Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rail grinding
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
An analytical introduction to rail grinding was presented in this paper where a newly-designed profile serves as the targeted ground profile to extend the rail's service life. A method for determining eliminated metal due to rail grinding is established as an initial consideration in the process of rail profile correction. The analytical model of material removal contains grinding wheel characteristics such as rotation speed, feeding speed, and applied pressure to the ground rail. The assumed coefficient in this model was fitted by a scratch test between a single abrasive grain and rail specimen. The sectional area s of removed metal can be used to estimate grinding capacity rather than the traditional grinding depth. An algorithm that generates personalized grinding patterns is proposed to arrange grinding wheel location and proper sequence. The whole procedure was indirectly validated in terms of grinding quality and rail profile error through rail grinding field data. A grinding pattern was generated by the proposed method that can effectively simulate the ground rail profile within a pre-determined tolerance. The area difference of predicted and target profiles was 13 mm2 (6.6%) and the experimental result was 12.2 mm2 at rail cross-section.
PL
Szlifowanie szyn kolejowych od co najmniej kilkunastu lat jest podstawową i integralną czynnością na rzecz prawidłowego utrzymania nawierzchni kolejowej i wydłużenia jej trwałości. Technologia, która pierwotnie stosowana była do usuwania tzw. zużyć falistych, czyli wzdłużnych nierówności powierzchni tocznej główki szyny, w coraz szerszym zakresie wprowadzana jest jako czynność planowo-zapobiegawcza. Zwiększone obciążenia dynamiczne przekazywane na powierzchnię toczną główki szyny, wynikające ze zwiększających się: nacisków na oś taboru, prędkości na liniach kolejowych i mocy jednostek trakcyjnych oraz często braku jednorodności odcinków linii kolejowych, prowadzą wprost do ujawniania się zwiększonej liczby wad kontaktowo – zmęczeniowych. Można to wyeliminować poprzez usunięcie górnej zewnętrznej warstwy materiału stalowego, a powstawanie nowych wad zdecydowanie opóźnia odpowiedni kształt przekroju szyny, do którego prowadzi szlifowanie. Wiele zarządów i kolejowych firm wykonawczych w Europie ciągle zbiera szczególne doświadczenia w zakresie technologii szlifowania szyn, by systematycznie pracować nad opracowywaniem odpowiednich specyfikacji technologii. W artykule przedstawiono obecnie stosowane strategie szlifowania i zalecenia dla optymalizacji wykorzystania technologii szlifowania obowiązujące w Europie.
EN
Rail grinding has become a routine part of maintenance work for railway infrastructure. Originally used sporadically in order to remove corrugation on the running surface of the rails if required, increasingly rail maintenance is regularly applied as a preventive measure. Higher dynamic loads working on the rail surface because of higher axle loads, speeds and traction forces have provoked surface fatigue to appear frequently and in severe dimensions. Rolling contact fatigue can be eliminated by metal removal and its re-occurrence delayed by an appropriate railhead geometry. Repeated grinding campaigns, often referred to as "rail-care" are required. In this context many infrastructure companies in Europe have started to collect respective experiences with grinding in order to elaborate appropriate specifications. Present grinding strategies and recommendations for an optimized use of the grinding technology are summarized.
PL
W dzisiejszych czasach nie trzeba już nikogo przekonywać o konieczności ochrony przed hałasem, wibracjami i drganiami, a każdy projektant wie, że problem ten powinien być rozwiązany już na etapie projektu budowy i eksploatacji inwestycji kolejowych. Takie są wymagania społeczne, polskie przepisy i wymogi prawne Unii Europejskiej.
PL
W dzisiejszych czasach nie trzeba już nikogo przekonywać o konieczności obrony przed hałasem, wibracjami i drganiami, a każdy projektant wie, że problem ten powinien być rozwiązany już na etapie projektu budowy i eksploatacji inwestycji kolejowych. Takie są wymagania społeczne, polskie przepisy i wymogi Unii Europejskiej.
5
Content available Rankingowa kwalifikacja torów do profilowania szyn
PL
Szlifowanie szyn staje się szczególnie ważne w procesie utrzymania nawierzchni kolejowej. Wykonywane w odpowiednim czasie ma zalety techniczne, ekonomiczne i ekologiczne. Kwalifikacja toru do szlifowania wymaga odpowiedniej metody. Procedura kwalifikacji ma dwa stadia. Artykuł przedstawia nową metodę tej kwalifikacji opartą na kryteriach liczbowych. Częścią artykułu są również propozycje terminologiczne.
EN
Rail grinding becomes particularly important in the process of track maintenance. When it is executed in the proper time, it has got some technical, economical and environmental advantages. Qualification of track for grinding requires the proper method. The procedure of qualification has two stages. The paper presents a new method of this qualification, based on numerical criteria. Some terminological proposals have also been given in this paper.
6
Content available remote Efektywne utrzymanie szyny kolejowej
PL
W artykule przestawiono pokrótce wady powstające w szynach kolejowych, sposoby diagnostyki tych wad oraz metody napraw szyn w torze ze szczególnym uwzględnieniem obróbki szyn w torze przy pomocy sprzętu szlifująco - skrawającego. Przedstawiono nową maszynę frezującą typu SFU 04. Opisano jej podstawowe parametry techniczne i sposób pracy, zwrócono uwagę na obszary zastosowania, wskazano wprowadzone innowacje w odniesieniu do istniejących maszyn tego typu oraz podkreślono osiągane wyniki. Ponadto opisano szlifierkę taśmową SM 04 będącą absolutną nowością w dziedzinie szlifowania szyn. Wskazano na możliwość łączenia obydwu opisanych maszyn w zespół oraz podkreślono wynikające z tego zalety.
EN
In article there were presented in brief, defects appearing in rails, ways of diagnosing these defects and methods of repairing rails in track with special consideration of rail blasting in track with grinding-cutting gear. The new milling machine type SFU 04 was presented. Basic technical parameters as well as way of work of this machine was described. Attention was payed to the area of application, introduced innovations in relation to exsisting machines of this type was indicated and achieved results were emphasized. Moreover band grinding machine SM 04 being the absolute novelty in rail grinding branch was described. There was indicated the possibility of joining both of those mentioned machines in work team and underlined advantages resulting from this.
7
Content available Planowanie szlifowania szyn w torach kolejowych
PL
Podstawowym celem szlifowania szyn jest usuwanie ich wad, głównie zużycia falistego i rys, które tworzą się wskutek zmęczenia na styku koła z szyną. Szlifowanie jest więc procesem polegającym na usuwaniu stali z wierzchu główki szyny za pomocą materiału ściernego. Zużycie faliste i pozostałe uszkodzenia eksploatacyjne stanowią źródło nadmiernych oddziaływań dynamicznych przenoszących się nie tylko na szyny, lecz na całą konstrukcję nawierzchni i na pojazdy szynowe. Obserwacje wykazują, że rysy mogą prowadzić do pęknięć szyn. Główną zaletą szlifowania, stosowanego od przeszło 80 lat jest usuwanie falistości powierzchni szyn i usuwanie ich nadpęknięć. Prawdopodobną przyczyną narastania rys i zużycia falistego w ostatnich latach są zjawiska zmęczenia kontaktowego powodowanego przez wózki mające zestawy kołowe o większej sztywności skrętnej oraz nierówności na kołach, takie jak poligonizacja. Technika pomiaru i obserwacji rozwoju uszkodzeń zmęczeniowych jest opanowana na większości kolei i ciągle doskonalona. Szlifowanie szyn musi być jednak stosowane z rozwaga i z właściwym zrozumieniem wynikających z niego korzyści i ograniczeń. Zasadniczym warunkiem szlifowania jest więc obecnie dobry program zarządzania, przede wszystkim zaś - właściwa metoda planowania napraw. Celem artykułu jest przedstawienie proponowanej metody planowania szlifowania szyn. Metoda ta jest oparta na analizie danych zebranych przez autora i jego zespół badaczy z licznych badań. Eksperymenty były prowadzone z użyciem specjalnego pociągu na torach o różnych rozmiarach falistego zużycia. Przedstawiono procedurę planowania szlifowania szyn oraz określono odchyłki dopuszczalne zużycia falistego, uzależnione od amplitud i długości fal.
EN
The basic objective of the rail grinding is to eliminate rail defects, mainly corrugation and head checks, which are caused by fatigue on a contact between wheel and rail. Thus, the rail grinding is the process of removal of steel from the top of rail head through the use the abrasive material. Corrugation and other service defects represent a source of the wheel/rail excitation and corresponding impact loading which has the potential for significant damage not only the rail but also to the track structure and vehicles. It can be observed that head checks could be a source of raill cracks. The main advantage of grinding, which is used for more than 80 years, is that to replicate wear effect artificially and remove cracks from the rails. Probable reasons for the head checks and corrugation increase during last years are the rolling contact fatigue caused by boogies with higher wheel set jaw stiffness and wheel irregularities such as polygonization. Techniques for measuring and controlling the growth of fatigue defects are well established on most railways and constantly improving.Rail grinding must be used, however, carefully with a proper understanding of its benefis and limitations. So, the main condition in rail grinding today is to have a well managed grinding program, first of all, a proper method of its planning. The basic goal of the paper is to present the method proposed for the grinding planning. This method is based on an analysis of the data collected by the author and his research team during several tests. Experiments were carried out using test train on tracks with different magnitudes of corrugation. The procedure of planning and tolerances of corrugation depending on amplitude and wavelength were determined.
8
Content available remote Metoda oceny falistego zużycia szyn
PL
Faliste zużycie szyn jest zjawiskiem, którego znaczenie będzie wzrastać. Koszty szlifowania szyn zależą m.in. od wielkości tego zużycia i od wybranej strategii szlifowania. Minimalizacja tych kosztów wymaga odpowiedniej metody oceny zużycia falistego. Referat przedstawia taką metodę opartą na czterech wielkościach.
EN
The rail corrugation is an event of growing importance. The costs of rail grinding depend on the volume of the corrugation and selected strategy of grinding. Minimization of these costs requires proper method of rail corrugation estimation. One of these methods basing on four quantities has been presented in the paper.
PL
W artykule opisany jest sposób szlifowania szyn tramwajowych, w Berlińskich Zakładach Komunikacyjnych specjalną szlifierką dogładzarką SF-60 produkcji firmy Windhoff, podano parametry pracy i opis budowy maszyny.
EN
The way of tram track grinding, applied in Berlin Transportation Company, using special tram track superfinisher grinder SF-60 produced by Windhoff Firm and the work parameters and description of machine construction have been presented in the paper.
10
Content available remote Nowoczesne metody usuwania uszkodzeń szyn w torz
PL
Mobilna obróbka szyn stanowi stały i nieodzowny element ekonomicznego i technicznego utrzymania nawierzchni kolejowej. Służą do tego wydajne maszyny pozwalające na realizację stawianych im zadań z zastosowaniem technik strugania, frezowania i szlifowania szyn.
EN
Mobile track treatment compose a constant and essential element of economic and technique railway maintenance. There are for that purpose effective machines allowing to perform various tasks like rail shaping, milling and grinding.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.