Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  alloying additives
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The research aimed at assessing the influence of alloying elements, such as Al, Si, Ni, Pb and Bi on the chosen alloysof Cu-Zn. Microstructures were examined with the useof optical and scanning microscopy with X-ray microanalysis. The properties of the received alloys were determined with regard to changes in the mechanical parameters, namely Rm, A5, HB, also, machinability changes were assessed as well as proclivity to hot fracturing of Cu-Zn alloys with additives of lead and bismuth. The results indicate the possibility of obtaining very high mechanical properties: Rm up to 700 MPa, hardness within the range of 130-180 HB and A5 from 3 to 30%. Also, in the case of the researched alloys, the machining and hot fracturing results look promising.
PL
Podjęte badania miały na celu określenie oddziaływania dodatków stopowych, takich jak: Al, Si, Ni, Pb i Bi w wybranych stopach Cu-Zn. Przeprowadzono badania mikrostruktur z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej oraz mikroskopii skaningowej z mikroanalizą rentgenowską. Określono właściwości otrzymanych stopów pod względem zmian takich parametrów mechanicznych jak: Rm, A5, HB oraz poddano ocenie zmiany skrawalności i skłonności do pęknięć na gorąco stopów Cu-Zn z dodatkami ołowiu i bizmutu. Otrzymane wyniki wskazują na możliwości uzyskania stopów o bardzo wysokich właściwościach mechanicznych, takich jak: wytrzymałość na rozciąganie do 700 MPa, twardość w zakresie 130-180 HB oraz wydłużenie w zakresie 3-30%. Korzystnie przedstawiają się również wyniki oceny skrawalności oraz pęknięć na gorąco.
PL
Czynnikiem decydującym o jakości wielu stopów w tym szczególnie staliwa jest ilość, wielkość i rodzaj wtrąceń niemetalicznych. W prezentowanej pracy podjęto próbę określenia jak wpływają skład chemiczny, dodatki stopowe oraz sposób prowadzenia wytopu na ilość i rodzaj wtrąceń niemetalicznych.
EN
Determinant of the quality of many alloys in particular cast a number of magnitude and type of non-metallic inclusions. In the present study attempts to determine how they affect the chemical composition, alloying elements and the manner in which the melt of the number and type of non-metallic inclusions.
EN
The work presents the results of process efficiency of refining liquid copper with special refining agents and the analysis results of the influence of alloying components on the structure and properties of the chosen alloys. The research undertaken aimed at evaluation of the influence of alloying additives, such as aluminium, silicon and also cobalt in the chosen Cu-Zn alloys. The microstructures were researched with the help of light and scanning microscopy together with X-ray microanalysis to determine significant changes of mechanical properties.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej powłok cynkowych otrzymanych na stalach z różną zawartością krzemu w kąpieli z dodatkiem Ni. Odporność korozyjną tych powłok porównano z odpornością korozyjną powłok otrzymanych w tradycyjnej kąpieli cynkowej. Przeprowadzono przyśpieszone badania korozyjne w obojętnej mgle solnej. Badania korozyjne prowadzono w dwóch niezależnych ośrodkach badawczych. W trakcie badań ujawniono także strukturę oraz określono grubość badanych powłok. Dało to podstawę do określenia wpływu struktury i grubości powłoki na odporność korozyjną. Stwierdzono, że dodatek Ni wpływa na strukturę i grubość powłok otrzymanych na stali z zakresu Sandelina. Odporność korozyjna powłok jest wyższa przy większym udziale w powłoce faz międzymetalicznych układu Fe-Zn.
EN
The paper presents results of investigations of corrosion resistance zinc coatings received in zinc bath with addition Ni on steels with different content of silicon. The corrosion resistance these coatings was compared with corrosion resistance of coatings obtained in traditional zinc bath. The investigations of corrosion resistance were carried out in neutral salt spray. Corrosion investigations were made in two independent research centers. The structure of coatings was revealed and thickness of coatings was determined. Influence of coatings structure and thickness on the corrosion resistance was determined. It has been found that Ni addition influences structure and thickness coatings obtained on steels from Sandelin range. The corrosion resistance is the largest for coatings which have the largest part of intermetallic phases Fe-Zn.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań określające wpływ dodatku cyny do kąpieli cynkowej, na strukturę oraz odporność korozyjną powłok. Odporność korozyjną powłok na stali sandelinowskiej porównano z odpornością powłok otrzymanych na stali poniżej zakresu Sandelina. Badania korozyjne prowadzono w obojętnej mgle solnej oraz wilgotnej atmosferze zawierającej związki siarki. W trakcie badań ujawniono strukturę powłok oraz określono ich grubość. Stwierdzono, że dodatek cyny nie wpływa znacząco na odporność korozyjną powłok, chociaż obecność kwiatu cynkowniczego może ją nieznacznie obniżać. Dodatek cyny zapobiega powstawaniu pęknięć i odwarstwień powłoki na stali z zakresu Sandelina, co korzystnie wpływa na odporność korozyjną.
EN
Results of investigations of influence Sn addition in zinc bath on the structure and corrosion resistance coatings are presented. Corrosion resistance of coating obtained on Sandelin steel was compared with corrosion resistance of hypo-Sandelin steel. The corrosion resistance of coatings in neutral salt spray test and sulphur dioxide test with condensation of moisture was determined. The structure of coatings was revealed and thickness of coatings was determined. It has been found that Sn addition does not influence corrosion resistance significantly, although presence of spangle can decrease it slightly. Sn addition prevents cracking and flaking of coating on Sandelin steel. It is an advantageous influence on corrosion resistance.
PL
Laserowa obróbka impulsowa jest przeznaczona dla obróbki lokalnych miejsc części, które przenoszą znaczne naprężenia kontaktowe. Obszar obróbki ma złożoną budowę zarówno w głębi, jak i na samej powierzchni. Metodą różnic skończonych opracowano model procesu nagrzewania i topienia impulsem laserowym. Wyznaczono parametry geometryczne przestrzeni topienia i wpływu ciepła, gradienty temperaturowe w fazie stałej i płynnej w okresie nagrzewania oraz naturalnego ochładzania. Przeprowadzono próby porównawcze zużycia podczas frettingu różnych fragmentów przestrzeni obróbki stali konstrukcyjnej z dodatkami stopowymi Cr, Mo, W, Nb w czasie działania jednorazowego impulsu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.