Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strop drewniany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Głównym powodem podjęcia tematu napraw i wzmocnień stropów drewnianych było napotkanie problemu znacznego ugięcia konstrukcji w budynku zabytkowym z 1887 roku. Strop ten wykazuje znaczne ugięcie, co stwierdzono podczas wizji lokalnej i wykonania odkrywek stropu. Dla przedstawienia stanu obecnego stropu w opracowaniu zamieszczono zdjęcia wykonane podczas wizji lokalnej. Ważnym aspektem opracowania są zagadnienia związane z tematyką zabytków, które dodatkowo generują warunki, do których należy się dostosować podczas prac remontowych. W celu przystosowania nośności ustroju do zadanych obciążeń zaprojektowano cztery warianty rozwiązania wzmocnienia konstrukcji.
EN
The main reason for taking up the topic of repairs and reinforcements of wood ceilings was the encountered problem of significant deflection of construction in a historic building from 1887. This ceiling shows a significant deflection, which was found during the on-site inspection and uncovering of the ceiling. In order to present the current state of the ceiling, photos taken during the on-site inspection have been included in the paper. An important aspect of the study is constituted by issues related to the subject of monuments which additionally generate conditions that need to be addressed during renovation works. In order to adapt the load-bearing capacity of the structure to the given loads, the four variants of construction reinforcement solution were created.
3
Content available remote Izolacyjność akustyczna stropów
PL
W artykule podano parametry akustyczne przykładowych stropów masywnych i drewnianych na podstawie badań przeprowadzonych w ITB oraz sposoby poprawy tych parametrów za pomocą odpowiednich ustrojów akustycznych. Wyszczególniono akustyczne wskaźniki opisujące stropy i podłogi pod kątem izolacyjności od dźwięków uderzeniowych, zestawiając je z wymaganiami normy PN-B-02151-3:2015.
EN
The article is given the acoustic parameters of the massive and lightweight wooden floors based on a research carried out in ITB. It also indicates ways to improve these parameters by application of an appropriate acoustic systems. The acoustic indexes describing floors in terms of impact sounds insulation were listed and confronted with the requirements of PN-B-02151-3:2015 standard.
4
Content available remote Renowacja drewnianych stropów z wykorzystaniem zespolonych płyt stropowych
PL
W artykule przedstawiono propozycję sposobu renowacji drewnianych stropów w budynku z początku XX wieku z wykorzystaniem zespolonych płyt stropowych stalowo-betonowych Cofrastra 40. Przy opracowaniu optymalnego sposobu renowacji stropu drewnianego kierowano się możliwością zachowania jego walorów architektonicznych i estetycznych oraz możliwością zmiany przewidywanego sposobu użytkowania obiektu. W artykule sprawdzono warunki nośności i użytkowalności wzmocnionych belek.
EN
The paper suggests a method of renovating timber floors in a building that originated in the beginning of the 20th century using Cofrastra 40 composite slabs of steel concrete. The elaboration of the optimal method of renovating the timber floor focused on a possibility of maintaining the architectonic and esthetic values of the existing floor as well as on a possibility of changing the expected use of the building. The analysis presented in the paper checks the load bearing capacity and usability conditions for the strengthened beams.
PL
W artykule przeprowadzono analizę uszkodzeń oraz zaprezentowano koncepcję wzmocnienia stropu drewnianego w budynku użyteczności publicznej. Wstępne oględziny wykazały niepokojące ugięcia belek stropowych. Po demontażu podłogi na stropie przeprowadzono szczegółowe badania geodezyjne i wykonano inwentaryzację budowlaną w niezbędnym zakresie. Otrzymane dane posłużyły do wykonania obliczeń statycznych i sprawdzenia wytrzymałości elementów konstrukcyjnych. Stan techniczny stropu nie pozwalał na dalszą eksploatację obiektu. Podano propozycje wzmocnienia stropu. Podstawowa trudność przy opracowaniu koncepcji wzmocnienia polegała na konieczności zapewnienia ciągłości użytkowania pomieszczenia archiwum, znajdującego się w obiekcie.
EN
The article presents the analysis of damages and concept of reinforcing of the wood ceiling at the public utility building. The initial inspection reveals alarming, excessive beams deflections. After the existing floor coating was removed, the detailed geological research and other necessary condition survey was conducted. The received data was used to perform static calculations and to test the strength of the structural elements. Due to its poor technical condition, further exploitation of the ceiling is forbidden. The solution how to strengthen the ceiling was presented. The basic difficulty in developing the concept of reinforcement was the need to ensure the continuity of use of the room below.
6
Content available remote Naprawy i wzmocnienia stropów w starym budownictwie
PL
W referacie przedstawiono typowe rodzaje konstrukcji stropowych stosowanych w budynkach z XIX w. i z początku XX w. Podano główne przyczyny uszkodzeń stropów drewnianych i masywnych. Opisano sposoby napraw i wzmocnień. Zwrócono uwagę na zagrożenia związane z przeprowadzaniem takich prac.
EN
Characteristic types of floor slab structures in 19th to Elary 20th century buildings are presented in the paper. The main causes of damage to wooden and solid floor slabs and repair/reinforcement methods are described. The risks associated with carrying out such work are emphasized.
EN
Timber floors in existing buildings often require the adoption of stiffening techniques to improve their behaviour under horizontal actions. Modelling of such structural elements taking into account the influence of type, number and deformation capacity of the connections between beams and boards is quite complex and still under development. Starting from laboratory experimental results carried out on assemblages (sliding tests on timber-toboard connections) the paper focuses on the calibration of inelastic FE models aimed at reproducing the mechanical behaviour of floor specimens subjected to in-plane monotonic tests. Single and double boards connected with the bearing beams of the floor with nails and/or screws were examined on subassemblies. As regards floors, the effect of wood, punched steel strips or composite (CFRP or SRP) diagonals as stiffening techniques were studied. A simple parametric study including the variation of stiffness of a theoretical diagonal was performed. Results constitute a preliminary set of data that may be used for design of possible improvement techniques to be applied on existing timber floors.
PL
Stropy drewniane w istniejących budynkach często wymagają zastosowania rozwiązań usztywniających, aby poprawić ich pracę w warunkach naprężeń poziomych. Opracowywanie modeli takich elementów konstrukcyjnych, z uwzględnieniem oddziaływania rodzaju, liczby i odkształcalności połączeń pomiędzy belkami a deskami, stanowi złożone zadanie i jest rozwijającym się obszarem badawczym. Prezentując wyniki testów laboratoryjnych, przeprowadzonych na przygotowanych modelach fragmentów stropów drewnianych (testy ślizgowe dla połączeń belka-deska), artykuł koncentruje się na kalibracji nieelastycznych modeli elementów skończonych, mających na celu odtworzenie pracy mechanicznej stropów poddanych monotonicznym próbom obciążenia w płaszczyźnie. Badane próbki były zbudowane z belek nośnych, do których deski były przymocowane po jednej lub po obydwu stronach za pomocą gwoździ i/lub wkrętów. Badano wpływ zastosowania na stropach przekątnych elementów usztywniających wykonanych z drewna, perforowanych pasów stalowych lub materiałów kompozytowych (CFRP lub SRP). Przeprowadzono proste badanie dotyczące parametrów z uwzględnieniem zmiennej sztywności teoretycznych przekątnych. Jego wyniki stanowią zbiór wstępnych danych, które mogą zostać wykorzystane w projektowaniu ewentualnych rozwiązań wzmacniających do zastosowania na istniejących stropach drewnianych.
8
Content available remote Przykładowe rozwiązanie wzmocnienia konstrukcji drewnianego stropu belkowego
PL
W artykule omówiono przykładowe rozwiązanie wzmocnienia istniejących drewnianych belek stropowych za pomocą nakładek z ceowników stalowych. Omówiono możliwe sposoby wzmacniania belek drewnianych. Przedstawiono kryteria, na podstawie których dokonano wyboru przyjętego sposobu wzmocnienia. Zaprezentowano prognozę zmiany nośności z upływem czasu wzmocnionej belki na skutek mogącej wystąpić korozji biologicznej elementu drewnianego.
EN
The article discusses an example of the existing wooden beams reinforcement with steel c-section couples. It also discusses possible ways to strengthen the wood beams. Example solution shows the main criteria for the choice of the reinforcing method. Also the expectation of the changes in strength of such reinforced beam due to possible biological corrosion of wood has been presented.
PL
W artykule przedstawiono najczęstsze przyczyny źle wykonanych izolacji akustycznych masywnych stropów (np. płyt żelbetowych) i lekkich stopów drewnianych w budynkach wielo-rodzinnych. Zamieszczono wyniki i analizę pomiarów akustycznych wybranych budynków mieszkalnych. Podano aktualne wymagania normowe, a także pro¬pozycje poprawnych rozwiązań.
EN
The article presents the most common causes of inadequate soundproofing of massive floor slabs (e.g. reinforced concrete slabs) and light wooden floor slabs in multi-family buildings. It shows the results and analysis of acoustic measurements in selected residential buildings. Current standard requirements and proposals for appropriate solutions are given.
PL
Podano wyniki badań szkieletowych drewnianych elementów stropowych. Przedstawiono propozycję modelu numerycznego opisującego zachowanie analizowanych elementów. Omówiono analizy porównawcze wartości naprężeń i przemieszczeń według badań eksperymentalnych i analiz numerycznych.
EN
The paper include results of experimental tests conducted on light wood framed floor elements. The propose of numerical model describing the behavior of the analyzed floor elements is presented in article. There are presented the comparative analysis of stresses and displacements values derived from experimental tests and numerical analysis.
PL
W artykule omówiono badania stropów drewnianych Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Głównego Dworca kolejowego we Wrocławiu. Podano zakres przeprowadzonych badań. Opisano sposób wykonania oraz podano wyniki przeprowadzonych badań. Przedstawiono między innymi badania materiałowe, badania wilgotnościowe, badania rezystograficzne, badania dynamiczne konstrukcji, badania termograficzne. Określono przyczyny powstawania uszkodzeń cennych stropów i polichromii. Zaproponowano koncepcję konserwacji i wzmocnienia istniejących stropów.
EN
In the article the investigations of the wooden ceilings of the assembly hall Leopoldina at Wroclaw University and the Main Railway Station have been discuss. The scope of conducted investigations has been presented. The way of the realization has been described and the results of conducted investigations have been presented. The following investigations have been presented, amongst other: material, mois- ture, resistographic, thermographic and dynamic investigation of structures. The causes of occurring damages of wooden ceilings and valuable polychromy have been found. A conception of conservation and strengthening of the existing ceilings has been proposed.
16
Content available remote Rodzaje stropów stosowanych w budownictwie
PL
W pracy przedstawiono próbę pokazania etapów przygotowań prac rewitalizacyjnych na przykładzie zabytkowej kamienicy w zwartej zabudowie śródmiejskiej z przełomu XIX i XX wieku zlokalizowanej w Łodzi
EN
The paper presents the phases of preparation of revitalization works for monument house building in the turn of nineteen the century. There are situated in central zone in Lodz.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.