Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  toxic components
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Rosnąca liczba pojazdów na świecie oraz zanieczyszczenie środowiska naturalnego powoduje wzrost wymagań w zakresie emisji szkodliwych składników spalin. Ograniczanie emisji szkodliwych składników spalin pochodzących ze spalania paliw w silnikach zasilających środki transportu oraz emisji pyłów z innych układów i elementów pojazdów (np. układy hamulcowe) stały się priorytetowymi zadaniami dla konstruktorów i eksploatatorów urządzeń silnikowych. W artykule omówiony został problem emisji toksycznych składników spalin przez silniki spalinowe stosowane w ciągnikach rolniczych. W artykule zaprezentowano przebieg badań symulacyjnych działania układu oczyszczania spalin składającego się z DOC oraz SCR dla konkretnego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym. Emisję składników toksycznych dla badanego silnika uzyskano na drodze badań empirycznych.
EN
The increasing number of vehicles in the world and environmental pollution increases the requirements for pollutant emissions. Reducing pollutant emissions originating from the combustion of fuels for engines supplying means of transport and dust emissions from the other systems and vehicle components (e.g. braking systems) became the main tasks for designers and exploiters of motor vehicles. The article discusses the problem of emission of toxic exhaust gas components by internal combustion engines used in agricultural tractors. The article presents the simulation of the exhaust gas cleaning system consisting of DOC and SCR for a specific diesel engine. The emission of toxic elements for the test engine is obtained by empirical research.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zastosowaniem perspektywicznej biomieszaniny składającej się z mineralnego oleju napędowego oraz syntetycznego oleju napędowego, jako nowego składnika paliw silnikowych. Ponadto omówiono uwarunkowania geograficzne Wrocławia na powstawanie smogu. Zilustrowano wpływ zastosowania nowego rodzaju paliwa na poprawę jakości powietrza w aglomeracji wrocławskiej. Wyniki przedstawione w niniejszym artykule wykazały, że zastosowanie paliwa z dodatkiem syntetycznym do zasilania silników spalinowych o zapłonie samoczynnym powoduje mniejszą degradację środowiska (redukcja stężenia NOx, CO i SOx) niż przy stosowaniu konwencjonalnych paliw.
EN
Article presents issues concerning the use of forward-looking bio mixture consisting of mineral diesel and synthetic diesel as a new component of motor fuel. Furthermore it shows the geographical determinants of Wroclaw conducive to the formation of smog. In this description it illustrates the effect of using a new type of fuel to improve air quality in the Wroclaw. The results presented in this paper show that addition of synthetic fuel has less deterioration of the environment (reduction of NOx, CO and SOx) than with conventional fuels.
EN
In the paper is discussed an effect of initial dose division on emission of toxic components in exhaust gases of dual fuel self-ignition engine run on CNG as the main fuel and on Diesel oil used to ignition of the gas. To disadvantageous features of the dual fuel engine belongs excessive worsening of engine performance at partial loads due to leaning of gaseous mixture. It results from worsening of combustion process of lean mixtures, effecting in excessive emission of toxic components of exhaust gases. In the present paper one strived after reduction of this problem by division of the initial dose. The second dose of the Diesel oil, according to assumptions, should activate fading combustion of the gas. The investigations have confirmed advantageous effect of division of the dose on emission of the NOx, at slight increase of CO and THC. Simultaneously, overall efficiency of the engine has increased.
PL
W pracy przedstawiono wpływ podziału dawki na emisję toksycznych składników spalin dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego gazem ziemnym CNG jako paliwem głównym i olejem napędowym inicjującym zapłon gazu. Niekorzystną cechą silników dwupaliwowych jest nadmierne pogorszenie parametrów przy częściowych obciążeniach wskutek zubożaniu mieszaniny gazowej. Wynika to z pogorszenia procesu spalania ubogich mieszanin, czego efektem jest nadmierna emisja toksycznych składników spalin. Problem ten w przedstawionej pracy starano się zmniejszyć przez podział dawki inicjującej. Druga dawka oleju napędowego wg założenia miała aktywizować zanikające spalanie gazu. Badania potwierdziły korzystny wpływ podziału dawki na emisję NOx, przy niewielkim zwiększeniu emisji CO i THC. Równocześnie zwiększeniu uległa sprawność ogólna silnika.
PL
Przedstawiono wyniki pomiaru emisji toksycznych składników z silnika rolniczego o zapłonie samoczynnym typu Perkins 1104C-44 z wtryskiem bezpośrednim, zasilanego paliwem roślinnym RME (estry metylowe kwasów oleju rzepakowego) oraz jego mieszankami z trzema rodzajami alkoholi pochodzenia roślinnego. Wykazano, że rodzaj paliwa o różnych właściwościach fizykochemicznych ma istotny wpływ na emisję toksycznych składników spalin.
EN
Com. Me ester of rapeseed oil fatty acids and its mixt. with BuOH, EtOH or i-PrOH (10% of each) were used as fuel for an agricultural diesel engine with direct injection in a std. 11-step test to study the content of CO, hydrocarbons, NOx and particulate matter in the off-gas. The addn. of EtOH to the gas oil resulted in the highest decrease in the NOx and particulate matter contents, while the hydrocarbon and CO contents were lowest in an case of alc.-free oil.
PL
W publikacji przedstawiono badania wpływu struktury i składu górniczych materiałów wybuchowych (MW) na zawartość toksycznych składników w gazach postrzałowych powstających po ich detonacji. Badaniom poddano MW krajowych oraz zagranicznych producentów działających na terytorium Polski. Ich podstawę stanowiły metody bazujące na polskich oraz europejskich normach. Badania gazów postrza­łowych MW wykonano zarówno metodą dotychczas obowiązującą w Polsce, jak i opracowaną przez autorkę w ramach realizacji pracy doktorskiej, zgodną z wymaganiami Dyrektywy 93/15/EEC oraz Nor­my Europejskiej EN 13631-16:2004. Konsekwencją jej wdrożenia było przedstawienie propozycji no­wych krajowych wymagań do dopuszczania MW w górnictwie podziemnym w odniesieniu do badania gazów postrzałowych. Określono sposób szacowania toksyczności ogólnej oraz jej granicznej wartości, na podstawie której mogłoby odbywać się klasyfikowanie MW do użytku podziemnego.
EN
In the publication, research of structure influence and composition of mining explosive material (MW: Polish acronym of explosive material) on the content of toxic components in post-shot gases originating after their detonation, was presented. The research was done on MW of national and foreign producers functioning on the territory of Poland. Its foundation formed methods based on Polish and European norms. Research of post-shot gases MW was carried out both, employing a method functioning hitherto in Poland, as well as the one, devised by the author within the framework of doctoral thesis realization, in compliance with the requirements of the Directive 93/15/EEC and European Norm EN 13631-16:2004. The consequence of its implementation was the presentation of proposals of a new national requirements of admittance MW in underground mining in relation to the study of post-shot gases. Method of estimating general toxicity and its boundary value was devised, on the basis of which classification of MW to underground use could take place.
PL
Silniki pilarek spalinowych są źródłem niebezpiecznych związków wydalanych ze spalinami. Do najniebezpieczniejszych należą węglowodory, tlenki węgla i tlenki azotu. Operator narażony jest na szkodliwe działanie tych związków przede wszystkim w czasie wykonywania ścinki drzew, kiedy silnik pracuje pod dużym obciążeniem. Autorzy podjęli próbę określenia składu spalin zależnie od obciążenia silnika. Okazało się, że ich stężenie zależy przede wszystkim od składu mieszanki paliwowo-powietrznej oraz jest zależne od obciążenia silnika pilarki. Ilość szkodliwych substancji wzrasta wraz z obciążaniem silnika i spadkiem jego prędkości obrotowej.
EN
The engines of I.C.E.-powered sawing machines make a source of toxic substances expelled with exhaust gas. The most dangerous of them include: hydrocarbons, carbon oxides and nitrogen oxides. Their operators are exposed to harmful action of these compounds first of all while felling trees, when engine works under high load. The authors made an effort to determine exhaust gas constitution depending on engine load. It turned out that their concentration primarily depends on constitution of air-fuel mixture. Moreover, it depends on sawing machine engine load. The amount of toxic substances grows with increasing engine load, and its rotational speed drop.
PL
W ostatnich latach cały wysiłek konstruktorów był skierowany na zmniejszenie emisji związków toksycznych wydalanych przez silniki spalinowe pojazdów. W pracy tej przedstawiono wpływ zmian stanu silnika (jakości procesu spalania oraz rozregulowań silników) na wzrost toksycznych składników spalin.
EN
Last years whole constructors' effort was directed into reduction of toxic compounds emission, voided by vehicles combustion engines. The paper introduces the influence of combustion engine process as well as putting out of combustion process order on growth of toxic compounds emission.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.