Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 320

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gospodarowanie odpadami
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
EN
This article attempts to find the strongest factors that impact waste management system costs. Case-based studies in three selected voivodeship Polish cities, Opole, Gdańsk, and Cracow found waste collection and transport, processing, and system management to be the dominant cost factors. The price of fuel, electricity and the rates of wages indirectly decide the determined management costs in the above-mentioned categories. The increase in waste management costs on a national scale observed in recent years is mainly from actions taken by companies to meet increasingly restrictive legal requirements. For example, the allowed time for waste storage has been shortened and the amount of environmental fees paid for waste landfilling has been increased. In addition, the obligation to watch the temporary storage and landfill as well as the implementation of fire protection rules. In the cities analyzed, the increase in waste management operating costs between 2017 and 2021 ranged from 41.3% for Gdańsk to 63.5% for Opole.
EN
Circular economy (CE) is seen as a key strategy for achieving sustainable development (SD). One of the components of SD is sustainable production and consumption. Poland, as an EU member state, has for many years been trying to imitate the good practices of other countries in the field of sustainable production and consumption, and above all, in reducing the amount of waste generated. However, the country’s economic situation, pandemic, people’s mentality, habits and other ecological, economic and social factors mean that the pursuit of CE is very slow. The aim of the article is to present own research showing the level of recovery and recycling of municipal waste in Poland in comparison to the EU, and the level of preparation of Polish society for the implementation of CE. The survey method with open and closed questions was used in the research. Moreover, the observation of the market and the analysis of the literature on the subject allowed for drawing additional conclusions. Research shows that part of the society does not segregate waste despite the obligation and higher fees, does not believe in CE and, unfortunately, disposes of waste incorrectly. In addition, the differences between the repair/ refurbishment and the purchase of goods from discount stores, or second-hand goods are so slight that it is not profitable for the consumer to repair, regenerate used goods - from an economic point of view, it is better to buy a new one at "cheap“ shop.
PL
Gospodarka o obiegu zamkniętym (CE) jest postrzegana jako kluczowa strategia osiągnięcia zrównoważonego rozwoju (SD). Jedną ze składowych SD jest zrównoważona produkcja i konsumpcja. Polska jako kraj członkowski UE od wielu lat stara się naśladować dobre praktyki innych krajów w zakresie zrównoważonej produkcji i konsumpcji, a przede wszystkim zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów. Jednak sytuacja gospodarcza kraju, pandemia, mentalność ludzi, przyzwyczajenia i inne czynniki ekologiczne, ekonomiczne i społeczne powodują, że dążenie do CE następuje bardzo powoli. Celem artykułu jest zaprezentowanie badań własnych ukazujących poziom odzysku i recyklingu odpadów komunalnych w Polsce na tle UE, oraz stopień przygotowania polskiego społeczeństwa do wdrożenia CE. W badaniu wykorzystano metodę ankietową z pytaniami zamkniętymi i otwartymi. Ponadto obserwacja rynku i analiza literatury przedmiotu pozwoliły na wyciągniecie dodatkowych wniosków. Z badań wynika, że część społeczeństwa nie segreguje odpadów pomimo obowiązku i większych opłat, nie wierzy w CE i niestety pozbywa się odpadów w sposób nieprawidłowy. Ponadto różnice pomiędzy naprawą/odnowieniem a zakupem towarów ze sklepów dyskontowych, lub towarów z “drugiej ręki” są tak niewielkie, że konsumentowi nie opłaca się naprawiać, regenerować zużytych towarów – z ekonomicznego punktu widzenia lepiej kupić nowy w “tanim” sklepie.
PL
Racjonalne gospodarowanie odpadami jest jednym z wyzwań, przed którym stoi Unia Europejska. Ma to znaczenie zarówno, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, zwiększenie poziomu niezależności gospodarki UE od importu surowców spoza jej granic, stworzenie zamkniętego obiegu jak i wzrost konkurencyjności na wspólnym rynku. W prawodawstwie UE zauważa się konieczność odpowiedniego ułożenia relacji pomiędzy producentami produktów a państwem oraz konsumentami w celu lepszego gospodarowania dostępny mi zasobami, które mają charakter ograniczony. Celem artykułu jest wskazanie i analiza regulacji dotyczących Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta1, wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy.
PL
W maju Ministerstwo Klimatu i Środowiska wpisało do wykazu prac legislacyjnych projekt ustawy dotyczącej zmian w gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Przedstawiono tam główne założenia dokumentu, co nie daje jednak pełnego obrazu planowanych zmian. To niepokojące tym bardziej, że MKiŚ zapowiedziało przedstawienie pełnego projektu ustawy dopiero na przełomie trzeciego i czwartego kwartału tego roku, co oznacza, że realne zmiany w systemie zobaczymy najwcześniej w 2023 r. To bardzo późno, zważywszy na obowiązujące Polskę unijne wytyczne dotyczące osiągnięcia kolejnych poziomów recyklingu.
PL
2020 był rokiem wielu wyzwań, przed którymi stanęli uczestnicy rynku gospodarki odpadami. Znaleźliśmy się w nadzwyczajnej sytuacji – pandemii COVID-19, która znacząco wpłynęła na wszystkie podmioty łańcucha wartości. Miniony rok charakteryzował się także dużą dynamiką zmian wynikających zarówno ze stanu epidemiologicznego, jak i ze zmieniającej się legislacji.
PL
Eksperci z dziedziny zagospodarowania odpadów uważają, że dzięki swojej dużej uniwersalności i możliwości otrzymywania najwyższej jakości surowców recykling chemiczny wydatnie przyczyni się do zwiększenia stopnia zawrócenia do obiegu odpadów tworzyw sztucznych. Na czym właściwie polega chemiczny recykling?
PL
Globalna marka dań na wynos, Burger King, postanowiła postawić na rozwiązanie, które ma na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.
PL
11 maja bieżącego roku minie dokładnie 20 lat od daty wydania Ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Właśnie ten akt prawny powołał do życia organizacje odzysku oraz rozpoczął żmudny proces wdrażania w Polsce europejskich wymagań w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). Czy po blisko dwudziestu latach funkcjonowania tych przepisów mamy powody do świętowania?
PL
Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym ma na celu tworzenie warunków do rozwoju produkcji dóbr w obiegu cyrkularnym, których skład i konstrukcja pozwalają na ich powtórne wykorzystywanie lub chociaż recykling i odzysk składowych substratów. Również tworzenie społeczeństwa cyrkularnego ma przynieść zmniejszenie ilości odpadów generowanych przez wzrastającą konsumpcję i rozwój cywilizacyjny. Jednak dane statystyczne są nieubłagane – z roku na rok statystyczny Europejczyk wytwarza coraz więcej odpadów.
10
Content available remote Assessment of biological degradability of the waste produced by food industry
EN
Organic waste from production processes is unutilised potential for the production of energy from renewable sources. The submitted paper studies the conditions of anaerobic degradation of selected waste from food industry (diary and distillery) when biogas is produced. Both types of organic waste have low pH values. Ash form municipal incineration as a material for the treatment of pH of waste was used. Except for the pH increase during anaerobic degradation, ash also serves as a source of macroelements for inoculum microorganisms. Kinetics of anaerobic biological digestion of organic material based on the change of pressure and biogas production depending on the ash addition (change of pH) of input samples was observed. Beside these tests, degradability of the waste was assessed by limiting biologically degradable ratio, BR and specific speed of degradability, q. pH values were adjusted with different amounts of ash (0.5; 1.8; 2.7 g/g of dry matter of organic material). Results of the research confirmed that the addition of optimum amount of ash has a positive effect on anaerobic degradation of organic materials.
PL
Na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej prowadzonych jest wiele projektów naukowych, współfinansowanych z programów Unii Europejskiej, które mają za zadanie wprowadzenie ułatwień dla mieszkańców miast, w tym dla mieszkańców z niepełnosprawnościami. W artykule omówiono projekty: „Sierpc 2.0 – Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem” – projekt wprowadzający system ułatwiający mieszkańcom Gminy Sierpc segregację i zbiórkę odpadów oraz „Opracowanie prototypu systemu wspomagającego poruszanie się osób ze szczególnymi potrzebami wewnątrz obiektów architektonicznych związanych z transportem szynowym – LIFT” – projekt przewidujący opracowanie systemu usprawnienia poruszania się osób niepełnosprawnych w obiektach metra w Warszawie.
EN
Pro-social research projects carried out at the Faculty of Civil Engineering of the Warsaw University of Technology. At the Faculty of Civil Engineering of the Warsaw University of Technology, many research projects are conducted, co-financed by European Union programs, which are designed to make it easier for city residents, including residents with disabilities. The article discusses the following projects: „Sierpc 2.0 – EcoSmart solutions in the field of city management” – a project introducing a system that facilitates the segregation and collection of waste by the residents of the Sierpc Commune and „Development of a prototype of a system supporting the movement of people with special needs inside architectural facilities related to rail transport – LIFT” – a project providing for the development of a system to improve the mobility of disabled people in metro facilities in Warsaw.
EN
Fashion is a widespread cultural phenomenon which supports cultural attitudes and proposes new ways of acting. This study considers how ecological goals can be applied in the fashion industry through an awareness of its effects on the environment with the aim of conducting the process of designing and manufacturing fashion garments. To understand this needs practically, this study investigates on few industries in Hatyai municipality (Thailand) for knowing their practice on eco-fashion approach to support MSW management properly. The study adopts as its methodology a systematic review of relevant literature covering the twin problems of the degradation of the environment and the shortage of natural resources currently caused by the fashion-garment industry, in search of feasible solutions centred on the concept of eco-fashion. The study also addresses how the concept of ecological clothing can generate a new mentality among consumers. The study identifies concepts, techniques and processes which can economically be applied in producing fashion garments from a more ecologically sound starting point. This paper also sheds light on how corporate social responsibility (CSR) can be practiced within the fashion supply chain. This study contributes to the existing literature by assisting the understanding of the current situation of waste in the fashion-garment industry and the methods necessary to ensure eco-fashion designing and a responsible fashion supply chain.
EN
This research mainly concentrates on eco-friendly construction material. Production of cement and concrete industries release huge amount of carbon dioxide (CO₂) and greenhouse gases which affect the environment and also there is a demand in construction material by man-made or nature. The construction sector finds an economic and eco-friendly cement replacement material to achieve the demand for green concrete that improve the energy conservation and better energy saving material. In marine Bio-refinery waste produce huge quantity of calcium carbonate, whose disposal is cause of major concern. Pre-eminent solution for this problem is utilizing the marine shell waste in cement and concrete. It revises the manufacturing process to reduce the raw material usage in production and adoptable material for global warming. Therefore, the researchers focus on marine waste sea shells as the replacement material in construction industry to save the energy and also give sustainable green material. As per the previous studies by the researchers to determine the chemical composition, specific gravity, water absorption, particle size distribution of seashells and also compressive, flexural and tensile strength of concrete. It shows the seashell is filler material that slightly increases the strength when compared to the conventional materials and therefore the sea shells are suitable for the construction field to manufacture the cement and concrete with eco-friendly manner.
EN
This article presents the results of the work conducted on the development of a method for the determination of techniques limiting the environmental impact of a selected waste management plant according to the best available technology (BAT) and BAT-specified compatible techniques based on critical values. A case study was based on the existing municipal waste mechanical-biological processing plant in the Mazovian district. The method of determining impact-limiting techniques (MOTOD) has been developed in terms of reducing the impact of odor emissions in the waste management sector. The applied method is used to select the optimal variant for the implementation of the technology limiting environmental impact for the appropriate technological system. The criteria for the implementation of techniques, related to the limitation of the environmental impact in existing or planned projects, require adequate planning, element cooperation algorithms as well as balancing their intended effects.
PL
Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV) dołączył do ogólnoeuropejskiej grupy dążącej do osiągnięcia 90-procentowego współczynnika recyklingu szkła do 2030 r.
PL
Nowoczesne sposoby gospodarowania odpadami, stosowane w różnych krajach europejskich, oraz coraz bardziej wyśrubowane wymagania dotyczące poziomów zbiórki odpadów i recyklingu powodują, że konieczne staje się wdrażanie najlepszych praktyk i rozwiązań. Niebagatelną rolę w gospodarce odpadami odgrywają efektywne systemy depozytowe – jako część większego systemu gospodarowania odpadami.
PL
Grupa Accor we współpracy z Fundacją Ellen MacArthur wyraziła zobowiązanie do przyłączenia się do Global Tourism Plastics Initiative, prowadzonej przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) i Światową Organizację Turystyki. Tym samym grupa Accor deklaruje usunięcie wszystkich plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku znajdujących się w hotelach do końca 2022 r. Działanie sieci ma na celu zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko i wzmożenie wysiłków na rzecz walki z zanieczyszczeniem plastikiem oceanów i innych naturalnych środowisk.
PL
Wydaje się, że w czasie pandemii koronawirusa świat się zatrzymał. Spędzając w domach długie godziny, czekamy na powrót do „normalnego życia”. Jednocześnie jest wiele dziedzin życia, które nie zostały zamrożone w związku z pandemią, a jedną z nich jest gospodarka odpadami. Wciąż produkujemy śmieci i wciąż oczekujemy, że ktoś je odbierze i zagospodaruje.
PL
Tematem przewodnim ostatnich tygodni jest pandemia koronawirusa COVID-19 i na tym głównie koncentrują się prace rządu, z jednej strony dążące do ograniczenia jego rozprzestrzeniania, a z drugiej skierowane na ratowanie gospodarki przed negatywnymi skutkami wprowadzonych ograniczeń.
PL
W czerwcu konferencje Abrysu wracają do tradycyjnej formuły. Pierwszą okazją do spotkania się w rzeczywistym świecie będzie konferencja „Paliwa z odpadów”, która odbędzie się w dniach 23-24 czerwca. Tym razem zapraszamy na nią na Warmię. Ze względu na nietypowy czas Abrys oferuje uczestnikom pakiety „Bezpieczna konferencja” i „Gwarancja konferencji”, a zainteresowanym zapewnia dostęp on-line do wydarzenia.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.