Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  brick wall
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule zawarto opis stanu technicznego, wyniki badań wilgotności masowej murów oraz sklepień ceramicznych w podziemnym historycznym obiekcie militarnym. Badania wykonano za pomocą tradycyjnej metody grawimetrycznej i metody nieniszczącej dielektrycznej. Zamieszczono również wyniki badań rodzaju i stężenia soli w murach. Na podstawie analizy uzyskanych rezultatów oceniono stopień zawilgocenia i zasolenia murów. Uzyskane wyniki badań zostały wykorzystane na etapie projektowania zabezpieczeń przeciwwilgociowych.
EN
The paper presents a description of the technical condition as well as moisture content by weight test results concerning ceramic vaults in a historical military facility. The tests were performed by means of the traditional gravimetric method and the dielectric non-destructive method. Furthermore, the tests results determining the salt types and their concentration in the walls were presented. The obtained test results were taken into account while designing damp-proofing.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia docieplania ceglanych ścian zewnętrznych i muru pruskiego od strony wewnętrznej. Zewnętrzne ściany ceglane budynków o charakterze zabytkowym, podobnie jak ściany budynków wzniesione w konstrukcji tzw. muru pruskiego, wymagają zachowania dekoracyjnych walorów fasady. Projektowanie remontu takich przegród wymaga wiedzy z dziedziny budowy takich przegród, ich stanu wilgotnościowego, wpływu stosowanych materiałów i warunków eksploatacji na prognozowane zmiany ilości wody w poszczególnych częściach ściany.
EN
The article presents some of the issues related to the thermal insulation of external brick walls and the Prussian wall from the inside. The external brick walls of historic buildings, like the walls of buildings erected in the so-called technology half-timbered buildings require the decorative qualities of the façade. Designing insulation from the inside of such walls, requires knowledge of the construction of such partitions of their moisture status of the existing part, the impact of thermal insulation material and operating conditions on the projected changes in the amount of water in individual parts of the wall.
PL
Przedstawiono mechanizmy zniszczenia zabytkowego muru obronnego w wyniku powstania odspojeń przypowierzchniowych warstw ściany zabytku. Przeanalizowano najprostszy mechanizm zniszczenia, kiedy występuje kontakt cierny tylko w podstawie płata odłamu. Oszacowano graniczne parametry określające wystąpienie tego mechanizmu zniszczenia.
EN
The paper presents the destruction mechanism of the historic defensive walls. The reason of that phenomena is the decay of the wall surface layer. In particular, the slip at the base of the wall was analysed.
PL
W artykule zamieszczono opis przyczyn zawilgocenia murów z cegły ceramicznej. Przeprowadzono termograficzne pomiary laboratoryjne z wykorzystaniem promiennika na podczerwień IR. Badaniom poddano murki z ceramicznej cegły pełnej, wykonane na różnych zaprawach. Moc znamionowa promiennika IR wynosiła 250 W. W artykule zamieszczono wyniki doboru konfiguracji promiennika, sposobu przeniesienia tego promieniowania na mur za pomocą walca o średnicy 130 mm. Przedstawiono stanowisko do badania wilgotności muru wraz z oprzyrządowaniem. Celem badania było zobrazowanie procesu schładzania suchej ściany, a następnie wilgotnej, co ukazało różnice między pomiarami. Badania te mogą w przyszłości znaleźć zastosowanie w procesie optymalizacji kontroli zawilgocenia ścian z cegły.
EN
The article reviews the causes of moisture presence in ceramic brickwork. Thermographic measurements were made using an infrared heater. The study involved walls made of full ceramic brick, built with the use of various mortars. The IR heater rated power was 250W. The article presents the heater’s configuration selected for the purposes of the newly developed method of transferring heat radiation to an examined wall using a cylinder with a diameter of 130 mm. The author describes a work station for testing the moisture content of a wall together with the instrumentation. The aim of the study was to illustrate the differences in the processes of cooling a dry wall and a damp wall, as evidenced by the differences in measurements. This study in the future may be applied in the process of optimizing the moisture control of brick walls.
5
Content available Łączenie ścian. Cz.2
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki badań własnych połączeń ścian wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego. Badania przeprowadzono na autorskim, zmodyfikowanym stanowisku badawczym. Łącznie przebadano trzy serie murów po trzy elementy badawcze. Ponadto zaprezentowano ustalenia normowe w zakresie, jakim jest łączenie ścian murowanych, a także przedstawiono podstawowy dostępny na rynku asortyment służący do łączenia ścian.
EN
The issue of joints in masonry walls is not well investigated. There is very little experimental research performed on this matter and the test results are hard to be compared because of a lack of unifieded testing schemes and procedures. Hence, the authors performed own tests of joints in walls made of the AAC – the most popular masonry element – with the use of steel connectors.
PL
Tematem pracy są analizy zachowania się ścianowych konstrukcji murowanych z elementów drobnowymiarowych poddanych prostym obciążeniom charakterystycznym dla wpływów eksploatacji górniczej. Zastosowane modele konstytutywne materiału pozwoliły na śledzenie zachowania się modeli numerycznych w zakresie sprężysto-plastycznej pracy materiału z uwzględnieniem jego degradacji. Przedstawiono wyniki analiz numerycznych wykonanych dla wyodrębnionych fragmentów muru poddanych poziomemu ścinaniu. Uwzględniono m.in. wpływ degradacji na wytężenie i deformację muru oraz zmianę sztywności badanych elementów. Analizowano różne proporcje ścian i modele materiału (z degradacją i bez, sztywniejsze i bardziej podatne). Zbadano wpływ osłabienia ściany otworem oraz wpływ wzmocnienia ścian dwustronnymi pilastrami i za pomocą rdzeni żelbetowych.
EN
The subject of the study is the analysis of the behaviour of the masonry structures, build with small-dimensional elements, subject to simple loads characteristic for the influence of mining exploitation. The material constitutive models applied allow to trace the behaviour of the numerical models in the field of elastic-plastic material work, taking into account its degradation. The results of the performed numerical analyses for isolated wall sections, subject to horizontal shear were discussed. The effect of degradation on the strain and deformation of the wall and changes in stiffness of the tested elements are included. Various proportions of walls and different material models (with and without degradation, stiffer and more susceptible) were analyzed. The influence of wall weakening by window-like opening and the effect of bilateral pilasters or reinforced concrete cores were investigated.
PL
W referacie przedstawiono problemy związane z wykonawstwem oraz badaniami przyczyn zawilgocenia i stopnia zasolenia ścian (fundamentów) istniejących obiektów na przykładzie murów podziemia kościoła św. Wincentego w m. Biłohiria.
EN
The paper presents problems related to the execution and investigation causes of dampness and salinity of the walls (foundations) of existing objects on the example walls of the basement of Św. Vincent in Bihohiria.
8
Content available remote Naprawa i wzmacnianie nadproży murowanych
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne oraz sposoby naprawy i wzmocnienia dwóch rodzajów nadproży murowanych, płaskich i sklepionych. Przed wzmocnieniem nadproży rysy i spękania poddaje się iniekcji ciśnieniowej. Tradycyjne działania naprawcze polegają na wzmocnieniu, odciążeniu lub/i przemurowaniu nadproży z zastosowaniem kształtowników stalowych lub belek żelbetowych. Nowoczesne strategie naprawcze polegają na zszywaniu pęknięć za pomocą spiralnych prętów i kotew ze stali austenitycznej oraz wypełnieniu rys i pęknięć w nadprożu za pomocą wysokowartościowej tiksotropowej zaprawy cementowej.
EN
The article presents certain structural solutions and repair/reinforcement methods for two types of masonry lintels, i.e. flat and vaulted lintels. Before reinforcement work, pressure injection is applied on cracks and fractures. Traditional repair operations consist in reinforcement, relief or/and reconstruction of lintels, using steel profiles or reinforced concrete beams. Modern repair strategies consist in sewing cracks up with spiral bars and austenitic steel anchors, followed by filling cracks and fractures in the lintel with high quality thixotropic cement mortar.
9
PL
W artykule zamieszczono rezultaty laboratoryjnych badań wilgotności masowej zasolonych murów ceglanych, przeprowadzone nieniszczącą metodą mikrofalową z wykorzystaniem miernika T600. Wykazano, że wskutek zasolenia, wartość ocenianej wilgotności masowej jest wyższa od wilgotności rzeczywistej. Zamieszczono opracowane zależności korelacyjne między wilgotnością masową Um a wskazaniem X użytego w badaniach miernika mikrofalowego, dotyczące badanych murów, które mogą być przydatne w praktyce budowlanej.
EN
The paper presents the results of tests of the mass moisture content of saline brick walls which were carried out in a laboratory with the use of the non-destructive microwave method using a T600 gauge. It has been proved that due to salinity, the value of the assessed mass moisture content is greater than the real moisture content. The developed correlative relations between the mass moisture content Um and the indication of the X microwave gauge used in the tests, which can be useful in construction practice, have been included.
10
Content available remote Zawilgocenie ścian budynku mieszkalnego po dociepleniu
PL
Autorzy przedstawili wyniki wybranych pomiarów i analizę stanu wilgotnościowego fragmentu docieplonej ściany budynku wielorodzinnego wykonanego w technologii tradycyjnej wykazując, iż uproszczone analizy cieplno-wilgotnościowe wykonane w fazie projektowej, nieuwzględniające początkowego zawilgocenia przegrody powoduje znaczące zawilgocenia i zagrzybienia ściany od strony wewnętrznej. Uszkodzenia takie są bardzo uciążliwe dla mieszkańców budynków poddanych termomodernizacji.
EN
The authors present the analysis of moisture wallsportion of the building after warming showing that a simplified analysis of heat and moisture in the design phase and no consideration of the initial moisture septum causes significant moisture and mildew on the inside wall. Such injuries are very painful for the people of insulated buildings.
11
Content available remote Analiza stanu wilgotnościowego ścian z cegły z izolacją cieplną od wewnątrz
PL
Autorzy podjęli próbę analizy stanu wilgotnościowego ścian z izolacją cieplną od wewnątrz wykonaną z dwóch materiałów izolacyjnych o odmiennych cechach fizycznych. Ich celem jest uzyskanie odpowiedzi na pytania: czy rodzaj materiału izolacyjnego w systemie ociepleń od wewnątrz ścian z cegły wpływa na zawilgocenie warstw przegrody, których i w jakim stopniu? jak zastosowany materiał izolacyjny będzie wpływał na proces wysychania przegrody i reagował na zmienne warunki cieplno-wilgotnościowe otaczających środowisk? Analizowaną ścianą był mur z cegły o grubości 38cm. Docieplony został materiałem izolacyjnym o grubości 10cm w wariancie pierwszym: polistyren ekspandowany (W_1), w wariancie drugim: lekki beton komórkowy (W_2). Ze wstępnych analiz wykonanych w oparciu o założenia normy PN ISO 13788 wynika, że obie przegrody zostały zaprojektowane prawidłowo pod względem uniknięcia rozwoju pleśni na powierzchni wewnętrznej. Dla wariantu drugiego obserwuje się jednak wewnętrzną kondensację pary wodnej ( na styku materiału izolacyjnego oraz ściany), oraz że kondensat nie wyparuje w miesiącach letnich. Szczegółową analizę zachowania się przegrody wykonano w programie WUFI zakładając trzyletni okres pomiarowy (norma PN ISO 13788 pozwala na ocenę tylko dla jednego roku). Uzyskane wyniki wykazują przyrost zawilgocenia w obu wariantach dociepleniowych. W zależności od rodzaju użytego materiału izolacyjnego zmienia się poziom zawartości wilgoci dla poszczególnych warstw i dla wybranych kształtuje się ona na stałym poziomie (mur z cegły) lub charakteryzuje się stałą tendencja zmian (lekki beton komórkowy).
EN
The authors attempted to analyze the humidity condition of walls with thermal insulation from the inside made from two insulation materials of different diffusion resistance factors. The objective of the work was to find answers to the following questions: does the type of insulation material in the applied system of brick walls insulated from the inside have any impact on the humidity level of layers in the envelope and to what degree?; how is the applied insulation material going to influence the process of humidity transfer in the brick wall and how is it going to react to the changing hygrothermal conditions of the surrounding environment? Wall to be analyzed was the brick wall with a thickness of 38 cm and insulated material thickness 10 cm under option 1: expanded polystyrene (W_1), in the second variant: lightweight cellular concrete (W_2). Preliminary analyses based on assumptions PN ISO 13788 shows that both compartments were designed correctly with respect to avoid growth of mold on the surface. For the second variant is observed, however, internal condensation (at the interface between the insulating material and the wall), and that no condensate will evaporate in the summer months. A detailed analysis of the behaviour of the baffles are made in WUFI assuming three-year period (standard PN ISO 13788 allows you to review for just one year).The results obtained demonstrate the growth of moisture in both materials. Depending on the type of insulating material used changes the level of moisture content for each layer and for selected shapes to it on a constant basis (brick wall) or is characterized by a constant trend changes (cellular concrete).
PL
Opisywany obiekt jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym i jest zlokalizowany w Lubsku w województwie lubuskim. Budynek został wybudowany na początku lat 60-tych ubiegłego stulecia. Jest to budynek trzykondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony. Obiekt został wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany piwnic i ściany nośne wykonano z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany uzupełniające wykonano z bloczków żużlobetonowych, a działowe z cegły dziurawki również na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany zewnętrzne mają grubość 38 cm, wewnętrzne konstrukcyjne są grubości 25 cm. Układ konstrukcyjny budynku jest poprzeczny. Budynek jest ocieplony. (…) W 1983 mieszkańcy budynku zaobserwowali zarysowania na zewnątrz i wewnątrz budynku co skutkowało zleceniem wykonania ekspertyzy dotyczącej spękania ścian budynku. Zakres opracowania obejmował: inwentaryzację architektoniczno-konstrukcyjną budynku, orzeczenie techniczne dotyczące spękania ścian budynku oraz wnioski i zalecenia.
EN
The multi-family residential building described is located in Lubsko, Lubuskie Voivodeship. It was constructed at the beginning of the 1960s. It is a three-storey building with a basement under the entire structure, executed using traditional technology. Basement walls and load-bearing walls were constructed from solid brick with cement and lime mortar. The material for complementary walls was breeze-block and for partition walls – perforated brick also with cement and lime mortar. External walls are 38 cm thick, whereas internal structural walls – 25 cm thick. The building’s structural system is transversal. It is thermally insulated. (…) In 1983, the residents observed scratches on the external and internal walls, which resulted in the performance of the evaluation of the cracking of building’s walls. The report’s scope included: building’s architectural and structural condition survey, technical opinion concerning the cracking of the walls of the building as well as conclusions and recommendations.
PL
Badania "in situ" strukturalnego zawilgocenia murowanych z cegły ceramicznej ścian obiektów historycznych wykazały radykalną odmienność od modeli teoretycznych. Znany powszechnie liniowy wykres rozkładu zawilgocenia powstałego na skutek kapilarnego podciągania ma charakter kontynualny, liniowo przechodzący od pełnego nasycenia w dolnych partiach do materiału suchego. We wszystkich poddanych badaniom obiektach wykresy zawilgocenia cegły miały charakter silnie falujący, całkowicie różny od modelu teoretycznego.
EN
The brick wall "in situ" moisture profiles are quite different than actual image calculated by well-known analytical models. Completely different structural moisture was also observed between external plaster and brick wall interior in historical buildings.
PL
Ściany ceglane wykonane z dobrego materiału i znajdujące się w sprzyjających warunkach eksploatacji wykazują wieloletnią trwałość. Natomiast ulegają one degradacji, gdyż są narażone na ciągłe oddziaływanie czynników środowiskowych. Środowisko zewnętrzne szczególnie niekorzystnie wpływa na trwałość ścian w wielkich miastach, okręgach przemysłowych oraz zlokalizowanych w klimacie nadmorskim. Powietrze zewnętrzne jest zanieczyszczone szkodliwymi gazami lub pyłami, które w czasie opadów przenikają do struktury muru. Wśród najgroźniejszych czynników wpływających destrukcyjnie na mur należy wymienić działanie soli chlorków, azotanów oraz siarczanu sodu, potasu, magnezu, wapnia. Są to substancje krystaliczne, łatwo rozpuszczalne w wodzie i przenikające z nią w mur. Przy silnym i długotrwałym zawilgoceniu ścian, np. na skutek uszkodzonych rynien i rur spustowych, zarówno cegła, jak i zaprawa murszeją, miękną i rozpadają się. Następują również odpryski, łuszczenie sie warstwowe, pękanie i kruszenie cegły.
15
EN
The article presents basic problems concerning durability and degradation of old brick walls in monumental and industrial building. The work contains the impact of quality of brick and lime mortar on degradation rate. It also includes problems of masonry resistance to factors like moisture, soluble salts, air pollution, microorganisms, thermal changes and mechanical factors.
PL
Przedstawiono wyniki i analizę badań wykonanych w latach 1998-2008 w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Rozważania dotyczą wyników badań około 200 modeli ścian murowych poddanych ściskaniu lub ścinaniu. Ściany ceglane ściskane analizowano zarówno pod obciążeniem dorażnym, jak i pod obciążeniem powtarzającym się - cyklicznym. Modele badawcze ścinano w kierunku równoległym bądż też w kierunku prostopadłym do spoin wspornych.
EN
Results and analysis of the research on masonry walls made in 1998-2008 years at the Department Building Structures of Silesian Technical University in Gliwice were described. Published material includes results from tests of about 200 compressed and sheared models. Brick walls were analysing both under the static load as well as under the cyclical load. Tests models were sheared in parallel direction or in direction perpendicular to the bed joints.
17
PL
Sztywność przestrzenną budynku murowanego zapewniają ściany usztywniające, na które oprócz obciążeń poziomych (wiatr, wstrząsy sejsmiczne, temperatura i odkształcenia reologiczne) oddziatywują także pionowe obciążenia stałe i eksploatacyjne. W przypadku ścian niezbrojonych, wymienione czynniki prowadzić mogą do znacznych uszkodzeń utrudniających, a nawet wykluczających dalsze użytkowanie obiektu. Te części konstrukcji, zazwyczaj wykonuje się jako murowane niezbrojone, a kiedy zachodzi potrzeba zwiększenia rysoodporności i nośności - stosuje się zbrojenie, które umieszczone może być w spoinach wspornych lub dodatkowo w wypełnionych betonem pionowych rdzeniach.
EN
The spatial rigidity of a brick building is provided by stiffening walls, which are acted on by horizontal loads (wind, seismic shocks, temperature and rheological deformations) as well as by vertical loads which are constant or brought about by usage of the building. If walls are not reinforced, these factors may lead to significant damage, making it difficult or even impossible for the building to remain in use. These structural elements are usually built as brick walls without reinforcement, but when it becomes necessary to increase resistance to cracking and load-bearing capacity, reinforcement is added. This can be placed in bed joints or additionally in concrete-filled vertical cores.
PL
Przedstawiono wyniki badania przydatności niektórych mierników elektrycznych do pomiaru wilgotności cegieł ceramicznych. Charakterystyki przyrządów określono na specjalnie wykonanych, odsolonych próbkach cegieł pobranych z obiektów historycznych. Próby określenia krzywych skalowania na naturalnych próbkach zawierających sole rozpuszczalne zakończyły się wynikiem negatywnym. Zdaniem autora, rozpatrywane mierniki elektryczne nie mogą być stosowane do ilościowego określania zawartości wody w cegłach ceramicznych.
EN
The paper presents an extensive study of the usefulness of some electric moisture meters to the measure dampness of the ceramic bricks. The profiles of instruments were qualified on samples of unsalted bricks taken from historical buildings. The qualification testing proved that crooked calibrating on natural samples including solvable salts had a negative result. The author assumes that considered electric moisture meters cannot be applied to quantitative defining of water content in ceramic bricks.
19
Content available remote Wysychanie zabytkowych murów z cegły
EN
In this paper the random approach to determinate the moisture content in the ceramic brick was assigned. The analytic solution of the differential equation of the moisture balance was introduced in first order. Subsequently for the average values of the concentration the parameter β was marked. He was used to qualification of the concentration function c(t).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.