Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wymuszonej cyrkulacji na zdolność chłodzącą trzech olejów hartowniczych: Hartex 70S, Hartex 70 i OH 70. Na podstawie pomiarów szybkości chłodzenia sondy pomiarowej obliczono zależności współczynnika przejmowania ciepła (α) od temperatury powierzchni (T) chłodzonego przedmiotu dla dwóch przypadków: oleju nieruchomego i wymuszonej cyrkulacji oleju z szybkością 0,23 m/s. Stwierdzono znaczny wpływ wymuszonej cyrkulacji na zdolność chłodzącą badanych olejów w dwóch fazach chłodzenia: fazie powłoki gazowej i fazie konwekcyjnej.
EN
The paper presents the effect of forced circulation on the cooling ability of three quenching oils: Hartex 70S, Hartex 70 and OH 70. Based on the measurements of the cooling rate of the test probe, the relationships between the heat transfer coefficient, α, and the surface temperature, T, of an object being cooled was calculated for two cases: stationary oil and forced circulation of oil at the rate of 0.23 m/s. A significant impact of forced circulation on the cooling ability of the tested oils in two cooling stages: vapour blanked stage and convective cooling stage was observed.
2
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu czasu eksploatacji na zdolność chłodzącą trzech olejów hartowniczych: Hartex 70S, Hartex 70 i OH 70. Pomiary zdolności chłodzącej olejów stosowanych w liniach technologicznych do hartowania drobnowymiarowych elementów stalowych prowadzono w stałych odstępach czasu od 12 do 24 miesięcy za pomocą urządzenia ivf SmartQuench zgodnie z normą ISO 9950. Stwierdzono, że parametry zdolności chłodzącej olejów (maksymalna szybkość chłodzenia, vmax, szybkości chłodzenia przy temperaturach 550 i 300°C, v550, v300) były stabilne i nie ulegały znacznym zmianom z upływem czasu eksploatacji.
EN
The paper presents the results of the investigation of the effect of exploitation time on the quenching ability of three quenching oils: Hartex 70S, Hartex 70 and OH 70. The measurements of the quenching ability of the oils used in production lines for the quenching of low-size steel elements were carried out at regular intervals for a period of 12 to 24 months using the Ivf SmartQuench device according to the ISO 9950 norm. It was found that the parameters of the quenching ability of the oils (maximum cooling rate, vmax, cooling rate at the temperatures of 550°C and 300°C, v550, v300) were stable and did not undergo significant changes with exploitation time.
PL
Wydzielenia węglikoazotków mikrododatków V, Nb i Ti silnie wpływają na mikrostrukturę i własności mechaniczne stali mikrostopowych. Do przewidywania własności mechanicznych stali wymagane są takie parametry wydzieleń jak zawartość (ułamek objętości) i rozmiar (średni promień cząstek). Modele matematyczne opisujące proces wydzielania pozwalają określić te parametry. Modele te opierają się na równaniach algebraicznych opisujących zarodkowanie i kinetykę wzrostu wydzieleń. Rozwój nauk informatycznych umożliwia przeprowadzanie symulacji procesów wydzieleniowych. Jednym z dostępnych narzędzi informatycznych do przeprowadzenia symulacji jest metoda automatów komórkowych. W artykule przedstawiono model automatu komórkowego do obliczania rozmieszczenia i zawartości wydzieleń węglikoazotków w stalach mikrostopowych zawierających dodatki Ti, Nb lub V.
EN
Carbonitrides precipitations of microalloying elements, V, Nb and Ti, strongly influence the microstructure and mechanical properties of high strength low alloy steels. To predict the mechanical properties of these steels parameters of precipitates such as size (mean radius) and content (volume fraction) are required. Mathematical models describing the carbonitrides precipitation process enable to calculate these parameters. The development of computer science enables simulations of precipitation process. The models are based on the algebraic equations describing the nucleation and growth kinetics of precipitates. One of the available tools to simulate the precipitation processes is the method of Cellular Automata. Cellular Automata model proves to be very efficient in modelling various phenomena in materials science. Cellular Automata model of carbonitride precipitation in microalloyed steels containing such elements as Ti, Nb or V is presented in the paper. The model predicts kinetics of precipitation as well as stereological parameters of precipitates.
EN
Linear section of grains in polyhedral material microstructure is a system of chords. The mean length of chords is the linear grain size of the microstructure. For the prior austenite grains of low alloy structural steels, the chord length is a random variable of gamma- or logarithmic-normal distribution. The statistical grain size estimation belongs to the quantitative metallographic problems. The so-called point estimation is a well known procedure. The interval estimation (grain size confidence interval) for the gamma distribution was given elsewhere, but for the logarithmic-normal distribution is the subject of the present contribution. The statistical analysis is analogous to the one for the gamma distribution.
EN
A mathematical model of austenite - bainite transformation in austempered ductile cast iron has been presented. The model is based on a model developed by Bhadeshia [1, 2] for modelling the bainitic transformation in high-silicon steels with inhibited carbide precipitation. A computer program has been developed that calculates the incubation time, the transformation time at a preset temperature, the TTT diagram and carbon content in unreacted austenite as a function of temperature. Additionally, the program has been provided with a module calculating the free energy of austenite and ferrite as well as the maximum driving force of transformation. Model validation was based on the experimental research and literature data. Experimental studies included the determination of austenite grain size, plotting the TTT diagram and analysis of the effect of heat treatment parameters on the microstructure of ductile iron. The obtained results show a relatively good compatibility between the theoretical calculations and experimental studies. Using the developed program it was possible to examine the effect of austenite grain size on the rate of transformation.
6
Content available remote Badanie zdolności chłodzącej wodnego roztworu polimerowego Polihartex
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań zdolności chłodzącej wodnych roztworów polimerowych Polihartex. Zakres stężeń glikolu polialkilenowego wynosił 5-30% objętościowych. Wyniki pomiarów szybkości chłodzenia uzyskane za pomocą urządzenia ivf SmartQuench pozwoliły obliczyć zależności współczynnika przejmowania ciepła (α) w funkcji temperatury. Wraz ze wzrostem stężenia polimeru zmniejszała się zdolność chłodząca roztworu, ale przy niskich stężeniach polimeru zdolność chłodząca roztworu była większa w porównaniu z wodą. Przedstawiono przykład zastosowania obliczonych zależności α = f(T) do symulacji procesu hartowania elementów stalowych.
EN
The results of the research on the quenching ability of the water polymer solutions Polihartex are presented in the paper. The polyalkylene glycol solutions were in the range of 5-30 vol.%. The results of the quenching rate measurements using the ivf Smart Quench device were applied for the calculations of heat transfer coefficient, D, as a function of temperature, T. With increasing the polymer concentration in aqueous solution its quenching ability decreased but at low polymer concentration the quenching ability of the solution was higher when compared to water. An example of the practical application of the developed relationships D = f(T) for the simulation of the quenching process of steel components is presented.
7
Content available remote Badanie wpływu czasu na zdolność chłodzącą olejów hartowniczych
PL
Badano wpływ czasu na zdolność chłodzącą olejów hartowniczych Hartex 70S, Hartex 70, Hartex 120, OH 70 i OH 120M, produkowanych przez firmę Orlen Oil SA. Zdolność chłodzącą olejów badano za pomocą urządzenia ivf SmartQuench w stanie świeżym i po upływie trzech lat przechowywania. Obliczano współczynnik intensywności chłodzenia HP oraz zależności współczynnika przejmowania ciepła α od temperatury T. We wszystkich przypadkach stwierdzono wzrost współczynnika HP z upływem czasu.
EN
The effect of time on the cooling capacity of the quenching oils Hartex 70S, Hartex 70, Hartex 120, OH 70 and OH 120M, manufactured by the company Orlen Oil SA was investigated. The cooling capacity of the oils was examined in their fresh state and after three years of their storage using the device ivf SmartQuench. Hardening power HP and the relationships between the heat transfer coefficient D and temperature T were calculated. In all the cases an increase in hardening power HP over the time of storage was demonstrated.
8
Content available remote Wpływ mikrododatków V, Nb, Ti, Al i azotu na hartowność stali 40Cr8
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań hartowności stali niskostopowej 40Cr8 zawierającej zróżnicowaną zawartość azotu oraz mikrododatki V, Nb, Ti i Al. Stwierdzono spadek hartowności stali ze wzrostem ilości azotu, przy braku mikrododatków. Obecność mikrododatków powodowała wzrost hartowności stali i rozdrobnienie wielkości ziarna austenitu. Idealna średnica krytyczna określona na podstawie próby hartowania od czoła mieściła się w zakresie od 140 do 199 mm.
EN
In the paper results of investigations of hardenability of low alloy steel 40Cr8 with different contents of nitrogen and microalloying elements V, Nb, Ti and Al are presented. In investigated steel without microalloying elements the hardenability decreased with nitrogen content, whilst in microalloyed steel significant increase of hardenability was observed. Additionally microalloying elements decreased the austenite grain size. The ideal critical diameter of investigated melts estimated using Jominy test was in the range 140-199 mm.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu szybkości chłodzenia na mikrostrukturę podczas hartowania i własności mechaniczne stali 34CrMo-4 po hartowaniu i wysokim odpuszczaniu. Jako chłodziwo stosowano wodę i dwa oleje hartownicze Hartex 70S i OH120M. Próbki po obróbce cieplnej poddano badaniom za pomocą mikroskopii świetlnej, skaningowej mikroskopii elektronowej oraz pomiarom twardości i udarności. Przeprowadzono numeryczną symulację procesu hartowania za pomocą programu komputerowego Heat_CTP.
EN
Results of the investigation of cooling rate during quenching on microstructure and mechanical properties of 34CrMo-4 steel are presented. Three quenchants for quench hardening of steel were applied: water and oils Hartex70S and OH120M. The hardness distribution on section of quenched specimens was investigated. Additionally, impact test of quenched and tempered steel was carried out. The microstructure of specimens after heat treatment was investigated, using light microscopy and SEM. Results of experimental investigations were in good agreement with results of computer simulation of quenching process.
EN
In heat treatment processes of steel the very important role plays the Fe-Fe3C phase equilibrium diagram. It enables the selection of the temperature of austenitisation in respect to carbon content in steel as well as to predict the microstructure composition of annealed steel. For numerical calculation of the phase equilibrium diagrams the CALPHAD method is applied, based on the knowledge of Gibbs energy of phases existing in alloy as functions of temperature and chemical composition of alloy, G=f(T,C). The existing phases in Fe-Fe3C system are: liquid, austenite, ferrite and cementite. The functions of Gibbs free energy, G(T,C), for these phases were published elsewhere. The basic rule for the phase equilibrium diagrams calculations is to calculate the minimum free energy, G, conditions in system for actual parameters: temperature, T, pressure, p, and chemical composition of alloy. In presented paper the algorithm for Fe-Fe3C phase diagram calculation and developed computer program, PD_Fe_Fe3C are presented. Results of calculations using this program were compared with date obtained using commercial program, Thermo-Calc and both results were identical. Developed computer program is open and can take into account the alloy elements applied in steel in order to improve their physical properties. The data base for the effect of alloying elements on the free energy of system was prepared, enabling to calculate the effect of common alloying elements, such as Mn, Cr, Si or Ni, on critical temperatures, A1, A3, Acm. The program may be used for calculation the driving force for phase transformations which occur during heat treatment of steel process as well as in modeling the image of microstructure formed during heat treatment using such numerical methods as cellular automata, CA, or phase field method, PFM.
PL
W obróbce cieplnej stopów żelaza ważnym narzędziem pomocniczym jest wykres równowagi fazowej Fe-Fe3C. Umożliwia dobór parametrów obróbki cieplnej stali węglowych. jak również pozwala określić skład strukturalny stali po obróbce cieplnej. Obliczanie wykresów równowagi fazowej metoda CALPHAD jest oparte na znajomości energii swobodnej Gibbsa jako funkcji temperatury i składu chemicznego, G=f(T,C) faz istniejących w układzie: austenit, ferryt, cementyt, ciecz. Obliczanie wykresu równowagi fazowej polega na obliczam, minimum energii swobodnej układu metodami numerycznym: W prezentowanej pracy przedstawiono program komputerowy PD_FeF3C do obliczania wykresu Ke-Fc3C. Program umożliwia również obliczanie wpływu pierwiastków stopowych na temperatury krytyczne wykresu wstali niskostopowej. Pozwala również obliczać siłę pędną przemian fazowych zachodzących podczas obróbki cieplnej stali, co może być przydatne przy obliczaniu obrazu mikrostruktury metodami np. automatów komórkowych czy pola fazowego.
EN
Metallographic examinations and mechanical tests were carried out on the ductile iron with additions of Ni, Cu and Mo in as-cast state and after austempering. TTT and CCT diagrams were plotted. The heat treatment was performed in six different variants. Studies included qualitative assessment of the microstructure and testing of mechanical properties such as R0,2, Rm, A, Z, HRC, KC. An analysis of the obtained results was also presented.
PL
Przeprowadzono badania metaloznawcze żeliwa sferoidalnego z dodatkami Ni, Cu i Mo w stanie lanym i po hartowaniu izotermicznym. Opracowano wykresy CTPi i CTPc. Obróbkę cieplną wykonano w sześciu różnych wariantach. Badania metaloznawcze obejmowały ocenę jakościową mikrostruktury i pomiary właściwości mechanicznych: R0,2, Rm, A, Z, HRC, KC. Dokonano analizy uzyskanych wyników
EN
Linear section of grains in polyhedral material microstructure is a system of chords on a test line. The mean chord length is the linear grain size of the material. In the prior austenite microstructure of low alloy structural steels, the chord length is a random variable which has the gamma distribution. The distribution parameters are closely related to the austenite linear grain size. Because the sequent chord lengths are statistically independent, the grain size interval estimation (confidence interval) may be performed by the chi-square distribution.
PL
Przekrój liniowy ziarn mikrostruktury materiału polikrystalicznego jest układem cięciw linii testowej. Średnia długość cięciw jest liniową wielkością ziarna materiału. W mikrostrukturze pierwotnego austenitu niskostopowych stali konstrukcyjnych długość cięciwy jest zmienną losową, która ma rozkład gamma. Parametry rozkładu są ściśle związane z liniową wielkością ziarna austenitu. Ponieważ kolejne długości cięciw są statystycznie niezależne, przedziałową ocenę wielkości ziarna (przedział ufności) można wykonać za pomocą rozkładu chi-kwadrat.
PL
W artykule przedstawiono model kinetyki wydzielania węglikoazotku M(C, N) w stali mikrostopowej zawierającej dodatek Ti, Nb lub V. Model jest oparty na klasycznej teorii zarodkowania (ogólny model Kampmanna i Wagnera [1]) i pozwala obliczać rozkład wielkości wydzieleń w austenicie lub ferrycie w warunkach izotermicznego wytrzymywania stali przy temperaturze Tw, poddanej wcześniej przesycaniu o wysokiej temperaturze Tp. Opisano opracowany program komputerowy CarbNit_kinet oraz przedstawiono przykład wyników obliczeń dla stali zawierającej 0,2 %C, 0,01 %N i 0,15 %V.
EN
Model of kinetics of carbonitride M(C, N) precipitation in HSLA steel containing microalloying element Ti, Nb or V is presented. The model is based on classical theory of nucleation (general model of Kampmann and Wagner [1]). It enables to calculate the size distribution of carbonitrides precipitation in austenite or ferrite during isothermal holding at temperature Tw of microalloyed steel after previous heating at high austenitising temperature Tp. An example of application of developed computer program, CarNit_kinet for carbonitride precipitation in steel containing 0.2 %C, 0.01 %N and 0.15 %V is presented.
EN
The paper presents a mathematical model of the pearlite - austenite transformation. The description of this process uses the diffusion mechanism which takes place between the plates of ferrite and cementite (pearlite) as well as austenite. The process of austenite growth was described by means of a system of differential equations solved with the use of the finite difference method. The developed model was implemented in the environment of Delphi 4. The proprietary program allows for the calculation of the rate and time of the transformation at an assumed temperature as well as to determine the TTT diagram for the assigned temperature range.
PL
W pracy zaprezentowano matematyczny model przemiany perlit - austenit. Do opisu tego procesu wykorzystano dyfuzyjny mechanizm zachodzący pomiędzy płytkami ferrytu i cementytu (perlitu) oraz austenitu. Proces wzrostu austenitu opisany został układem równań różniczkowych rozwiązanych przy wykorzystaniu metody różnic skończonych. Opracowany model zaimplementowano w środowisku Delphi 4. Autorski program pozwala na obliczanie szybkości i czasu przemiany przy założonej temperaturze oraz na wyznaczanie wykresu CTPi dla zadanego zakresu temperatur.
15
Content available remote Charakterystyka zdolności chłodzącej wybranych olejów hartowniczych
PL
Szerokie zastosowanie olejów hartowniczych w praktyce hartowania wynika z ich szczególnej zdolności chłodzenia, która zapewnia zmniejszenie występowania odkształceń i pęknięć hartowniczych chłodzonych w nich przedmiotów.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy zależności współczynnika przejmowania ciepła od temperatury pięciu olejów hartowniczych produkowanych przez firmę Orlen Oil S.A przy temperaturach olejów w zakresie 20÷110 oC. Analizę przeprowadzono na podstawie wyników pomiarów temperatury wewnątrz sondy pomiarowej urządzenia ivf Smart Quench w funkcji czasu chłodzenia sondy w oleju hartowniczym [1]. Badane oleje hartownicze wykazywały się znacznymi różnicami zdolności chłodzącej prezentowaną maksymalną szybkością chłodzenia jak również maksymalną wartością współczynnika przejmowania ciepła oraz temperaturą, przy której ta wartość występowała. Największą zdolność chłodzącą wykazywał olej Hartex 70, najmniejszą zaś OH-120M. Wartości maksymalne obliczonych współczynników przejmowania ciepła, αmax, mieściły się w zakresie 1750÷3951 W/m2C.
EN
Results of analysis of the relationships between the heat transfer coefficient and temperature for five quenching oils made in Orlen Oil Company are presented. Temperature of oils was in the range of 20÷110°C. The analysis was carried out using the results of measurements of the temperature inside of test probe of ivf Smart Quench instrument [1] during quenching in oil. The high quench capacity showed Hartex70S oil, a low capacity oil OH-120M. Maximum values of calculated heat transfer coefficients, amax were in the range of 1750÷3951 W/m2C.
EN
Proposition of a Cellular Automata model of carbonitride precipitation in microalloyed niobium steels is presented in the paper. Transition rules based on the current knowledge regarding precipitation were formulated. The model accounts for an increase of dislocation density due to plastic deformation and predicts kinetics of precipitation as well as shape of precipitates. Numerical tests confirmed qualitatively good predictive capabilities of the model.
PL
W pracy przedstawiono propozycję modelu wykorzystującego metodę automatów komórkowych do opisu kinetyki proccsów wydzieleniowych w stalach mikrostopowych z niobem. Wykorzystując wiedzę dotyczącą procesów wydzieleniowych sformułowane zostały reguły przejścia dla modelu. Model uwzględnia zmiany gęstości dyslokacji w wyniku odkształceń plastycznych i przewiduje kinetykę procesu wydzieleniowego oraz kształt wydziel eń w glikoazotków niobu. Wykonane testy numeryczne potwierdziły jakościowo dobrą dokładność modelu.
EN
The work examines the effect of nitrogen and micro-additions V and V+Al on the austenite grain size and the coagulation of carbonitride precipitates in 40Cr8 steel. The analyzed materials underwent heat treatment consisting in holding the material at 1200ºC for 1h, which was next exposed to furnace cooling down to 820ºC and maintained at this temperature for 20hrs, and subsequently quenched in water. With the application of electron microscopy, the microstructure and the formed carbonitride precipitates were examined. The SigmaScanPro software was used to perform the quantitative metallographic analysis of the precipitates. The study demonstrated that increase in the content of nitrogen inhibits the coagulation rate of carbonitrides, whereas aluminium favours the tendency for coagulation and efficiently inhibits the austenite grain growth.
PL
W pracy badano wpływ azotu i mikrododatków V, V+Al na wielkość ziarna austenitu oraz koagulacje wydzieleń węglikoazotku w stali 40Cr8. Próbki z badanych wytopów poddano obróbce cieplnej polegającej na wygrzewaniu przy temperaturze 1200ºC przez czas 1h, następnym chłodzeniem z piecem do temperatury 820ºC i wytrzymaniu przy tej temperaturze przez czas 20h oraz chłodzeniu w wodzie. Przy wykorzystaniu mikroskopii elektronowej badano mikrostrukturę oraz powstałe wydzielenia węglikoazotku. Za pomocą programu SigmaScan Pro przeprowadzono ilościową analizę metalograficzną wydzieleń. Badania wykazały, że wzrost zawartości azotu hamuje szybkość koagulacji węglikoazotku, podczas gdy aluminium sprzyja skłonności do koagulacji i skutecznie hamuje rozrost ziarn austenitu.
19
Content available High temperature brittleness of cast alloys
EN
Over-all mechanical properties of alloys are extremely low at the last stage of solidification where alloy exists at brittle temperature range (BTR). When the solidification process is completed a sudden and marked change in strength and ductility of metal is observed. It means that as long as liquid phase is present, metal will fail in a brittle manner. There are known different theories of brittleness of alloys in existence of liquid phase. The idea involved by authors of the paper is as follows: three major factors caused by presence of liquid may be taken into account: - decreasing the energy needed for crack nucleation, - increasing atomic diffusional flux out of the crack tip, - creating a path for abnormally quick diffusion of atoms from the crack tip.
PL
Własności mechaniczne stopów są bardzo niskie w ostatnim stadium krzepnięcia, w którym stop wykazuje kruchość wysokotemperaturową. Przy końcu procesu krzepnięcia obserwuje się nagłą zmianę wytrzymałości i plastyczności metalu. Dopóki występuje faza ciekła metal ulega zniszczeniu w sposób kruchy. Przyczyna tego mogą być trzy główne czynniki związane z obecnością fazy ciekłej: a) spadek energii potrzebnej do zarodkowania pęknięcia, b) wzrost strumienia dyfuzji atomów od wierzchołka pękniecia, c) utworzenie ścieżki do anomalnie szybkiej dyfuzji atomów od wierzchołka pękniecia.
EN
The high mechanical properties of the Al-Li-X alloys contribute to their increasingly broad application in aeronautics, as an alternative for the aluminium alloys, which have been used so far. The aluminium-lithium alloys have a lower specific gravity, a higher nucleation and crack spread resistance, a higher Young’s module and they characterize in a high crack resistance at lower temperatures. The aim of the research planned in this work was to design an aluminium alloy with a content of lithium and other alloy elements. The research included the creation of a laboratorial melt, the microstructure analysis with the use of light microscopy, the application of X-ray methods to identify the phases existing in the alloy, and the microhardness test.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.