Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 248

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dokładność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
EN
American military satellite GPS system is an element of the global GNSS. It emits two codes: the precise and civil one. As late as in 2000, intentional interference that decreased precision of localization was introduced, allowing navigation accuracy of 20 m. GPS was made available to civil users, however, at their own responsibility. So, if we use GPS for our own goals, we must consider the errors that occur and their consequences. Nonetheless, commercial and operational needs determine the necessity of permanent access to satellite signal with appropriate consistency, accessibility, reliability and precision. Hence, natural and intentional errors are compensated for, using appropriate methods, based on a given activity.
PL
Amerykański, militarny system satelitarny GPS stanowi element globalnego GNSS. Emituje dwa kody: precyzyjny i cywilny. Dopiero w 2000 r. wyłączono celowe zakłócanie zmniejszające precyzję wyznaczania pozycji, pozwalające uzyskać dokładność nawigacji do 20 m. GPS został udostępniony użytkownikom cywilnym, ale na ich własną odpowiedzialność. Toteż o ile stosujemy GPS dla swoich potrzeb to musimy liczyć się z powstałymi błędami i wynikającymi z nich konsekwencjami. Jednak potrzeby komercyjne, operacyjne determinują konieczność permanentnego dostępu do sygnału satelitarnego, charakteryzującego się odpowiednią: ciągłością, dostępnością, wiarygodnością, dokładnością. W związku z tym naturalne i celowe błędy kompensuje się stosując odpowiednie metody, w zależności od prowadzonej działalności.
PL
W artykule zweryfikowano dokładność wykonania uzupełnienia ubytku części kości jarzmowej przy użyciu współrzędnościowego systemu pomiarowego oświetlającego obiekt światłem laserowym. W pierwszym etapie przedstawiono proces rekonstrukcji 3D geometrii kości jarzmowej przy użyciu oprogramowania 3D-Slicer 4.8.1. Kolejny etap procesu polegał na zamodelowaniu uzupełnienia ubytku części kości jarzmowej. Proces ten przeprowadzono w środowisku CATIA V5R26. W efekcie końcowym tego etapu uzyskano trójwymiarowy model reprezentujący uzupełnienie ubytku części kości jarzmowej. Następnie model wykonano metodą przyrostową FDM. Proces weryfikacji błędów wykonania geometrii modelu przeprowadzono przy użyciu ramienia pomiarowego MCA II z zamontowaną głowicą laserową MMDx100.
EN
The article presents analysis of the accuracy of a zygomatic bone defect manufactured using the additive FDM technology. The first stage of research presents the 3D reconstruction process of the zygomatic bone geometry using the 3D-Slicer 4.8.1 software. The second stage of the process presents a modeling process of a defect. This process was carried out in the CATIA V5R26 software. In the end of this stage was designed a three-dimensional model representing the restoration of the defect. Then the model was manufactured using the additive FDM technology. The verification process of a geometry accuracy of the model was carried out using the MCA II measuring arm with the MMDx100 laser head.
PL
Omówiono tematykę badań naukowych w zakresie geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych, monitoringu geodezyjnego, analiz dokładności i niezawodności sieci geodezyjnych, zastosowania nowoczesnych technik pomiarowych. Efektem tych prac jest rozwój technologiczny i wdrażanie do praktyki nowych bądź udoskonalonych rozwiązań pomiarowych i metod opracowania wyników pomiarów.
EN
The subject of scientific research presented in this article shows that research in the field of geodetic engineering measurements, geodetic monitoring, analysis of the accuracy and reliability of geodetic networks, using modern measurement techniques are carried out with great intensity, result in technological development and implementation of new or improved of the measurements solutions and methods of elaborating the measurement results.
PL
Przedstawiono algorytm oznaczania grubości warstw nawierzchni drogowych metodą georadarową, zapewniający uzyskanie możliwie największej dokładności przy minimalizacji liczby odwiertów koniecznych do wykonania. Zastosowanie algorytmu umożliwia zredukowanie błędów oznaczeń grubości bez wykonywania odwiertów z ±30 do ±10% rzeczywistej grubości, tj. do mieszczących się w zakresie tolerancji pomiarowej metody georadarowej.
EN
The article presents an algorithm for determining the thickness of road pavement layers using GPR method which allows to obtain the highest possible accuracy while minimizing the number of drillings required. Presented algorithm allows to reduce errors in road pavement layers thickness determination using the GPR method without drilling from ± 30% to ± 10% of the actual thickness, i.e. to the GPR method tolerance range.
EN
Article deals with the field of machinery, namely with the protecting of devices for mechanical driving systems. New construction of safety-overrunning clutch, operating on gearing principle, where safety and overrunning parts are mutually integrated, has been proposed and studied in the article. It has practical importance for building, based on modular principles, machines. As the result of the theoretic studies, the expressions to calculate the following specific clutch torques have been obtained: rating torque, torques of beginning and ending of operation. On the basis of the mentioned studies, the expressions to estimate the clutch main operation characteristics have been obtained - nominal torque exceeding coefficient, accuracy and sensitivity coefficients. These expressions are practically important for proposed clutch calculations. The analysis performed demonstrates that in order to increase the clutch load capacity, the grooves must be made with less inclination angles to clutch axis. Obtained results indicate the advisability of installing the clutch on low-speed shafts. It is shown that the clutch overload sensitivity could be increased by the reduction of the spring rigidity. The calculations performed also demonstrate that balls diameter reduction has a positive effect on the clutch operation parameters. Obtained expressions and numerical results are practically important for proposed clutch calculations. It is shown that in terms of the accuracy of operation, the studied coupling fully corresponds to the level of common and investigated designs of safety clutches.
EN
This article presents the results of studies concerning the designation of accuracy in aircraft navigation positioning by means of the SPP and the SBAS code methods. The examination of the aircraft positioning accuracy was made in the aspect of the use of tropospheric correction in observation equations of the SPP and the SBAS positioning methods. The accuracy of the coordinates of the aircraft in the SPP and the SBAS solutions was referenced to the DGPS reference solution. The investigations were conducted on raw observation data and GPS navigation data in an air test in Dęblin. Based on the conducted calculations, it was proved that the lack of use of tropospheric correction in the SPP method causes an error in an aircraft position up to 18.5 m, and in the SBAS method up to 23.2 m. In addition, the statistical measure of RMS accuracy in the absence of applying the tropospheric correction in the SPP method results in an accuracy decrease to 8.6 m, and in the SBAS method to 12.2 m, accordingly.
PL
W pierwszym etapie badań zamodelowano geometrię modelu w środowisku CATIA V5R26. Kolejny etap procesu polegał na wydruku modeli przy użyciu techniki FDM (zastosowano materiały ABS-M30 oraz PC-10) oraz MEM (zastosowano materiały PLA oraz PET). Następnie przeprowadzono proces pomiarowy wydrukowanych modeli z materiałów termoplastycznych przy użyciu tomograficznego systemu pomiarowego. W procesie rekonstrukcji geometrii modeli z obrazów 2D wdrożono procedurę składającą się z 4 etapów: cyfrowej filtracji i interpolacji danych, segmentacji metodą grupowania danych (clustering) i rekonstrukcji geometrii metodą aktywnego konturu (active contour). Proces weryfikacji poprawności i precyzji wykonania modeli przeprowadzono w oprogramowaniu Focus Inspection oraz GOM Inspect. Najmniejsze błędy odwzorowania kształtu geometrii uzyskano dla modelu wykonanego z materiału ABS-M30 (odchyłka średnia wyniosła -0,021 mm, a odchylenie standardowe 0,154 mm).
EN
In the first stage of the research, the model geometry was created in the CATIA V5R26 software. In the next stage, the 3D printed process of the models was performed using the FDM (ABS-M30 and PC-10 was used) and MEM technique (PLA and PET materials was used). Then, the measurement process of the printed models from thermoplastic materials was carried out with the use of a tomography system. In the process of reconstructing the geometry of models from 2D images, a procedure consisting of 4 stages was implemented: digital filtering and interpolation of data, segmentation by data clustering and reconstruction of geometry by the active contour method. The process of verifying the accuracy of models was carried out in the Focus Inspection and GOM Inspect software. The most accurate representation of the shape of the geometry was obtained for the model made of ABS-M30 (the mean deviation was -0.021 mm and standard deviation 0.154 mm).
PL
Jedną z najtańszych i najszybszych metod pozyskania informacji o położeniu punktów granicznych jest wykorzystanie geodezyjnych pomiarów kartometrycznych. Metoda ta bazuje przede wszystkim na istniejących mapach ewidencyjnych i katastralnych, które zostały uprzednio zeskanowane i wpasowane. Niniejszy artykuł przedstawia podstawowe zasady dotyczące skanowania map analogowych oraz transformacji rastrów tych map w kontekście obowiązujących przepisów prawa, jak również istniejących badań i publikacji. Podstawowym celem artykułu jest oszacowanie wartości błędu położenia punktów granicznych (atrybut BPP), których położenie wyznaczono na podstawie geodezyjnych pomiarów kartometrycznych, z uwzględnieniem m.in. błędu pomiaru punktu czy skali mapy.
EN
One of the cheapest and fastest methods of obtaining information on the boundary points position is the use of geodetic cartometric measurements. This method is based on existing cadastral maps that have been previously scanned and calibrated. This article presents the basic principles of scanning analog maps, transformation of these maps in the context of applicable law, as well as existing research and publications. The main purpose of the article is to estimate the boundary point position mean error (BPP attribute), location of which was determined on the basis of geodetic cartometric measurements, including point measurement error or map scale.
PL
W niniejszym artykule przedstawione zostały historyczne regulacje prawne oraz wykorzystywane technologie pomiarowe mające wpływ na dokładność wyznaczenia położenia punktów granicznych. Artykuł został podzielony na cztery części opisujące okresy regulowane różnymi przepisami prawnymi oraz wytycznymi technicznymi: okres zaborów, okres dwudziestolecia międzywojennego, okres od zakończenia drugiej wojny światowej do 1979 roku oraz okres od 1979 do 2011 roku. Dla każdego z okresów podjęto próbę określenia dokładności wyznaczenia położenia punktu granicznego w kontekście współczesnych wymagań katastru. Zaproponowano również wartość atrybutu BPP, jaką można przypisać punktom w zależności od daty wykonania pomiaru oraz zastosowanej metody pomiarowej.
EN
This article presents historical legal regulations and measurement technologies that affect the accuracy of determining the boundary point location. The article was divided into four parts. Each part describes the period of time, when various legal regulations were in force: the partitions period, the interwar period, the period since the end of World War II to 1979 and the period since 1979 to 2011. For each period an attempt was made to determine the boundary point location accuracy determining in the context of modern cadastre requirements. Also the BPP attribute value is proposed that can be assigned to points depending on the date of the measurement as well as the measurement method used.
PL
W niniejszym artykule przedstawione zostały historyczne regulacje prawne oraz wykorzystywane technologie pomiarowe mające wpływ na dokładność wyznaczenia położenia punktów granicznych. Artykuł został podzielony na cztery części opisujące okresy regulowane różnymi przepisami prawnymi oraz wytycznymi technicznymi: okres zaborów, okres dwudziestolecia międzywojennego, okres od zakończenia drugiej wojny światowej do 1979 roku oraz okres od 1979 do 2011 roku. Dla każdego z okresów podjęto próbę określenia dokładności wyznaczenia położenia punktu granicznego w kontekście współczesnych wymagań katastru. Zaproponowano również wartość atrybutu BPP, jaką można przypisać punktom w zależności od daty wykonania pomiaru oraz zastosowanej metody pomiarowej.
EN
This article presents historical legal regulations and measurement technologies that affect the accuracy of determining the boundary point location. The article was divided into four parts. Each part describes the period of time, when various legal regulations were in force: the partitions period, the interwar period, the period since the end of World War II to 1979 and the period since 1979 to 2011. For each period an attempt was made to determine the boundary point location accuracy determining in the context of modern cadastre requirements. Also the BPP attribute value is proposed that can be assigned to points depending on the date of the measurement as well as the measurement method used.
PL
Jakość danych przestrzennych ewidencji gruntów i budynków zależna jest od dwóch czynników: wiarygodności i dokładności. Wiarygodność danych przestrzennych w ewidencji budynków i gruntów można ocenić na podstawie atrybutu ZRD „Źródło danych o położeniu punktu”. Zagadnienie to zostało już szeroko omówione w [1] i [2]. Informacja o dokładności położenia punktów granicznych jest zawarta w atrybucie BPP „błąd średni położenia punktu granicznego względem osnowy geodezyjnej 1 klasy”. Artykuł prezentuje kwestie dokładności, począwszy od międzynarodowych norm ISO, poprzez Polskie Normy, do aktów prawnych bezpośrednio związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków na terenie Polski. W artykule przedstawiono trzy rodzaje dokładności ukazane w normie PN-EN ISO 19157:2014: dokładność położenia, dokładność czasowa i dokładność tematyczna. W kontekście bazy danych ewidencji gruntów i budynków na szczególną uwagę zasługuje dokładność położenia, odnosząca się do punktów granicznych. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wyznaczeniem błędu położenia punktu granicznego, wskazując czynniki mające wpływ na jego wartość oraz zmiany w definiowaniu atrybutu BPP na przestrzeni czasu. Przedstawiono również powiązanie atrybutu BPP z numerycznym opisem granic oraz polem powierzchni działki.
EN
Spatial data quality on land and buildings register depends on two factors: reliability and accuracy. The reliability of spatial data in the building and land register can be assessed on the basis of the ZRD attribute „data sources on the boundary point location”. This issue has already been extensively discussed in [1] and [2]. Information about the boundary points location accuracy is contained in the BPP attribute „mean error of the boundary point position relative to the first-order geodetic control”. The article presents issues of accuracy, starting from international ISO standards, through Polish Standards, to legal acts directly related to keeping land and buildings register in Poland. The article presents three types of accuracy indicated in the PN-EN ISO 19157:2014 standard: positional accuracy, time accuracy and thematic accuracy. In the context of the land and buildings register database, the boundary point positional accuracy deserves special attention. The article presents issues related to determining the boundary point position error, indicating factors affecting its value as well as changes in defining the BPP attribute over time. The relationship between the BPP attribute and the boundary numerical description and the plot area are also presented.
PL
W artykule przedstawiono nową technikę wznoszenia murów z wykorzystaniem kleju murarskiego poliuretanowego. Opisano zalety tej techniki wznoszenia murów na przykładzie realizowanych budynków mieszkalnych.
EN
The article presents a new technique of erecting walls using polyurethane masonry glue. The advantages of this wall construction technique are described on the example of implemented residential buildings.
EN
The application of lightweight Unmanned Aerial Vehicle (UAV) has been increasingly common in 3D topographic surveys. Especially in the complex terrains such as open-pit mines, where the elevation is rapidly undulating, the UAV based mapping is more efficient, economic and safe compared to the conventional methods. However, one of the most important factors in UAV mapping of complex terrain is the flight altitude which needs to be seriously considered because of the safety and accuracy of generated DEMs. This paper aims to evaluate the influence of flight height on accuracy of DEMs generated for open-pit mines. For this purpose, the selected study area is a quarry with complex terrain located in the Northern Vietnam. The investigation was conducted with five flight heights of 50 m, 100 m, 150 m, 200 m, and 250 m. To assess the accuracy of resulting DEMs, 10 ground control points and 385 checkpoints measured by both GNSS/RTK and total station methods were used. The accuracy of DEM was assessed by using root-mean-square error (RMSE) in X, Y, Z, XY, and XYZ components. The result showed that the DEM models generated at the flight heights of less than 150 m have high accuracy, RMSEs on the 10 GCPs increased from 1.8 cm to 6.2 cm for vertical (Z), and from 2.6 cm to 6.3 cm for horizontal (XY), whereas RMSE on 385 checkpoints increases gradually from 0.05 m to 0.15 m for vertical (Z) when the height flight increased from 50 m to 250 m.
PL
Zastosowanie lekkich bezzałogowych statków powietrznych (UAV) jest coraz bardziej powszechne w badaniach topograficznych 3D. Zwłaszcza w skomplikowanych terenach, takich jak kopalnie odkrywkowe, w których wzniesienie gwałtownie faluje, mapowanie oparte na UAV jest bardziej wydajne, ekonomiczne i bezpieczne w porównaniu z metodami konwencjonalnymi. Jednak jednym z najważniejszych czynników w mapowaniu UAV złożonego terenu jest wysokość lotu, którą należy poważnie rozważyć ze względu na bezpieczeństwo i dokładność generowanych DEM. Niniejszy artykuł ma na celu ocenę wpływu wysokości lotu na dokładność DEM generowanych dla kopalni odkrywkowych. W tym celu wybranym obszarem badawczym jest kamieniołom o złożonym terenie położony w północnym Wietnamie. Badanie przeprowadzono przy pięciu wysokościach lotu 50 m, 100 m, 150 m, 200 m i 250 m. Aby ocenić dokładność uzyskanych DEM, wykorzystano 10 naziemnych punktów kontrolnych i 385 punktów kontrolnych mierzonych zarówno metodami GNSS/RTK, jak i metodami stacji całkowitej. Dokładność DEM oceniono za pomocą błędu pierwiastkowego średniego kwadratu (RMSE) w komponentach X, Y, Z, XY i XYZ. Wynik pokazał, że modele DEM generowane na wysokościach lotu poniżej 150 m mają wysoką dokładność, RMSE na 10 GCP wzrosły z 1,8 cm do 6,2 cm dla pionu (Z) i od 2,6 cm do 6,3 cm dla poziomu (XY), podczas gdy RMSE na 385 punktach kontrolnych wzrasta stopniowo z 0,05 m do 0,15 m dla pionu (Z), gdy lot na wysokości wzrósł z 50 m do 250 m.
EN
Water is the main source of daily life for everyone and everywhere in the world. Sufficient water distribution depends on the place and design of water tank in certain areas. Water storage tanks are relatively flexible structures and they can tolerate greater settlements than other engineering structures. Deformation of tanks may cause severe damages to tank or even loss of life and injury to people, so monitoring the structural deformation and dynamic response of water tank and its supporting system to the large variety of external loadings has a great importance for maintaining tank safety and economical design of manmade structures. This paper presents an accurate geodetic observations technique to investigate the inclination of an elevated circular water tank and the deformation of its supporting structural system (supporting columns and circular horizontal beams) using reflector-less total station. The studied water tank was designed to deliver water to around 55000 person and has a storage capacity about 750 m3. Due to the studied water tank age, a non-uniform settlement of tank foundation and movement of pumps and electric machines under tank’s body will cause stress and strain for tanks membrane and settlement of sediments. So the studied water tank can tend to experience movement vertically, horizontally or both. Three epochs of observations were done (July 2014, September 2014 and December 2014). The results of the practical measurements, calculations and analysis of the interesting deformation of the studied elevated tanks and its supporting system using least squares theory and computer programs are presented. As a results of monitoring the water storage tank, circular reinforced concrete beams and columns at three monitoring epochs. The body of water storage tank has an inclination to the east direction and the value of inclination is increased with the time.
EN
This paper presents research results on the determination of meteorological parameters utilising the GPS satellite technique. The meteorological parameters were designated using Standard Atmosphere (SA) and UNB3m empirical models. The research experiment was realised during a flight test at the Dęblin military aerodrome. In the flight test, the Cessna 172 plane was used. The values of meteorological parameters (for example, temperature, pressure and relative humidity) from the troposphere empirical models were presented and compared in the paper. In addition, the values of the meteorological parameters were estimated at flight attitude. The range of the flight attitude was between 150 and 700 m. The precision position of the aircraft in vertical frame was determinated using the RTK-OTF differential technique. The mean difference of temperature between the SA and UNB3m models is equal to -5.7°C with the RMS bias approximately 0.2°C. The mean difference of pressure between the SA and UNB3m models equals -1.0 hPa with the RMS bias of approximately 0.3 hPa. The mean difference of relative humidity between the SA and UNB3m models equals 25.5%, with the RMS bias approximately 0.6%. On paper, the values of meteorological data from the SA and UNB3m models were compared with true results interpolated from SYNOP message. In research, the three SYNOP stations, that is, Kozienice, Deblin/Irena and Lublin Radawiec were used for interpolation of the real meteorological data. The difference between empirical and interpolated meteorological data were presented in this paper. The accuracy of the designation of temperature is better in the SA model rather than the UNB3m model. The accuracy of the designation of pressure was relatively low in both models, SA and UNB3m. On the other hand, the accuracy of the designation of relative humidity was better in the UNB3m model than the SA model.
EN
This paper presents the course of work related to the modification of an industrial robot. The functionality of the industrial robot has been extended by including an adapted tool in its kinematic chain instead of the original tool. The article shows the way of modernizing the robot, the method used to test and calibrate the robot. The diagram of the robot's operation during tests is shown and the test results are discussed.
PL
W artykule przedstawiono przebieg prac związanych z modyfikacją robota przemysłowego. Funkcjonalność robota przemysłowego została rozszerzona przez zastosowanie zaadaptowanego narzędzia w jego łańcuchu kinematycznym zamiast oryginalnego narzędzia. W pracy przedstawiono sposób modernizacji robota, zastosowaną metodę testowania i kalibracji robota. Pokazano schemat działania robota podczas testów i omówiono wyniki testów.
18
Content available remote High speed imaging method for rotational speed calibration
EN
The paper introduces a method of rotational speed measurement calibration based on the image acquired by a high speed camera. Presented method proves to be superior to the commonly used strobe light method in both the accuracy and immunity to aliasing. Detailed calculations of the uncertainty of the method are going to be presented followed by the description and results of the experiment conducted in order to prove the high speed imaging calibration method accuracy. The method could be used for applications where very high precision of rotational speed measurement is critical. The development of the presented method has been performed in the Institute of Aviation in Warsaw in order to fulfill the very stringent requirements of the turbo-fan engines certification tests.
PL
Artykuł ten opisuje metodę kalibracji prędkości obrotowej bazującą na obrazie z kamery szybkoklatkowej. Zaprezentowana metoda udowadnia swoją wyższość nad powszechnie stosowaną metodą stroboskopową, zarówno pod względem dokładności, jak i odporności na zjawisko aliasingu. W artykule opisano dokładne wyliczenia niepewności pomiaru oraz pokazano wyniki testu przeprowadzonego w celu wykazania dokładności kalibracji prędkości obrotowej. Opisana metoda znajduje zastosowanie w systemach, w których precyzja pomiaru prędkości obrotowej jest krytyczna. Rozwój prezentowanej metody został przeprowadzony w Instytucie Lotnictwa na potrzeby testów certyfikacyjnych silników turbowentylatorowych.
PL
Celem artykułu jest spojrzenie na możliwość dokładnego określania sprawności energetycznej układów napędowych. Porównano wyniki eksperymentalnie określonych sprawności i symulacyjnie określonych sprawności dwóch układów hydrostatycznych ze sterowaniem dławieniowym, które zasilane są pompą o stałej wydajności. Stanowisko badawcze zostało bardzo starannie zaprojektowane, wykonane i zautomatyzowane. Zastosowane przyrządy pomiarowe cechowała wysoka dokładność pomiarów. Poruszono także tematykę związaną z określaniem strat energetycznych i sprawności energetycznej silnika lub układu napędowego, które powinny być określane jako zależne od wielkości fizycznych niezależnych od tych strat. Przeanalizowano wykres Paszoty wzrostu mocy w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu mocy, zastępujący wykres Sankeya spadku mocy zgodnego z kierunkiem przepływu mocy w silniku lub w układzie napędowym. Wykres Paszoty otwiera nową perspektywę badań mocy strat energetycznych i sprawności energetycznej silników i układów napędowych.
EN
The aim of the article is to look at the possibility of accurately determining the energy efficiency of drive systems. The results of experimentally determined efficiencies and simulationally determined efficiencies of two hydrostatic systems with throttling control, which are fed with a constant capacity pump, were compared. The research stand was very precise designed, made and automated. The applied measuring instruments were characterized by high accuracy of measurements. The issues related to the determination of energy losses and energy efficiency of the hydraulic motor or drive system, which should be determined as dependent on the physical quantities independent of these losses, were also discussed. A Paszota diagram of the power increase in the direction opposite to the direction of the power flow, replacing the Sankey diagram of the power decrease in the direction of the power flow in the hydraulic motor or in the drive system was analyzed. Paszota diagram opens a new perspective on the research of the power of energy losses and energy efficiency of hydraulic motors and drive systems.
20
Content available remote The positioning of the aircraft using GPS/GLONASS data
EN
The article presents the results of aircraft positioning using GPS/GLONASS data in air navigation. In the work, the flight trajectory of the Cessna 172 aircraft was determined on the basis of GPS, GLONASS and GPS/GLONASS data. The coordinates of the Cessna 172 were determined using the least squares method in a stochastic processing compliant with the ICAO recommendations. In the air test, the Cessna 172 made a test flight over EPDE military airfield in Dęblin. The GPS, GLONASS and GPS/GLONASS measurement data from the Topcon HiperPro on-board aircraft installed on the Cessna 172 aircraft were used in the research experiment. The coordinates of the Cessna 172 in the geocentric XYZ and ellipsoidal BLh were compared with the precise flight reference trajectory determined from the differential technique RTK-OTF.
PL
W artykule dokonano przedstawienia rezultatów pozycjonowania statku powietrznego z użyciem danych GPS/GLONASS w nawigacji lotniczej. W pracy dokonano wyznaczenia trajektorii lotu statku powietrznego Cessna 172 na podstawie danych GPS, GLONASS oraz GPS/GLONASS. Współrzędne statku powietrznego Cessna 172 zostały określone z użyciem metody najmniejszych kwadratów w procesie stochastycznym zgodnym z zaleceniami ICAO. W teście lotniczym statek powietrzny Cessna 172 dokonał próbnego oblotu lotniska wojskowego EPDE w Dęblinie. W eksperymencie badawczym wykorzystano dane pomiarowe GPS, GLONASS oraz GPS/GLONASS z pokładowego odbiornika Topcon HiperPro zainstalowanego na statku powietrznym Cessna 172. Wyznaczone współrzędne statku powietrznego Cessna 172 w układzie geocentrycznym XYZ oraz elipsoidalnym BLh, zostały porównane z precyzyjną trajektorią odniesienia lotu wyznaczoną z techniki różnicowej RTK-OTF.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.