Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 87

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  children
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. To wydawałoby się powszechnie znane przyszłowie w naszych czasach nabiera nowego znaczenia. Dzisiaj przestajemy koncentrować się na tym, co tu i teraz, a naszymi myślami wybiegamy w przyszłość - za 10, 20 i 50 lat. Eksperci, ekolodzy i naukowcy są pewni, że jeśli w porę nie zaczniemy dbać o przyrodę, to konsekwencje mogą być bardzo poważne.
PL
Historia pokazuje, że place zabaw zawsze stanowiły odpowiedź na aktualne potrzeby. Obserwujemy to również dzisiaj, ale czy w wystarczającym stopniu? Czy urządzenia wypełnione elektroniką mogą oderwać dzieci od komputerów, a naturalne place zabaw wygrają z zespołem deficytu natury?
PL
Wrażliwość dziecka, jego zdolność do wnikliwej obserwacji przyrody, a zwłaszcza ciekawość i radość, jaką wykazuje w bezpośrednim kontakcie z nią, stwarza niemalże niegraniczone możliwości wyboru róźnych form edukacji ekologicznej.
PL
Place zabaw kosztują. Muszą być wytrzymałe na bardzo intensywne użytkowanie, być również bezpieczne, spełniać wymogi normy, a jednocześnie pozwalać dzieciom na podejmowanie wyzwań. Zazwyczaj dąży się do tego, aby były trwałe i pozwalały na zabawę przez wiele lat. A najlepiej, żeby były dobrze zaprojektowane, ciekawe, rozwijające, dostosowane do miejsca i dostępne dla dzieci z niepełnosprawnościami.
PL
W ostatnich latach można zaobserwować w Polsce powszechną modernizację placów zabaw, parków czy miejskich skwerów. Wymianie podlegają zarówno same urządzenia oraz infrastruktura, jak i nawierzchnie, które spełniają coraz więcej pożytecznych funkcji.
PL
W życiu chyba każdego z nas był okres, w którym z zapartym tchem słuchaliśmy bajek o wielkich smokach, zaginionych lądach czy pięknych księżniczkach. Lata mijają, a opowieści te nadal gdzieś w nas tkwią, są z nami na obrzeżu świadomości, by nagle, gdy nadarza się odpowiednia okazja, znowu w cudowny sposób wprowadzić nas w zaczarowany świat bajek.
EN
When a child with intellectual disability (including Down syndrome) is born, the character of relations between the mothers and fathers change. A decrease in the available time becomes a challenge and numerous responsibilities impose parental cooperation. The aim of the present study was to answer the following questions that concern the cooperation between mothers and fathers of children with Down syndrome: (1) in what ways do mothers and fathers share their responsibilities focused around raising a child with Down syndrome, (2) how do mothers and fathers assess their own attitude towards taking care of their child, (3) how do parents perceive their spouses' attitude towards particular parental responsibilities. The study included 126 parents of children with Down syndrome. The results of the analyses conducted show that the parental responsibilities of mothers and fathers of children with Down syndrome are different, they are involved in taking care of their child to a different degree and evaluate their own strain as well as the changes in their lives differently.
PL
Celem pracy była identyfikacja miejsc, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dzieci, z powodu dużej koncentracji metali ciężkich w wierzchniej warstwie gleby, na której czynnie spędzają czas. Analizie poddano próbki gleby pobrane z placów zabaw oraz boisk w Sosnowcu. W zmineralizowanych próbach, metodą optycznej spektometrii emisyjnej oznaczono zawartość ołowiu, kadmu i cynku. Zanieczyszczenie gleb na badanych terenach rekreacyjnych jest bardzo zróżnicowane. Spośród badanych obiektów rekreacyjnych, ponad 70% charakteryzuje się zawartością metali ciężkich w stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne, regulowane Rozporządzeniem Ministra Środowiska. Najwyższe oznaczone stężenia Cd, Pb i Zn odnotowano na poziomie o ponad 2000% wyższym od wartości dopuszczalnych prawnie. Wyniki badań wskazują na konieczność kontroli chemicznej podłoża, lub materiału, który ma być użyty pod budowę miejsca rekreacji, w celu zmniejszenia narażenia dzieci i młodzieży korzystających z placów zabaw i boisk na metale ciężkie zagrażające ich zdrowiu.
EN
The aim of study was to identify places that may pose a threat to children’s health, due to the high concentration of heavy metals in the top layer of soil on which they spend their time actively. The analysis covered soil samples taken from playgrounds and sports fields in Sosnowiec. In the mineralized samples, the content of lead, cadmium and zinc was determined using optical emission spectometry. Soil contamination in the studied recreation areas is very diverse. From among selected recreational facilities, over 70% is characterized by heavy metals in concentrations exceeding the limit values, regulated by the Regulation of the Minister of the Environment. The highest concentrations of Cd, Pb and Zn were recorded at the level more than 2000% higher than the permitted values. The research showed the necessity of chemical control of the materials used in the construction of recreational places in order to reduce the exposure of children and teenagers using playgrounds and sport fields to heavy metals in non-dietary way.
EN
A pelvic tilt may lead to body posture disturbances. The aim of the study was to determine relationships between the anterior pelvic tilt angle and the curvature and mobility of lumbar lordosis and thoracic kyphosis. Methods: The angles of anterior pelvic tilt, lumbar lordosis, thoracic kyphosis and spinal elongation were measured with the use of Posturometr-S device. The posturometric measurements were carried out with the pointing stick of the device moving along spinous processes (from C7 to L5) and marking the selected anthropometric points. Results: In the studied group of boys, the angles in a free-standing position and the thoracic kyphosis angle during elongation were significantly greater than the corresponding lordosis angles. In all measured variables the range of measured angles was characteristically wide. The greatest individual differences were found in the lumbar lordosis angles. All the boys featured a significant increase in body height during linear elongation. The measurements of angles at baseline and during elongations of lumbar lordosis and thoracic kyphosis in a standing position in the entire study group revealed that the anterior pelvic tilt had no significant impact on lumbar lordosis in a free-standing posture and its elongation. In the case of thoracic kyphosis, the correlation was statistically significant, although it was not strong. Conclusions: The anterior pelvic tilt angle is correlated with the subject’s age, body mass, body height and the size of thoracic kyphosis.
EN
The aim of the study was to determine balance parameters in a group of young patients with vertigo symptoms and to verify posturography helpfulness in clinical evaluation of vestibular system pathology. Methods: 77 children and adolescents of age 3–18 suffering from vertigo episodes participated in the study (46 girls, 31 boys). They underwent audiology objective tests and balance test on stable surface. Calculated balance parameters were analyzed in reference to: eyes opened and closed, age influence, sway comparison in anterior-posterior and medial-lateral, differences between subgroups with and without vestibular deficits. Discriminant analysis was performed to assess classification ability to impaired group in two cases: only balance parameters and both audiology and balance parameters. Results: Patients with vertigo symptoms generally keep their balance properly on stable surface. Balance parameters do not depend on presence of vestibular system pathology. Values increased in eyes closed conditions. Left/Right and Anterior/Posterior differences were not statistically significant. The negative correlation between age and some balance parameters is present, stronger in the case of eyes opened and weaker or absent in vestibular impaired group. Also, correlations between axes were found, higher in impaired group in comparison with not impaired one. Conclusions: Discrimination based on balance parameters is poor not comparable to one built on combined: audiology and balance parameters, so typical balance parameters’ analysis is not so useful in clinical practice when the reason of vertigo episodes should be assessed, but verify compensation process and measure with objective numbers the progress of recovering, the actual functional patient’s status.
PL
Dane z wielu krajów dowodzą, że w ostatnich latach znacząco wzrósł odsetek dzieci i nastolatków które korzystają z Internetu nawet codziennie. Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój dzieci rodzi wiele nadziei, ale też obaw i dylematów stawiając przed rodzicami nowe wyzwania. Celem niniejszego wystąpienia jest przegląd wybranych koncepcji teoretycznych i wyników badań własnych nad kontrolowaniem przez rodziców aktywności internetowej dzieci. W badaniach poszukiwano odpowiedzi na dwa podstawowe pytania: (1) czy istnieją statystycznie istotne różnice w zakresie monitoringu aktywności internetowej pomiędzy rodzicami dzieci rzadko oraz często korzystających z Internetu oraz (2) która ze zmiennych: poczucie bliskości w rodzinie oraz postawy rodziców wobec Internetu ma większy wpływ na poziom monitoringu aktywności internetowej dzieci (w grupie rodziców dzieci stosunkowo rzadko oraz codziennie korzystających z Internetu). W badaniach uczestniczyło 161 rodziców (20 ojców i 141 matek) dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Wyniki badań wskazały, że rodzice, których dzieci korzystają z komputera rzadziej, silniej monitorują aktywność internetową dzieci oraz bardziej orientują się w celach, do jakich dzieci wykorzystują Internet, w porównaniu z rodzicami, których dzieci codzienne surfują w sieci. Ponadto, w grupie rodziców dzieci rzadko korzystających z Internetu najistotniejszym predyktorem monitoringu było poczucie bliskości w rodzinie, zaś w grupie rodziców dzieci często korzystających z Internetu najsilniejszymi predyktorami monitoringu były: percepcja korzyści z Internetu oraz percepcja Internetu jako zagrożenia (poczucie bliskości w rodzinie nie miało tu istotnego znaczenia).
EN
Recent data from many countries indicate that the percentage of children and teenagers using the Internet even on a daily basis has grown significantly. Influence of new technologies on children’s development raises a lot of hope but also causes parental concerns resulting in new challenges. The purpose of the presentation is to give an overview of selected theoretical concepts and own research results on parental controls over children’s Internet use. The answers were sought to two fundamental questions: (1) Are there any statistically significant differences in the control of children’s Internet use among parents whose children use it rarely (first group of parents) and those who use it frequently (second group of parents)? (2) Which of the two variables: the sense of family closeness or the parental attitude towards the Internet have stronger effect on the parental monitoring of children’s Internet use (in the groups of children using the Internet rarely vs. those who used it daily)? The participants were 161 parents (20 fathers and 141 mothers) of children aged 7-12 years. The results have shown that the first group controls the children’s Internet use more strongly than the second group and is aware of what their children use it for. The most essential predictors of the parental monitoring were: sense of family closeness (the first group) vs. parents’ Internet perception as a source of benefit and parents’ Internet perception as a threat or risk (the second group); the sense of family closeness was insignificant in the secod group.
PL
Celem badania była ocena poziomu zainteresowania problematyką żywie­niową wybranej grupy dzieci i młodzieży w wieku 10–16 lat. Badanie przeprowadzono w grupie 260 dzieci, w tym 130 uczniów szkoły podstawowej (66 dziewcząt i 64 chłopców) oraz 130 uczniów gimnazjum (68 dziewcząt i 62 chłopców) w wieku od 10 do 16 lat. Każdy z respondentów miał za zadanie określić swój stosunek do postawionych w badaniu stwierdzeń według 5-stopniowej skali Likerta z oznaczeniami brzegowymi „zdecydowanie nie” (1) do „zdecydowanie tak” (5). Wykazano, że poziom zainteresowania problematyką żywie­niową wybranej grupy uczniów był obojętny.
EN
The main aim of the study was to assess the level of interest regarding nutrition issues among the selected group of children and adolescents aged 10–16 years. The study was conducted in a group of 260 children, including 130 elementary school pupils (66 girls and 64 boys) and 130 junior high school students (68 girls and 62 boys) aged from 10 to 16 years. Each respondent had to determine his/her attitude to the statements made in the study according to the 5-point Likert scale with boundary marks "definitely not" (1) to "definitely yes" (5). The final conclusion based on the conducted studies was that the level of interest regarding nutrition issues among the selected group of children was indifferent.
EN
Three different reverberation time (RT) conditions were obtained by room acoustical simulation. The working memory span of grades 3 (8 to 9 years old) and 6 children (11 to 12 years old) was tested under these reverberation conditions with different signal-to-noise ratio (SNR) by headphone reproduction in a quiet classroom. The working memory span scores (WMSSs) were obtained under the different RTs and SNRs conditions. The results demonstrated that children’s age, RT and SNR had significant effect on children’s WMSSs. With the increase of SNR and the decrease of RT, the WMSSs increased gradually. Under the same SNR and RT condition, the children’s WMSSs were increased with the increase of their age. Multiple linear regression analysis shows that children’s WMSSs are related to age, RT and SNR, and the correlation coefficient is 0.99.
EN
Young school-age children are particularly prone to postural defects because they are in a period of development of the spine that is exposed to a number of factors impairing its normal growth. A change in the shape of the spinal column causes a shift in the centre of gravity. Therefore, this study attempted to assess the influence of body posture on distribution of the load transferred by the lower limbs. Methods: For each of the examined children, this study determined the parameters describing the body posture with the use of the photogrammetric method and the parameters describing plantar force distribution. The statistical analyses were performed using the U Mann– Whitney test and the student’s t-test. The correlations between the parameters of the body posture and the parameters describing the foot load distribution were analysed using the Pearson correlation coefficient. These analyses were performed at a statistically significant level of p < 0.05. Results: The tests conducted showed an occurrence of postural defects in about 42% of the subjects and excessively uneven loading of the lower limbs in about 65% of the children. Conclusions: The authors obtained a medium intensity correlation between the analysed parameters for the groups of boys and girls.
PL
Realizacja dziecięcych potrzeb może, a wręcz musi wymagać podejmowania ryzykownych zachowań. Obok bezpieczeństwa warto dostrzec potrzebę zabawy, najlepiej w naturalnym środowisku. Idealny plac zabaw powinien być nie tylko bezpieczny i ciekawy, ale też niedrogi.
PL
Obecność zwierząt na terenach przeznaczonych do dziecięcej zabawy ma dziś różny wymiar. Odmienne są także sposoby zapoznawania dzieci i młodzieży z organizmami reprezentującymi faunę.
PL
Projektanci placów zabaw szukają inspiracji wszędzie. Literatura dziecięca z [pewnością jest jednym z najlepszych ku temu źródeł.
18
Content available Bezpieczna droga do szkoły
PL
Podróż do szkoły jest codziennością każdego dziecka. Kilkulatkowie są odwożeni przez rodziców, starsze dzieci już same docierają do szkoły. [1] Różne sposoby przebycia drogi do szkoły generują liczne niebezpieczeństwa i problemy. Zakorkowane ulice nieopodal szkoły, nieostrożne przechodzenie dzieci przez jezdnie, brak wyrozumiałości kierowców to niektóre z nich. Projekt skupia się na próbie rozwiązania tych kłopotliwych sytuacji. Podstawą do zlokalizowania najbardziej niebezpiecznych miejsc były ankiety przeprowadzone w szkole. Jej wynik stał się fundamentem do dalszych działań. Na podstawie badań wybrano miejsca, które wymagają naprawy, innej organizacji. W pracy przedstawiono propozycję zmian z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego jak i zmiany infrastrukturalne tworzące przyjazną pieszym bezkolizyjną infrastrukturę drogową.
EN
Traveling to school is the everyday routine of every child. Several-year-olds are brought to school by their parents, older children are getting to school themselves. Different ways of going to school generate many dangers and problems. Overcrowded streets near the school, careless children crossing the road, lack of understanding of the drivers are some of them. The project focuses on trying to solve these embarrassing situations. School surveys were the basis for finding the most dangerous places. Its result become the foundation for further action. Based on the research, you have selected locations that require repair, another organization. The article presents changes in road safety and changes in infrastructure that make pedestrian-friendly road infrastructure without collisions.
EN
Interpretation of the spirometric results in young children aged 3 years and onward was a difficult task, because existing reference values usually covered age range of 7–18 years. Recently two big studies concerning 'all ages' reference equations were published: the study of The Asthma UK Initiative (Stanojevic et al. AJRCCM 2009) and the so called GLI2012 values (Quanjer et al. ERJ 2012); both providing equations with LMS approach for spirometric reference values for age range of 3–95 years. The aim of the study was to test the applicability of the new sets of equations in a group of healthy Polish children of Caucasian descent. The analysis was performed on a data gathered from children admitted to outpatient department for diagnostic reasons. Children performed impulse oscillometry (IOS) measurements and spirometry. Elevated value of oscillometric resistance at 5 Hz (R5) eliminated children from analysis as well as forced expiratory time less than 1.5 s. Final analysis was performed on results obtained from 142 children aged 4–10 years. Z-scores and percent of predicted values were calculated for FEV1, FVC and FEV1/FVC using both sets; additionally z-score and percent predicted was also calculated for FEV0.75/ FVC using Stanojevic's equation. The distribution of all calculated z-scores was normal. For FEV1/FVC mean ± SD of z-score was 0.01 ± 0.80 using GLI2012 and -0.15 ± 0.79 using Stanojevic's set. Mean value of percent predicted values using GLI2012 was 100.2 ± 5.5% for FEV1/FVC, 107.4 ± 9.4% for FEV1 and 106.6 ± 10.1% for FVC. Our results confirm applica-bility of the new sets of reference values in young Caucasian children from Poland and point out the potential diagnostic value of FEV0.75/FVC.
PL
Celem pracy było określenie w jakim stopniu wprowadzenie szafek w instytucjach szkolnych wpływa na prawidłowość rozwoju układu kostno-stawowego u dzieci w wieku szkolnym. Za cel drugorzędny określono ocenę wpływu przeciążeń wynikających ze zbyt ciężkiego plecaka szkolnego na rozwój wad postawy u dzieci. W pracy powyższe cele powiązano z analizą aktywności fizycznej wykazywaną przez dzieci, oceną stopnia nadwagi i warunków związanych z edukacją szkolną, m.in. prawidłowym ułożeniem plecaka szkolnego na plecach, jego ciężarem oraz przyjmowaną pozycją podczas uczenia.
EN
The aim of the study was to determine to what extent the introduction of lockers in school institutions influences the correct development of the skeletal joint system of school children. The secondary aim was to assess the impact of overloads resulting from too heavy a school backpack on the development of postural defects. In this work, the above objectives were linked to the analysis of physical activity reported by children, the assessment of the degree of overweight and the conditions related to school education, including correct placement of school backpack, weight and accepted position during learning.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.