Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pal żelbetowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Stosowanie pali żelbetowych w budownictwie mostowym jest powszechne. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują pale prefabrykowane, których zastosowanie ma wiele zalet. Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 305/2011, grupa wyrobów związana z betonem, zaprawą i zaczynem (w tym prefabrykowane pale żelbetowe) podlega obowiązkowemu oznakowaniu CE. W artykule przedstawiono nie tylko wymagania, ale również zawartość dokumentów wymaganych przy dostarczeniu gotowych prefabrykowanych pali na plac budowy.
EN
The use of reinforced concrete piles in bridge construction is common. In accordance with the EU Regulation No. 305/2011, the group of products related to concrete, mortar and paste (including precast reinforced concrete piles) is subjected to compulsory CE marking. The requirements for precast piles as well as the content of documents required for the delivery of the finished elements at construction site are presented in the paper.
2
Content available remote Pale prefabrykowane w budownictwie komunikacyjnym
PL
W artykule dokonano przeglądu aktualnego zakresu wykorzystania pali prefabrykowanych w polskim budownictwie komunikacyjnym. Omówiono współczesne zastosowania pali drewnianych, stalowych i żelbetowych w szeroko rozumianych obiektach mostowych. Najszerszy zakres stosowania mają obecnie żelbetowe pale prefabrykowane pogrążane metodą wbijania przy użyciu młotów hydraulicznych. Są one wykorzystywane w obiektach komunikacyjnych niezależnie od ich skali: od ekranów akustycznych, słupów sieci trakcyjnej masztów po największe obiekty mostowe przez Wisłę i Odrę zbudowane w ostatnich latach w Polsce. Zwiększeniu zakresu stosowania pali prefabrykowanych towarzyszy intensywny rozwój metod badań pali związany bezpośrednio z implementacją Eurokodów, w tym Eurokodu 7.
EN
The paper presents an overview of the current applications of the precast pile technology in Poland’s transport infrastructure. The contemporary methods of applications of timber, steel and reinforced concrete piles in bridge structures are discussed. It appears that currently the widest scope of applications have precast reinforced concrete piles driven with pile drivers with hydraulic hammers. They are driven for smaller engineering structures, such as acoustic screens and masts of traction power network as well as the largest bridges over the Vistula and Oder erected in Poland over the recent years. The growth in the precast pile technology applications is accompanied by extensive development of efficient design methods and pile capacity monitoring, directly related to the implementation of Eurocodes, in particular Eurocode 7.
PL
Opisano rozwiązanie projektowe i realizację fundamentów łukowego mostu głównego przez Wisłę w Toruniu. Wykonano m.in. sztuczną wyspę z obudową z grodzic stalowych, kotwy i rozpory tymczasowe, 3313 żelbetowych prefabrykowanych pali wbijanych o przekroju poprzecznym 400 × 400 mm i łącznej długości 42,475 m.
EN
The paper covers the design solutions and works related to the installation of pile foundations for the road arch bridge over the Vistula in Toruń. Under this project, sheet pile wall for an artificial island was installed, as well as anchors, temporary struts and 3313 driven precast reinforced concrete piles with a cross-section of 400 × 400 mm and total length of 42,475 m.
PL
Przedstawiono technologię wykonywania żelbetowych pali przemieszczeniowych, główne zalety i możliwe zastosowania. Podano przykładowe zbrojenie, parametry zużycia materiałów, metody projektowania i osiągnięte nośności pali.
EN
In the paper the authors show the technology of reinforced concrete driven piles, the main advantages and possible uses based on experience. Introduce examples of reinforcement, the parameters of the material use rate, design methods and achieved load capacity.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie MES do analizy przekroju żelbetowego poddanego złożonym stanom wytężenia ze szczególnym uwzględnieniem siły ścinającej. Zaprezentowano wyniki analizy przekroju kołowego poddanego działaniu interakcji sił N-M-V oraz porównano z wynikami według [8]. Przedstawiono różnice między omawianą metodą analizy MES oraz podejściem wg EC2.
EN
The paper presents FEM method for analyzing reinforced concrete section under complex states of loads with particular consideration of shear forces. Results for circular section submitted to interaction of forces N-M-V, are presented and compared to results by [8]. Paper shows the differences between discussed method and EC2 code.
PL
W referacie przedstawiono wyniki 184 badań statycznych i dynamicznych nośności żelbetowych pali prefabrykowanych wbijanych wykonanych na Podkarpaciu w latach 2009 - 2011. Uzyskane w trakcie badań nośności porównano z obliczonymi w projektach fundamentów palowych. Porównanie wykazało znaczące zapasy rzeczywistych nośności pali w stosunku do obliczonych. Sformułowano wnioski dotyczące kierunków dalszych badań i analiz mająch na celu modyfikację stosowanych procedur projektowania geotechnicznego żelbetowych pali prefabrykowanych.
EN
The paper provides an overview of 184 static and dynamic load tests performed on driven precast reinforced concrete piles in Podkarpacie, Poland, in the years 2009 - 2011. The obtained bearing capacities were then compared with those calculated under pile foundation projects. The analysis shows significant real-load bearing capacity reserves as compared with design parameters. Consequently, new directions for further research and analyses are proposed, which are aimed at modifying the standard geotechnical design procedures currently applied for precast reinforced concrete piles.
PL
Artykuł stanowi kontynuację cyklu poświęconego technologii współczesnych żelbetowych wbijanych pali prefabrykowanych, zapoczątkowanego tekstem zamieszczonym w „Mostach” nr 4/2009. Projektowanie, dóbr materiałów, produkcja oraz kontrola procesu produkcji prefabrykowanych pali żelbetowych opierają się na wytycznych zawartych w aktualnych normach i obowiązujących rozporządzeniach, np. (3).
PL
Omówiono oddziaływania środowiskowe na żelbetowe pale fundamentowe i zaproponowano przyporządkowanie klas ekspozycji w przykładowych sytuacjach użytkowania pali. Opisano mechanizmy destrukcji oraz przedstawiono wymagania normowe stawiane żelbetowym palom fundamentowym z uwagi na trwałość.
EN
Environmental impact on precast reinforced concrete foundation piles is discussed and exposure classes for given situations are proposed. Corrosive actions are described and Standard requirements for prefabricated piles due to its durability are presented.
PL
Doświadczenie z wielu budów, gdzie stopy pali były zagłębione w warstwę gruntu o wysokiej wytrzymałości, wskazuje, że wbicie pali na rzędną założoną w projekcie nie zawsze jest możliwe. Przedstawiono metodę analizy wbijalności pali prefabrykowanych na podstawie wyników sondowań statycznych CPT. Proponowane podejście pozwala zarówno na analizę wbijalności pali pojedynczych, jak i wpływu pali wbitych w grunt na możliwość zagłębienia kolejnego pala.
EN
Experience gathered on many sites shows that if the pile toe is embedded in hard soils, it is often impossible to drive them to the designed level. A method allowing driveability prediction of precast piles based on the results of CPT tests. The method allows prediction of a single pile driveability but also the influence of group of piles can be taken into account.
10
Content available remote Trwałość żelbetowych pali fundamentowych
PL
Wykorzystując program metody elementów skończonych ABAOUS ver. 6.5 do badania pali fundamentowych w gruncie, zweryfikowano modele materiałowe Mohra-Coulomba i Druckera-Pragera oraz modele zmodyfikowane, uwzględniające stowarzyszone prawo płynięcia. Wyniki obliczeń porównano z analitycznym rozwiązaniem normowym stosowanym w praktyce inżynierskiej.
EN
In order to use ABAQUS ver. 6.5 finite element code to analyze the response of the concrete piles in soil, constitutive models verification was carried out. Calculations considered Mohr-Coulomb and Drucker-Prager dilatant and nondilatant models for soil. The results of this computation were compared with analytical engineering solution.
12
Content available remote Pale typu CFA jako posadowienie pośrednie obiektów
14
Content available remote Assessment of side friction effect of axially loaded piles - sensitivity analysis
EN
This paper focuses on parametric studies of frictional piles which are made of steel and concrete. The steel piles have the H and pipe cross-section, while the concrete piles are square and circular types. The geometrical similarity of the analyzed piles is achieved by setting the width (or diameter) as constant for all the analyzed collection of piles. The variable length of the piles is determined by means of the integer-value multiplier and the diameter of the piles. The bearing capacity characteristics for four types of soils typical for Iowland of Florida region designated as S1, S2, S3 and S4 are described by means of the established functions of the Standard Penetration Test (SPT) N-values. They take into account the type of soil, the pile material, and their cross-section shapes. The frictional piles are such that are able to resist more than 70% of Davisson's axial capacity by means of mobilized skin frictional resistance. This is equivalent to the criterion that requires the frictional resistance be larger than 80% of pile's point capacity. The effect of side friction resistance, with respect to Davisson's bearing capacity, is described by means of F D factor which depends explicitly on the aspect rafio (R) and the SPT N-values. This fact allows for the assessment of sensitivity of F D with respect to N and R which are considered as the design variables.
PL
Przedstawiono wyniki badań parametrycznych pali stalowych i żelbetowych typu tarciowego, czyli z dominującym efektem oporu tarcia na pobocznicy pala. Analizowane pale stalowe mają przekrój H oraz rurowy, natomiast pale żelbetowe są kwadratowe i kołowe w przekroju poprzecznym. Unifikacja geometryczna badanych pali jest uzyskana poprzez ustalenie takiej samej średnicy / szerokości dla wszystkich pali. Zmienność długości pali wyznaczono jako iloczyn średnicy i skalarnego mnożnika. Charakterystyki jednostkowych nośności granicznych na pobocznicy i podstawie pali, zagłębionych w cztery rodzaje gruntów typowych dla obszarów nizinnych południowo - wschodniej Ameryki Północnej, są określone za pomocą wyników N testu standardowego SPT. Rezultaty SPT N zależne są od typu gruntu, materiału pala oraz kształtu przekroju poprzecznego. Pale z dominującym efektem oporu tarcia są zdefiniowane jako takie, które przenoszą ponad 70% całkowitej nośności osiowej typu Davissona poprzez mobilizacje oporu tarcia na pobocznicy pala. Definicja ta jest równoważna kryterium wymagającego udziału ponad 80 % oporu tarcia w odniesieniu do nośności podstawy pala. Wymaga się, aby wprowadzony współczynnik FD, który charakteryzyje udział nośności tarcia na pobocznicy pali, przekraczał wartość 70% dla pali typu tarciowego. W przedstawionych badaniach, współczynnik FD zależy od współczynnika długości R oraz SPT N. Zależność ta umożliwia oszacowanie wrażliwości pali tarciowych na zmiany SPT N oraz R, które przyjęto jako zmienne projektowe.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.