Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  RCM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Railway traffic control is based on specialized devices that are designed to exclude collision runs that may lead to loss of safety. A research issue arises in the context of determining effective maintenance intervals and the manner of conducting a technical service policy for existing devices. The aim of the article is to determine the structure of reliability research of selected railway traffic control devices in the aspect of device structure, the current strategy and the state of knowledge on service strategies. The article describes railway traffic control devices to discuss the issue of scheduling technical maintenance of this type of system.
PL
Sterowanie ruchem kolejowym odbywa się w oparciu o wyspecjalizowane urządzenia, które mają za zadanie weryfikowanie błędnych przebiegów mogących doprowadzić do utraty bezpieczeństwa. Pojawia się zagadnienie badawcze w kontekście określania efektywnych okresów między przeglądami oraz sposobu prowadzenia polityki obsług technicznych dla istniejących urządzeń. Celem artykułu jest określenie struktury badań niezawodnościowych wybranych urządzeń sterowania ruchem kolejowym w aspekcie struktury urządzeń, dotychczasowej polityki przeglądowej oraz stanu wiedzy na temat strategii obsługowych. W artykule opisano urządzenia sterowania ruchem kolejowym celem omówienia zagadnienia harmonogramowania obsługi technicznej tego typu aparatury.
PL
W artykule przedstawiono sposoby zarządzania majątkiem stosowane w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych oraz opisano korzyści i problemy związane z wprowadzaniem nowych metod zarządzania majątkiem. Szczególną uwagę zwrócono na nowoczesne systemy komputerowe wspomagające zarządzanie majątkiem. Omówiono architekturę oraz funkcjonalności systemów komputerowych, a także sposoby komunikacji z urządzeniami współpracującymi z systemem komputerowym. Opisano również wybrane komercyjne systemy służące do zarządzania majątkiem sieciowym. Przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych. Podano przykład systemu monitorowania wyłącznika oraz systemu rozdziału obciążeń, który uwzględnia stan eksploatowanych urządzeń.
EN
Paper describes different asset management strategies used in modern electric utilities. Advantages and disadvantages of different strategies are shortly described. Particular attention is paid on computer-aided asset management. Architecture of computer systems, communication between different system elements and a structure of asset management database are described. Selected commercially available systems are shortly presented and their basic functionalities are described. Furthermore selected issues concerning power electrical devices diagnostics are presented. An idea about cost effective circuit breaker monitoring system is presented. Moreover innovative system for load dispatch, which consider technical condition of devices is presented.
PL
Nigdy rynek nie zmieniał sie tak dynamicznie jak teraz. Poza zmianami legislacyjnymi oraz zmienną kondycją techniczną majątku, nic innego nie wymuszało nagłych zmian w politykach remontowych. Teraz znaczny wpływ mają również ciągłe zmiany strategii biznesowych i decyzje akcjonariuszy. Efektywne zarządzanie majątkiem firmy to właściwe zarządzanie ryzyka i podjęcie właściwej decyzji o najbardziej efektywnej strategii remontowej.
PL
Skuteczne i efektywne funkcjonowanie obszaru utrzymania ruchu ma istotne znaczenie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. W przedsiębiorstwach, w których park maszynowy jest przestarzały (stare maszyny, urządzenia, linie produkcyjne przeniesione z zakładów macierzystych lub zakupione po okresie amortyzacji), brak odpowiednich metod, strategii i procedur związanych z obsługą procesów utrzymania może w konsekwencji prowadzić do znaczącego spadku produktywności systemu. W artykule omówiono klasyczne i nowoczesne strategie eksploatacyjne, stosowane mierniki oceny stanu parku maszynowego, a także metody amortyzacji środków technicznych, które także mogą być przydatne w działalności eksploatacyjnej przedsiębiorstwa.
EN
Effective and efficient activity of maintenance is essential for production companies. In companies where the machinery is deprecated (old machines, production lines transferred from the parent plants or purchased after depreciation), lack of appropriate methods, strategies and procedures related to the operation maintenance processes can lead to a significant decline in the productivity of the system. The article discusses classical and modern exploitative strategies, standards evaluation of the machinery and amortization of capital assets methods, which can be useful in the exploitative activity of the company.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z procesami normalizacyjnymi dotyczącymi środka ochrony poprzez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TT oraz przeanalizowano możliwości poprawy bezpieczeństwa eksploatacji w tych instalacjach poprzez zastosowanie jako elementu wspomagającego zastosowane techniczne środki, urządzenia monitorującego wartość prądu różnicowego, tzw. RCM (Residual Current Monitoring).
EN
The article presents the issues related to the processes of standardization protection measure by the by automatic disconnections of supply in the TT system in accordance with Polish regulations. Analysis was conducted on the possibility of improving the safety and reliability of these systems through the use of device to monitoring residual current RCM (Residual Current Monitoring).
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza możliwości wykorzystania analizy przyczyn i skutków wad (FMEA) na potrzeby wdrażania jednej ze współczesnych koncepcji utrzymania ruchu, jaką jest utrzymanie ruchu ukierunkowane na niezawodność (ang. reliability centered maintenance - RCM). W artykule omówiono zakres działań utrzymania ruchu, pokrótce przedstawiono ewolucję koncepcji utrzymania ruchu oraz rolę FMEA jako narzędzia wspierającego realizację koncepcji RCM.
EN
The purpose of this article is to alert the reader to the possibility of using Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) in the implementation and operation of one of the contemporary concepts that is Reliability Centered Maintenance. The article discusses the scope of activities of Maintenance, briefly presents the evolution of the concept of Maintenance and role of FMEA as a tool to support the concept of RCM.
7
Content available remote Input parameters for restoration method for 110 kV power line
EN
The article analyzes the input parameters for RCM software for restoration of 110 kV power lines. It describes the ranking system for technical condition and the importance of power line. In the final part of the paper there is a design method for the determination of restoration of 110 kV power lines by the input data.
PL
W artykule analizowano dane wejściowe programu RCM (reliability centered maintenance) do utrzymania niezawodności linii 110 kV. Zaproponowano metodę projektowania linii bazująca na tych danych.
EN
Performing a reliability analysis on a product or system can actually include a number of different analyses to determine how reliable the product or system is. A reliability centered maintenance program consists of a set of scheduled tasks generated on the basis of specific reliability characteristics of the equipment they are designed to protect. Complex equipment is composed of a vast number of parts and assemblies. All these items can be expected to fail at one time or another, but some of the failures have more serious consequences than others. Certain kinds of failures have a direct effect on operating safety, and others affect the operational capability of the equipment. The consequences of a particular failure depend on the design of the item and the equipment in which it is installed. Although the environment in which the equipment is operated is sometimes an additional factor, the impact of failures on the equipment, and hence their consequences for the operating organization, are established primarily by the equipment designer. Failure consequences are therefore a primary inherent reliability characteristic.
PL
Przedstawiając analizy niezawodności na produkcie lub systemie, możemy, prawdę mówiąc, wymienić wiele różnych analiz, by określić, jak niezawodny jest dany produkt lub system. Program RCM składa się z zespołu harmonogramowanych zadań wygenerowanych na podstawie specyficznych charakterystyk wiarygodności sprzętu do ochrony, dla którego zostały zaprojektowane. Kompleksowe wyposażenie jest złożone z ogromnej liczby fragmentów i zespołów. Wszystkie te elementy mogą zawieść w tym czy innym czasie, lecz niektóre awarie mogą być poważniejsze niż inne. Pewne rodzaje awarii mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo operacyjne i inne afekty operacyjnej zdolności sprzętu. Konsekwencje poszczególnych awarii zależą od projektu elementu i sprzętu, na którym zostały zainstalowane. Pomimo iż środowisko, w którym urządzenie funkcjonuje, jest czasami dodatkowym czynnikiem, wpływ awarii na sprzęt i w związku z tym ich konsekwencje dla organizacji operacyjnej są tworzone głównie przez projektantów wyposażenia. Konsekwencje awarii są więc podstawą naturalnych charakterystyk niezawodności.
EN
Paper presented difference between Reliability Centered Maintenance and reactive/preventive maintenance. Methods of performing RCM analysis which lead to selecting the most appropriate maintenance policy were described. Tasks designed to detect hidden failures – failure finding tasks – and the difference between hidden and evident failures were presented. Importance of failure finding tasks in failure prevention was discussed. Methods of how to determine the frequency of failure finding tasks were described. It was presented RCM analysis as a method to maintain desired availability of offshore dynamic positioning platform MSV “Regalia”.
PL
W artykule przedstawiono różnicę pomiędzy RCM (Reliability Centred Maintenance) a tradycyjnymi systemami zarządzania utrzymaniem ruchu urządzeń. Omówiono sposób prowadzenia analizy zgodnej z zasadami RCM, na podstawie której dobiera się odpowiednią strategię utrzymania ruchu. Omówiono różnicę pomiędzy uszkodzeniami jawnymi i ukrytymi. Przedstawiono zadania wyszukiwania uszkodzeń ukrytych urządzeń jako narzędzia służącego do zapobiegania awariom. Zaprezentowano metody służące do wyznaczenia częstości wykonywania czynności wyszukiwania uszkodzeń. Na przykładzie platformy utrzymującej pozycję w sposób dynamiczny zaprezentowano działania wynikające z analizy RCM, zmierzające do utrzymania obiektu w stanie zdatności funkcjonalnej.
EN
Reliability is a collective term covering several abilities of the technical system: to deliver required functions, to uphold quality of products and services, to assure that the safety requirements associated with the system are properly fulfilled with regards both to the users and the environment and finally to uphold the durability of the technical system during its whole life cycle. All this has to be performed at acceptable risks, optimal cost, and correspond to operational needs of the business. Even though there is an advanced, well thought-out concept for this purpose - reliability centred maintenance (RCM) - that correctly applied might result in very good quality maintenance programs, it is not broadly used in the industry due to the vast efforts required for its implementation. An appropriate methodology supporting systematic functional break down of a studied systems, and guidelines how to couple functional failures to failure modes, integrated with RCM, would greatly speed up generating of effective maintenance programs. In this paper we present our research towards development of such a methodology, and show a pilot implementation to analysis of machine tool spindle. The methodology is based on Hubka's theory of design and AFD/TRIZ.
PL
W referacie scharakteryzowano system eksploatacji szybkobieżnych wojskowych pojazdów gąsienicowych i w sposób graficzny przedstawiono autorską interpretację przedsięwzięć systemu eksploatacji-głównie obsług. Zaproponowano modyfikację systemu utrzymania wyżej wymienionych pojazdów w oparciu o metodę realizacji obsług ukierunkowanych na niezawodność (Reliability Centered Maintenance - RCM), wykorzystanie analiz statystycznych zdarzeń eksploatacyjnych oraz wprowadzenie informatycznego systemu wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu klasy CMMS (Computerized Maintenance Management System).
EN
The maintenance system of high-speed military tracked vehicles and the graphic original interpretation of maintenance activity (mainly maintenance) are described. A modification of the maintenance system of the above-mentioned vehicles based on dependability-oriented maintenance (Reliability Cantered Maintenance – RCM) is proposed. Additionally, the use of the statistical analysis of maintenance cases and the development of Computerised Maintenance Management System – CMMC are proposed as well.
12
Content available remote Software Solution of Maintenance of Power Circuit Breakers and Transformers
EN
The paper describes the following stage of the work on the development of Reliability Centred Maintenance (RCM) software for the distribution system network elements, namely for two types of power circuit breakers 110 kV and 110 kV / MV transformers. For the determination of optimal maintenance order it is necessary to have appropriate parameters of technical condition and importance. The paper also describes the design of input databases structure. The first version of this SW comprehensively addresses this problem for 110 kV VMM power circuit breakers.
PL
W artykule opisano kolejne etapy prac nad oprogramowaniem wspierającym niezwodnościową centralną obsługę (RCM) dla elementów systemu sieci dystrybucyjnej, a mianowicie dla dwóch typów wyłączników 110 kV i transformatorów 110 kV / SN. W celu określenia optymalnego porządku obsługi/konserwacji niezbędne jest posiadanie odpowiednich parametrów określających stan techniczny i ważność elementów. W pracy opisano również projekt struktury bazy danych wejściowych. Pierwsza wersja tego oprogramowania kompleksowo rozwiązuje problem dla wyłączników 110 kV VMM.
13
Content available remote Study on ignition of gaseous fuels using different types of reactors
EN
Ignition delay is an important parameter in the most modern and advanced combustor concepts designed for low-NOx emission. Ignition phenomenon and complete reaction of fuel are required to achieve combustion efficiency. Ignition delay studies have been conducted using a variety of different experimental methods, such as jet-stirred reactors JSR, continuous flow reactors (co-flow reactors, CFR), rapid compression machines RCM, constant volume bombs (chambers, CVB) and shock tubes. The present paper focuses on the present experimental results of methane and propane ignition in two types of reactor: constant volume chamber and co-flow reactor. A summary of recent experimental studies of ignition delay is also presented.
PL
Czas zwłoki zapłonu jest istotnym parametrem w większości zaawansowanych rozwiązań niskoemisyjnych technik spalania. Z punktu widzenia efektywności procesu, zapłon i jednoczesna kompletna reakcja paliwa z utleniaczem jest absolutną koniecznością. Czas zwłoki zapłonu może być badany eksperymentalnie przy użyciu różnych typów reaktorów, takich jak reaktory z mieszaniem (ang. jet-stirred reactors), reaktory przepływowe (ang. continuous flow reactors), maszyny natychmiastowego sprężu (ang. rapid compression machines), reaktory o stałej objętości (constant volume bombs) i rury uderzeniowe (ang. shock tubes). W pracy zaprezentowano wyniki badań zapłonu metanu i propanu w dwóch spośród wymienionych: reaktor o stałej objętości CVB i reaktor przepływowy CFR. Dokonano także przeglądu najnowszych badań związanych z analizą czasu zwłoki zapłonu gazowych paliw węglowodorowych w reaktorach różnego typu.
14
Content available Trendy rozwoju utrzymania ruchu urządzeń i maszyn
PL
W pracy przedstawiono trendy rozwojowe utrzymania ruchu urządzeń i maszyn. Scharakteryzowano trzy okresy i trzy sposoby podejścia do utrzymania ruchu urządzeń i maszyn. Wśród koncepcji, które się pojawiły najważniejsze to: RCM (Reliability Centered Maintenance) - utrzymanie ruchu skierowane na niezawodność (strategia wg niezawodności) i TPM (Total Productive Maintenance) - całościowe utrzymanie ruchu zorientowane na produktywność (lub w wolnym przekładzie - utrzymanie ruchu zintegrowane z produkcją). Inne współczesne koncepcje utrzymania ruchu maszyn, takie jak 5S i samodzielne przeglądy techniczne zostały również zaprezentowane. W końcowej części pracy pokazano zależność jakości utrzymania ruchu maszyn technologicznych i jakości wyrobów.
EN
The trends in machines operation maintenance have been presented in the paper. Three methods and three periods of machines operation maintenance have been characterized. Among the concepts which have appeared, the most important ones are RCM (Reliability Centred Maintenance) - reliability oriented operation maintenance and TPM (Total Productive Maintenance) - general productivity oriented operation maintenance or operation maintenance integrated with production. Other contemporary concepts of operation maintenance as the 5S method and operator's own technical inspection have been presented too. At the end of the paper interrelationship of the quality of technological machines operation maintenance and the quality of products has been shown.
15
Content available remote RCM - procedury, modele matematyczne i algorytmy optymalizacji procesu serwisowego
PL
Serwisowanie urządzeń technicznych jest procesem mającym istotny wpływ na koszty oraz jakość i niezawodność produkcji. Dzięki ciągłemu rozwojowi technik diagnostycznych przedsiębiorstwa dysponują coraz większą ilością środków umożliwiających odejście od systemu planowo-zapobiegawczej polityki remontowej na rzecz bardziej efektywnego ekonomicznie prowadzenia serwisu według bieżącego stanu urządzeń. Dokonanie takiej zmiany związane jest zazwyczaj z poniesieniem kosztów inwestycyjnych i dokonaniem zmian odpowiednich procedur. RCM jest systemową metodą, w której na podstawie analizy doświadczeń eksploatacyjnych za pomocą aparatu decyzyjnego uwzględniającego ryzyko dokonuje się optymalizacji procedur serwisowych. W pracy przedstawiona została procedura analiz RCM, a także wykorzystywane modele matematyczne i algorytmy umożliwiające dokonanie wyboru i optymalizacji ekonomicznej działań serwisowych dla dowolnych obiektów technicznych. Jako przykład wykorzystania proponowanej metodyki przedstawiono optymalizację serwisowania silnika trakcyjnego.
EN
Maintenance has significant impact to the cost, safety and reliability of production. Due to new maintenance techniques that are introduced in last ten years, many companies tend to implement some condition based maintenance approaches. Condition based maintenance concepts helps in decreasing overall maintenance cost, but it need some amount of investments. Reliability centered maintenance is a systematic framework that can be used for solving maintenance optimization problem. This paper presents key elements of RCM procedure, models and algorithms that could be used for selecting optimal maintenance schedules.
16
Content available remote Metodyka zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności środka transportu bliskiego
PL
Przedmiotem artykułu jest identyfikacja warunków niezbędnych dla stosowania koncepcji RCM w kształtowaniu bezpieczeństwa i niezawodności środków transportu. Szczególną uwagę skoncentrowano na wielkogabarytowych szynowych urządzeniach transportowych, reprezentowanych przez suwnice pomostowe, dla których przedstawiono przykłady rozwiązań.
EN
Paper presents the identification of indispensable condition for the application of RCM conception in the area of transportation security and reliability shaping. Main attention was concentrated on high-dimension rail transport devices, which were represented by platform gantry. Some examples of problem solution were presented.
17
Content available remote Use of RCM methodology for railway equipment maintenance optimisation
EN
During the past ten years use of advanced methods for optimal maintenance scheduling based on reliability technology has been introduced, but RCM is a strategic framework which helps to synthesise new achievements into a coherent pattem selecting only those likely to be most valuable. Reliability analysis is a useful tool for risk analysis and management also. RCM framework eould be interdisciplinary platform that join methods from different disciplines to optimise operation process including safety and costs. The aim of this paper is to present a brief review of RCM methodology and its applictions in case of preventive maintenance optimisation of railway equipment operating in Poland.
PL
W OSlatnim dziesięcioleciu wprowadzono nowe zaawansowane metody harmonogramowania czynności obslugowych. Metody te są w większości przypadków oparle na modelach zaczerpniętych z teorii niezawodności. Analiza niezawodności ułatwia analizę i zarządzanie ryzykiem w eksploatacji. Jedną z nich, która znalazła szerokie zastosowanie w praktyce, jest metoda RCM (ang. Reliability Centered Maintenance). Metoda ta łączy w sobie analizy związane z bezpieczeństwem, niezawodnością i kosztami. W pracy przedstawiono metodę RCM oraz jej zastosowanie do płanowania zapobiegawczego ulrzymania urządzeń kolejowych eksploatowanych Polsce.
18
Content available remote Fuzzy database for risk based maintenance planning under RCM framework.
EN
Maintenance has to respond to new expectations like safety and environmental regulations, product quality and increasing pressure to achieve high plant availability and minimize overall equipment life cycle cost. In this paper, we demonstrate the use of risk-based maintenance planning which is one of main goals of Reliability-Centered Maintenance (RCM). The inspection planning is used to asses the safety and reliability of system components and to increase the ability of failure identification before it can occur. The fuzzy relational database model is used to perform multi criteria search over database. In order to illustrate advantages of this solution, an example is shown.
PL
Eksploatacja oraz serwisowanie urządzeń technicznych są procesami, które muszą zapewnić realizację wciąż rosnących oczekiwań związanych z bezpieczeństwem, normami ochrony środowiska i jakością produktu. Optymalizacja serwisowania ma na celu zwiększenie dyspozycyjności przy jednoczesnej minimalizacji kosztów LCC. Analiza ryzyka jest najważniejszym elementem metodologii kształtowania serwisu RCM (ang. Reliability Centered Maintenance). W pracy przedstawiono model relacyjnej rozmytej bazy danych umożliwiającej planowanie serwisu z wykorzystaniem analizy ryzyka. Zalety proponowanego rozwiązania pokazano na przykładzie.
19
Content available Optymalizacja eksploatacji maszyn i urządzeń
PL
W pracy wskazano możliwości optymalizacji decyzji eksploatacyjnych dzięki adaptacji metodologii RCM (ang. Reliability-Centered Maintenance), która poprzez integrację wielu dyscyplin nauki i techniki pozwala na efektywne technicznie i ekonomicznie planowanie działań serwisowych z uwzględnieniem warunków eksploatacji oraz oczekiwań użytkowników. RCM jest obecnie najpopularniejszą i najbardziej efektywną strategią zarządzania serwisem. Podstawy RCM zostały stworzone w latach 60-tych w przemyśle lotniczym USA. Dzięki serwisowi niezawodnościowemu uzyskano zmniejszenie kosztów eksploatacji samolotów przy jednoczesnej poprawie poziomu bezpieczeństwa lotów. Zaletą analizy RCM jest to, że może być przeprowadzona zarówno dla obiektów nowych jak i istniejących, a nawet już na etapie projektowania. W pracy przedstawiono propozycję oprogramowania ułatwiającego przeprowadzenie takich analiz oraz umożliwiającego wykonanie symulacji techniczno-ekonomicznych efektów proponowanych decyzji.
EN
This paper presents possibilities of maintenance optymization with applying Reliability-Centered Maintenance based Methodology. RCM is a strategy that allow technically and economically effective maintenance task scheduling with respect to the users expectations in existing operating context. RCM is at moment the most popular and effective asset management strategy. RCM was developed over a period of thirty years in aviation industry. Applying RCM based techniques decreases flying costs and increases safety level. One of the benefits of RCM analysis is that it can be perform on the new or existing assets. RCM analyse can be applied even in the design phase. This publication presents software that assists in the analysis process, and allows to make economical symulations.
20
Content available remote System niezawodnościowej strategii obsługiwania pojazdów szynowych
PL
W opracowaniu omówiono podstawowe zagadnienia związane z użytkowaniem obiektów technicznych: pojazdów, maszyn itp. Omówiono założenia trzech podstawowych systemów odnowy obiektów technicznych stosowanych w kraju. Szczegółowo przedstawiono system wykorzystujący niezawodnościową strategię obsługiwania (NSO) pojazdów szynowych (RCM - Reliability — Centred — Maintenance), opracowany i stosowany na kolejach brytyjskich. W systemie RCM istotne jest udzielenie pełnych odpowiedzi na pytania wynikające z doboru pojazdu dla określonych warunków pracy: Functions - przeznaczenie, funkcje użytkowe pojazdu, Functional Failures - powody nie spełnienia przez obiekt zadanych mu funkcji, Failure Modes - przyczyny wystąpienia uszkodzeń, Failure Effects - objawy usterek, Consequences - znaczenie usterki dla pracy pojazdu, Preventive Tasks - działania w celu zapobiegania powstawaniu usterek, Default Tasks — działania w przypadku braku określenia czynności zapobiegawczych. Trudności i przeszkody we wdrażaniu systemu RCM. W zakończeniu zestawiono czynniki przemawiające "za" i "przeciw" wprowadzeniu nowego systemu obsługiwania pojazdów.
EN
The paper describes basic problems which are connected with use of technical devices: vehicles, machines and so on. Reconditioning strategies of technical devices which are used in Poland: use to a break­down, schedule-preventive repair system, use to scheduled service. Reliability strategy of technical devices used according to standards which have been done in Great Britain. Methods according to RCM. Equipment failures. Main problems of RCM: functions, functional failures, failures modes, failures effects, failures consequences, preventive tasks, default tasks. Benefits yielded by the application of RCM.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.