Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 182

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wymienniki ciepła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
W celu zwiększenia efektywności systemu grzewczego (SG), w ostatnim czasie w projektach takich systemów opartych na OŹE zaleca się wykorzystanie tzw. magazynów ciepła (MC). Z magazynowaniem ciepła związane są dwa istotne problemy: jest to konstrukcja wymiennika ciepła, a w przypadku materiałów zmiennofazowych metoda ich kapsułkowania. Ogólnie stosowanie MC jest rozwiązaniem bardzo drogim, i zdaniem Autorki publikacji obecnie nie jest ono opłacalne.
EN
In order to increase the efficiency of heating systems using renewable energies, recently it is recommended to use the so-called heat storage. There are two significant problems with heat storage: it is the design of the heat exchanger, and in the case of phase change materials, the method of their encapsulation. In general, the use of heat storage devices is a very expensive solution, and according to the author of the publication, it is currently not profitable.
PL
W artykule opisano podstawy jednej z najważniejszych metod doboru materiałów opartej na wykresach doboru, tzw. wykresach Ashby’ego i wskaźnikach funkcjonalności. Przykładową procedurę doboru materiałów na wymienniki ciepła przeprowadzono z zastosowaniem programu Cambridge Engineering Selector. Zdefiniowano i przedstawiono wymagania projektowe (cieplne, mechaniczne, korozyjne i ekonomiczne). Wyprowadzono trzy odpowiednie wskaźniki funkcjonalności, które umożliwiły wybór, ocenę i końcowy ranking różnych tworzyw metalowych. Procedurę uzupełniono zaleceniami metodycznymi dotyczącymi doboru materiałów inżynierskich na wymienniki ciepła.
EN
The paper describes the rudiments of one of the most important materials selection methods employing materials selection graphs, so called Ashby’s charts, and performance indices. The example procedure of materials selection for heat exchangers has been performed using Cambridge Engineering Selector software. The design and material requirements (thermal, mechanical, corrosion, economic) have been defined and presented. The relevant three performance indices, enabling selection, assessment and final ranking of various metallic materials, have been developed. The final selection was supplemented with the methodological recommendations concerning the selection procedure of materials for heat exchangers.
PL
Osadzanie się cząstek zanieczyszczeń z czynnika chłodzącego w kondensatorach turbinowych oraz innych wymiennikach ciepła jest główną przyczyną zmniejszenia sprawności wymiany ciepła, jak również może być przyczyną problemów eksploatacyjnych, związanych z procesami korozyjnymi, zachodzącymi pod powierzchnią osadów. Stopniowy wzrost zanieczyszczenia powierzchni osadami, w krytycznych przypadkach prowadzący do całkowitego zatkania się rur wymiennika, oprócz efektu izolacyjnego utrudniającego wymianę ciepła, prowadzi do znaczącego wzrostu oporów przepływu i związanych z tym strat energetycznych na przesyle czynnika chłodzącego. Dla bardzo dużych wymienników ciepła, jakimi są m.in. skraplacze turbinowe bloków energetycznych, straty związane z obecnością ponadnormatywnej ilości osadów eksploatacyjnych na powierzchniach wymiany ciepła w bardzo znaczący sposób wpływają na ogólną sprawność wytwarzania energii. Stąd konieczność ciągłego utrzymywania właściwego stopnia czystości powierzchni wymiany. Istniejące technologie oczyszczania powierzchni wymiany ciepła można podzielić na realizowane w trybie on-line, jak ciągłe oczyszczanie rur kulkami oraz technologie oczyszczania stosowane w okresach postojów remontowych. Każda z tych technologii, oprócz oczywistych zalet, ma charakterystyczne ograniczenia. Poszukiwanie nowych technologii opartych na bardziej ekonomicznych i efektywniejszych rozwiązaniach jest kierunkiem działań wartym uwagi.
EN
Build-up of deposite from coolant impurities in turbine condensers and other heat exchangers is the main cause of reduced heat exchanging efficiency and can also be the reason of operational problems connected with corrosion processes occurring under the deposit layer. Gradual growth of deposit thickness that in critical cases may cause clogging of heat exchanger pipes, apart from insulation effect hampering the heat exchange, leads to a significant increase of flow resistance and the accompanying energy losses in coolant transmission. And for very big heat exchangers like turbine condensors of power units, the losses caused by excessive amount of sediments on heat exchanging surfaces can dramatically affect the overall energy generation efficiency. This, in turn, results in necessity to keep the appropriate degree of exchange surfaces cleanliness. The existing technologies of cleaning heat exchange surfaces can be divided into the ones realized on-line like continuous ball cleaning and technologies applied during standstills. But each one of them has also, apart from obvious advantages, characteristic limitations. Search for new technologies based on more economic and effective solutions is the noteworthy course of action.
PL
Obiekty przemysłowe to często obiekty wielkokubaturowe, wymagające ogrzewania dużych, wysokich powierzchni lub tylko wybranych miejsc. Do rozwiązań grzewczych mogących sprostać tym zadaniom należą m.in. nagrzewnice.
PL
Celem artykułu jest wskazanie czynników warunkujących wprowadzenie do eksploatacji technicznego systemu energetycznego (głównie elektrowni, statku morskiego) skraplacza o adaptacyjnej regulacji powierzchni wymiany ciepła. W pracy wykazano wpływ określonych, wyróżnionych, czynników na różnice obliczeniowe powierzchni wymiany ciepła skraplacza turbiny parowej. Stała wartość powierzchni wymiany ciepła, przy założeniu stałej, optymalnej prędkości przepływu wody chłodzącej przez rury skraplacza powoduje wzrost albo spadek ciśnienia skraplania pary wodnej w zmiennych warunkach eksploatacyjnych. Istota adaptacyjnej regulacji powierzchni wymiany ciepła, wynika z konieczności utrzymywania zadanego (zmiennego) ciśnienia skraplania pary wodnej w różnych warunkach eksploatacyjnych skraplacza turbiny parowej. Ostanie stopnie NP turbiny projektowane są na określone wartości ciśnień, optymalne, które są w funkcji zmiany mocy. Zmiany warunków eksploatacyjnych skraplacza wynikają w pierwszej kolejności z funkcjonowania turbiny parowej w technicznym systemie energetycznym. Następnie ze zmian temperatury wody chłodzącej skraplacz z miejsca jej poboru i zmian jej właściwości fizyczno-chemicznych. Dalej z aktualnego stanu technicznego skraplacza, tzn. zmiennego w czasie zanieczyszczenia rur, szczelności skraplacza i liczby pękniętych (zakorkowanych) rur. Ogólnie, adaptacyjna regulacja powierzchni wymiany ciepła skraplacza zmniejsza koszty eksploatacyjne technicznego systemu energetycznego w zmiennych warunkach jego eksploatacji. Prezentowany artykuł podejmuje zagadnienia związane z następującym problemem: jak utrzymywać określoną spraw-ność energetyczną technicznego systemu energetycznego w czasie jego eksploatacji?
EN
The aim of the following article is to indicate the factors conditioning the introduction of adaptive heat exchange surface condenser to the operation of technical power system (mainly the one of electric power station or marine vessel). Several factors influencing the differences in calculating of the heat exchange surface of steam turbine condenser have been indicated in the paper. The increase and fall of the steam pressure in variable operating conditions is caused by the constant value of heat exchange surface assuming the constant optimal velocity of the flow of coolant water in the condenser pipes. The essence of adaptive regulation of heat exchange surface is the result of the necessity to maintain variable pressure of steam condensation in various operating conditions of steam turbine condenser. Final stages of the turbine are designed for certain optimal pressure values within the power alteration function. The alterations of operating conditions of the steam turbine condenser are primarily the result of functioning of the steam turbine in technical energy power system. Secondly, the changes are caused by the temperature alterations of the coolant water and the places of its intake as well as physical and chemical properties. Thirdly, the alterations of operating conditions of the steam turbine condenser steam from the current technical condition of the condenser, e.g. time-variable pipe contamination, tightness of the condenser as well as the number of cracked or capped pipes. Generally, the adaptive adjustment of the heat exchange surface decreases operating costs of technical energy power system in variable conditions of its operation. The article deals with the issue of the following question: how to maintain certain energy efficiency of the technical energy system while its operation?
EN
The research discussed in the article involved the analysis of impedance characteristics originating from various non-standard defects detected in the material of an austenitic tube. Research-related test results were obtained when scanning a tube made of steel 316, using an internal probe and a MultiScan 5800 device. The tests involved the use of the classical ECT vortex current method applied to examine both the tube containing artificial defects, simulating the most common defects in industrial heat exchanger tubular inserts, and reference tubes containing standard defects. The non-standard defects (created artificially) simulated combinations of cracks, pits or other defects formed as a result of exposure to aggressive chemical and mechanical factors present in industrial conditions. The tests involved the scanning of the entire length of the tube at a constant rate. The tests were performed using a transient probe recording electrical impedance changes in a relative mode and in an absolute mode. The interpretation of results related to the non-standard defects was based on a comparison with the results obtained in relation to the standard reference defects. Values obtained in relation to the non-standard defects enabled, among other things, the identification of their volume and position in relation to the measurement probe. In most cases it was not possible to interpret the geometry of a given defect. The foregoing could be achieved using other non-destructive testing techniques.
PL
Dokonano oceny charakterystyk impedancyjnych pochodzących od różnych wad w materiale rury austenitycznej. Wskazania te otrzymano podczas badania rury ze stali 316 sondą wewnętrzną z wykorzystaniem aparatu MultiScan 5800. Zastosowano klasyczną metodę prądów wirowych ECT, badając zarówno rurę ze sztucznymi wadami symulującymi najczęściej spotykane uszkodzenia wkładów rurowych wymienników ciepła, jak również rury referencyjne, z i wadami standardowymi. Wytworzone sztucznie niestandardowe wady miały na celu odwzorowanie spotykanych w diagnostyce przemysłowej kombinacji pęknięć, wżerów lub innych ubytków powstałych w wyniku oddziaływań mechanicznych oraz działania agresywnych czynników chemicznych. Badania polegały na skanowaniu rury ze stałą prędkością, przy użyciu sondy przelotowej rejestrującej zmiany impedancji elektrycznej w trybie względnym i trybie absolutnym. Interpretacja uzyskanych wyników, dla wad niestandardowych, była oparta na analizie porównawczej z wynikami uzyskanymi dla standardowych próbek referencyjnych. Otrzymane wartości dla wad niestandardowych umożliwiły ich scharakteryzowanie, tj. określenie ich objętości oraz położenia względem sondy pomiarowej. W większości przypadków nie była możliwa interpretacja geometrii wady, a co jest możliwe przy zastosowaniu innych technik badań nieniszczących.
EN
The paper presents an experimental investigation of a silicone based heat exchanger, with passive heat transfer intensification by means of surface enhancement. The main objective of this paper was to experimentally investigate the performance of a heat exchanger module with the enhanced surface. Heat transfer in the test section has been examined and described with precise measurements of thermal and flow conditions. Reported tests were conducted under steady-state conditions for single-phase liquid cooling. Proposed surface modification increases heat flux by over 60%. Gathered data presented, along with analytical solutions and numerical simulation allow the rational design of heat transfer devices.
EN
The paper illustrates a case study of fluid selection for an internal combustion engine heat recovery organic Rankine cycle (ORC) system having the net power of about 30 kW. Various criteria of fluid selection are discussed. Particular attention is paid to thermodynamic performance of the system and human safety. The selection of working fluid for the ORC system has a large impact on the next steps of the design process, i.e., the working substance affects the turbine design and the size and type of heat exchangers. The final choice is usually a compromise between thermodynamic performance, safety and impact on natural environment. The most important parameters in thermodynamic analysis include calculations of net generated power and ORC cycle efficiency. Some level of toxicity and flammability can be accepted only if the leakages are very low. The fluid thermal stability level has to be taken into account too. The economy is a key aspect from the commercial point of view and that includes not only the fluid cost but also other costs which are the consequence of particular fluid selection. The paper discusses various configurations of the ORC system – with and without a regenerator and with direct or indirect evaporation. The selected working fluids for the considered particular power plant include toluene, DMC (dimethyl carbonate) and MM (hexamethyldisiloxane). Their advantages and disadvantages are outlined.
PL
Dynamiczny rozwój systemów pozyskiwania energii odnawialnej, a także racjonalizacja gospodarki cieplnej, przyczyniły się 10 lat temu do budowy Laboratorium Geoenergetyki na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Krakowie. Jednym z ważnych czynników decydujących o budowie są wcześniejsze prace nad wykorzystaniem wyeksploatowanych i negatywnych otworów do celów geotermalnych. Prowadzone aktualnie w Laboratorium badania dzisiaj i jego funkcje zostały opisane w niniejszym artykule. Laboratorium bazuje na różnych typach otworowych wymienników ciepła. Zostały one zbadane pod kątem ich efektywnej przewodności cieplnej λef i odporności termicznej Rb. Przeprowadzone w nich testy reakcji termicznej wykorzystano do opracowania metodyki i weryfikacji testów przewodnictwa cieplnego wymienników otworowych. Wyniki takiego testu mogą być stosowane do optymalizacji struktury i technologii eksploatacji dużych podziemnych magazynów ciepła bazujących na otworowych wymiennikach ciepła. System wymienników otworowych może współpracować z różnymi typami kolektorów słonecznych, które w odpowiedniej strefie klimatycznej mogą być idealnym źródłem do regeneracji zasobów podziemnego magazynu ciepła.
EN
The dynamic development of renewable energy recovery systems and also the rationalization of heat management gave spur to the 10 year construction agh of the Geoenergetics Laboratory at the Drilling, Oil and Gas Faculty AGH University of Science and Technology (DOGF AGH-UST) in Krakow. One of the important factors deciding about the build are previous works on adapting depleted and negative wells. Research carried out at the Laboratory up today and its usability functions are described in the paper. The laboratory is based on various types of borehole heat exchangers. They were investigated in view of their design for their effective thermal conductivity λef and thermal resistance Rb. The thermal response tests were used for elaborating the BHE thermal conductivity test. It can be used for optimizing the structure and technology of the exploitation of large underground heat storages with borehole heat exchangers. This system can co-operate with various types of solar collectors which in an appropriate climate zone may be a perfect source to be used for charging underground heat storage.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące korozji ram koszy wymienników ciepła w instalacji odsiarczania spalin. Ramy wykonane były ze stali austenitycznej typu Ni-Cr modyfikowanej 4% Mo (904L), celem poprawy odporności na korozję wżerową. Dokonano oceny składu chemicznego i fazowego osadów obecnych na powierzchni badanych elementów. Stwierdzono obecność dużej ilości siarczanów pierwiastków ziem alkalicznych oraz chlorków tych pierwiastków. Taki skład chemiczny osadów, w połączeniu z wilgocią obecną w warunkach pracy w temperaturze poniżej 100°C, spowodował wytworzenie warunków sprzyjających intensywnym procesom korozji wżerowej. Mimo obecności molibdenu w stali obserwowano bardzo silne efekty korozji wżerowej penetrującej głęboko w głąb materiału podstawowego.
XX
The article presents the test results for the corrosion of heat exchanger basket frames in fuel gas desulfurization installations. The frames were made of austenitic steel type Ni-Cr modified by 4% Mo (904L), with the aim to improve the pitting corrosion resistance. An assessment of the chemical and the phase composition of the deposits present on the surface of the tested elements was performed, and the presence of a large amount of sulfides different types. Such a chemical composition of the deposits, in combination with the humidity present under the working conditions at the temperature above 100°C, caused the creation of the conditions favorable for intense processes of pitting corrosion. Despite the presence of molybdenum in the steel, very strong effects of pitting corrosion, penetrating deeply inside the substrate material, were observed.
PL
Analizie poddano charakterystykę impedancyjną od niestandardowych defektów w materiale rury austenitycznej. Wskazania te otrzymano podczas skanowania rury ze stali 316 sondą wewnętrzną z wykorzystaniem aparatu MultiScan 5800. Zastosowano klasyczną metodę prądów wirowych ECT badając zarówno rurę z zaprojektowanymi defektami opracowanymi na podstawie analizy najczęściej spotykanych uszkodzeń we wkładach rurowych przemysłowych wymienników ciepła, jak i rury referencyjne, z defektami standardowymi. Wytworzone niestandardowe wady miały na celu symulować spotykane w diagnostyce przemysłowej kombinacje pęknięć, wżerów lub innych ubytków powstałych w wyniku działania agresywnych czynników chemicznych i mechanicznych. Badania polegały na skanowaniu całej długości rury ze stałą prędkości, przy użyciu sondy przelotowej rejestrującej zmiany impedancji elektrycznej w trybie względnym i trybie absolutnym. Na podstawie otrzymanych wyników możliwe było opisanie wymiarów i położenia wad standardowych, weryfikując zgodność rzeczywistych parametrów poszczególnych wad względem projektu wirtualnego. Interpretacja wyników dla wad niestandardowych była oparta na porównaniu ich z wynikami uzyskanymi dla standardowych próbek referencyjnych. Otrzymane wartości dla złożonych wad niestandardowych umożliwiły ich scharakteryzowanie poprzez określenie ich objętości oraz położenia względem sondy pomiarowej. W większości przypadków nie była możliwa interpretacja geometrii wady, czego można dokonać stosując inne techniki badań nieniszczących.
EN
The impedance characteristics from non-standard defects in the austenitic tube material were analyzed. These indications were obtained during the scanning of steel pipe 316 with an internal probe using the MultiScan 5800 apparatus. The classic ECT vortex current method was used to examine both the pipe with designed defects developed on the basis of analysis of the most common failures in industrial heat exchanger tube inserts and reference tubes with defects standard. The non-standard defects created were aimed at simulating the combinations of cracks, pits or other defects occurring as a result of aggressive chemical and mechanical factors encountered in industrial diagnostics. The tests consisted in scanning the entire length of the pipe with constant velocity, using a transient probe recording electrical impedance changes in relative mode and absolute mode. On the basis of the results obtained, it was possible to describe the dimensions and location of standard defects, verifying the conformity of the actual parameters of particular defects to the virtual design. Interpretation of results for non-standard defects was based on a comparison with the results obtained for standard reference samples. The obtained values for complex non-standard defects enabled their characterization by determining their volume and position in relation to the measuring probe. In most cases, it was not possible to interpret the geometry of the defect, which can be done using other non-destructive testing techniques.
EN
The paper discusses the possibility of improving resistance of heat exchangers made of gray cast iron with flake graphite to high-temperature corrosion by providing them with metallic coatings. A metallic coating containing 76.9% Ni, 19.8% Cr, 1.7% Si, 0.9% Fe, and 0.9% Mn was applied by means of the plasma spraying method and subjected to cyclically variable thermal loads in the atmosphere of solid fuels combustion products (oxygen, sulfur, chlorine, and sodium). In a 30-day thermal load test held at temperature 500°C it has been found that thickness of the metallic coating decreased from the initial (240 ± 6) μm to (231 ± 6) μm. The depth to which sulfur, chlorine, and sodium penetrated the coating was about 30 μm. Increased oxygen content occurred along the whole coating depth. In the coating area adjacent to the substrate surface, the content was twice as high compared to this observed in the initial coating material. Although presence of oxygen was found within the whole depth of the coating, i.e. (231 ± 6) μm, no signs of susceptibility of the sprayed metallic layer to separation from substrate of gray cast iron with flake graphite were found.
PL
Obecność zanieczyszczeń na powierzchniach wymiany ciepła aparatów wymiany ciepła w okrętowych i lądowych siłowniach parowych jest przyczyną m.in. wzrostu spiętrzeń temperatur oraz związanego z tym pogorszenia stopnia próżni w skraplaczach. W końcowym efekcie proces degradacji termicznej wymienników ciepła prowadzi do zmniejszenia sprawności danego układu cieplnego. Symptomy degradacji termicznej najczęściej definiowane są jako różnica między wartościami parametrów cieplno-przepływowych dla stanu referencyjnego i wartościami dla stanu aktualnego. W efekcie końcowym zjawisko degradacji cieplnej pociąga za sobą wzrost kosztów przetwarzania energii, a w konsekwencji prowadzi do zwiększonej degradacji środowiska naturalnego. W artykule opisano powyższe zjawiska oraz zaprezentowano determinanty degradacji termicznej wymienników ciepła siłowni parowych, opierając się na rezultatach własnych badań eksperymentalnych.
EN
he deposits presence on the heat transfer surfaces of the heat exchangers within the stationary and the ship steam power plants cause an inscrease in terminal temperature difference values and entails a decrease of the vacuum level, as well. That fact leads to reducing the total efficiency of the thermal unit. Symptoms of heat degradation are usually defined as the difference between the values of thermal-flow parameters for the current and the reference state. Moreover, thermal degradation of any heat transfer device always entails an increase in the cost of energy conversion, leading to increasing the emission output of greenhouse gases and finally increasing the environmental degradation process. The above-mentioned phenomena, the determinants of the thermal degradation as well as the results of the author’s own experimental research have been presented in the paper.
PL
Tematem artykułu są sprężarkowe pompy ciepła (SPC), których dolnym źródłem ciepła jest grunt. Publikacja łączy przegląd literatury oraz opis modelu matematycznego skraplacza i parownika SPC oraz autorskiego programu realizującego obieg SPC. Autorka zwraca uwagę na główne problemy związane z wykorzystaniem gruntu jako dolnego źródła ciepła. Przedstawia również własny program obliczeniowy 0D, opracowany na potrzeby symulowania współpracy sprężarkowej pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła o nietypowej konstrukcji. W artykule opisano przykładowe wyniki sprzęgnięcia programowania na poziomie 0D i 3D, co daje wymierne rezultaty w przypadku projektowania systemów z gruntowymi pompami ciepła, podano również przykładowe wyniki analizy CFD dla pionowego, współosiowego gruntowego wymiennika ciepła.
EN
The topic of the article is compressor heat pumps (SPC), the bottom heat source of which is the ground. The publication combines a literature review and a description of the mathematical model of the SPC condenser and evaporator as well as the proprietary program implementing the SPC cycle. The author draws attention to the main problems related to the use of soil as a heat source. It also presents its own 0D calculation program, developed to simulate the cooperation of a compressor heat pump with a ground heat exchanger of atypical design. The article describes exemplary results of coupling programming at the 0D and 3D levels, which gives tangible results in the case of designing systems with ground source heat pumps, and gives examples of CFD analysis results for a vertical, coaxial ground heat exchanger.
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie konstrukcji wężownicowego wymiennika ciepła powstałej w ramach pracy inżynierskie w Katedrze Energetyki i Aparatury Przemysłowej. Podstawowym założeniem było zoptymalizowanie aparatu cieplnego w taki sposób, aby możliwe było jak najefektywniejsze przekazywanie ciepła do przepływającego płynu. Oparto się tu przede wszystkim na rozważaniach dotyczących wpływu modyfikacji podstawowych parametrów zarysu helikoidalnego. Opracowana koncepcja posiada „możliwości” oraz gabaryty zbliżone do rozwiązań dostępnych komercyjnie. Zadaniem na przyszłość jest opracowanie konstrukcji o mniejszych gabarytach i większej efektywności energetycznej.
EN
The paper deals with the design of coil heat exchanger developed in the Gdansk University of Technology. The main task was optimization for heat transfer enhancement. Modifications of helical shape parameters were analysed. Developed concept has capacity and dimensions similar to commercially available models. So the next task will be reduction of dimensions and improvement of energetic efficiency.
PL
Artykuł poświęcony zagadnieniu budowy modułu służącego do badania kompaktowych wężownicowych wymienników ciepła. Powstała konstrukcja modułu badawczego zapewniająca dużą elastyczność modyfikacji oraz pozwalająca na fizyczną obserwację zachodzących zjawisk. Wstępne pomiary wykazały wystarczający stopień izolacji cieplnej płaszcza i brak potrzeby jej zwiększania. Okazało się jednak, że stopień komplikacji badanego układu wymusza doposażenie modułu w dodatkowy zestaw czujników oraz przeprowadzanie stałej obserwacji termowizyjnej w kilku płaszczyznach modułu.
EN
In the paper the design of a test module for compact coil heat exchangers is presented. It is easy to modify the test stand as needed and to observe phenomena that occur. Initial tests have proved good isolation of the shell. However complicated design of the module causes the need of additional set of sensors installation and constant thermovision monitoring.
PL
W publikacji zaprezentowano nowe stanowisko pomiarowe umożliwiające prowadzenie badań cieplno-przepływowych wymienników ciepła typu rura w rurze i innych podobnych konstrukcji. Przedstawiono wstępne wyniki badań m. innymi konstrukcji wymiennika z turbulizatorem, dla którego określono ekonomicznie uzasadniony zakres stosowalności. Uzyskane wyniki pokazały, że wymiennik zmodyfikowany dla tych samych parametrów przepływowych osiąga prawie dwukrotnie większą wydajność cieplną.
EN
In the paper the new test stand for investigations of tube-in-tube heat exchangers and similar elements is described. First test results are presented for the heat exchanger with turbulizator and its profitable application range is identified. Almost two times higher heat capacity has been observed for the modified apparatus.
PL
Autorka, dziennikarka branży HVACR, przedstawia najbardziej istotne dotyczące cech charakterystycznych dla współczesnych konstrukcji wymienników płytowych. Wymagania prawne i rachunek ekonomiczny stawiają projektantów instalacji nie tyle przed pytaniem „czy”, lecz „jak” odzyskiwać ciepło, by proces ten był wydajny, efektywny i zoptymalizowany pod względem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
PL
Na terenach miejskich występuje wiele obszarów o właściwościach geotechnicznych wykluczających je z budownictwa (np. zrekultywowane składowiska odpadów, hałdy, różnego typu tereny nadbrzeżne, podmokłe). Tereny te mogą się stać przydatne dla budownictwa po wzmocnieniu ośrodka gruntowego metodami geoinżynieryjnymi, np. metodą palowania i mikropalowania. Równocześnie, głównie w najbogatszych krajach klimatu umiarkowanego, intensywnie rozwija się geoenergetyka, obejmująca zwłaszcza pozyskiwanie ciepła Ziemi za pośrednictwem otworowych wymienników ciepła. Wymienniki te i pompy ciepła umożliwiają ogrzewanie i chłodzenie (klimatyzację) obiektów budowlanych. Pale nośne z wymiennikami ciepła, poza stawianymi im wymaganiami mechanicznymi, powinny dobrze wymieniać ciepło z otaczającym górotworem. W górnej części może być wskazane termiczne izolowanie nośnika ciepła w palu nośnym, więc receptura powinna zapewniać otrzymanie kamienia cementowego o właściwościach izolacyjnych. Opracowano receptury zaczynów zawierających cement hutniczy oraz grafit i diatomit, dodawane w celu regulowania przewodności cieplnej oraz zbadano wpływ tych dodatków na parametry wytrzymałościowe stwardniałych zaczynów.
EN
Graphite and diatomite were added to cement slurries (up to 20% or 30% by mass, resp.) used for piling. After hardening, the samples were studied for flexural and compressive strength. The best results were achieved when graphite was added to the slurry (20% by mass).
20
Content available remote Research on mechanical properties of aluminum alloys used in automotive industry
EN
The paper presents one of the most important mechanical properties of aluminium alloys used in the automotive industry, which mainly determine the material resistance to mechanical loads. Samples were made of aluminium alloys from the 3xxx series (core) and 4xxx series (clad). The latter material layer begins to melt at the brazing temperature (582°C) and forms brazed joints between the surfaces of the base sheets. Commonly, these alloys are used as aluminium brazing sheets and applied in automotive to heat exchangers manufacturing, i.e. radiators, condensers, evaporators, heaters, oil coolers and charge air coolers. Samples of these materials were subjected to mechanical property measurements. In order to assess the changes in the materials during their life cycle, the properties after the manufacturing process and the exploitation tests were compared. Therefore, brazing process was realized in N2 controlled atmosphere. Moreover, one of the most important investigations in terms of the heat exchangers working conditions simulation which is resistance to thermal shocks, was performed. The material working conditions indicate that they should comply with above test requirements, including liquid contact, whose temperature range may refer to 0÷90°C. Particular attention was focused on properties such as Martens hardness, Vickers hardness, Young`s modulus and plastic strain, which have significant role in evaluation of product performance and improving its lifetime. For the measurements, a Fischer Picodentor HM 500 nanoindenter equipped with a Vickers indenter was used. The main advantages of the nanoindentation technique are the accurate and reliable results which might optimize heat exchanger. Furthermore, an optical microscopy was applied to analyse the indentations on the sample surfaces.
PL
W pracy omówiono ważniejsze właściwości mechaniczne stopów aluminium stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, w tym w produkcji samochodowych wymienników ciepła. Szczególną uwagę zwrócono na takie właściwości, jak: twardość Martensa, twardość Vickersa, moduł Younga i odkształcenie plastyczne. Decydują one o odporności materiału na działanie obciążeń mechanicznych, natomiast ich analiza ma znaczenie w ocenie jakości finalnej wyrobu. Głównym celem pracy było porównanie właściwości mechanicznych stopów aluminium po procesie wytwarzania oraz po próbie wytrzymałościowej, aby zaobserwować zmiany właściwości materiałów podczas ich pracy.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.