Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inertization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Flammable substances may form explosive atmospheres when mixed with air. To prevent their formation or minimise the risk of their occurrence, it is necessary to understand the properties of the mixtures of flammable substances and to apprehend the properties characterising the course of a potential explosion. To minimise the risk of a fire or an explosion, a process called inerting is used in which, e.g. nitrogen plays the role of an inert agent. The article discusses the method for testing the flammability limits, the “bomb” method, in accordance with the European standard PN-EN 1839 and the limiting oxygen concentration (LOC) according to the European standard PN-EN 14756. The study shows the influence of inert gas on the flammability range of selected substances: hydrogen, methane, and hexane, which in practice allows the assessment of the explosion hazard of closed and open spaces, the establishment of safe working conditions, and the selection of equipment operating in given explosion hazard zones. The tests were carried out at 25 °C for hydrogen and methane and at 40 °C for hexane, at ambient pressure.
PL
Palne substancje w mieszaninie z powietrzem mogą tworzyć atmosfery wybuchowe. Aby zapobiec ich powstaniu lub zminimalizować ryzyko ich wystąpienia, niezbędne staje się poznanie właściwości mieszanin palnych substancji oraz właściwości charakteryzujących przebieg potencjalnego wybuchu. W celu zminimalizowania ryzyka powstania pożaru lub wybuchu stosuje się proces zwany inertyzacją, w którym rolę czynnika obojętnego może pełnić np. azot. W artykule omówiono metodę badań granic wybuchowości, metodę „bomby”, zgodną z normą europejską PN-EN 1839 oraz granicznego stężenia tlenu (GST) według normy europejskiej PN-EN 14756. Praca pokazuje wpływ gazu inertnego na zakres wybuchowości wytypowanych substancji: wodoru, metanu oraz heksanu, co w praktyce pozwala na ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych, ustalenie bezpiecznych warunków pracy oraz dobór urządzeń pracujących w odpowiednich strefach zagrożenia wybuchem. Badania zostały przeprowadzone w temperaturze 25 °C dla wodoru i metanu oraz w temperaturze 40 °C dla heksanu, pod ciśnieniem atmosferycznym.
2
Content available Inertyzacja zrobów ścian zawałowych
PL
W artykule podano cel inertyzacji oraz zwrócono uwagę na istotność określenia miejsca podania gazu inertnego oraz jego ilości. Stwierdzono, że inertyzacja powinna być rozpatrywana już na etapie projektowania eksploatacji. Powinny być uwzględnione techniczne możliwości wytworzenia i doprowadzenia gazu inertnego. Zaznaczono, że dla wskazania obszaru, który należy objąć inertyzacją, pomocne może być określenie rozkładu stężenia tlenu w zrobach ściany zawałowej, przed oraz po zastosowaniu inertyzacji, jak również określenie rozkładu przepływu powietrza w zrobach ściany. Podano zakres rozkładu stężenia tlenu i rozkładu prędkości przepływu powietrza w zrobach ściany zawałowej, który może sprzyjać procesowi samozagrzewania węgla. Rejon ten należy objąć inertyzacją. Opracowano wytyczne inertyzacji zrobów ścian zawałowych. Zaznaczono, że planowanie eksploatacji powinno być procesem wieloetapowym, wymieniono te etapy oraz wskazano ich kolejność. Przedstawiono również algorytm projektowania inertyzacji zrobów ścian zawałowych. W podsumowaniu wskazano, że opracowane kryteria oceny skuteczności inertyzacji mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji o wyborze tej metody profilaktyki.
EN
The purpose of inertisation and highlights the importance of determining the location of the inert gas and its quantity are depicted in the article. It has been found that inertisation should be considered already at the design stage of coal seam exploitation. The technical possibilities of producing and supplying inert gas should be taken into account. It has been suggested, determine the distribution of oxygen concentration in the goaf of longwall before and after inertization, as well as determine the distribution of airflow in the goaf may be helpful during the process of designing. The range of oxygen concentration distribution and velocity distribution of the air flow in the goaf of longwall, which may favor the process of self-heating of coal, are given. This area should be inertisated. Guidelines for inertisation of longwall goaf have been developed. It was noted that the planning of the operation should be a multi-stage process, the steps listed and their sequence indicated. An algorithm for the inertisation of the longwall goaf was also presented. In summary, it was pointed out that the criteria for assessing the effectiveness of inertisation could be helpful in deciding on the choice of this method of prevention.
3
Content available Selected Problems of Goods Warehousing
EN
This article contains information related to selected factors affecting the warehousing of goods. Physicochemical parameters such as temperature, humidity, sunlight, air that have influence (positive or negative) on the goods and people in the warehouse are identified. The next part of the article presents devices for measuring and controlling the listed parameters, with special emphasis on the CO2 and oxygen.
4
Content available remote Badania inertyzacji mieszanin pyłowo powietrznych
PL
Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad inertyzacją mieszanin pyłowo-powietrznych na stanowisku do oznaczania skłonności nagromadzeń pyłu do samozapalenia oraz na stanowisku do oznaczania granicznego stężenia tlenu w obłokach pyłu. Badano próbki pyłów mąki pszennej, drewna sosnowego oraz węgla kamiennego, o rozmiarze ziaren do 200 μm. Do inertyzacji wykorzystano dodatek azotu, obniżający zawartość tlenu w badanych mieszaninach. Zbadano parametry wybuchowości poszczególnych pyłów, oznaczono charakterystyczne wartości temperatur dla procesu ich samozapalenia oraz określono zależność tych temperatur od zawartości tlenu w mieszaninie pyłowo-powietrznej. Oznaczono także wartości granicznego stężenia tlenu w mieszaninie pył-powietrze-azot dla poszczególnych pyłów.
EN
Wheat flour, pine and coal dusts-air mixts. were inetrized by addn. of N₂ to O₂ content 18% by vol. and studied for explosibility. The wheat flour dust showed the highest min. ignition and selfignition temps., the highest allowable surface temp. of machines in the dust, and the lowest max. explosion pressure and max. rate of pressure rise.
PL
Palne substancje w mieszaninie z powietrzem mogą tworzyć atmosfery wybuchowe. Aby zapobiec ich powstaniu lub zminimalizować ryzyko ich wystąpienia, niezbędne staje się poznanie właściwości mieszanin palnych substancji oraz właściwości charakteryzujących przebieg potencjalnego wybuchu. W celu zminimalizowania ryzyka powstania pożaru lub wybuchu stosuje się proces zwany inertyzacją, w którym rolę czynnika obojętnego może pełnić np. azot. W artykule omówiono metodę badań granic wybuchowości, metodę „bomby”, zgodną z normą europejską PN-EN 1839 [1] oraz granicznego stężenia tlenu (GST) według normy europejskiej PN-EN 14756 [2]. Praca pokazuje wpływ gazu inertnego na zakres wybuchowości wytypowanych substancji: wodoru, metanu oraz heksanu, co w praktyce pozwala na ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych, ustalenie bezpiecznych warunków pracy oraz dobór urządzeń pracujących w odpowiednich strefach zagrożenia wybuchem. Badania zostały przeprowadzone w temperaturze 25 °C dla wodoru i metanu oraz w temperaturze 40 °C dla heksanu pod ciśnieniem atmosferycznym.
EN
Combustible substances in a mixture with air can form an explosive atmosphere. To prevent the emergence or minimize the risk of occurrence, it becomes necessary to know the properties of the flammable substances and properties which characterize the course of a potential explosion. In order to minimize the risk of fire or explosion there is used a process called inertization, in which the role of the inert may be nitrogen. The article discusses the explosion limits of the test method, the method of “bomb” according to European standard PN-EN 1839 [1] and the limiting oxygen concentration (LOC) according to European standard PN-EN 14756 [2]. The work shows the influence of inert gas on the explosive range of selected substances: hydrogen, methane and hexane, which in practice allows the assessment of the risk of explosion of the rooms and outdoor spaces, to establish safe working conditions and the selection of appropriate devices in hazardous areas. Tests were carried out at 25 °C for hydrogen and methane, and at 40 °C for the hexane at atmospheric pressure.
EN
The paper presents findings related to fighting the fire hazard at the “Pokój” mine on the example of longwall 424 in stratum 504. Until 17 April 2010, gas samples taken for analysis did not display any symptoms of an increase in the fire hazard, and the maximum Graham’s indicator was G=0.0007. In the morning of 18 April 2010, the carbon oxide sensor built into the longwall’s outlet, and the measurements taken in the longwall workings showed an increased concentration of carbon oxide, pointing to a very rapid increase in the fire hazard. In view of the above, the longwall was dammed and inerting of the area was commenced. The example of longwall 424 shows that the alteration dynamics of the fire hazard status in the area of an active longwall may be quite high. The lack of any symptoms pointing to the increase in the spontaneous fire hazard within a period of several months does not alter the fact that within just a few hours, the situation may change completely. Therefore, the elimination process of the fire hazard should be based on a continuous and comprehensive monitoring system which should include: a system of CO detectors, accurate chromatographic analyses for the whole area, use of inspection wells to adjacent and overlying workings, inspections and measurements conducted in the area by ventilation inspectors. In the case of longwall 424 in stratum 504, the capacity for rapid damming and inerting of the longwall’s area enabled the completion of the longwall’s excavation.
PL
Artykuł przedstawia problemy i doświadczenia z prognozowaniem, wykrywaniem oraz zwalczaniem rozwoju pożaru endogenicznego w kopalni węgla kamiennego. Omówiono sposób prowadzenia rzeczywistej profilaktyki przeciwpożarowej w czasie eksploatacji ściany wydobywczej.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie wykorzystania dwutlenku węgla w procesach zwalczania zagrożenia pożarowego w kopalni "Chwałowice". Pozytywne doświadczenia kopalni w stosowaniu profilaktyki pożarowej, opartej na inertyzacji zrobów zgazowanym dwutlenkiem węgla oraz doszczelnianiu zrobów mieszaninami popiołowo-wodnymi, w pełni potwierdzają zasadność takich działań w zwalczaniu zagrożenia pożarami endogenicznymi. Przedstawiono przykład profilaktyki pożarowej opartej głównie na inertyzacji dwutlenkiem węgla ściany w kopalni "Chwałowice".
EN
The problem of using of carbon dioxide in the processes of combating of fire hazard in "Chwalowiee" coal mine has been presented in the article. Positive experiences of the mine in the use of fire prevention measures, based on inerting of goaf areas with carbon dioxide and extra sealing of gobs with ash-water mixtures fully confirm the legitimacy of such activities in lighting of endogenous fires. An example of fire prevention based mainly on inerting a longwall with carbon dioxide in "Chwalowice" mine was presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.