Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 267

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dystrybucja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
EN
Purpose: The aim of the presented investigations was to explore the possibilities of the effective use of the 8D method to improve the merchandise distribution processes. Design/methodology/approach: The application of the 8D method involved the use of support tools, such as 5Why or ABC. These tools helped to identify and categorize problems involved in the distribution of goods. Next, major problems and their causes were identified. The 8D method enabled establishing improvement, corrective and remedial actions. The last stage of the analysis was verifying the effectiveness of the implemented actions, which proved that the application of the 8D method to improve distribution processes was justified. Findings: The 8D method turned out to be an effective tool for solving problems identified in the distribution process, which proves its effective transfer from the automotive industry. Research limitations/implications: The correct use of the 8D method, which guarantees obtaining reliable and useful results, is only possible if an interdisciplinary research team is appointed. Such a team should consist of a leader and specialists from organizational units responsible for the process correctness. Small and medium-size companies may have insufficient resources to conduct investigations and analyses in a proper way. Practical implications: The discussed case study proves that it is possible to use advanced management methods in the company. Creating an efficient and experienced team should result in developing an effective mechanism for identifying the causes and solving problems in the company’s logistic processes. Originality/value: An original solution is implementation of the 8D method from the automotive industry to improve logistic processes.
EN
This paper addresses an application of the specific methods of multi-criteria decision analysis to specify the appropriate supplier of an autonomous train in a certain production–distribution company. This company identifies three potential suppliers dealing with the development and purchase of autonomous train systems. In terms of the multi-criteria decision analysis, the WSA method, the Scoring method and the TOPSIS method were used to define a suitable compromise solution. To apply each method, individual suppliers were sorted depending on the appropriateness for the examined company based on relevance with all the identified criteria and their weights. The evaluation criteria include procurement cost, time of the whole autonomous train system project implementation, references from plants where such a technology has already been introduced, service department availability and battery charge time. Thereafter, the outcomes obtained using individual methods were compared to each other and the compromise supplier of the autonomous train system to be implemented in the selected company was determined.
EN
The purpose of the paper is to present the issues of ensuring the safety of machinery and equipment in accordance with the requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC of May 17, 2006 on the essential requirements for machines, with regard to the sphere of their import and distribution. This issue is related to the dynamically developing trade in cheaper new machines, mainly from countries outside the EEA (including China) and is a priority for ensuring safety and protecting the health and life of users of this type of equipment in accordance with EU regulations. The use of a variety of machines in industry, in addition to general safety requirements, which may also include quality criteria, care for the environment and industry-specific safety management requirements (e.g. food, automotive, medical devices).
EN
This publication is a presentation of the methodology to determine the degree of diversification and allocation of water resources in water supply systems; with a differentiated level of need based on the example of the municipality of Benissa Spain. The article shows a frequency of the changes and factors that affect the functioning of the water supply system. Moreover, its presents the calculation of the diversification indices for the selected water supply system while the methodology offers the possibility of evaluating the diversification of water resources in two parameters according to an adapted form of the Shannon-Weaver index.
PL
Publikacja przedstawia metody wyznaczenia współczynnika dywersyfikacji i alokacji zasobów wodnych dla systemu zbiorowego zapotrzebowania wody cechującego się zróżnicowanym jej zapotrzebowaniem na przykładzie miasta Benissa w Hiszpanii. W pracy przedstawiono obliczenia stopnia dywersyfikacji zasobów wodnych, metodą dwu-parametryczną, wg zaadaptowanego wskaźnika Shannona-Weavera.
PL
Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. od wielu lat modernizują zarówno układ technologiczny procesu uzdatniania wody, jak również poszczególne obiekty wchodzące w skład Stacji Uzdatniania Wody. Efektem tych prac jest uzyskanie wysokiej jakości wody wodociągowej.
EN
The article concerns modern, flexible adhesive joints, which might be used in timber construction. The article discusses the test results carried out for timber elements joints using polymeric adhesives produced by Sika®. The scope of the tests includes the analysis of strength criteria, tests of polymer adhesion to the timber with a pull-off method, tests of polymer layer shearing between timber elements as well as examination of bending of timber elements joined with polymer. The conclusions indicate the types of these polymers which are recommended for the creation of polymeric joints of timber-polymeric type in timber constructions.
PL
Dynamiczny rozwój połączeń klejowych, umożliwia ich zastosowanie już nie tylko w naprawach, czy wzmocnieniach głównie konstrukcji żelbetowych oraz murowych. Coraz częściej mówi się o zastąpieniu tradycyjnych łączników przez połączenia klejowe. Szczególnie interesujący jest rozwój połączeń na bazie polimerów w zastosowaniu w konstrukcjach drewnianych, który umożliwia eliminację lub znaczne ograniczenie występowania zjawiska koncentracji naprężeń, jak ma to miejsce w przypadku najbardziej powszechnych połączeń trzpieniowych. Szczególne znaczenie ma eliminacja tego zjawiska w obiektach drewnianych, poddanych oddziaływaniu silnych wiatrów, trzęsień ziemi, czy też dużych gradientów temperaturowych oraz wilgotności. Głównym celem artykułu jest omówienie wyników badań przeprowadzonych dla połączeń elementów drewnianych przy wykorzystaniu podatnych klejów polimerowych produkcji Sika®. Zakres badań obejmuje analizę kryteriów wytrzymałościowych, badania przyczepności polimeru do drewna metodą pull-off (na odrywanie), badania ścinania warstwy polimeru pomiędzy elementami drewnianymi oraz badania zginania elementów drewnianych zespolonych polimerem.
EN
The paper analyzes the costs of production of wood sawdust briquettes, manufactured by the company Brykiet-Pol2, based in Goleszów in southern Poland. In addition, production technology, raw material supply and distribution of the finished product were analyzed. The costs of producing one ton of briquettes for the four assessed variants ranged from PLN 364.8 (option D) to PLN 648.7 (option A). The cost structure was dominated by the purchase of raw material and depreciation of the technological line. The most economically advantageous production variant was option C, currently implemented in the company (production costs: PLN 458.7·t-1 ), and the proposed option D, using two briquetting presses. The latter option increased production efficiency and reduced unit costs of briquette production in a three-shift system around the clock.
PL
W pracy dokonano analizy kosztów produkcji brykietów z trocin drzewnych w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym Brykiet-Pol2, mającym siedzibę w Goleszowie leżącym w południowej części Polski. Dodatkowo przeanalizowano technologię produkcji, zaopatrzenie w surowiec i dystrybucję wyrobu gotowego. Koszty produkcji jednej tony brykietów dla czterech ocenianych wariantów wahały się od 364,8 PLN (wariant D) do 648,7 PLN (wariant A). W strukturze kosztów dominował zakup surowca oraz amortyzacja linii technologicznej. Najbardziej korzystnym z ekonomicznego punktu widzenia był realizowany w przedsiębiorstwie wariant produkcji C (koszty produkcji 458,7 PLN·t-1 ) oraz proponowany wariant produkcji D. Wtedy wykorzystywane były dwie brykieciarki, co zwiększyło wydajność produkcji i zmniejszyło jednostkowe koszty produkcji brykietów w systemie trzyzmianowym przez całą dobę.
EN
The provision of quality fuels to the aircraft requires compliance with a number of procedures during the transport, storage and distribution processes. Depending on the needs and organisational conditions, the air fuel distribution process is carried out using various types of transport means. The operational procedures and specificity of the functioning of the Armed Forces and other public law enforcement entities require the use of various construction and technological solutions allowing the efficient functioning of state aviation. The means of transport should not only ensure the appropriate quality of aviation fuel delivered to the aircraft but also enables the delivery of appropriate fuel practically to any place where it is required by the specific activities of particular services or aviation types units of the Armed Forces. This paper presents specific types of transport and distribution means used in state aviation and attempts to select features that determine their suitability for particular types of state aviation.
EN
The aim of the article was to analyse distribution logistics on the example of a selected meat processing plant, as well as to assess existing distribution channels according to the criteria determining the usability, efficiency and nature of the channel. Based on the research and analysis (analytical and point method), the distribution channels operating in this company were characterised and evaluated. Based on the results, one can determine which of the existing channels is the best and present the directions for their further development.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono system wodociągowy, który służy do zaopatrywania w wodę mieszkańców oraz zakładów produkcyjnych w jednostkach osadniczych. Opisano także zalety i wady materiałów dotychczas stosowanych do budowy sieci wodociągowych. Przedstawiono również innowacyjny system rur BLUTOP z żeliwa sferoidalnego dedykowany dla systemów wodociągowych o małym zakresie średnic.
EN
This article presents a water supply system that is used to supply residents in settlement units and production plants in water. The advantages and disadvantages of materials used in the construction of water supply networks have also been described. Also presented is an innovative system of BLUTOP pipes made of ductile iron dedicated for water systems with a small diameter range.
PL
Popularyzacja dostępu do globalnej sieci, coraz większa prędkość transmisji, innowacyjne sposoby bezpośredniego dotarcia do ostatecznego użytkownika oraz rozwój algorytmów sztucznej inteligencji prowadzą do dynamicznego rozwoju rynku e-commerce. Z punktu widzenia użytkownika końcowego jest to bardzo pozytywny trend. Jednak ze strony dostawców, zwłaszcza przy skracaniu łańcuchów dostaw, rozwój e-commerce oraz rosnąca konkurencja stanowią nie lada wyzwanie. Nic dziwnego, że wszystkie inicjatywy, mające na celu redukcję kosztów dystrybucji oraz minimalizację czasu dostawy, są rozchwytywane. Na konkurencyjnym rynku nie wystarcza już poprawnie dostarczyć towar na następny dzień po zamówieniu, ale trzeba zaproponować krótsze terminy dostaw i zapewnić wygodny zwrot. Mimo, iż z punktu widzenia logistyki jeszcze 10 lat temu wydawało się to niemożliwe, aktualnie wymagający klient żąda dostawy w dniu zamówienia.
13
PL
Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na wpływ roli opakowań w sprawnej realizacji przepływów w ramach łańcucha dostaw. Analiza oparta na podstawie literatury przedmiotu, ukazuje że opakowanie pełni podstawową funkcje w dystrybucji towarów. Opakowania podczas potencjalnej drogi od nadawcy czyli producenta wyrobu opakowanego, do klienta, czyli odbiorcy, przechodzą wiele „prób jakościowych”. Owe próby weryfikują, czy produkt jest odpowiednio chroniony i czy narażenia jakie czyhają na niego podczas transportu mogą zaniżyć jego wartość. Przeprowadzona analiza miała na celu udowodnienie, że właściwie zaprojektowane oraz wykonane opakowanie może mieć istotny wpływ na obniżenie kosztów, zapewnienie jakości oraz bezpieczeństwo procesów w łańcuchach dostaw.
EN
The article aims to draw attention to the impact of the role of packaging on the efficient implementation of flows in the supply chain. The analysis based on the literature shows that the packaging is the basic functions in the distribution of goods. Packaging is subjected to many quality tests during the potential route from the sender or producer to the customer. These tests verify not only if the product is temper-proof but also whether transport damage may underestimate the value. The analysis was conducted to prove that properly designed packaging can affect significantly costs reducing, workmanship and process security in supply chains.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze logistyczne rozwiązania w zakresie dystrybucji wyrobów stalowych przy uwzględnieniu centrów serwisowych. Wskazano, że kluczowymi kierunkami ograniczenia kosztów dystrybucji są: handel elektroniczny B2B; automatyzacja i optymalizacja procesowa Supply Chain oraz „przerzucenie” części kosztów na podmioty outsourcingowe. Sprostać temu mogą ogniwa pośrednie pomiędzy globalnymi producentami stali, a klientami końcowymi – tzw. centra serwisowe. Wykorzystując nowoczesne rozwiązania w zakresie obiegów materiałowych i informacyjnych oraz korzystając ze zdobyczy współczesnej nauki, dystrybucyjne centra serwisowe mogą natychmiast reagować na zmianę koniunktury otoczenia i potrzeby klienta, zapewniając najwyższą jakość produktów dostarczanych zgodnie z zasadami koncepcji Just in Time (JiT).
EN
The work presents the most important logistic solutions in the distribution of steel products, including service centers. It was pointed out that the key directions of reducing distribution costs are: B2B electronic commerce; automation and process optimization of the Supply Chain and "transferring" part of the costs to outsourcing entities. This can be achieved by intermediate links between global steel producers and final customers - so-called service centers. Using modern solutions in the field of material and information cycles and using the achievements of modern science, distribution service centers can immediately react to changes in the environment and customer needs, ensuring the highest quality of products delivered in accordance with the Just in Time (JIT) concept.
EN
The neutrix composition F(f(x)) of a distribution F(x) and a locally summable function f(x) is said to exist and be equal to the distribution h(x) if the neutrix limit of the sequence {Fn(f(x))} is equal to h(x), where Fn(x) = F(x)*δn(x) and {δn(x)} is a certain sequence of infinitely differentiable functions converging to the Dirac delta-function δ(x).The function cosh-1+(x + 1) is defined by cosh-1+(x + 1) =H(x) cosh-1(|x| + 1), where H(x) denotes Heaviside’s function. It is then proved that the neutrix composition δ(s)[cosh-1+(x1/r+1)] exists and (…), for r,s = 1,2,.... Further results are also proved. Our results improve, extend and generalize the main theorem of [Fisher B., Al-Sirehy F., Some results on the neutrix composition of distributions involving the delta function and the function cosh-1+(x + 1), Appl. Math. Sci. (Ruse), 2014, 8(153), 7629–7640].
PL
Pomimo występowania obszernej literatury dotyczącej zarządzaniem dokonaniami transportowymi wciąż wiele przedsiębiorstw z niej nie korzysta bądź czyni to tylko w niewielkim stopniu. Przyczyną powyższego stanu może być brak prezentowanych w literaturze, dopasowanych do specyfiki poszczególnych przedsiębiorstw, praktycznych i gotowych do zastosowania rozwiązań. Mając powyższe na uwadze, jako cel artykułu przyjęto zaprojektowanie praktycznego modelu wskaźników niezbędnych do pomiaru dokonań transportowych w przedsiębiorstwach z branży dystrybucji zlecających transport na zewnątrz. Dokonano tego za pomocą krytycznej analizy literatury, przeprowadzonych wywiadów indywidualnych oraz doświadczenia autora związanego z zarządzaniem w obszarze logistyki.
EN
Despite the presence of wide literature on performance management yet many companies either do not use it or use it only in insignificant extent. The reason behind aforementioned might be a lack of presentation in the literature, of suitable solutions for specific companies, that are practical and ready for application. With respect to above, the aim of the article is to design, practical in use, model of performance indicators, as to measure transportation performance management in distribution companies that outsource transportation activities. The following was achieved through critical literature review, undertaken individual interviews and author’s practical experience in logistic management.
PL
Celem artykułu jest analiza poziomu satysfakcji klientów na podstawie oceny procesu dystrybucji w sieci handlowej Tesco. W artykule została przedstawiona problematyka logistyki dystrybucji na przykładzie sieci handlowej Tesco, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z poziomem satysfakcji klientów. Ze względu na powszechny proces informatyzacji, zaproponowano wdrożenie zintegrowanego systemu logistycznego oraz nowoczesne rozwiązanie mobilne.
EN
The aim of the article is to analyze the level of customer satisfaction based on the evaluation of the distribution process in the Tesco retail network. The article presents the issue of distribution logistics on the example of the Tesco commercial network, with particular emphasis on issues related to the level of customer satisfaction. Due to the widespread informatization process, the implementation of an integrated logistics system and a modern mobile solution have been proposed.
PL
Do podstawowych procesów dystrybucji fizycznej zaliczane są obsługa klienta, magazynowanie i utrzymywanie zapasów oraz transport produktów. Celem niniejszego opracowania jest analiza procesu obsługi klienta przedsiębiorstwa z branży elektroinstalacyjnej. Do analizy tego procesu wykorzystano mapę procesu oraz analizę wskaźnikową. W opracowaniu scharakteryzowano kanały dystrybucji produktów oraz dokonano oceny istniejących kanałów dystrybucji. Zamiarem dalszych badań będzie analiza gospodarki magazynowej oraz transportu w tym samym podmiocie badań.
EN
The basic processes of physical distribution include customer service, storage and maintenance of inventory and product transport. The aim of this study is to analyze the customer service process of a company from the electrical installation industry. The process map and the index analysis were used to analyze this process. The study characterized product distribution channels and assessed existing distribution channels The next stage of research will be the analysis of warehouse management and transport.
EN
The article discusses the issue of effective distribution of work on formation of train network between the stations of industrial and mainline rail transport. The analysis is worked out of difficulties in the interaction of technological systems of railway transport of common and uncommon use and risks of the transport stream delays. The strategy for sorting of wagons and a complex of interconnected mathematical models is developed. The proposed solution method is based on step-by-step distribution of traffic volumes over the network through valid assignments of trains with subsequent calculation of the compromise management, taking into account the interests of each owner of transport infrastructure and each individual member of the transport and logistics chains.
20
Content available remote Decyzje taktyczne firm w zakresie ustalania warunków dystrybucji towarów
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wpływu zmiennych w postaci terminów dostaw (tzw. okna czasowe dostaw) na wynik finansowy w transporcie i decyzje menagerów w zakresie kreowania warunków współpracy z klientami. Zmienne te przekazywane są do systemów informatycznych, które zajmują się automatyczną optymalizacją tras i budują plany transportowe. Przeprowadzono badanie symulacyjne, mające na celu porównanie wypracowanego wyniku finansowego w ujęciu kosztowym, jakościowym oraz ilości wykorzystanej floty do dystrybucji towarów przy zastosowaniu obliczeń uwzględniających okna czasowe dostaw oraz po ich zdjęciu. Taki zwizualizowany plan może stanowić materiał do podejmowania decyzji strategicznych, czy taktycznych przez zarządzających w przedsiębiorstwach logistycznych.
EN
The aim of this article is to present the impact of variables in the form of delivery dates (so-called time windows of deliveries) on the financial result in transport and decisions of managers in creating terms of cooperation with clients. These variables are transferred to information systems that deal with automatic route optimization and build transport plans. A simulation study was carried out to compare the generated financial result in terms of cost, quality and the amount of used fleet for the distribution of goods using calculations taking into account the delivery time windows and after their removal. Such a visualized plan can be a material for making strategic or tactical decisions by managers in logistics companies.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.