Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  properties of welded joints
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents an attempt at the clarification of low-amplitude indications, i.e. below the level of assessment, frequently detected in ultrasonic tests of welded joints. The above-named indications, non-evaluable in accordance with requirements of related standards used in ultrasonic tests, are often present in MAG-welded joints. The attempted clarification of the above-named exemplary indications required the performance of tests involving thick-walled MAG-welded butt joints.
PL
Przedstawiono próbę wyjaśnienia wskazań o małej amplitudzie, tj. poniżej poziomu oceny, ujawnianych dość często w badaniach ultradźwiękowych złączy spawanych. Takie wskazania niepodlegające ocenie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych stosowanych w badaniach UT często występują w połączeniach spawanych metodą MAG. Próbę wyjaśnienia takich przykładowych wskazań przeprowadzono na grubościennych złączach doczołowych spawanych metodą MAG.
2
Content available remote Zautomatyzowane spawanie stali nierdzewnej laserem gazowym CO2
PL
Przedmiotem badań była analiza wpływu podstawowych parametrów zautomatyzowanego spawania laserowego złączy zakładkowych blach ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 2,0 mm i 4,0 mm na jakość i własności złączy. Próby spawania wykonano za pomocą lasera gazowego CO2 TruFlow 4000 firmy Trumpf o mocy maksymalnej 4,0 kW i długości fali promieniowania 10,6 μm, techniką bez materiału dodatkowego. Badania wykazały, że możliwe jest zapewnienie poprawnego kształtu spoiny o korzystnej drobnoziarnistej strukturze i wąskiej strefie wpływu ciepła, lecz wymaga to precyzyjnego doboru parametrów spawania, głównie niskiej energii liniowej spawania oraz położenia ogniska wiązki laserowej względem górnej powierzchni złącza. Przeprowadzone pomiary mikrotwardości wykazały, że w wyniku spawania złączy zakładkowych laserem gazowym CO2 w obszarze spoiny następuje wzrost mikrotwardości w zakresie 230-240 HV0,2 w porównaniu do twardości materiału rodzimego (205-214 HV0,2). Wyniki badań wskazują, że pomimo względnie niskich energii liniowych spawania laserowego w zakresie od 60 do 160 J/mm złącza próbne charakteryzują się niższą umowną wytrzymałością na rozciąganie na poziomie ok. 60% w porównaniu do materiału rodzimego.
EN
The subject of the study was to analyze the influence of the basic parameters of automated laser welding of lap joints of stainless steel AISI 304 sheets 2.0 mm and 4.0 mm thick on the quality and properties of lap joints. The tests of welding have been conducted by the means of a CO2 gas laser TruFlow 4000 Trumpf with the maximum output power of 4.0 kW and a wavelength of 10.6 μm, applying the autogenous technique, i.e. without the additional material. The results have shown that it is possible to provide a proper shape of the weld with fine-grained structure and narrow heat affected zone, but it requires precise selection of the welding parameters, especially a low energy input as well as the position of laser beam spot relative to the top surface of joints. The microhardness measurements showed significant increase of microhardness in the weld zone of joints produced by CO2 gas laser up to 230–240 HV0.2, comparing to the microhardness of the base metal approx. 205–214 HV0.2. Results showed that beside relatively low energy inputs of laser welding in a range of 60 to 160 J/mm, the test joints are characterized by significantly lower tensile strength at the level about 60% compared to the strength of the base metal.
3
Content available remote Initial assessment of the weldability of modern power engineering steel PB2
EN
The article contains information concerning a new generation steel designated as PB2 (X13CrMoCoVNbNB9-2-1) intended for the operation in power boilers of fresh steam supercritical parameters. The article presents the results of tests on the effect of welding thermal cycles on the structure, toughness and hardness of the simulated HAZ of modern power engineering PB2 steel as well as the susceptibility of this steel to hot cracking. The tests involved the use of a simulator of thermal-strain cycles. The publication also contains the results of the tests of similar butt joints of PB2 steel pipes subjected to the post-weld heat treatment.
PL
Przedstawiono informacje dotyczące stali nowej generacji w gatunku PB2 (X13CrMoCoVNbNB9-2-1) przeznaczonej dla przemysłu energetycznego do pracy w kotłach energetycznych o nadkrytycznych parametrach pary świeżej. Zaprezentowano wyniki badań wpływu cykli cieplnych spawania na strukturę, udarność i twardość symulowanej strefy wpływu ciepła nowoczesnej stali energetycznej PB2 oraz skłonność tej stali do tworzenia pęknięć gorących przy użyciu symulatora cykli cieplno-odkształceniowych. W publikacji zawarto również wyniki badań jednoimiennych połączeń doczołowych rur ze stali PB2 wykonanych z obróbką cieplną po spawaniu.
PL
Celem pracy jest przedstawienie warunków doświadczalnych laserowego spawania stopów magnezu i właściwosci otrzymanych złączy doczołowych. Dla oceny ich jakości przeprowadzono badania metalograficzne i strukturalne, analizę rozkładu pierwiastków stopowych w spoinie i jej otoczeniu, badania wytrzymałosciowe (statyczne próby rozciągania i zginania) oraz porównanwcze badania odporności korozyjnej połączeń i materiału rodzimego. Przedstawione wyniki oceny struktur, właściwości mechanicznych i odporności na korozje jednoznacznie wskazują na użyteczność zastosowania technologii laserowego spawania jako konkurencyjnej w stosunku do konwencjonalnych technik spawania.
EN
The objective of this paper is to report the results of CO(2) laser beam kryhole welding of samples of alloys of MgAlZn and MgAlMn groups. Welding has been carried out with the laser of maximum power of 2,5kW. The workpieces of alloys with thicknesses of 4,5 mm have been butt-welded with helium used as a shielding gas. With the chosen flow rate of helium shielding and the focal position set on the metal surface the nearly parallel boundaries of fusion zones were obtained. In the fusion zones and the surroundings neither porosity or cracks have been observed. However, as a consequence of the high grain refinement and increased precipitations at the grain boundaries in the fusion zones the microhardness in these regions increased for all we!ds when compared to the base metals. The elemental distribution in the weId cross-sections permitted to find changes due to heating and the recrystallization in the fusion zones. In the tensile strength tests the fracture of welded sampies for all alloys appeared far from the fusion zones - in the region of base metal. These tests exhibit the differences in stress values for fracture and especially in the elongation values between base metal and the welds: the elongations for the joints were reduced by 30 % that have given the evidence of some loss of plasticity of the welds. When the welded and unwelded sampies were put to the tests on the three point bend stand it has been observed that the differences appeared only for the brittle alloy (AZ91). For the sampies of as-cast materials and sampies with the joints the comparative corrosion resistance tests have been performed by electrochemical method followed by microscopic examinations. The polarisation curves have not shown the differences in corrosion resistance, however the SEM observations presented the influence of the joints on corrosion development.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.