Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  węzeł drogowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Skrzyżowania i węzły drogowe są najważniejszymi elementami układu ruchu drogowego biorąc pod uwagę poziom bezpieczeństwa na drogach. Szczególnym typem skrzyżowania jest węzeł drogowy, którego budowa zazwyczaj przynosi korzyści w postaci poprawy komfortu jazdy, zwiększenia przepustowości oraz zmniejszeniu liczby wypadków drogowych niezależnie od typu węzła. W artykule wymieniono wady i zalety budowy węzłów oraz wskazano przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w obszarach węzłów drogowych.
EN
Road junctions and junctions are the most important elements of the traffic system, taking into account road safety. A particular type of intersection is a road juncture, whose construction usually brings benefits. Improved driving comfort, increased throughput and reduced traffic accidents, regardless of the type of node. The article discusses the advantages and disadvantages of the construction of the nodes and the causes of the occurrence of road incidents in the areas of road junctions.
PL
W artykule zaprezentowano ogólne zasady kształtowania węzłów drogowych w kontekście występujących na nich specyficznych, mocno zakrzywionych konstrukcji mostowych. Obrazującym je przykładem jest szczegółowo opisane rozwiązanie nowo wybudowanego skrzyżowania Drogowej Trasy Średnicowej z autostradą A1 w Gliwicach. Przedstawiono charakterystykę łącznic i wiaduktów będących jego częścią, w tym konstrukcję i problematykę technologiczno-wykonawczą mostu głównego wraz z estakadami łącznicowymi, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki konstruowania obiektów o dużej krzywiźnie w planie.
EN
In the article, the general rules of road junctions design are presented, based on specific bridges being their part and characterized by big curvature in their plan. A new intersection of the DTŚ central highway and the A1 motorway, described in details, has been chosen as an example. The characteristics of its bridges are presented, including constructional and technological issues regarding the main and ramp bridges, with the particular inclusion of the construction of curved road bridges.
PL
Rozbudowa węzła drogowego w ciągu al. Wyzwolenia – ul. Warszawska realizowanego w Rzeszowie obejmowała w swoim zakresie wybudowanie nowego, w śladzie po dotychczasowym, wiaduktu bez zmiany jego niwelety, co znacząco zawęziło spektrum ekonomicznych rozwiązań projektowo-wykonawczych.
PL
Część tunelu w otwartym wykopie zrealizowano w trudnych warunkach geotechnicznych, z zastosowaniem obudowy ze ścian szczelinowych oraz uszczelnienia dna wykopów metodą Soilcrete. W celu zakotwienia płyt fundamentowych zastosowano mikropale oraz zbrojone elementy Soilcrete. W poszczególnych sekcjach zastosowano różne rozwiązania oraz różną kolejność robót podczas realizacji docelowej żelbetowej konstrukcji wewnętrznej tunelu.
EN
Part of the tunnel in an open excavation was executed in difficult geotechnical conditions using diaphragm walls and bottom sealing Soilcrete slab. As an anchoring of the foundation slab micropiles and reinforced Soilcrete elements were used. In each section different technical solutions and sequence of works were applied for inner part of tunnel construction.
5
Content available Kolejny odcinek A4 na Podkarpaciu oddany do ruchu
PL
Od 27 maja 2013 r. kierowcy mają do dyspozycji 18-kilometrowy odcinek autostrady A4 od węzła Jarosław Wschód (okolice Pawłosiowa) do węzła Przemyśl (skrzyżowanie z DK77).
EN
From 27 May 2013 the drivers can use the new, 18-km section of the A4 motorway from Jarosław Wschód junction (near Pawłosiów) to Przemyśl junction (inter-section with national road DK77).
PL
Wraz z decyzją o przyznaniu Polsce i Ukrainie organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM w obu krajach rozpoczął się wyścig z czasem przy dostosowaniu istniejącej infrastruktury transportowej do potrzeb sprawnej obsługi tej wyjątkowej w skali obu krajów imprezy. Z kolei decyzja władz miasta o budowie stadionu w zachodniej części Wrocławia pozwoliła na dokonanie gruntownych przekształceń raczej skromnej infrastruktury transportowej w tym rejonie i dostosowania jej do rosnących potrzeb codziennej obsługi ruchu miejskiego, jak również dla zapewnienia możliwości przewiezienia dużej liczby uczestników imprez na stadionie środkami transportu zbiorowego. Generalnie zrealizowane elementy infrastruktury transportowej są zgodne z opracowanymi planami rozwoju, w tym między innymi z przyjętym znacznie wcześniej Studium Uwarunkowań i Rozwoju Gminy Wrocław i jedynie termin ich realizacji został podporządkowany potrzebom UEFA EURO 2012[^TM] w 2012 roku. W niniejszym referacie zostaną omówione wybrane inwestycje infrastruktury transportowej związane z obsługą stadionu, dla których Biuro Biprogeo Projekt opracowało dokumentację techniczną.
7
Content available Pierwszy odcinek autostrady A4 już gotowy
PL
10 września br. zmieniła się mapa drogowa Podkarpacia. Do ruchu oddano pierwszy podkarpacki odcinek autostrady A4, od węzła Rzeszów Północ do węzła Rzeszów Wschód. Wraz z otwartym jednocześnie odcinkiem S19 Stobierna - Rzeszów stanowi ponad 15-kilometrową część tzw. autostradowej obwodnicy Rzeszowa. Ta nowa, bezpieczna i pozwalająca na komfortową jazdę droga usprawnia ruch oraz zapewnia oszczędność czasu wszystkim podróżującym pomiędzy DK19 i DK9.
8
Content available Budowa Trasy mostu Północnego w Warszawie
PL
Największa w ostatnich latach inwestycja drogowa w stolicy - budowa Trasy mostu Północnego - dobiega końca. Wspólnymi siłami wykonawcy i zamawiającego, przy udziale inżyniera kontraktu i projektanta, z powodzeniem udało się zrealizować tę niełatwą inwestycję. Nadchodzi czas podsumowań.
PL
30 grudnia 2010 r. oddano do ruchu drogę ekspresową S3, na odcinku Szczecin - Gorzów Wielkopolski. Ma niemal 82 km długości, wraz z nią wybudowano 4 węzły drogowe oraz 81 obiektów inżynierskich. Przedstawiamy charakterystykę tej ważnej trasy.
EN
The article concerns on the expressway S3 connecting Szczecin and Gorzów Wielkopolski, which has recnetly been biult. The road is nearly 82 kilometers long, has 4 nods and 81 engineering objects. We present the characteristics of this road.
PL
30 maja 2008 w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego podpisano umowę na budowę węzła drogowego Sośnica. Obiekt zostanie zbudowany za kwotę 853 mln zł. brutto. Inwestycja będzie największą tego typu w Europie. Obejmuje budowę trzypoziomowego, sześciowlotowego węzła Sośnica na skrzyżowaniu drogi krajowej 44, autostrady A4 i autostrady A1. Długość odcinka autostrady A1 w ramach węzła wynosi 2,174 km.
11
Content available remote Rondo Mogilskie w Krakowie - węzeł drogowy czy plac w mieście
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano koncepcję zagospodarowania obszaru ronda Mogilskiego w Krakowie opracowaną w 2007 r. w Zakładzie Kształtowania Przestrzeni Komunikacyjnych na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w ramach przedmiotu Projektowanie Specjalistyczne. Koncepcja ta skupia się na próbie naprawy tkanki miejskiej, zdegradowanej w wyniku ekstensywnych inwestycji komunikacyjnych, oraz na dążeniu do wytworzenia nowych, powiązanych z już istniejącymi, atrakcyjnych przestrzeni publicznych, z ważnymi gmachami oraz punktem przesiadkowym komunikacji masowej.
EN
The article presents a development plan for the Mogilskie roundabout area in Kraków. The concept has been developed in the Division of Public Spaces for Movement, Faculty of Architecture, Cracow University of Technology, as a design studio assignment for the 5th-year students. The urban and architectural concept focuses on the renewal of urban fabric, devastated by the extensive transportation developments and on the creation of new vibrant public spaces, linked with the existing, surrounded by important institutions and supported by the mass transportation hub.
12
Content available remote Geometria i oznakowanie węzłów - zasady, przepisy, dobra i zła praktyka
PL
Autor we wcześniejszych referatach i artykułach przedstawiał niedostatki przepisów związanych z projektowaniem dróg i projektowaniem organizacji ruchu, zwłaszcza oznakowania drogowskazowego na autostradach i drogach ekspresowych. Obecnie przedstawia wybrane problemy projektowania geometrii węzłów drogowych, pokazuje przykłady poprawnych i błędnych rozwiązań, krajowych i zagranicznych, a także omawia wybrane zagadnienia oznakowania węzłów drogowych.
EN
Authors presented the lack of proper regulations for road designing and designing of traffic organisation, particularly for signage on highways and expressways previously in many papers and articles. This time he has been presented some problems on designing of interchanges geometry and he has been shown the examples of proper and mistaken solutions in notional and foreign practice and he has been described some problems of signage for interchanges.
PL
Węzeł „Sośnica” będzie największym drogowym węzłem w Polsce. Połączy dwie autostrady transeuropejskie A1 i A4 oraz drogę krajową nr 44. Dzięki temu możliwy będzie szybki transport w kierunkach wschód-zachód oraz północ-południe.
EN
The Sośnica node is to be the biggest node in Poland, which is to link two trans-European motorways (A1 and A4) with the state road No. 44. Thus, the fast transport from East to West and North to South will be possible.
PL
Czym jest budowa węzła Sośnica? Dla niektórych jest zwykłą, codzienną pracą, którą muszą wykonać, godzina po godzinie, by zarobić na życie. Jednak dla większości ta budowa to coś więcej. Jest ona w głębi serca powodem do dumy.
EN
The authors describe the process of building the intersection of two highways (A1 and A4) near Gliwice in Poland which is going to be one of the biggest highway junctions in Europe. In the paper there are characterized different aspects of this investment, such as statistics, details of construction or the attitude of engineers who often find this investment as a kind of mission.
PL
Przedstawiamy drugą część artykułu poruszającego tematykę infrastruktury komunikacyjnej Grecji, poświęconą głównym problemom budowy autostrady Egnatia oraz szczegółom wyposażenia drogi i tuneli. Historia oraz okoliczności budowy tej najambitniejszej inwestycji XXI w. zostały przedstawione w pierwszej części artykułu, którą opublikowaliśmy w listopadowym numerze DRÓG.
EN
This is the second part of an article refering to the transport infrastructure in Greece. The author focuses on the equipment of tunnels built on the Egnatia highway, such as lightning and ventilation appliances.
PL
Pierwsza część artykułu poświęconego infrastrukturze komunikacyjnej Grecji dotyczy historii starożytnej drogi Via Egnatia oraz okoliczności budowy współczesnej autostrady Egnatia. Część druga natomiast, którą opublikujemy w numerze 12/2009, poświęcona została głównym problemom budowy tej najambitniejszej inwestycji XXI w. oraz szczegółom wyposażenia drogi i tuneli.
EN
First part of the article refers to the history of transport infrastructure since antiquity till the present day. Characteristic features of Greek roads are shown on the example of the Egnatia Highway, which is the inheritance of antique Via Egnatia.
PL
Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadzona w krajach Unii Europejskiej wskazuje, iż niewłaściwie zaprojektowana infrastruktura drogowa jest bezpośrednią lub pośrednią przyczyną nawet 50% zdarzeń drogowych. Natomiast badania przeprowadzone w naszym kraju wskazują, iż nawet 70% zdarzeń drogowych jest związane z infrastrukturą drogową. W niniejszym artykule opisano przykładowe rozwiązania zmieniające organizację ruchu drogowego na wybranych węzłach drogowych, wpływające na zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych oraz po-prawę płynności ruchu.
EN
The traffic safety analysis carried out in the EU countries shows that improperly designed road infrastructure is the direct or indirect cause of even 50% of the road events. Whereas, the research done in our country points that even 70% of the road events has a connection with road infrastructure.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.