Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 941

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gaz ziemny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
1
PL
Scharakteryzowano polski system przesyłowy gazu ziemnego, w tym jego najważniejsze komponenty i gatunki stali, z których wykonane zostały gazociągi i armatura. Omówiono wpływ domieszek wodoru w ilości do 20% na fizyczno-chemiczne właściwości przesyłanego gazu i parametry energetyczne oraz na materiały, z których zbudowany jest system przesyłowy. Podsumowano również prowadzony dialog techniczny z dostawcami infrastruktury gazowej w kontekście możliwości kontaktu domieszek wodoru z elementami sieci przesyłowej. Ponadto przeanalizowano kształtowanie się nakładów inwestycyjnych związanych z budową gazociągów przeznaczonych do przesyłu wodoru. Przedstawiono także informacje na temat prowadzonych badań dotyczących dystrybucji wodoru.
EN
The specifications of the Polish natural gas transmission system was given, including its components, steel grades and fittings. The impact of H2 blends up to 20% on the phys. chem. properties of the transmitted gas, its energy values, and on the materials of the transmission system was discussed. Technical dialog with producers of gas infrastructure elements were carried out in the context of the possibility of safe transmission of H2 blends through the existing natural gas pipelines. Information was provided on the construction costs of dedicated H2 pipelines. An outline of the research conducted in Poland on the possibilities of H2 distribution was presented.
PL
W artykule omówiono zagadnienie spalania gazu ziemnego (będącego mieszaniną gazów) przy użyciu flary w przypadku dużej zawartości w nim składników niepalnych, takich jak azot, hel, dwutlenek węgla itp. Spalanie takich mieszanin we flarze wymaga na ogół wzbogacenia składu mieszaniny przez doprowadzenie do strumienia gazów kierowanych do spalenia dodatkowego strumienia gazów palnych, tak aby skład mieszaniny mieścił się powyżej dolnej granicy palności/wybuchowości. W Polsce do gazów wymagających takiego wzbogacania należy m.in. gaz ze złoża Cychry oraz Sulęcin, w którym zawartość składników niepalnych (azotu) wynosi powyżej 90%, a udział składników palnych jest niski. Zapewnienie całkowitego spalania mieszaniny gazów jest szczególnie istotne w przypadku obecności w niej siarkowodoru, który jest gazem trującym i który należy bezwzględnie zutylizować. Wzbogacenie mieszaniny gazów odbywa się przez wprowadzenie do strumienia gazów kierowanych do flary dodatkowych ilości gazu, na ogół propanu-butanu lub innych gazów palnych. W artykule przedstawiono typową konstrukcję urządzenia do spalania mieszanin gazów stosowanego w przemyśle petrochemicznym i naftowym oraz omówiono przeznaczenie typowych części składowych instalacji. Podano zależność empiryczną pozwalającą na ustalenie palności mieszaniny gazów o podanym składzie zawierającej gazy palne i niepalne. Przedstawiono również algorytm obliczeniowy pozwalający na podanie natężenia przepływu gazu propan-butan, który należy doprowadzić do strumienia gazów, aby mieszanina mogła być efektywnie spalona we flarze. Zaprezentowano wyniki obliczeń dla gazów z dużą zawartością azotu, pochodzących z czterech polskich złóż. Przedstawiony sposób ustalania palności mieszanin gazów lub jej braku oraz natężenia przepływu gazów propan-butan wymaganego do całkowitego spalania tej mieszaniny oparty jest na zależnościach empirycznych i może być pomocny przy planowaniu wspomaganego spalania gazu ziemnego (nienadającego się do zagospodarowania) przy użyciu flary w celu jego utylizacji.
EN
The paper discusses the problems related to the burning of gas mixtures containing flammable and non-flammable gases using a flare. Before being burned, such a gas mixture must be “enriched” with other flammable gases before it can be directed to the flare. In the case of some Polish gas reservoirs such as Cychry or Sulęcin, the composition of the gas mixture doesn’t make it possible to burn it using the flare because the content of inflammable components is too high and the gas mixture is inflammable. The gas from the reservoirs mentioned above contains above 90 percent of nitrogen and small percentages of flammable components. Sometimes, besides nitrogen, the gas mixture contains other inflammable gases like carbon dioxide, helium, and oxygen. Usually, the propane/butane is used for that purpose. The possibility of burning the gas mixture using the flare is particularly important if the toxic gases are present in the mixture – hydrogen sulfide in particular. The propane/butane gases are added to the stream of gas mixture meant for burning using a special appliance. The typical arrangement of a gas-burning installation (i.e. the flare) is shown and the destination of its components is discussed. The empirical formula is provided which allows us to recognize if the gas mixture is flammable or not. The composition of the gas mixture must be known to calculate the propane/butane flow rate, including percentages of flammable and inflammable components. The algorithm constructed for calculating the propane/butane flow rate is presented, which must be maintained to assure the flammability of the gas mixture destined for burning using the flare. The results of the calculations for four gas mixtures from the Polish gas reservoirs are provided. The presented method of determining the flammability of gas mixtures (or its inability to be burned) and the flow rate of the propane/butane mixture required for complete combustion is based on empirical relationships, which are provided in the paper and may be helpful in planning the assisted combustion of low methane gases (not suitable for further use) using a flare.
PL
Gaz ziemny jest podstawowym paliwem energetycznym w gospodarce światowej. Zgodnie z informacją opublikowaną przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w dokumencie Prezentacja Spółki – zużycie gazu w 2018 roku wyniosło 19,7 mld m3 . W związku z tym, że stopień czerpania krajowych złóż gazu ziemnego jest coraz większy, zapotrzebowanie na gaz ziemny będzie zaspokajane przez rosnący import. Bilansowanie krajowego zapotrzebowania na gaz będzie wymagało precyzyjnej znajomości wielkości krajowej produkcji gazu ziemnego. Z drugiej strony Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy co roku publikuje Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce. Zgodnie z publikacją dotyczącą stanu zasobów na dzień 31.12.2018 r. w Polsce udokumentowano 298 złóż gazu ziemnego, na Bałtyku – 5, w Karpatach – 35, na przedgórzu Karpat (dalej: Przedgórze) – 105 oraz na Niżu Polskim (dalej: Niż) – 153. Bilans przedstawiony przez PIG – BIP za rok 2018 wykazał stan wydobywalnych zasobów gazu ziemnego w wielkości 139,93 mld m3 (łącznie zasoby bilansowe i pozabilansowe). Wielkość zasobów przemysłowych złóż gazu ziemnego na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 66,64 mld m3 . Należy podkreślić, że wszystkie dane w Bilansie zasobów złóż i kopalin w Polsce podawane są w normalnych metrach sześciennych. W związku z tym dane publikowane przez PIG – BIP nie uwzględniają rzeczywistej kaloryczności gazu ziemnego wydobywanego z różnych złóż. Począwszy od roku 2014 w Polsce podstawową jednostką rozliczeniową jest jednostka energii (kWh). Wprowadzenie rozliczenia w jednostkach energii spowodowało, że wartość 1 m3 gazu zaazotowanego wydobywanego ze złóż znajdujących się na Niżu jest niższa od wartości gazu wydobywanego ze złóż Przedgórza i Karpat. Średnia kaloryczność gazu wydobywanego ze złóż Niżu wynosi około 8,0 kWh/m3 , natomiast ze złóż Przedgórza – 11,2 kWh/m3 . Głównym celem niniejszej pracy było wykonanie prognozy wydobycia gazu ze złóż krajowych na podstawie publikowanego przez PIG – BIP Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce. Prognozę wydobycia gazu z krajowych złóż przygotowano dla lat 2020–2030, dla każdego rejonu gazonośnego oddzielnie. W celu dostosowania wielkości raportowanych do obowiązujących jednostek energii prognoza wydobycia gazu wykonana dla złóż obszaru Niżu została przeliczona na wydobycie gazu wysokometanowego.
EN
Natural gas is the basic fossil fuel in the global economy. According to the information published by Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA in the document Company Presentation, gas consumption in 2018 amounted to 19.7 billion m3 . Due to the fact that the domestic reserves of natural gas are increasingly depleted, the demand for natural gas will be satisfied by growing imports. Balancing gas demand will require precise knowledge of the volume of domestic natural gas production. On the other hand, every year the Polish Geological Institute – National Research Institute (PIG – BIP) publishes Balance of mine resources in Poland. According to the publication on the state of resources as of December 31, 2018, 298 natural gas fields have been documented in Poland, 5 in the Baltic Sea region, 35 in Carpathians, 105 in Carpathian Foreland and 153 in Polish Lowland. The balance presented by PIG – BIP for 2018 showed the state of natural gas contingent resources in the amount of 139.93 billion m3 (total balance resources). The volume of industrial reserves of natural gas deposits as at December 31, 2018 was 66.64 billion m3 . It should be emphasized that all data published in the Balance of mine resources in Poland are given in normal cubic meters. Therefore, the data published by PIG – BIP do not take into account the actual calorific value of natural gas produced from various fields. Starting from 2014, the basic accounting unit in Poland is the energy unit (kWh). Due to the introduction of the settlement in energy units, the value of 1 m3 of nitrogen-rich gas produced from the fields located in the Lowland region is lower than the value of gas produced from the Carpathian Foreland fields and the Carpathians. The average calorific value of gas produced from the Lowland fields is about 8.0 kWh/m3 , while the average calorific value of gas produced from the rest of the Foreland is about 11.2 kWh/m3 . The main goal of this article was to make a forecast of gas production from domestic deposits based on the Balance of mine resources in Poland published by the Polish Geological Institute –National Research Institute. The forecast of gas extraction from domestic deposits was made for the years 2020–2030. The production forecast was prepared for each gas-bearing region separately. In order to adjust the reported volumes to the applicable energy units, the gas production forecast for the Lowland fields was converted into high-methane gas production.
4
Content available remote Krytyczne podejście inżynierskie w budowie rurociągów magistralnych
PL
W artykule opisano przykład zastosowania krytycznego podejścia inżynierskiego (ECA) w ocenie kryteriów jakościowych dla przykładowego rurociągu przesyłowego na gaz ziemny. Porównano wymiary niezgodności krytycznych wyliczonych wg procedur ECA z wymaganiami wg normy PN-ISO 5817. Łagodniejsze wymagania wynikające z ECA umożliwiają znaczne zmniejszenie zakresu prac naprawczych w budowie rurociągów, co wiąże się z obniżeniem kosztów.
EN
The article describes an example use case of the engineering critical assessment (ECA) in assessing the quality criteria for a natural gas transmission pipeline. The critical defect dimensions calculated according to the ECA procedures have been compared to the requirements of PN-ISO 5817. More flexible requirements as described in the ECA make it possible to significantly minimize the scope of repair works in the pipeline construction, therefore reducing costs.
PL
W pracy przeanalizowano wpływ stosowanej metody uśredniania arytmetycznego wartości ciepła spalania na błędy w przeliczaniu zużycia paliwa gazowego do celów grzewczych w gospodarstwach domowych. W analizie wykorzystano metodę stopniodni, uwzględniając rzeczywiste wartości współczynnika konwersji paliwa gazowego dla kilku Obszarów Rozliczeniowych Ciepła Spalania. Wyznaczono względne błędy rozliczenia zużycia paliwa gazowego dla rocznego okresu rozliczeniowego, w porównaniu do przeliczania na podstawie średniej ważonej. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że błąd względny stosowanej metody, z wykorzystaniem średniej arytmetycznej wartości ciepła spalania w okresie rozliczeniowym, jest na bardzo niskim poziomie, co sprawia że metoda ta jest właściwa do stosowania w określaniu zużycia gazu ziemnego w gospodarstwach domowych.
EN
Influence of arithmetic averaging method of heat of combustion on errors in gas consumption for households were analyzed in the paper. The analysis uses day degrees method, taking into account real values of the gas conversion factor for several localities. Relative errors of gas consumption compared to the conversion based on the weighted average were determined for annual period. On basis of the analysis carried out, it was found that the relative error of the applied method using the arithmetic mean of heat of combustion is a very low, which makes this method appropriate for use in determining the consumption of natural gas in households.
PL
Jednym z elementów bezpieczeństwa energetycznego jest budowa na terenie kraju odpowiedniej liczby dobrze wyposażonych oraz nowoczesnych baz paliwowych. Muszą one zasilić - w razie kryzysu, klęski żywiołowej czy też konfliktu zbrojnego - przede wszystkim obiekty strategiczne.
7
Content available remote Termodynamika układów węglowodorowych w nanoporowych strukturach złożowych
PL
Gaz ziemny z łupków ze złóż niskoprzepuszczalnych piaskowcowych (typu ‘tight’) i łupkowych (typu ‘shale’) jest jednym z najważniejszych paliw kopalnych uznanych jako paliwo ‘przejściowe’ w okresie transformacji energetycznej. Niniejszy artykuł opisuje złożone zjawiska związane z wpływem rozmiarów kanałów porowych, adsorpcji i kapilarnej kondensacji w strukturach nanoporowych. Zjawiska towarzyszące układom nanoporowym powodują też zmianę położenia punktu krytycznego, co wpływa zasadniczo na przesunięcie równowagi fazowej. Omówiono zmodyfikowany dwufazowy model równowagowy dwufazowy w obszarze mikro i nanoporów. Pokazano przykłady zmiany krzywych nasycenia dla wybranego składu układu gazowo-kondensatowego.
EN
Unconventional natural gas from low-permeable sandstone (tight) and shale reservoirs is one of the most important fossil fuels recognized as ‘transient’ fuels during the energy transformation. This paper describes complex phenomena related to confining conditions adsorption and capillary condensation in nanopore structures. The phenomena associated with nanopore systems also cause a critical point to shift, which essentially move the phase equilibria. Paper discusses a modified two-phase equilibrium model in micro and nanopore systems. Examples of changes in phase envelope curves are presented in the selected composition of gas-condensate systems.
PL
Badania laboratoryjne, testy pilotowe oraz wdrożenia separacji membranowej siarkowodoru z gazu ziemnego prowadzone są na świecie na coraz to większą skalę. Prace te zintensyfikowały się od momentu wykazania ekonomicznej opłacalności zastosowania tej metody jako pierwszego etapu (przed instalacją aminową) w procesie hybrydowego usuwania strumienia gazów kwaśnych z gazu ziemnego [Bhide, 1998]. Z obu etapów uzyskiwane strumienie z wysoką zawartością siarkowodoru mogą być łączone i wspólnie zatłaczane powrotnie do złoża wspomagając jego stopień sczerpania. Jednostopniowe układy membranowe są wystarczające dla gazu zawierającego powyżej 12% H2S, dla gazów mniej zasiarczonych sugerowany jest dwustopniowy układ kaskadowy.
EN
Laboratory tests, pilot tests and field implementation of hydrogen sulfide membrane separation from natural gas are carried wordwide out on withan increasing scale. These works have intensified since the economic profitability of using this method as the first stage (before the amine installation) in the process of hybrid removal of the acid gas stream from natural gas has been demonstrated [Bhide, 1998]. The streams with high hydrogen sulfide content obtained from both stages can be combined and injected back into the reservoir to enhance hydrocarbon reovery. Single-stage membrane systems are sufficient for gas containing more than 12% H2S, for gases with lover H2S content a two-stage cascade system is suggested.
9
Content available remote Instalacje do nawaniania gazu
PL
W artykule przedstawiono podstawowe wymagania techniczne dla instalacji do nawaniania gazu na podstawie obowiązujących przepisów. Omówiono budowę, zasadę pracy oraz zalety i wady różnych rozwiązań konstrukcyjnych nawanialni. Podano najważniejsze kwestie związane z przekazaniem instalacji do eksploatacji i obsługą tego obiektu.
EN
The article presents the basic technical requirements for gas odorizing installations based on the applicable regulations. The structure, principle of operation as well as advantages and disadvantages of various design solutions of odorization plants are discussed. The most important aspects related to the commissioning of the installation and the operation of this facility are given.
EN
The article discusses the implementation of tasks under the Operational Programme „Infrastructure and Environment”, related to the improvement of national energy security, including the diversification of energy sources. The Implementing Entity for EU funds in this sector is Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy (Oil and Gas Institute - National Research Institute).
11
Content available remote Aspekty techniczno-prawne dotyczące kontroli procesu nawaniania gazu
PL
Jednym z istotnych parametrów jakościowych paliwa gazowego, odpowiedzialnym za bezpieczeństwo publiczne, jest intensywność zapachu gazu (stopień nawonienia gazu) rozprowadzonego w sieci gazowej. W artykule podano podstawy prawne zobowiązujące do prowadzenia takiej kontroli oraz zalecenia dla operatora sieci dystrybucyjnej dotyczące minimalnego stężenia środka nawaniającego w zależności od rodzaju gazu ziemnego oraz doboru miejsca pomiaru odoranta, aby pomiar był wiarygodny. Jest to trzeci artykuł na temat procesu nawaniania gazu [17, 18].
EN
One of the important quality parameters of gaseous fuel, responsible for public safety, is the gas odor intensity (gas odorization degree) distributed in the gas network. The article provides the legal basis for such control and recommendations for the distribution network operator regarding the minimum concentration of the odorant depending on the type of natural gas and the selection of the odorant measurement site so that the measurement is reliable. This is the third article on the gas odorization process [17, 18].
EN
Energy security is a key element of national security. It is difficult to formulate a proper structure for strategic culture or political strategy without considering this key element. Therefore, it is nec-essary to discuss particularly important factors shaping the Polish security policy: diversification of energy ties, adaptation of the national technical infrastructure to contemporary requirements of the raw materials market, and bilateral and multilateral agreements on energy security problems. The influence of the Russian Federation plays an important role in Poland’s energy security policy. Bilateral relations in the energy sector affect Poland's energy security and foreign policy. They also affect Poland's internal policy and, therefore, should be regarded as crucial for the Polish national interest. The research problem of the paper what author used is: How and by what means, meth-ods, techniques, and forms does the Russian Federation influence Poland's energy security and what consequences does this have for our country? The aim of the paper is to present the state of Poland's energy security and the desirable prospects in the relations with the Russian Federation in the context of natural gas and crude oil supplies. The paper uses such research tools as analysis, synthesis, comparison, and inference to determine Poland’s current energy.
PL
Pomimo prognoz odejścia za parę dekad od wykorzystywania gazu ziemnego do ogrzewania nowych budynków, technologia gazowych kotłów kondensacyjnych jest cały czas rozwijana i przystosowywana do współpracy z urządzeniami korzystającymi z OZE. Co więcej, prognozuje się szersze wykorzystanie metanu z biogazu i odpadowego np. z kopalń oraz z przyszłych nadwyżek energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych jako alternatywę dla akumulatorów czy produkcji wodoru. W kondensacyjnych kotłach gazowych z jednej strony wprowadzane są rozwiązania, które ułatwiają obsługę systemu grzewczego i wpływają na poprawę funkcjonalności urządzeń oraz redukcję czasu montażu, a z drugiej umożliwiają ich współpracę w układach wykorzystujących energię odnawialną.
PL
W artykule przedstawiono główne zmiany na krajowym rynku gazu ziemnego. Mając na uwadze, że niezwykle istotnym dla stabilności funkcjonowania i dalszego rozwoju krajowego rynku gazu ziemnego jest otoczenie regulacyjne, w artykule szczegółowo przeanalizowano najważniejsze zmiany architektury prawnej, jakie miały miejsce w ciągu ostatniej dekady. W dalszej części artykułu przybliżono wpływ instytucji europejskich na kształtowanie się krajowego otoczenia regulacyjnego dla sektora gazu ziemnego. Wskazano na dynamikę prawa i konieczność jego dostosowania do stanu rozwoju rynku i planów strategicznych sektora w zakresie stworzenia hubu gazowego i transfor-macji energetycznej. Scharakteryzowano główne uwarunkowania krajowego rynku gazu ziemnego, począwszy od dynamiki zużycia gazu ziemnego, a także zmian w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem rosnącej roli LNG w strukturze importu gazu do Polski. Zauważono, że segmentem rynku gazu zimnego, który będzie się najszybciej rozwijać, będzie wykorzystanie gazu na cele energetyczne. Przedstawiono dane potwierdzające rosnące znaczenie udziału energii elektrycznej wytworzonej z gazu ziemnego w krajowym bilansie produkcji energii elektrycznej w ciągu ostatnich lat. Przybliżono, jak przedstawiał się ten kierunek wykorzystania gazu na tle wybranych krajów UE.
EN
The paper presents the main changes on the domestic natural gas market. Bearing in mind that the regulatory environment is extremely important for the stability of operation and further development of the domestic natural gas market, the article analyses in detail most important changes in the legal architecture that have been implemented during last decade. Article presents also the impact of European institutions on the shaping of the national regulatory environment for the natural gas sector. The dynamics of the law and the need of adapting it the market development level and strategic plans for the sector such as creating gas hub and transformation of energy system, were underlined. Main characteristics of the domestic natural gas market are presented, starting from the dynamics of natural gas consumption, as well as changes in the diversification of natural gas supplies, with particular emphasis on the growing role of LNG in the structure of gas imports to Poland. It was noted that the segment of gas market that will develop rapidly, will be the use of gas for energy production. Data confirming the growing importance of the share of electricity generated from natural gas in the national balance of electricity production in recent years has been presented. The production of energy from natural gas in different EU countries has been compared.
PL
W artykule przedstawiono główne zmiany na ukraińskim rynku gazu ziemnego od czasu uzyskania jej niepodległości. Przeanalizowano stan i rozmieszczenie zasobów gazu, a także wielkość zużycia oraz jego wydobycia w latach 1991-2018. W dalszej części artykułu przybliżono sieć gazociągów przesyłowych w Ukrainie jaką jedną z istotnych dróg tranzytu rosyjskiego gazu ziemnego do państw europejskich, w tym konsekwencje umowy z końca 2019 r., dotyczące zachowania roli Ukrainy jako kraju tranzytowego. Scharakteryzowano zmieniające się w ciągu ostatnich lat trendy w zakresie wydobycia, importu i zużycia gazu ziemnego Przybliżono zmianę cen gazu ziemnego na rynku wewnętrznym dla poszczególnych grup konsumentów gazu ziemnego oraz czynniki mające wpływ na kształtowanie się cen gazu. Na zakończenie przedstawiono obecny stan PMG Ukrainy oraz koszty usługi magazynowania gazu ziemnego.
EN
This paper presents the main changes on the Ukrainian natural gas market since its independence. It analyses the condition and distribution of gas resources, as well as the volume of gas consumption and production between 1991 and 2018. Later on in the paper, it discusses the network of transmission pipelines in Ukraine as one of the important routes for the transit of Russian natural gas to European countries, including the consequences of the agreement in late 2019, concerning the preservation of the role of Ukraine as a transit country. The latest trends in natural gas production, import and consumption have been characterised as well. The paper provides with an insight into the evolution of natural gas prices in the internal market for specific groups of natural gas consumers and factors influencing gas prices. Finally, the current status of Ukraine's UGS facilities and the costs of natural gas storage services are presented.
PL
W artykule zaprezentowano uniwersalne modele matematyczne opisujące przestrzeń funkcyjną zjawisk techniczno-ekonomicznych zachodzących w procesach produkcji ciepła i energii elektrycznej w modernizowanych istniejących źródłach ciepła. Przeprowadzono za ich pomocą obliczenia i analizę opłacalności ekonomicznej modernizacji ciepłowni do jednopaliwowej elektrociepłowni gazowo-parowej, pokazano jak na wybór tej technologii modernizacji wpływają wartości oraz zmiany w czasie relacji cenowych pomiędzy nośnikami energii oraz cenami zakupu pozwoleń na emisję CO2.
EN
The article presents universal mathematical models describing the functional space of technical and eco-nomic phenomena occurring in heat and electricity production processes in modernized existing heat sources. They were used to calculate and analyze the economic viability of the modernization of a heating plant for a single-fuel gas-steam CHP Plant, showing how the selection of this modernization technology is affected by the values and changes over time of price relationships between energy carriers and the prices of purchase of CO2 emission permits.
17
Content available Analysis of the Problem of Natural Gas Waterlogging
EN
The domestic gas industry has been set an ambitious goal in the form of a state programme for extensive gasification of Polish cities and towns. This provides for transition of the municipal thermal energy and of the municipal economy to natural gas. Ensuring of reliable and safe transport of the gaseous fuel is also a part of this programme. The article discusses the problems of transporting of the nitrogen-rich natural gas from the local mines, related to water of unknown origin appearing in it. The events that can confirm that there is a possibility of moisture condensation from the gas and its migration deep into the distribution network have been analysed. The actual level of moisture in the natural gas, which is already directly supplied to the consumers, has been experimentally tested. It has been proved by the computer calculations that in the conditions of high pressure in the network, there is a possibility of such condensation, depending on the external atmospheric conditions and physicochemical parameters of the gas. It has been proposed to change the existing designing & construction legal provisions in order to protect the gas networks against water accumulating in them in a better way.
PL
Gazownictwu krajowemu postawiono ambitny cel w postaci państwowego programu szerokiej gazyfikacji polskich miast i miejscowości. Przewiduje to przestawienie miejskiej energetyki cieplnej i gospodarki komunalnej na gaz ziemny. Nieodzowną częścią tego programu jest także zapewnienie niezawodnego i bezpiecznego transportu paliwa gazowego. W artykule rozpatrzono problemy transportu gazu ziemnego zaazotowanego, pochodzącego z kopalni lokalnych, związane z pojawiającą się w nim wodą niewiadomego pochodzenia. Przeanalizowane zostały zdarzenia, które mogą potwierdzić, iż istnieje możliwości wykraplania się wilgoci z gazu i jej migracji w głąb sieci dystrybucyjnej. Doświadczalnie zbadano faktyczny poziom zawilgocenia w gazie ziemnym, który jest już bezpośrednio dostarczany konsumentom. Udowodniono poprzez komputerowe obliczenia, że w warunkach wysokiego ciśnienia w sieci istnieje możliwość takiego wykraplania, w zależności od zewnętrznych warunków atmosferycznych i fizykochemicznych parametrów gazu. Zaproponowano zmianę obowiązujących przepisów projektowo-wykonawczych, w celu lepszego zabezpieczenia sieci gazowych przed gromadzącą się w nich wodą.
PL
Jednym ze sposobów wykorzystania energii elektrycznej pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii jest produkcja wodoru, który w wyniku spalania wytwarza jedynie parę wodną. Dodanie wodoru do gazu ziemnego, a następnie jego spalanie, będzie powodowało mniejszą emisję dwutlenku węgla, sprawiając, że paliwo to stanie się bardziej przyjazne środowisku. Wodór dodawany do gazu ziemnego może być przesyłany gazociągami przesyłowymi, a następnie poprzez sieci dystrybucyjne docierać do odbiorców przemysłowych i indywidualnych. Ze względu na znacznie mniejszą gęstość wodoru od gazu ziemnego istotne jest zachowanie szczelności połączeń mechanicznych elementów sieci i instalacji gazowych. W publikacji przedstawiono wyniki prowadzonych w INiG – PIB badań wpływu dodatku wodoru do gazu ziemnego na szczelność połączeń wybranych elementów instalacji i sieci gazowych. Według opracowanej metodyki przeprowadzono badania wybranych elementów sieci i instalacji gazowej, w których połączenia wykonywane były różnymi metodami oraz z zastosowaniem różnorodnych materiałów uszczelniających. Na podstawie przeprowadzonych badań i analizy ich wyników stwierdzono, że dodatnie 15% wodoru do metanu nie spowodowało nieszczelności łączonych elementów. Ponadto stwierdzono, że w przypadku wystąpienia nieszczelności w elementach instalacji czy sieci gazowej mieszanka metanu z wodorem będzie wypływała szybciej niż gaz ziemny i w zamkniętych pomieszczeniach może powodować osiągnięcie w krótszym czasie dolnej granicy wybuchowości.
XX
One of the ways to use electrical energy obtained from renewable energy sources is hydrogen production, which produces only energy and water vapour when burned. Adding hydrogen to natural gas and burning it will lower carbon dioxide emission, making this fuel more eco-friendly. Hydrogen added to natural gas can be transported using gas transmission pipelines and can then be provided to industrial and individual consumers via a distribution pipeline network. Due to the much lower density of hydrogen compared to natural gas, it is especially important to maintain the tightness of mechanical connections of network elements and gas installations. This publication presents the results of research carried out at the Oil and Gas Institute-National Research Institute on the influence that adding hydrogen to natural gas has on the tightness of connections of selected elements of gas installations and networks. According to the developed methodology, tests were performed on selected elements of gas networks and gas installations, in which joints were made using differing methods and using various sealing materials. In the case of steel pipes used in gas installations in buildings, joined by means of threaded connections with tightness obtained on the thread, the test samples were prepared with the use of linen hemp with sealing paste, Teflon tapes and threads, and anaerobic adhesives. Samples made of copper pipes were joined with press fittings. Other installation elements - such as flexible hoses, both extensible and non-extensible, and metal hose assemblies - were attached by means of threaded connections with tightness obtained beyond the thread; the sealing material was NBR rubber gaskets and klingerite. The gas network elements were connected by means of threaded connections with hemp and sealing paste, flare fittings, and steel and polyethylene flanges (sealing with a flat gasket made of NBR and klingerite). PE/Steel connectors where also tested. The tests included tightness tests of the prepared samples with the use of methane, and then a mix of 85% methane and 15% hydrogen. The tests on samples with simulated leaks were also performed. Based on the tests and the analysis of the results, it was found that adding the hydrogen to the methane did not cause leaks in the joined elements. In addition, it was found that in the case of leaks appearing in elements of installations or gas networks, the methane-hydrogen mixture flows out faster than methane alone, and in closed rooms this may result in the lower explosion limit being reached in a shorter time.
PL
Podziemne magazyny gazu ziemnego budowane są w wyeksploatowanych złożach gazu lub w kawernach solnych wykonanych metodą ługowania soli ze złóż pokładowych lub wysadów solnych. Magazyny gazu ziemnego wykonane w masywie solnym umożliwiają bardzo szybkie dostarczenie do sieci dystrybucyjnej dużych ilości gazu oraz pozwalają na szybkie wprowadzenie do komory magazynowej nadmiaru gazu ziemnego obecnego na rynku. Gaz do komór magazynowych wprowadzany jest w razie jego nadmiaru na rynku oraz pobierany w przypadku potrzeby pokrycia zapotrzebowań szczytowych. Magazynowanie gazu ziemnego pozwala więc na zniwelowanie fluktuacji zapotrzebowania na gaz, które są szczególnie wyraźne w okresie zimowym. Gaz ziemny pobierany z komory magazynowej musi spełniać odpowiednie wymagania dotyczące jego parametrów energetycznych przed wprowadzeniem go do sieci dystrybucyjnej – musi on mieć odpowiednie ciepło spalania i wartość opałową, a dodatek wodoru do gazu obniża te parametry, tak więc znajomość parametrów gazu aktualnie obecnego w komorze magazynowej ma znaczenie zasadnicze. Oprócz dodatku wodoru na parametry energetyczne mieszaniny gazów aktualnie zmagazynowanej w komorze wpływają również skład i parametry wprowadzanej do komory porcji gazu zmieszanego z wodorem, gdyż dostarczany do magazynu gaz ziemny może pochodzić z różnych źródeł. Zawartość poszczególnych składników gazu zatłaczanego do podziemnych magazynów gazu musi być utrzymywana w granicach ustalonych przez operatora. W artykule przedstawiono algorytm i program do obliczeń ciepła spalania, wartości opałowej oraz liczby Wobbego, jak również procentowej zawartości wodoru w gazie w komorze magazynowej oraz gazie pobieranym w dowolnym momencie z komory. Uwzględniono możliwość obecności składników niepalnych w mieszaninie oraz ich wpływ na ciepło spalania / wartość opałową. Podano przykład obliczeniowy.
EN
Underground gas stores are built in depleted gas reservoirs or in salt domes or salt caverns. In the case of salt caverns, the store space for gas is created by leaching the salt using water. Gas stores in salt caverns are capable to provide the distribution network with large volumes of gas in a short time and cover the peak demand for gas. The salt caverns are also capable to store large volumes of gas in case when there is too much gas on a market. Generally, the salt caverns are used to mitigate the fluctuation of gas demand, specifically during winter. The gas provided to the distribution network must satisfy the requirements regarding its heating value, calorific value, volumetric content of hydrogen and the Wobbe number. Large hydrogen content reduces the calorific value as well as the heating value of gas and thus its content must be regulated to keep these values at the acceptable level. One should also remember that every portion of gas which was used to create the gas/hydrogen mixture may have different parameters (heating value and calorific value) because it may come from different sources. The conclusion is that the hydrogen content and the heating value must be known at every moment of gas store exploitation. The paper presents an algorithm and a computer program which may be used to calculate the hydrogen content (volumetric percentage), heating value and calorific value (plus the Wobbe number) of gas collected from the salt cavern at every moment of cavern exploitation. The possibility of the presence of non-flammable components in the mixture and their effect on the heat of combustion / calorific value were considered. An exemplary calculation is provided.
20
PL
Liczba metanowa jest istotnym parametrem charakteryzującym paliwa silnikowe. Wartość liczby metanowej określa podatność paliwa na spalanie stukowe, przy czym im wartość ta jest większa, tym większa jest odporność paliwa na spalanie stukowe. Gaz ziemny należący do grupy H powinien charakteryzować się minimalną liczbą metanową powyżej 65 (PN-EN 16726:2018). W doniesieniach literaturowych dominuje z kolei pogląd, że ze względu na efektywność pracy silnika oraz niską emisję szkodliwych substancji optymalna wartość liczby metanowej dla gazów spalanych w silnikach samochodowych zasilanych gazem CNG lub LNG powinna wynosić powyżej 80. W dobie dążenia do ograniczenia zużycia i zastępowania paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii (OZE) istotne jest sprawdzenie, jak duży wpływ na wartość liczby metanowej gazu ziemnego będzie miało dodanie do niego wodoru, który od kilku już lat znajduje się w centrum uwagi jako doskonały nośnik energii i tzw. czyste paliwo i dla którego przyjęto zerową wartość liczby metanowej. W artykule omówiono wpływ dodatku wodoru do gazu ziemnego na wartość liczby metanowej powstającej mieszaniny, w odniesieniu do minimalnej i optymalnej wartości liczby metanowej. Podczas analizy wykorzystano dane dotyczące 19 różnych składów gazu ziemnego, charakteryzujące gaz ziemny należący do grupy E pochodzący z polskiej sieci dystrybucyjnej. Wyniki przeprowadzonych obliczeń pozwalają stwierdzić, że dodanie wodoru do gazu ziemnego, w ilości pozwalającej na zachowanie parametrów fizykochemicznych gazu określonych w odpowiednich normach, powoduje obniżenie wartości liczby metanowej powstałej mieszaniny gaz ziemny–wodór maksymalnie o 22,1%. Należy dodać, że w żadnym z analizowanych przypadków uzyskana wartość liczby metanowej nie była niższa niż wartość minimalna wynosząca 65. W odniesieniu z kolei do optymalnej wartości liczby metanowej dla paliw gazowych można stwierdzić, że dodatek wodoru do gazu ziemnego, z zachowaniem przyjętych założeń w zakresie parametrów energetycznych i gęstości gazu, może powodować zwiększenie właściwości stukowych powstałej mieszaniny i przyczyniać się do tego, że nie będzie ona optymalnym paliwem. Przeprowadzone obliczenia i analizy wykazały także, że zmiana wartości liczby metanowej mieszaniny gaz ziemny–wodór jest proporcjonalna w stosunku do ilości wodoru wprowadzonego do gazu ziemnego.
EN
: The methane number is an important parameter characterizing motor fuels. The value of the methane number determines the fuel susceptibility to knocking combustion, and the higher its value, the greater the fuel resistance to knocking combustion. Natural gas belonging to the H group should have a minimum methane number above 65 (PN-EN 16726:2018). The dominant view in the literature is that the optimal value of the methane number for gases burned in CNG or LNG fueled car engines should be above 80 due to the efficiency of the engine operation and low emission of harmful substances. In the era of striving to reduce the consumption of fossil fuels and replace them with renewable energy sources (RES), it is important to check how significantly will the hydrogen addition impact the methane number value of natural gas. It is essential because hydrogen has been in the spotlight for several years now as an excellent energy carrier and the so-called clean fuel, and for zero methane number was assumed. The article discusses the effect of hydrogen addition to natural gas on the value of the methane number of the resulting mixture in relation to the minimum and optimal value of the methane number. Data on 19 different compositions of natural gas were used to perform the analysis. They characterized natural gas belonging to group E from the Polish distribution network. The results of the calculations carried out allow us to state that the addition of hydrogen to natural gas, in an amount allowing to maintain the physicochemical parameters of the gas specified in the relevant standards, causes a decrease in the value of the methane number of the resulting natural gas-hydrogen mixture by a maximum of 22.1%. However, in none of the analyzed cases the obtained methane number was lower than the minimum value of 65. With regard to the optimal methane number value for gaseous fuels, it can be concluded that the addition of hydrogen to natural gas (while maintaining the adopted assumptions regarding energy parameters and gas density) can increase the knocking properties of the resulting mixture and make it not an optimal fuel. The performed calculations and analyzes also showed that the change in the methane number value of the natural gas-hydrogen mixture is proportional to the amount of hydrogen introduced into natural gas.
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.