Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  poziom niezawodności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Budownictwo w sektorze energetycznym często związane jest ze znacznie większymi potencjalnymi konsekwencjami zniszczenia i potrzebą zachowania użytkowalności obiektów. Wynika to z potrzeby zapewnienia niezawodności systemu, a nie tylko jego poszczególnych elementów. W tym kontekście przedstawiono i omówiono nadchodzące zmiany w drugiej generacji europejskich norm dotyczących projektowania konstrukcji (Eurokodów). Najważniejsza ze zmian, wprowadzenie zróżnicowania poziomu niezawodności, została omówiona w kontekście jej wpływu na projektowanie z wykorzystaniem współczynników częściowych i zaproponowanego systemu zarządzania jakością. Na koniec omówiono niektóre ze zmian w normie Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne, gdyż ta norma została poddana największym modyfikacjom.
EN
Civil engineering in the power industry is often associated with much higher potential consequences of failure as well as the need for maintaining serviceability. It stems from the need of ensuring the reliability for the system rather than only its parts. In this context, upcoming changes in the second generation of European structural design codes (Eurocodes) are presented and discussed. The most important one, reliability differentiation, is discussed in the context of its impact on the design using partial factors as well as the implementation of the quality management system. In the end, some additional changes in Eurocode 7 “Geotechnical design” are discussed, as this standard is undergoing the most significant evolution.
PL
Zmiany w projektowaniu słupów linii elektroenergetycznych wprowadzone przez nową edycję PN-EN 50341 odnoszą się do każdego etapu prac: od podstaw projektowania, poprzez zestawianie obciążeń, aż do wymiarowania konstrukcji. Dotyczy to szczególnie projektów linii średnich napięć objętych teraz zakresem normy. W artykule przedstawiono zasadnicze zmiany względem aktualnej wersji normy wraz z uzasadnieniem.
EN
The significant changes introduced by the new edition of PN-EN 50341 refer to all stages of the designing process of supports for the overhead lines: from the basis of design through load cases up to structural design. The modifications have a great impact particularly on the design of medium voltage overhead lines, now covered by the code. The article presents changes with respect to the first edition of the standard with commentary.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Przedstawiono stosowane miary niezawodności i dostępności. Omówiono aspekty techniczne i ekonomiczne związane z niezawodnością. Sformułowano wnioski końcowe.
EN
In two part article the chosen aspects of the reliability of guaranteed power supply and information system in data centers buildings were presented. Measures of reliability and availability were shown. Technical and economic aspects dedicated to reliability were discussed. The final conclusions have been presented.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Przedstawiono stosowane miary niezawodności i dostępności. Omówiono aspekty techniczne i ekonomiczne związane z niezawodnością. Sformułowano wnioski końcowe.
EN
In two part article the chosen aspects of the reliability of guaranteed power supply and information system in data centers buildings were presented. Measures of reliability and availability were shown. Technical and economic aspects dedicated to reliability were discussed. The final conclusions have been presented.
5
Content available Niezawodność samolotów bezpilotowych
PL
W pracy podjęto próbę oszacowania koniecznego poziomu niezawodności samolotu bezpilotowego, umożliwiającego jego eksploatacje w połączonej przestrzeni powietrznej. W szczególności podano zasady klasyfikacji - przypisania samolotów bezpilotowych do klas właściwych samolotom cywilnym oraz omówiono główne założenia metody wyliczania niezawodności hipotetycznego samolotu bezpilotowego.
EN
The paper deals the estimation of necessary reliability level for an unmanned aerial vehicle, to be capable to operate within the Single European Sky In particular, classification principles are given - unmanned aircraft are assigned to classes appropriate for civil aircraft, as well as main assumptions are discussed for the method of reliability calculation in case of hypothetical unmanned aircraft.
PL
W opracowaniu przedstawiono metodę oceny niezawodności wybranej klasy obiektów pojedynczych. W przypadku analizowanych obiektów węzły tribologiczne stanowić mogą jedno z najsłabszych ogniw w łańcuchu działania. Uzyskanie przez pojedynczy złożony obiekt techniczny wymaganego poziomu niezawodności w fazie wstępnej eksploatacji, przy wymuszeniach eksploatacyjnych, powinno być efektem dokonywanych zmian modernizacyjnych. Podlegające szybszemu, niż prognozowanie, zużyciu i starzeniu węzły tarciowe powinny być modernizowane w procesach konstrukcyjno-technologicznych odpowiednio do warunków rzeczywistej ich eksploatacji. Do rozwiązania problemu zastosowano analizę systemową oraz niektóre podane modele. Zaproponowany w rozwiązaniu model ocenowo-decyzyjny umożliwia: - ocenę rozwiązania projektowego, zwłaszcza w zakresie węzłów tribologicznych podlegających przyspieszonemu zużyciu, w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych, - dokonywanie miarodajnych ocen każdego ze zrealizowanych przedsięwzięć modernizacyjnych, w przypadku gdy niezawodność obiektu jest niższa od wymagań projektowych. Wypracowanie metod racjonalnych oddziaływań w zakresie konstrukcji i technologii wytwarzania, przy równoczesnym prowadzeniu ukierunkowanych działań modernizacyjnych, powinno prowadzić do poprawy niezawodności obiektu w czasie jego wstępnej eksploatacji. W wyniku przeprowadzonych badań i wprowadzonych zmian modernizacyjnych badany obiekt powinien osiągnąć maksymalnie możliwy lub odpowiadający wymaganiom projektowym poziom niezawodności, przy równoczesnym zapewnieniu maksymalnej niezawodności węzłów tribologicznych.
EN
In the paper is presented the method of reliability estimation of the selected class of single objects. In the case of analyzed objects there are tribological pairs that have to make one of weakest links in the operational chain. The required level of reliability in the preliminary stage of work with operational forces has to be obtained to modernization changes. Friction pairs which are ageing more quickly then predicted have to be modernized in the design-technological processes, suitably to the real operational condition. In solving of the problem have been applied the analysis system and some given models. The proposed decision-estimation model enables: - estimation of the design, particularly in the real operational condition in the range of tribological pairs which have been wearing in accelerated mode, - making the reliable estimation of the realized modernization actions for the case when reliability of an object is lower then design demands. Development of rational methods of effecting on design and manufacturing technology with parallel modernization actions has to result in improvement of the reliability of the object in its preliminary stage of operation. The result of investigation and modernization changes shell be the maximum possible or the adequate to demands reliability level and maximum reliability of tribological pairs.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.