Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 78

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  destruction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The article is devoted to the study on the spatial distribution features of fungi – xylophytes and saprophytes – using the example of the oyster mushroom (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.) in suburban plantations (Ukrainian Roztochya) and urbogenic conditions of the city of Lviv. The natural-climatic and forest-typological characteristics of the study region were revealed. Detailed attention was focused on the occurrence of this species in various types of plantings within suburban forest parks, parks, urban gardens and street plantings. The distribution of oyster mushroom individuals in the population was calculated according to the conventional Schwerdtfeger method. The urban-ecological conditions of the suburban and urban green plantings of the Lviv city revealed a high level of oyster mushroom (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.) distribution, due to a set of favorable edaphoclimatic conditions of habitats, age and mechanical damage to trees. It was found that the distribution of the individuals in the suburban forests is half of that in the urban areas, which is confirmed by the calculation of variance (dispersion). The dispersion of oyster mushroom individuals in Lviv is 29.3 m2. With spontaneous arrangement of individuals, the value of the dispersion is approximately equal to the average value of the number of mushrooms in the population, while there is a tendency for accumulation of the studied macromycetes (S2≥ m). In urban plantings, the dispersion of individuals is twice as large as in forests, which indicates the wide possibilities for the oyster mushroom spores dispersal.
2
Content available 3D ABAQUS simulation of bent softwood elements
PL
Artykuł przedstawia sposób modelowania elementów zginanych wykonanych z miękkiego drewna. Taki rodzaj drewna jest najczęściej wykorzystywany w konstrukcjach budowlanych. Autorzy wykonali zwięzły przegląd sposobów modelowania drewna na podstawie literatury. Znalazły się w nim trzy podstawowe podejścia: liniowo-sprężysta mechanika pękania (LEFM), mechanika zniszczenia ośrodków ciągłych (CDM) i funkcja Hilla (HF). W pracy zaproponowano rozwiązanie oparte na funkcji Hilla, która dostępna jest w programie ABAQUS. Zróżnicowane zachowanie materiału przy ściskaniu i rozciąganiu osiągnięto poprzez teoretyczny podział modelu na strefę ściskaną i rozciąganą. W obu strefach przyjęto różną wytrzymałość wzdłuż włókien w zależności od panującego stanu naprężenia. Na podstawie badań laboratoryjnych wprowadzono ogólne zależności pomiędzy parametrami sprężystymi i wytrzymałościowymi. Dzięki temu do zastosowania modelu wystarczające jest obliczenie modułu sprężystości wzdłuż włókien (EL) i wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu (MOR). Oba parametry można wyznaczyć bezpośrednio w badaniu trójpunktowego zginania. Prawidłowość modelu MES została potwierdzona badaniami laboratoryjnymi oraz metodą cyfrowej korelacji obrazu (DIC). Model umożliwia przewidywanie zachowania elementów z drewna przy zginaniu w stanie 3D. Uwzględnia zarówno plastyczne płynięcie w środkowej fazie obciążenia, spowodowane przekroczeniem wytrzymałości na ściskanie, jak i przewidywanie siły maksymalnej w wyniku rozciągania. Rozwiązanie jest bardzo praktyczne ze względu na brak problemów ze zbieżnością obliczeń. Dodatkowo liczba wymaganych parametrów jest znacznie mniejsza niż w przypadku innych metod odnalezionych w literaturze.
EN
The article presents research on modelling fracture in softwood bent elements. This kind of timber is the one most exploited for construction. Authors present a brief review on the subject with emphasis on three basic attempts: Linear Elastic Fracture Mechanics (LEFM), Continuum Damage Mechanics (CDM) and Hill’s Function (HF). Proposed 3D solution bases on Hill’s Function applied in the ABAQUS FEM code. The new idea includes isolating theoretical compression and tension zones in a model. Then, it is possible to distinguish between compressive and tensile strength and predict a real behaviour of bent elements. Introducing general dependencies between material properties leads to the need of determining only longitudinal elastic modulus (EL) and modulus of rupture (MOR). It is practical because these parameters are the main reported in a scientific and technical literature. Authors describe all of the assumptions in details. The experimental tests and Digital Image Correlation method (DIC) validate the FEM model.
3
Content available O celowości rewitalizacji konstrukcji szachulcowych
PL
W artykule przeanalizowano kilka obiektów o konstrukcji szachulcowej w wieku ponad 100 lat znajdujących się na terenie Wielkopolski. Omówiono ich aktualny stan techniczny, występujące destrukcje elementów drewnianego szkieletu nośnego i stropów drewnianych ze ślepym pułapem, podając główne przyczyny ich złego stanu technicznego: niewłaściwe zabezpieczenie drewna od wpływów zawilgocenia, wywołujące korozję biologiczną, szkodniki drewna, niewłaściwie przeprowadzone remonty i przebudowy wnętrz, wpływ drgań wywołanych zwiększonym ruchem pojazdów, niewłaściwe izolacje lub ich brak na elementach wystających z lica budynku (gzymsy, balkony).
EN
The constructions of several objects with half-timbered structures over 100 years old located in Wielkopolska were analysed in the article. The current technical condition, the occurring destruction of wooden frame elements and wooden ceilings with a blind ceiling, giving as a main reason for their poor technical condition were taken into consideration, it means: improper protection of wood against the influence of moisture, causing biological corrosion, wood pests, improper repairs and interior conversions, impact of vibrations caused by increased vehicle traffic, improper insulation or lack of insulation on elements protruding from the face of the building (e.g. cornices, balconies).
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań oddziaływania solanki na właściwości powłok polimerowych (renowacyjnych), stosowanych w zakładach lakierniczych do wytwarzania zabezpieczeń ochronnodekoracyjnych nadwozia samochodów. Badano dwa rodzaje systemów powłok trójwarstwowych, w których powłokę podkładową wykonano z rozpuszczalnikowej farby akrylowej, zaś powłokę nawierzchniową z rozpuszczalnikowego lakieru akrylowego. Systemy powłokowe różniły się składem zastosowanej międzywarstwy, która była wykonana z farby poliestrowej lub z farby poliuretanowej. Przeprowadzone badania udowodniły, że oddziaływanie solanki (w postaci 5% wodnego roztworu NaCl) powoduje obniżenie trwałości połączenia adhezyjnego powłoki podkładowej z powierzchnią stalowego podłoża. Także rodzaj międzywarstwy w systemie powłokowym ma istotny wpływ na jego wytrzymałość adhezyjną, bowiem w całym okresie badań (0÷2016 h) system powłokowy z międzywarstwą poliestrową wykazywał wyższą wytrzymałość adhezyjną, niż system z międzywarstwą poliuretanową. Ponadto, systemy powłokowe z międzywarstwą poliestrową poddane starzeniu solanką, w porównaniu z systemami z międzywarstwą poliuretanową, charakteryzują się wyższą stabilnością parametrów chropowatości powierzchni Ra i Rz. Systemy z międzywarstwą poliestrową wyróżniają się również wyższą trwałością połysku, niż te z międzywarstwą poliuretanową.
EN
The paper presents results of investigations concerning brine influence on properties of polymer refinish coatings used in paint shops for production of protective-decorative coats on car bodies. Two kinds of three-layer coating systems were investigated in which a base coating was made of solvent-based acrylic paint while a top coat was made of solvent-based acrylic lacquer. The coating systems differed in interlayer composition which was made of polyester or polyurethane paint. Made investigations proved that action of the brine in the form of NaCl 5% water solution reduced durability of adhesive connection between base coating and steel substrate surface. Also a type of interlayer applied in coating system has an essential influence on its adhesive strength as in entire investigation period (0÷2016 h) the coating system with polyester interlayer revealed higher adhesive strength than the one with polyurethane interlayer. Moreover, coating systems with polyester interlayer, subjected to brine ageing, show higher stability of roughness parameters Ra and Rz in comparison with the coating systems with polyurethane interlayer. The coating systems with polyester interlayer manifest also higher durability of gloss than the ones with polyurethane interlayer.
PL
Artykuł zawiera ocenę destrukcji niebieskich i czerwonych powłokakrylowych, starzonych pod wpływem czynników środowiskowych w okresie dwuletnim. Wyniki badań przeprowadzonych z zastosowaniem SEM udokumentowały powstawanie w subwarstwach warstw nawierzchniowych starzonych powłok różnego typu pęknięć (w tym pęknięć srebrzystych), a także pasmowych wytrawień. Ubytek fragmentów starzonych powłok z ich warstw nawierzchniowych przyczynił się do zwiększenia parametrów chropowatości Ra i Rz. Skutkowało to zmniejszeniem połysku powłok. Zmiany starzeniowe, w pierwszej kolejności inicjowane w subwarstwach warstwy nawierzchniowej powłok, przyczyniały się do wzrostu hydrofilowości tych powłok, bowiem malał kąt zwilżania powłok wodą. Ponadto starzenie powłok powodowało spadek ich odporności erozyjnej. Uzyskane wyniki badań wykazały większą odporność na oddziaływanie czynników środowiskowych, w tym na erozję (badaną w warunkach laboratoryjnych), powłok akrylowych zawierających jako pigment czerwień żelazową, w porównaniu z powłokami barwionymi pigmentem niebieskim, w postaci kompleksu ftalocyjaniny z kobaltem.
EN
The paper contains destruction assessment of acrylic coatings (of blue and red colour), aged under the influence of environmental factors for two years. The SEM investigations of coatings superficial layers (sublayers) documented a generation of different cracks kinds (including the silver cracks) as well as etchings in the shape of bands. The loss of aged coatings fragments from their superficial layers contributed to Ra and Rz roughness parameters increase which resulted in the coatings gloss decrease. Ageing changes, originating first in coatings superficial layers, contributed to their hydrophibility increase as the contact angle of the coatings wetting with water decreased with the ageing period increase. What more, the ageing caused a decrease of the coatings erosive resistance. The results of carried out investigations documented a higher resistance of the coatings containing the red pigment in the form of iron red to the influence of environmental factors including erosion (investigated in laboratory condition) compared with the coatings with the blue pigment in the form of cobalt phthalocyanine complex.
6
Content available remote Destrukcja polistyrenu spienionego z dodatkami atermicznymi
PL
W artykule opisano problemy związane z wykonaniem ocieplenia w systemie ETICS z wykorzystaniem izolacji termicznej z szarego polistyrenu spienionego. Ze względu na charakterystykę materiałową polistyrenów z dodatkami atermicznymi, oddziaływanie promieniowania słonecznego może powodować nieodwracalną destrukcję termoizolacji w trakcie prowadzenia prac ociepleniowych.
EN
This article describes issues related to the implementation of insulation using thermal insulation ETICS gray expanded polystyrene (EPS). Due to the material characteristics of the polystyrenes with infrared reflective filler the impact of solar radiation can cause irreparable destruction of insulation boards during instalation.
PL
Opisano model zniszczenia elementów wzmocnionych kompozytami CFRP klejonymi do powierzchni elementów żelbetowych, w których nie jest wymagane zastosowanie zbrojenia poprzecznego. Wskazano, że jednym z ważniejszych parametrów wpływających bezpośrednio na nośność elementów jest uplastycznienie zbrojenia głównego oraz działanie sił poprzecznych.
EN
The paper describes a failure model of elements strengthened with CFRP composites glued to the surface of reinforced concrete elements, in which the use of shear reinforcement is not required. It was pointed out that one of the most important parameters directly affecting the bearing capacity of the elements is the yielding of the main reinforcement and the action of shear forces.
8
Content available Łączenie ścian. Cz.2
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki badań własnych połączeń ścian wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego. Badania przeprowadzono na autorskim, zmodyfikowanym stanowisku badawczym. Łącznie przebadano trzy serie murów po trzy elementy badawcze. Ponadto zaprezentowano ustalenia normowe w zakresie, jakim jest łączenie ścian murowanych, a także przedstawiono podstawowy dostępny na rynku asortyment służący do łączenia ścian.
EN
The issue of joints in masonry walls is not well investigated. There is very little experimental research performed on this matter and the test results are hard to be compared because of a lack of unifieded testing schemes and procedures. Hence, the authors performed own tests of joints in walls made of the AAC – the most popular masonry element – with the use of steel connectors.
EN
In 1875 a steel railway bridge was built in northern Warsaw. It had seven spans of 66.22 m and two spans of 15.24 m. In 1908 the second railway bridge was built downstream of the older one. The spacing of supports and spans were the same as in the older bridge. During World War I, both bridges were blown up and then rebuilt, first temporarily and then permanently. Again both were blown up in 1944. In 1945, a temporary crossing was built. In 1947 a permanent bridge was rebuilt, partially replacing rivets with welding. On the pillars of the older bridge, the Gdański Bridge was built (not in this study). In 1963 welded connections were strengthened, in 1980 the structure of the northern track was replaced. In 2016, the northern track was renovated. The replacement of the structure of the southern track is ongoing since 2018.
PL
W 1873 roku władze rosyjskie podjęły decyzję o budowie Linii Obwodowej łączącej linie kolejowe Warszawa – Wiedeń, Warszawa – Petersburg i Warszawa – Terespol. Budowa wymagała nowej przeprawy przez Wisłę. Wybrano konstrukcję typu amerykańskiego z równoległymi pasami i krzyżulcową kratą. Nowa przeprawa miała liczyć siedem swobodnie podpartych przęseł kratownicowych po 66,22 m rozpiętości podporowej oraz dwóch niewielkich przęseł brzegowych o konstrukcji blachownicowej i rozpiętości po 15,24 m. Dźwigary mostu miały wysokość 6,02 m i rozstaw 5,18 m. Przeprawa była dwupoziomowa. Górną jej część przewidziano dla ruchu kolejowego z pojedynczym, specjalnym torem o czterech szynach (zespolonym). Dolna część mostu została natomiast przewidziana dla ruchu pieszego i kołowego. Budowa rozpoczęła się w kwietniu 1873. Ustrój niosący wykonano ze stali zlewnej z Anglii. Stalowa blacha pochodziła z Belgii, cement z Anglii, a granit na oblicowanie podpór ze Szwecji. Przyczółek na prawym brzegu Wisły i wszystkie filary posadowiono na stalowych kesonach, zaś przyczółek lewobrzeżny bezpośrednio na gruncie. Zasadnicze roboty przy budowie mostu zakończono do lutego 1875. 19 listopada 1875 miał miejsce urzędowy odbiór mostu. Ruch kolejowy przez most stopniowo wzrastał. Ponieważ był on zaprojektowany z myślą o lokomotywach o nacisku 13 ton na oś, nie mogły się nim poruszać parowozy nowego typu o nacisku 20 ton na oś. Zapadła zatem decyzja o budowie drugiego mostu kolejowego przy Cytadeli, a także o przebudowie istniejącego w celu zwiększenia jego nośności. Opracowano nowy projekt. Nowy, dwutorowy most kolejowy przy Cytadeli zlokalizoano 32 m w dół rzeki względem starego. Jego filary umieszczono w osiach starych, a rozpiętości przęseł były takie jak w sąsiedniej przeprawie. Ustrój składał się w dwóch swobodnie podpartych, stalowych dźwigarów kratownicowych. Były one oddzielne dla każdego toru, spoczywały jednak na wspólnych podporach. Pasy górne i dolne kratownic były względem siebie równoległe; ich rozstaw wynosił 3,42 m, a wysokość 6 m – tyle samo, co w starym moście. Ruch miał odbywać się po górnej części dźwigarów. Na każdym z nich ułożone miały zostać po jednym torze zespolonym złożonym z czterech szyn.
10
Content available remote Przejście podziemne jako element zanikającej architektury
PL
Artykuł przedstawia proces powstania, niszczenia i przebudowy jednego z sosnowieckich obiektów przejść podziemnych. Obiekt o ciekawej architekturze wykończenia elewacji modnej w latach 70. XX wieku, przebudowany i odrestaurowany w 2017 r., zachowuje styl tamtych lat. Pozostawione elementy wystroju tunelu sprawiają, że jest to element historii miasta, do którego z wielkim sentymentem odnosi się większość mieszkańców, w szczególności liczna w tym mieście grupa byłych górników.
EN
The article shows the process of destroying and reconstructing one’s of the Sosnowiec underpass. The building have interesting structure of fasade from restored in 2017. Keep the style of those years. The elements the history of the city to which most of the inhabitants are found, with a larger number of miners in the city.
11
Content available remote Rozwój zespolonych środków niszczenia i walki w historii świata
PL
Prezentowany artykuł dotyczy współczesnych środków niszczenia i walki. Przedstawia ich powstanie i rozwój na bazie czterech generacji walki w dziejach świata. Zasadniczy cel artykułu stanowi rozwiązanie szeregu problemów poznawczych, tj. zdefiniowanie wymienionego w tytule zjawiska, jego klasyfikacja w nauce oraz zbadanie związków fizykalnych z nim powiązanych. Pierwszy rozdział podejmuje kwestie związane z aparatem teoretycznym omawianego pojęcia. Poprzez posłużenie się cybernetyczną teorią systemów autonomicznych oraz logiką aksjomatyczno-informacyjną możliwe stało się zdefiniowanie pojęć niszczenia, walki, sterowania oraz cybernetyki. W dalszej kolejności doprowadziło to do uzyskania kompletnej definicji wymienionej w tytule, tj. zespolonych środków niszczenia i walki. Drugi rozdział artykuł jest o generacjach walki w historii świata, przedstawia ich genezę i klasyfikację. W dalszej kolejności znajdziemy egzemplifikację poszczególnych generacji wraz ze szczególnym podkreśleniem rosnącej roli niszczenia informacyjnego w dziejach. Przy ostatniej, czwartej generacji walki podano przykład niszczenia dokonanego współcześnie, przy pomocy omawianych zespolonych środków niszczenia i walki. Całość artykułu została oparta na stwierdzeniach, których pierwotne źródło znajduje się w cybernetycznej teorii walki. Została ona opracowana przez polskiego naukowca, przedstawiciela Wydziału Cybernetyki, pułkownika Wojska Polskiego Józefa Koniecznego. Większość przywoływanych tutaj twierdzeń zostało zaczerpniętych z dzieła pt. Cybernetyka walki. Oprócz niej kierowano się opiniami innych badaczy polskiej szkoły cybernetyki, jak prof. Marian Mazur oraz doc. Józef Kossecki.
EN
This article treat about combined measures of destruction and fighting. It presents its historical conception, and development on the basis of four generations of fighting in the history of the world. The main goal of the presented article is to solve a number of cognitive problems, i.e. to define this phenomenon, its classification in science, and to examine the physical relationships associated with it. The first chapter of the article deals with issues related to the theoretical apparatus of the concept in question. By using the cybernetic theory of autonomous systems and axiomatic and informative logic, it became possible to define the concepts of destruction, combat, control and cybernetics. Subsequently, this led to the complete definition mentioned in the title, i.e. the combined measures of destruction and fight. The second part of the article deals with generations of fighting in the history of the world, presenting their genesis and classification. Next, their exemplification is alocated, with special emphasis on the growing role of information destruction in history. The last, fourth generation of the fighting has been provided with, for example, destruction carried out today, with the help of the discussed combined measures of destruction and fighting. The whole article was based on cybernetic research, the original source of which is found in cybernetic theory of fighting. It was developed by the Polish scientist, a representative of the Faculty of Cybernetics, Colonel of the Polish Army Józef Konieczny. Most of the claims cited here are taken from the work “Cybernetics of fight”. In addition to this, the claims of other researchers of the Polish Cybernetics School, such as prof. Marian Mazur and doc. Józef Kossecki, have been accepted.
12
Content available remote Architektura czasów wojny
PL
W wyniku przeprowadzonych badań przyspieszonych stwierdzono, że oddziaływanie promieniowania UV istotnie wpływa na destrukcję warstwy nawierzchniowej powłok akrylowych. Wraz z upływem okresu starzenia rosła kruchość warstwy nawierzchniowej. W wyniku tego cząstki napełniaczy i pigmentów, tracąc adhezję do powłoko-twórczej żywicy akrylowej, wydostawały się z powierzchni powłok. Prowadziło to do zmniejszania zarówno grubości, jak i połysku powłok. Skutkowało to również znacznym zwiększeniem chropowatości powierzchni powłok, ocenianej na podstawie parametrów: Ra, Rz i Rt. Obserwowano także pogorszenie własności dekoracyjnych powłok, z powodu zmiany ich barwy i miejscowych przebarwień.
EN
It was stated on the basis of carried out accelerated investigations that UV radiation influence had a significant impact on destruction of acrylic coatings surface layer. The brittleness of surface layer increased with ageing time flow. As a result fillers and pigments particles, losing adhesion to the acrylic resin, issued from the coatings superficial layers which led to coatings thickness as well as gloss decrease. It caused also substantial increase of coatings surface roughness, evaluated on the basis of Ra, Rz and Rt parameters. A deterioration of coatings decorative properties was observed too due to their colour change and local discolorations.
EN
An express method of fracturing fluid influence estimation on the permeability of production reservoirs is offered, by using a sandpack model heated up to reservoir temperature. A part of the model is filled with quartz sand fraction of a given permeability. The rest of the model is filled with proppant. The model is saturated with saline water and heated up to reservoir temperature. Initially, water permeability for the sand-pack model part is determined. Then, hydraulic fracturing fluid is injected in the model proppant part. During injection, recording of the filtrate volume and differential pressure changing, allows us to estimate the filterability of the fracturing fluid. After exposure time for fluid breaking, during the filtration process of saline water in the opposite direction, we can estimate destruction rate according to the obtained permeability recovery coefficient of the model part filled with sand. In this article the results of the plugging properties investigation and the impact on permeability of the porous medium before and after the gel destruction of the two fracturing fluids (cross-linked polysaccharide gel and the experimental non-guar of fracturing fluid) are shown. There are significant differences in fluid behavior during filtration through a porous medium, which depends on the mechanisms of gel systems formation. It is shown, that the recovery factor of permeability, depends on the depth of fracturing fluid penetration in a porous medium.
PL
Szybka metoda oszacowania wpływu płynu szczelinującego na przepuszczalność zbiornika produkcyjnego jest oferowana poprzez zastosowanie modelu sand-pack podgrzanego do temperatury zbiornika. Część tego modelu jest wypełniona frakcją piasku kwarcowego o określonej przepuszczalności. Reszta modelu jest wypełniona podsadzką. Model ten jest nasycony solanką i ogrzany do temperatury zbiornika. Początkowo, przepuszczalność wody części modelu sand-pack jest ustalona. Następnie, płyn do szczelinowania hydraulicznego jest wtryskiwany do części modelu podsadzki. Podczas wtrysku, zapis zmiany objętości filtratu i ciśnienia różnicowego pozwala na oszacowanie filtrowalności płynu szczelinującego. Po czasie ekspozycji na zerwania płynu w trakcie procesu filtracji słonej wody w przeciwnym kierunku, można oszacować wskaźnik zniszczenia, w zależności otrzymanego współczynnika odzysku przepuszczalności tej części modelu wypełnionej piaskiem. W artykule są pokazane wyniki badania właściwości zatykania oraz wpływu na przepuszczalność porowatego nośnika przed i po zniszczeniu żelu dwóch płynów szczelinujących (usieciowanego żelu polisacharydu i eksperymentalnego non-guar płynu szczelinującego). Istnieją znaczące różnice w zachowaniu płynu podczas filtracji przez porowaty nośnik, które zależą od mechanizmów powstawania systemów żelowych. Jak widać, współczynnik odzyskiwania przepuszczalności zależy od głębokości penetracji płynu szczelinującego w porowatym nośniku.
15
Content available remote Zabezpieczanie żelbetowych obiektów inżynierskich metodą hydrofobizacji
PL
Beton jest niezmiennie jednym z najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych, również w przypadku konstrukcji mostów, estakad czy wiaduktów. Wraz z upływem lat, niezwykle ważnym problemem staje się degradacja betonu, która może przyspieszać korozję stali zbrojeniowej i drastycznie obniżać nośność konstrukcji. W artykule przeanalizowano możliwość wykorzystania hydrofobizacji wgłębnej do naprawy żelbetowych obiektów inżynierskich. Przedstawiono korzyści wynikające z właściwego zabezpieczenia konstrukcji żelbetowych przed niszczącym oddziaływaniem promieniowania UV, szkodliwych gazów czy postępującą korozją chlorkową, zwłaszcza w przypadku budowli mostowych. Wskazano również na potrzebę kalkulacji kosztów realizacji inwestycji wraz z przewidywanymi kosztami utrzymania obiektu oraz duży udział kosztów obsługi logistycznej w całkowitych kosztach prac naprawczych.
EN
Concrete is, unchangeably, one of the most frequently applied building materials, also in the case of bridges, overpasses or viaducts. Along with the aging of such structures, the degradation of concrete, which may accelerate the corrosion of reinforcing steel and drastically decrease the load-bearing capacity of the structure, becomes an important issue. The paper analyzes the possibilities of using deep hydrophobisation in repairing reinforced concrete engineering structures. The benefits of properly securing reinforced concrete structures from the damaging effects of UV radiation, the influence of harmful gases, or progression of chlorine induced corrosion have been presented, especially in regards to bridge structures. The need to calculate the costs of carrying out investments along with the expected costs of maintaining such structures, as well as the high share of costs connected with logistics, has also been indicated in the total costs of repair works.
PL
Na podstawie badań własnych dokonano analizy destrukcji powłok akrylowych (z międzywarstwą poliuretanową), stosowanych do renowacji powłok lakierniczych nadwozi samochodów, starzonych w warunkach naturalnych (na stacji klimatycznej). Badania stanu powierzchni powłok wykazały, że w miarę wydłużania okresu starzenia klimatycznego rósł stopień destrukcji powłok, na przykład w postaci rozwoju: pęknięć, kraterów, pęcherzy, delaminacji, jak również kredowania. Starzenie klimatyczne w okresie 2 lat spowodowało obniżenie wytrzymałości połączenia adhezyjnego (badanej wg PN-EN ISO 4624:2016-05) akrylowej powłoki podkładowej ze stalowym podłożem o 58%. Wraz ze zwiększaniem okresu starzenia klimatycznego zmieniał się także charakter odrywania powłok podkładowych od stalowego podłoża, podczas wykonywania próby odrywowej.
EN
On the grounds of Authors’ own research, destruction analysis was made of acrylic coatings (with polyurethane interlayer), used for renovation of car bodies lacquer coatings, which were aged in natural conditions (on climatic station). Investigation of coatings surface state proved that the climatic ageing period longer the coatings destruction degree higher, for example in the form of development of cracks, craters, blisters, delamination as well as chalking. Climatic ageing for 2 years caused resistance decrease of adhesive joint (tested acc. PN-EN ISO 4624:2016-05) between acrylic primer coating and steel substrate by 58%. Following ageing, the nature of the process of primer coatings pulling away from steel substrate during pull-off test was changing.
17
Content available remote Przegląd katastrof budowlanych w Polsce i na świecie spowodowanych wybuchem gazu
PL
Katastrofy budowlane spowodowane wybuchem gazu stanowią niewielką część wszystkich tego typu zdarzeń, ale są niejednokrotnie tragiczne w skutkach. Świadczyć o tym może liczba osób poszkodowanych w wyniku katastrof „gazowych”, która np. w Polsce wg danych z ostatnich 20 lat stanowi aż 39% spośród wszystkich rannych oraz 14% spośród wszystkich osób, które poniosły śmierć. Są to zdarzenia, których często można byłoby uniknąć, stąd zrozumiałe jest ogromne zainteresowanie, m.in. społeczeństwa i środowiska budowlanego, skutkami i możliwymi sposobami zapobiegania katastrofom „gazowym”. Problematykę tę przedstawiono, posługując się wybranymi przykładami katastrof budowlanych spowodowanych wybuchami gazu na świecie.
EN
Construction disasters caused by gas explosion represent aminority of all construction disasters, but their effects are frequently tragic. The evidence is the number of gas explosion disasters victims, which account in Poland during the last 20 years 39% of all wounded and 14% of all deaths as a result of construction disasters in general. However, these events can often be avoided. For this reason there is huge interest of society and construction community in the effects and possible ways of preventing such “gas” disasters. Issues indicated above are presented using selected examples of construction disasters caused by gas explosions which occurred around the world.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badania makroskopowych elementów maszyn i pojazdów uszkodzonych eksploatacyjnie lub awaryjnie. Na podstawie wyglądu i umiejscowienia przełomu można wnioskować o przyczynach zniszczenia elementów. Uszkodzenia mają charakter przełomów doraźnych, zmęczeniowych, a także powstałych na skutek zmęczenia cieplnego.
EN
This paper presents the macroscopic examinations of machine components damaged operationally. On the basis of the appearance and location of the cracks, destruction causes of the machine or vehicle components could be recognized. Described damages are brittle fractures, fatigue fractures and fractures caused by thermal fatigue of metals. Macroscopic examination state important criteria of evaluation of operational damage machine or vehicle components.
PL
Docelowe wartości poziomów (wskaźników) niezawodności według różnych zaleceń normowych krajowych i międzynarodowych nie są spójne. Zalecane wartości wskaźników niezawodności są zwykle podawane dla jednego lub dwóch okresów odniesienia (1 rok i 50 lat), bez wyraźnego odniesienia do projektowanego okresu użytkowania. W artykule podjęto próbę wyjaśnienia związku między wymaganym wskaźnikiem niezawodności i projektowanym okresem użytkowania oraz określenia zależności pomiędzy docelowym poziomem niezawodności dla zadanych konsekwencji zniszczenia a projektowanym okresem użytkowania i stopą dyskontową. Analizowano zalecenia zawarte w PN-EN 1990, PN-ISO 2394 i JCSS: 2001. Probabilistic Model Code. Ze wspomnianych tutaj norm/dokumentów nie wynika wyraźny związek między projektowanym okresem użytkowania i docelowym poziomem niezawodności. Analizując niezawodność w odniesieniu do projektowanego okresu użytkowania można stwierdzić, że zwiększenie jakości i niezawodności powoduje wzrost kosztów realizacji/wybudowania obiektu budowlanego, sprawia jednak, że maleją koszty użytkowania, eksploatacji i straty wynikające np. z pojawiających się uszkodzeń obiektu podczas użytkowania. Dokonując weryfikacji docelowych wskaźników niezawodności według różnych zaleceń normowych, krajowych i zagranicznych, można stwierdzić, że optymalne wskaźniki niezawodności zależą przede wszystkim od stosunku kosztów awarii konstrukcji (koszty nieprawidłowo użytkowanej konstrukcji), natomiast mniej istotny wpływ na projektowany okres użytkowania i docelowy wskaźnik niezawodności według M. Holicky’ego ma wartość stopy dyskonta nieruchomości.
EN
The target levels (indicators) of reliability given by the various code recommendations in Poland, both national and international are not consistent. Such recommended values of reliability are usually given for different reference periods (1 year and 50 years), without explicit reference to the designed lifespan of the structure. This paper attempts to clarify the relationship between the required reliability index and the planned lifespan and determine the relationship between the target level of reliability for given consequences of the destruction of projected lifespan and the discount rate of the property. Analyzed the recommendations contained in PN-EN 1990, PN-ISO 2394 and JCSS: 2001. Probabilistic Model Code.These standards /documents do not indicate a clear link between the planned period of use and a target level of reliability.Analyzing the reliability with respect to the proposed period can be said that an increase in the quality and reliability increases the costs of implementation / construction of a building, makes, however, that declining cost of ownership, operation and losses eg. The emerging object damage during use. In such a verification the target indicators of reliability of various code recommendations, one may conclude that the optimal indicators of reliability depend primarily on the cost structure failure (the costs of improper maintenance of structure). On the other hand, less significant impact on the projected lifetime and target reliability index according to M. Holičky has the value of the discount rate of the property.
EN
The investigation results of the reclamation of spent moulding sands with furfuryl resin are presented in this paper. The reclamation process was performed in the secondary reclamation chamber of the REGMAS 1.5 vibratory reclaimer. 70 kg portions of moulding sands, previously subjected to the primary reclamation and dedusting, were used. The secondary reclamation was performed in two stages: the first consisted of determining the reclaimer intensity at various reclamation times (5 min, 10 min and 15 min) and various electrovibrator frequencies (40 Hz, 50 Hz and 60 Hz), the second consisted of determining the influence of additional crushing elements on the intensity of processes.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.