. Elektrody te są częścią modułu jonoselektywnego, wchodzącego w skład autonomicznego mobilnego systemu pomiarowego. System może być wykorzystywany w ochronie środowiska i biologii jako narządzie do monitorowania jakości wody w zbiorniku. Sposób wyznaczenia parametrów elektrod za pomocą kalibratora powinien zapewnić wiarygodność pomiarów przeprowadzanych w terenie. Składają się na to: określenie liczby i czasu trwania cykli płukania układu hydraulicznego, pompowania roztworów wzorcowych oraz pomiary uzyskanych potencjałów. Istotny jest także dobór modelu elektrod determinujący sposób wyznaczenia jego parametrów.
EN
In this paper procedures for automatic calibration of electrodes are described. Ion-selective module is part of autonomous mobile measurement system designed for environmental measurements. It consists of sensors such as: chloride, ammonium, nitrate and hydrogen ion-selective electrodes. The mobile measurement system supports modern environmental protection and biology as a tool for water quality monitoring. Automatic procedure of determination of the parameters of ion-selective electrodes prepared in the field should assure the validity of environmental measurements. The following aspects should be considered: number and time of cycles of rinsing the hydraulic system with water, number and time of cycles of pumping standards, stability of measurements of electromotive force. It is also important to choose a proper model of electrode which determines the methods of calculating the parameters. In the future, usage of all-solid-state ion-selective electrodes, automatic error handling and hydraulic system improvements may be considered.
EN
This paper presents a calibration and validation procedure for microsimulation models, which used metrics (mean, variance, and mean absolute percentage error) with statistical tests (t-test, Shapiro-Wilk, KolmogorovSmirnov and Wilcoxon), to compare empirical and simulated data. A genetic algorithm was used to identify calibration parameters set. The paper justifies the approach using VISSIM microsimulations to analyze two safety countermeasures: Advance Detection System and Advance Warning System, which can be applied at signalized intersection. The end result was a calibrated and validated model, which could be used to compare different safety countermeasures at rural signalized intersections in the state of Nebraska (USA). The proposed approach could be utilized in similar studies.
PL
W artykule przedstawiono procedurę kalibracji i walidacji modeli mikrosymulacji z użyciem mierników (średnia, wariancja i średni bezwzględny błąd procentowy), oraz testów statystycznych (studenta, ShapiroWilka, Kolmogorow-Smirnova oraz Wilcoxona) dla porównania danych empirycznych i z symulacji. Algorytm genetyczny wykorzystano do doboru parametrów kalibracyjnych. Metodologia została sprawdzona w programie VISSIM do analizy dwóch systemów poprawy BRD: Systemu Wczesnej Detekcji i Wczesnego Ostrzegania, które stosuje się na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. W wyniku uzyskano skalibrowany i zweryfikowany model, który można użyć do porównania środków poprawy BRD na zamiejskich skrzyżowaniach z sygnalizacją w stanie Nebraska (USA). To podejście można wykorzystać w podobnych analizach.
PL
W referacie przedstawiono algorytm pomiary macierzy S oraz jej zastosowanie do symulacji zjawisk fizycznych zachodzących w układach elektrotechnicznych. W obliczeniach zastosowano rzeczywiste parametry S elementów toru pomiarowego generatorów ESD zgodnych z norma EN 61000-4-2: 2009. Przedstawiono wyniki symulacji metodykę pomiarów, zaprezentowano przykładowe obliczenia oraz wykresy uzyskane podczas symulacji.
EN
The paper presents the algorithm of S matrix measurement and its application to the simulation of physical phenomena occurring in electrical systems. The real S parameters of the ESD generator components were used in calculations, according to standard EN 61000-4-2: 2009. The simulation results, the measurement methodology, sample calculations and graphs obtained during the simulation were presented.
PL
Jednym z kluczowych etapów budowy modelu numerycznego sieci wodociągowych jest kalibracja. Realizowana jest ona na bazie wyników prowadzonej w terenie kampanii pomiarowej i powinna doprowadzić do uzyskania założonej zgodności wyników symulacji z rezultatami tej kampanii. W artykule zaprezentowano przebieg i wyniki prowadzenia kalibracji modelu wybranej sieci w warunkach wykorzystania pojedynczego (uogólnionego) wzorca zmian poboru wody przez odbiorców oraz wykorzystania 11 wzorców, opracowanych dla wytypowanych odbiorców charakterystycznych. Kalibrację prowadzono z wykorzystaniem metody prób i błędów w programie EPANET 2.0 oraz metody optymalizacyjnej w programie WaterGEMS.
EN
Calibration is one of the key steps in creating a numerical model of water supply networks. Calibration is performed on the basis of the results of the field measurement campaign and it should result in a consistent match of the simulation results with the results of the measurements. In the article the process and the results of the calibration of the selected water network model with the use a single (generalized) water demand pattern and using 11 patterns prepared for selected, characteristic consumers have been presented. Calibration was performed using the trial and error method in EPANET 2.0 and the optimization method in WaterGEMS.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.