Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  higiena
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Armatura bezdotykowa w publicznych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, a także w obiektach służby zdrowia pomaga zachować higienę i bezpieczeństwo zdrowotne osób z niej korzystających. Te znane i udoskonalane od wielu lat rozwiązania potwierdzają swoją przydatność także podczas epidemii COVID-19, kiedy higiena rąk jest kluczowym środkiem profilaktycznym.
2
Content available remote Kontaktologia dla doradców, cz. 4
PL
W poprzednich częściach z serii artykułów o kontaktologii dla doradców dokonaliśmy podziału soczewek kontaktowych, opisaliśmy parametry, które określają ich właściwości, a także określiliśmy różnice względem okularów, takie jak pole widzenia czy konstrukcje wykorzystywane w rozwiązaniach korygujących astygmatyzm i presbiopię. Termin ‘kontaktologia’, nawiązujący intuicyjnie do soczewek kontaktowych, odnosi się również do samych płynów wykorzystywanych do ich pielęgnacji oraz całego procesu związanego z higieną i dopasowaniem soczewek kontaktowych. W poniższym artykule rozwinięty zostanie temat płynów do pielęgnacji soczewek kontaktowych.
3
Content available remote Bezpieczne Centrum Okulistyczne, czyli jak pracujemy...
PL
Myśląc o nadchodzącej „nowej rzeczywistości”, która rozpoczęła się wraz z ogłoszeniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na świecie, modyfikujemy nasze postrzeganie higieny i ochrony zdrowia. Pojawił się strach i obawy oraz nowe wyzwania. Czas zwolnił. Nasze oczy zwróciliśmy w kierunku uważnej dbałości o życie. Niepewność i zagrożenie odczuwają szczególnie osoby przewlekle chore, potrzebujące leczenia i natychmiastowej pomocy. W nowej rzeczywistości nadal, a nawet szczególnie, musimy dbać o nasz najważniejszy zmysł i zapewnić dobre widzenie wszystkim: dzieciom i dorosłym. Placówkę okulistyczną należy zatem dostosować do nowych warunków, w których wszyscy się znaleźliśmy i bezpiecznie stać na straży zdrowego wzroku.
PL
Należy pamiętać, że mycie i dezynfekcja rąk są niezwykle ważne nie tylko w czasie pandemii koronawirusa, bowiem każde dotknięcie klamki, banknotów i monet czy też poręczy sprawia, że na nasze dłonie dostaje się kilkadziesiąt tysięcy komórek drobnoustrojów.
PL
Rozpatrując kwestię zapewnienia właściwych warunków cieplno-wilgotnościowych w obiektach przemysłowych, inwestorzy i zarządcy skupiają się najczęściej na ogrzewaniu budynków. Jednak przez coraz większą część roku wysoka temperatura powietrza zewnętrznego sprawia, że poszukiwane są także ekonomiczne rozwiązania chłodnicze. Te sprężarkowe są skuteczne, ale zwykle energochłonne. Można jednak wspomóc – a w pewnych warunkach nawet zastąpić – ich działanie, stosując systemy chłodzenia wyparnego.
PL
Czystość powierzchni w zakładach produkujących żywność ma zasadnicze znaczenie w uzyskiwaniu odpowiedniej jakości wyrobów gotowych, bezpiecznych dla konsumenta. Rozwijające się na powierzchniach roboczych drobnoustroje, szczególnie te zdolne do wytwarzania biofilmów, stwarzają duże problemy w utrzymaniu odpowiedniej czystości linii produkcyjnych w zakładach przetwórstwa żywności. W artykule omówiono metody wykrywania biofilmów w instalacjach zamkniętych i na powierzchniach otwartych.
EN
The surface cleanliness in plants producing the food is fundamental for production of safe and the highest quality food. The microorganisms are developing on equipments surfaces, especially these microorganisms which can create biofilm, are generating a lot of problems with cleanliness keeping of production lines. The article presents methods of biofilm detection on open and closed surfaces of food production installations.
7
Content available remote Proszę umyć ręce...
PL
„Przed zakładaniem i zdejmowaniem soczewek kontaktowych należy umyć ręce” – to zdanie chyba zawsze zostaje wypowiedziane przez specjalistę w trakcie wizyty, ktrórej celem jest dopasowanie soczewek kontaktowych, ale co to tak naprawdę oznacza? Jak powinien myć ręce użytkownik soczewek kontaktowych? Jak je wycierać? Kiedy lepiej ich nie myć? Czy specjaliści mogą im w tym pomóc?
PL
Podjęto próbę opracowania nowoczesnych produktów przeznaczonych do utrzymywania higieny w toaletach. Do badań wytypowano recepturę wyjściową, którą następnie modyfikowano poprzez wprowadzanie różnych zawartości fazy hydrofobowej. Uzyskane emulsje poddawano badaniom pozwalającym na ocenę parametrów jakościowych nowo opracowanych preparatów. Stwierdzono, że zwiększanie zawartości fazy hydrofobowej wpływa pozytywnie na zwiększenie lepkości produktu i podwyższa granicę płynięcia. Powoduje to jednocześnie wydłużenie czasu roztwarzania w wodzie i podwyższenie siły adhezji do powierzchni ciała stałego. Cechy te są wysoce korzystne z punktu widzenia funkcjonalności tego typu preparatów. Negatywnym skutkiem zwiększania zawartości fazy hydrofobowej jest pogarszanie właściwości pianotwórczych.
EN
Rapeseed oil fatty acid Me esters were added (up to 16% by mass) to toilet cleaners studied then for dynamic viscosity, foaming properties, hardness, adhesion, yield stress and dissoln. time. The addn. resulted in increasing the viscosity, yield stress of the cleaners, dissoln. time and adhesion.
EN
Objective. The aim of this study was to analyze the attitudes and conduct of hospital cleaning staff regarding cleaning and hand hygiene. Methods. In May and June 2014, the cleaning staff of Elazig Training and Research Hospital participated in this descriptive research. Data was collected by a survey prepared by the researchers. The SPSS program was used to analyze the data. Results. Of the participants, 70.3% of them were male and their mean age was 38.69 ± 6.61. The percentage of those hand washing before starting work was 29.8% for primary school graduates or those with lower education. For those with higher levels of education, the percentage was 68.2% (p < 0.001). The percentage of participants who wash their hands after work was 54.3% for primary school graduates and those with lower levels of education. For those with a higher level of education, the percentage was 84.1% (p < 0.001). The participants’ use of personal protective equipment during work was that 97.8% of them used gloves, 39.9% bonnets and 56.5% medical masks. Conclusions. The attitudes and conduct of the cleaning staff are not sufficiently hygienic. These employees need training before and throughout their employment.
PL
Wytwórnie kosmetyków to zakłady, w których czystość maszyn i urządzeń jest absolutnym priorytetem dla służb utrzymania ruchu. Beiersdorf Manufacturing Poznań, producent światowych marek NIVEA oraz Eucerin, jest ciekawym przykładem stosowania najnowocześniejszych technologii czystości. Zarówno produkcja, jak i stosowane zasady zachowania higieny są zgodne z zasadami GMP (Good Manufacturing Practice), przestrzeganymi na każdym etapie produkcji.
PL
W artykule scharakteryzowano wybrane materiały stosowane do budowy instalacji wentylacji mechanicznej ogólnej i technologicznej w laboratoriach chemicznych. Zwrócono uwagę na znaczenie wzajemnej konfiguracji elementów wentylacji ogólnej i urządzeń wentylacji technologicznej, a także ich usytuowania w pomieszczeniu. Dokonano przeglądu parametrów najpopularniejszych urządzeń i elementów technicznego wyposażenia laboratoriów, takich jak: digestoria, ssawki i okapy, szafy wentylowane, centrale wentylacyjne, regulatory VAV i CAV, elementy ochrony przed hałasem oraz przewody i armatura.
EN
The article describes selected materials that can be used for the hygienic mechanical ventilation systems and technology ventilation systems in chemical laboratories. The emphasis is given at the importance of the relative configuration of hygienic and technology ventilation equipment and its location in the room. The parameters of most popular devices and technical components of laboratory equipment such as fume cupboards, suction cups and hoods, ventilated cabinets, air handling units, VAV and CAV, noise protection elements and ducts are listed and described.
PL
This paper presents the characteristics of ozone, its antimicrobial properties and the possibilities of its application in the disinfection and food preservation. Ozone is now recognized as one of the strongest disinfectants. The solid form and liquid form of ozone are highly explosive; the gaseous form tends to rapidly decompose, without leaving any by-products. In the form of a liquid or gas, however, it can be successfully applied to disinfect the surfaces contacting with food, technology water and certain raw materials and final products. When analysing the ozone application in any manufacturing process, a potential risk of adverse effects on the sensory and physico-chemical properties of food must be considered. Despite the advantages and possible applications of ozone, the food industry does not utilize its whole potential on an industrial scale.
13
Content available remote Czynniki higieny Herzberga w zarządzaniu pracą wolontariuszy akcyjnych
PL
Celem artykułu jest analiza zarządzania pracą wolontariuszy akcyjnych na podstawie teorii F. Herzberga. Teoria dwuczynnikowa znajduje zazwyczaj zastosowanie do opisu motywacji pracowników. Znaczenie ma wprowadzone przez Herzberga rozróżnienie czynników higieny i satysfakcji, które wykorzystane zostanie w odniesieniu do aktywności wolontariuszy. Badania przeprowadzono w latach 2010 i 2011 w trzech miastach: Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Przeprowadzono 75 wywiadów pogłębionych z wolontariuszami oraz przedstawicielami organizacji angażujących wolontariuszy. Głównym wnioskiem jest to, że w porównaniu z pracownikami czynniki motywacji są niewątpliwie odmienne, jednak czynniki higieny nie ulegają zmianie – powinny być uwzględniane w odniesieniu do wolontariuszy tak samo jak w przypadku pracowników.
EN
The aim of this article is analysis of work management based on Herzberg`s theory. The two factors theory usually is used to describe employee motivation. Hygiene and satisfaction (motivation) factors of Herzberg are of great significance for us which we used to describe volunteer activity. Data was collected in three cities: Gdańsk, Poznan and Wrocław. Research analysis is based on 75 in-depth intervies with volunteers and volunteer organizations. Research data shows that in comparison with employees motivation factors are different, but hygiene factors do not change and should take into consideration managing volunteer work the same as employees work.
PL
Zakażenie szpitalne to takie, które pojawiają się w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych. Objawy pojawiają się po okresie wylęgania, którego długość jest dowodem na stycznosć chorego z czynnikami chorobotwórczymi właśnie podczas hospitalizacji. Szczególnie niebezpieczne są szczepy szpitalne o wysokiej oporności powstałej w wyniku antybiotykoterapii. Leczenie zakażeń nimi wywołanych jest trudne i często kończy się niepowodzeniem. Najlepszym sposobem zwalczania zakażeń szpitalnych jest profilaktyka. Ważna jest higiena osobista personelu, odpowiednie techniki sterylizacyjne, odkażanie sprzętów i pomieszczeń. W szpitalach powinno sie wprowadzić i przestrzegać procedur określających zasady utrzymania czystości .
EN
Nosocomial infections appear in connection with the granting of health benefits. Symptoms appear after a period of incubation, the length of which is evidence of patient contact with pathogens was during hospitalization. Especially dangerous are hospital strains with high resistance resulting from antibiotic treatment. Treatment of infections caused by them is difficult and often unsuccessful. The best way to fight against nosocomial infections is prevention. The important are: hygiene of staff, appropriate techniques of sterilization, decontamination of equipment and space. In hospitals should be introduced and maintained procedures for retention of purity.
EN
Low income community development is the prerequisite for the overall development of a society. There are different kinds of parameters to widen community development, such as health, economic, social, a living pattern, etc. Sanitation condition is the crucial aspect that is directly or indirectly inter bond with all the parameters. To see the exact reasons behind brutal unhygienic sanitation conditions of water supply and latrine system in a low cost community, the Chittagong City Corporation area has been picked. Relevant data have been collected from field survey, consultancy with inhabitants, Chittagong City Corporation, Power Development Board, and WASA. To know the possible reasons behind the water supply and germ-infested sanitation, state of a low cost community, this paper attempts to shed some light on the tribulations behind the scarcity of safe drinking water, dirt free a as well as sustainable latrine and drainage system and offensive water management.
PL
Obszary takie jak rozwój gospodarczy, bariery społeczne, standard życia i zdrowie, ściśle związane są ze stanem wyposażenia sanitarnego. W artykule dokonano analizy warunków sanitarnych związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków dla społeczności o niskich dochodach w obszarze Chittagong City Corporation. Dane zostały zebrane podczas ankietowych badań terenowych, rozmów z mieszkańcami, z bazy Chittagong City Corporation, Power Development Board i WASA.
16
Content available remote Czysta hala produkcyjna to podstawa
PL
Czystość i porządek na hali produkcyjnej to nie tylko bezpieczeństwo procesów i ludzi. W nowoczesnym podejściu do zarządzania ład jest filozofią, działaniem w ramach ciągłego doskonalenia, decydującym o procesach wolnych od strat i marnotrawstwa.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących poziomu wiedzy polskich studentów o higienie i bezpieczeństwie żywności oraz stopień ich zainteresowania tą tematyką. Poznano źródła wiedzy, z których młody konsument czerpie informacje o zagrożeniach w produktach. Wyniki ankiety wykazały, że zastosowanie w procesie produkcji żywności składników pochodzących z ekologicznego rolnictwa korzystnie wpływa na jej bezpieczeństwo, a wpływ negatywny ma użycie antybiotyków w paszach dla zwierząt i napromieniowanie żywności. Poznano również stan wiedzy respondentów nt. takich pojęć, jak Listeria monocytogenes lub Codex Alimentarius. Okazało się, że większość osób niestudiujących na kierunkach związanych z naukami o żywności i żywieniu nie potrafi prawidłowo odpowiedzieć na pytania dotyczące tych pojęć.
EN
The level of knowledge of Polish students about hygiene and food safety as well as the degree of interest in this topic was studied in this work. The sources of knowledge from which young consumers derive information about the risks in products were recognized. In opinion of the respondents the application of organic components has a positive effect on food safety, and application of antibiotics to animal feed or food irradiation has a bad influence on it. The respondents’ knowledge on terms such as Listeria monocytogenes or Codex Alimentarius was also determined. It has been shown that the most people, who do not study on faculties connected with food sciences or nutrition, are not able to indicate the correct answer to these questions.
PL
W artykule przedstawiono analizę techniczną myjek ultradźwiękowych wykorzystywanych w przemyśle spożywczym. Analizie poddano 30 urządzeń dostępnych na rynku. Usystematyzowano je ze względu na moc i częstotliwość oraz pojemność komory mycia. Zestawiono parametry techniczne pracy, takie jak temperaturę i czas pracy. Przeprowadzono analizę parametrów ze względu na skuteczność mycia w ultradźwiękach. Przytoczono ważniejsze zalecenia i wskazania Producentów myjek ultradźwiękowych.
EN
The paper presents technical analyses of ultrasonic cleaners, used in the food industry. Thirty commercially available equipments were analyzed. They were systematized according to their power and frequency of ultrasound and volume of the cleaning chamber. The technical parameters, such as temperature of operation and work time were shown. The paper presents the effectiveness of ultrasonic cleaning in the context of the work parameters. The most important producer recommendations related of use ultrasonic cleaner were quoted.
PL
W artykule zaprezentowano istotę mycia pianowego stosowanego w przetwórstwie spożywczym. Przeanalizowano wpływ udziału poszczególnych faz piany na jej jakość i efekty mycia oraz zaprezentowano analizę techniczną myjek pianowych. Analizie poddano 11 urządzeń dostępnych na rynku. Usystematyzowano je ze względu na mobilność wytwornicy. Porównano je pod względem ciśnień, wydajności i temperatury.
EN
The work presents the essence of the foam cleaning employed in the food industry. Influence of share of individual foam phases on quality and cleaning efficiency were analyzed. A technical analysis of foam cleaner was presented, too. Eleven commercially available equipments were analyzed. They were systematized due of the mobility of generating element. The work pressures, productivity, temperature of cleaning solutions and their size were compared.
PL
Komory wędzarnicze, to urządzenia, w których podczas procesu wędzenia powstają trudne do usunięcia zanieczyszczenia w postaci smółki i sadzy. W artykule zwrócono uwagę na zagrożenia związane z występowaniem tych zanieczyszczeń oraz trudności związane z ich usuwaniem podczas procesu mycia. Zaprezentowano nowoczesne rozwiązania i aplikacje technik mycia przeznaczonych do higienizacji komór wędzarniczych oraz realizowane w nich programy mycia.
EN
The article presents smoking chambers are shown as a tools in which during its work difficult to clean substances are build up. Those are meconium and smoke black. At the risks associated with their occurrence and the difficulties associated with their removal during the cleaning process attention has been paid. Modern solutions and applications of cleaning techniques intended to hygienisation of the smoking chambers are presented as well as realized cleaning programs.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.