Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zapas
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Background: In this paper we developed a fuzzy two-warehouse (one is OW, the own warehouse and other is RW, the rented warehouse) inventory model of deteriorating items with price dependent demand rate and allowed shortages under partially backlogged conditions. Since the capacity of any warehouse is limited, the supplier has to rent a warehouse for keeping the excess units over the fixed capacity W of the own warehouse in practice. The rented warehouse owed higher holding cost than the own warehouse. In this paper we considered holding cost, deterioration rate, shortages cost and lost sales as triangular fuzzy numbers. Methods: Graded Mean Integration Representation is used to defuzzify the total cost function. The result obtained by this method is compared with crisp model with the help of a numerical example. Sensitivity analysis is accomplished to changing one parameter at a time and keeping others at their archetypal. Results and conclusions: It has been proved that graded mean integration representation method gives more accurate result as compare to crisp model.
PL
Wstęp: W pracy zaprezentowano rozmyty model układu dwumagazynowego, składającego się z własnego magazynu (OW) oraz magazyny wynajmowanego (RW) dla asortymentów podlegających psuciu oraz o popycie zależnym od ceny przy dopuszczenia częściowych braków. Ze względu na ograniczoną powierzchnię własną magazynu, dostawca był zmuszony wynająć drugi magazyn w celu magazynowania nadwyżki. Koszt magazynu wynajmowanego jest wyższy niż koszt magazynu własnego. W pracy uwzględniono koszt utrzymywania obiektu, współczynnik psucia, koszt ubytków oraz koszt utraty sprzedaży jak liczby rozmyte. Metody: W celu odwrócenia rozmycia funkcji całkowitego kosztu użyto metody Graded Mean Integration Representation. Otrzymane wyniki porównano z modelem Crisp przy pomocy przykładu liczbowego. Następnie wykonano analizę wrażliwości zmieniają jeden z parametrów przy utrzymaniu niezmienionych pozostałych. Wyniki i wnioski: Wykazano, że wyniki uzyskane przy zastosowaniu metody Graded Mean Integration Representation są dokładniejsze aniżeli przy zastosowaniu modelu Crisp.
PL
The purpose of the article is to attempt to systematize and broaden knowledge about warehouse management and analysis the storage processes which take place in manufacturing companies. The article presents the essence of storage as the basic function of the logistics system and the analysis of functioning of the storage in EKOPLON S.A. In addition, the importance of stocks, problems and challenges of the enterprise based on the storage of the goods has been focused on. The evaluation and recommendation of the described company have been made.
PL
Celem artykułu jest charakterystyka procesu inwentaryzacji w systemach logistycznych przedsiębiorstwa handlu detalicznego wielko-powierzchniowego, poprzez wskazanie jego celu, zakresu, etapów oraz obowiązu-jących zasad. Pierwsza jego część będzie zawierać opis badanego podmiotu w trzech wymiarach, tj. podmiotowym, rzeczowym oraz czynnościowym. Wynikiem końcowym będzie identyfikacja jego struktury organizacyjnej oraz opracowanie planu zagospodarowania jego powierzchni. Dodatkowo wskazany zostanie zakres stosowanych urządzeń technicznych oraz zidentyfikowane będą główne procesy logistyczne. Druga część referatu będzie omawiać pojęcie „inwentaryzacja”, cele szczegółowe tego procesu oraz zawierać będzie jego charakterystykę, przyjmując kryterium zakresu, rodzaju, sposobu przeprowadzenia oraz metody. Ponadto zostanie wskazany obowiązujący termin realizacji inwentaryzacji, jej zakres przedmiotowy oraz osoby odpowiedzialne. W trzeciej części publikacji wyznaczone zostaną etapy procesu inwentaryzacji na potrzeby badanego systemu wraz z podaniem harmonogramu ich realizacji. Omówione zostaną podstawowe zasady obowiązujące oraz powszechnie stosowane dokumenty. W końcowej części referatu przedstawione będą błędy, jakie mogą wystąpić podczas realizacji tego procesu oraz wskazane zostaną ich przyczyny.
EN
The aim of this paper is the characteristic of an inventory process in the logistic system of a large-area retail enterprises defining a purpose, scope, responsibilities, stages and rules. The first part will contain a description of the audited subject in three dimensions, it means: subjective, objective and functional. The final result will be to identify the organizational structure and to prepare a development plan of its area. Additionally it will be indicated the applied technical equipment and the main logistic processes will be identified. The second part of the paper will be devoted to the concept of inventory, the specific objectives of this process and will include the characteristics of accepting the criteria of scope, type and manner of conducting the method. There will be also indicated a valid inventory deadline, its scope and responsible individuals. In the third part of the paper on the needs of logistics system there will be indicated the stages of this process, together with a timetable for their implementation. We will discuss the basic rules and commonly used documents. In the final part of the paper there will be presented the errors that may occur during the inventory process and there will be indicated their reasons.
EN
Background: In this paper, an economic production quantity model is considered under a fuzzy environment. Both the demand cost and holding cost are considered using fuzzy pentagonal numbers. The Signed Distance Method is used to defuzzify the total cost function. Methods: The results obtained by these methods are compared with the help of a numerical example. Sensitivity analysis is also carried out to explore the effect of changes in the values of some of the system parameters. Results and conclusions: The fuzzy EPQ model with time dependent demand rate was presented together with the possible implementation. The behavior of changes in parameters was analyzed. The possible extension of the implementation of this method was presented.
PL
Wstęp: W pracy przedstawiono model ekonomicznej wielkości produkcji w rozmytym otoczeniu. Zarówno koszy popytu jak i koszt utrzymania zapasu zostały ujęte, jako rozmyte liczby pentagonalne. Metoda Signed Distance została użyta w celu uszczegółowienia funkcji kosztu całkowitego. Metody: Wyniki otrzymane w obu metodach zostały ze sobą porównane w przykładzie liczbowym. Przeprowadzono analizę wrażliwości w celu określenia wpływu niektórych parametrów na zmiany otrzymywanych wartości. Wyniki i wnioski: Zaprezentowano model ekonomicznej wielkości produkcji funkcji popytu zależnej od zmiennej czasu wraz z możliwym jej zastosowaniem. Przeanalizowano zależności zmian wielkości parametrów. Zaproponowano możliwe rozszerzenie zastosowania tej metody.
PL
Praca podejmuje problem racjonalizacji kosztów związanych z utrzymaniem zapasów materiałów do produkcji. Analizę kosztów oparto na rzeczywistych danych pochodzących z przedsiębiorstwa produkcyjnego. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowanie koncepcji MRP ekonomicznie uzasadniona.
EN
The paper concerns the problem of rationalizing the costs associated with maintaining inventory of materials for production. Cost analysis was based on actual data from the production company. Based on the conducted studies, it was found that implementing the concept of MRP is economically appropriate.
6
Content available remote Planowanie potrzeb materiałowych w przedsiębiorstwie- studium przypadku
PL
W artykule przedstawiono sposób odnawiania zapasów w wybranym przedsiębiorstwie, który odbywa się w cyklu co 10 tygodni. Obecna strategia jest przyczyną dużych zapasów magazynowych, co wpływa negatywnie na jakość komponentów do produkcji, koszty i organizację przestrzeni magazynowej. Zaproponowano usprawnienie polegające na dostosowaniu częstotliwości i wielkości zamówień do bieżących potrzeb materiałowych, wynikających z głównego harmonogramu produkcji, poprzez wdrożenie koncepcji MRP.
EN
Article describes the way of inventory replenishment in the selected company, which takes place in a cycle every 10 weeks. The current strategy is the cause of a large inventory, which negatively affects the quality of components to production, costs and organization of storage space. Authors proposed an improvement by implementing the concept of MRP.
7
Content available Struktura przedsiębiorstw logistycznych
PL
Celami artykułu są identyfikacja, budowa i opracowanie klasyfikacji krajowych przedsiębiorstw logistycznych, która uwzględnia zarówno ich strukturę organizacyjno-techniczną, jak i uwarunkowania branży. Zastosowana metoda badawcza to przegląd krajowej literatury przedmiotu oraz obserwacja `bezpośrednia. Realizacja przyjętego celu i tematu referatu obejmuje następujące etapy: klasyfikacja usług logistycznych, charakterystyka przedsiębiorstw logistycznych w ujęciu czynnościowym, opracowanie założeń i zasad klasyfikacji przedsiębiorstw logistycznych w ujęciu systemowym.
EN
The aim of the paper is to identify, design and develop of the classification national logistics enterprises, which takes into account both their technical and organizational structure as well as the conditions of the industry. The research method used is a review of the national literature and direct observation. The realization of the aim and theme of the paper includes the following steps: classification of logistics services; characteristics of the logistics enterprises in terms of functional; development objectives and principles of the classification of the logistics enterprises in terms of system.
EN
The motivation to take up the subject is a direct link between the stock of spare parts and the system of production capacity. The relationships which exist between the entities, referring to entrepreneurship, constitute a chance for the improvement of the functioning of the enterprise from the executive point of view. The development, which takes place in the area of minimization of stocks using logistics centers, constitutes the source of professional and individual development of people participating in the entrepreneurship process. In the assessment of the entrepreneurship of the entities, the effects of the disturbances may be observed in long, unplanned downtime of the machines and equipment or excessive costs of the maintenance of spare parts stocks. To make this relationship sustainable, it is necessary to search for modern approaches and behavior, which, simultaneously, will allow to reduce the costs of freezing capital and the risk connected with the necessity of possessing them when they are needed. One of solutions of the problem, presented in the paper, is the concept of sharing spare parts stock by a few industrial enterprises using the logistics center, treated as a new entrepreneurial approach, which reflects the process of self-development of the company as well as its employees. The applied concept allows to develop a number of financial and organizational benefits for the users of spare parts, the condition of which is the willingness for cooperation and communication, based on properly adjusted IT system.
PL
Motywacją podjęcia tematu jest bezpośrednia relacja, w jakiej pozostaje magazyn części zamiennych i system wydajności produkcyjnej. Relacje, jakie mają miejsce pomiędzy podmiotami stanowią w ujęciu przedsiębiorczości szanse na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa od strony wykonawczej. Rozwój, jaki się dokonuje w obszarze minimalizacji zapasów przy wykorzystaniu centr logistycznych stanowi źródło rozwoju zawodowego i osobistego osób uczestniczących w procesie przedsiębiorczości. W ocenie podmiotów, skutki zakłóceń można obserwować w długich nieplanowych przestojach maszyn i urządzeń bądź nadmiernych kosztach utrzymywania zapasów części. W celu zrównoważenia tej relacji należy szukać nowoczesnych podejść i zachowań, które pozwolą jednocześnie zminimalizować koszty mrożenia kapitału i ryzyko związane z koniecznością ich posiadania, gdy są potrzebne. Jednym z rozwiązań problemu, przedstawionym w referacie, jest koncepcja współdzielenia zapasu części zamiennych przez kilka przedsiębiorstw przemysłowych za pośrednictwem centrum logistycznego traktowana, jako nowe przedsiębiorcze podejście, które odzwierciedla proces samorozwoju firmy jak i jej pracowników. Wykorzystana koncepcja pozwala na wypracowanie wielu korzyści finansowych i organizacyjnych dla użytkowników części, których warunkiem jest chęć współpracy i komunikacji w oparciu o odpowiednio dostosowany system informatyczny.
EN
Background: Physical decay or deterioration of goods in stock is an important feature of real inventory systems. Material and methods: In the present paper, we discuss an production inventory model for a Weibull deteriorating item over a finite planning horizon with a linearly time-varying demand rate and a uniform production rate, allowing shortages, which are completely backlogged. Results and conclusions: A production inventory model is developed for a Weibull deteriorating item over a finite planning horizon with a linear time varying demand, finite production rate and shortages. The optimal number of production cycles that minimizes the average system cost is determined.
PL
Wstęp: Fizyczny proces psucia się oraz obniżania wartości zapasów jest ważnym czynnikiem w realnych systemach magazynowych. Material i metody: w pracy poddano dyskusji model Weibulla zarządzania zapasami produkcyjnymi dla skończonego okresu planowania oraz liniowego zmiennego w czasie popytu i określonej partii produkcyjnej, zezwalający na braki, które podlegają uzupełnieniu. Wyniki i wnioski: opracowano model Weibulla zarządzania zapasami produkcyjnymi dla skończonego okresu planowania oraz liniowego zmiennego w czasie popytu, określonej partii produkcyjnej i braków. Określono optymalną ilość cykli produkcyjnych, minimalizujących średnie koszty systemu.
11
Content available remote Wielokryterialne modele sterowania zapasami
PL
W artykule przedstawiono sposoby tworzenia wielokryterialnych modeli zapasów magazynowych. Były one tworzone na bazie znanych modeli jednokryterialnych, wyznaczających wielkości i momenty zakupu przy minimalizacji kosztów całkowitych zakupu oraz utrzymywania zapasów. W artykule zaprezentowano przykłady wielokryterialnych modeli stałego poziomu zamawiania (ROP) oraz takich, które są oparte na modelu dynamicznym Wagnera-Withina.
EN
In this paper creation's ways of multicriterial models of inventory control are presented. The multicriterial models are built on the base of known one-criterion models where costs of inventory purchasing and maintenance are minimized. Multicriterial ROP (Re-order point) models and multicriterial models basing on the dynamic lot size model of Wagner-Within there are also in the paper described.
PL
W prezentowanej pracy użyto analitycznego modelu prognozowania wydobycia gazu z PMG, opartego o równania bilansu materiałowego i statystycznie skalibrowanych krzywych spadku ciśnienia. Za pomocą tego modelu - użytego w wersji deterministycznej - wyznaczono wielkość obowiązkowego zapasu gazu. Następnie wykorzystano ten sam model i posłużono się statystyczną metodą Monte Carlo do wyznaczenia rozkładu prawdopodobieństwa wielkości zapasu gazu. W tym przypadku uwzględniono niepewność związaną z wyznaczeniem ciśnienia odbioru gazu oraz wykorzystaniem pełnej mocy odbioru. Opracowaną metodę przetestowano na danych pochodzących z jednego z podziemnych magazynów gazu w Polsce i zaprezentowano wyniki, opisujące w sposób statystyczny wielkość szacowanego zapasu gazu.
EN
This paper presents analytical model of UGS production prognosis. The model is based on material balance equations and production decline curve analysis. The volume of obligatory, according to the Polish law (strategic) natural gas reserves was determined based on the model. Then the model was used to perform statistical analysis based on Monte Carlo simulation. Two main uncertainties connected to pressure in transmission pipelines and gas storage production rates were taken in to calculations. The results of the simulations were used to generate probabilistic curve of the gas reserves possible to appoint on a given UGS.
13
Content available remote Zarządzanie zapasami w Kompleksie Logistyki Materiałowej SZYK2/KLM
PL
W referacie przedstawiono rozwiązanie informatyczne autorstwa COIG S.A., wykonane w najnowszych technologiach webowych, rozszerzające zakres funkcjonalny dotychczasowych zastosowań Kompleksu Logistyki Materiałowej SZYK2/KLM w jednostkach sektora górnictwa węgla kamiennego, o sferę zarządzania zapasem przedsiębiorstwa.
EN
Computer solution of COIG S.A. authorship is presented, worked out in the newest web technologies, developing the so far application of the Material Logistics Complex SZYK2/KLM in companies of the hard coal mine branch by the company reserve management.
EN
The paper investigates a certain inventory system whose input is a non-aggregated dynamic-parameter process. The authors derive equations that define the distribution of conditional probabilities for the case of a lower-limit barier in subsystem L. They depend on the parameters of the functioning of transport subsystem and the parameters of the process of product supply to finite-volume storage
PL
Badana jest bariera działania pewnego systemu gospodarki zapasami, którego wejście jest procesem niezagregowanym o dynamicznych parametrach. Wyprowadzono wzory wyrażające warunkowe rozkłady prawdopodobieństwa w przypadku bariery dolnej podsystemu L. Zależą one od parametrów funkcjonowania podsystemu transportowego oraz parametrów procesu podaży produktu do magazynu o skończonej objętości.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.