Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule analizie poddano zjawisko wzrostu liczebności imigrantów zarobkowych w województwie śląskim. Autor przedstawia opartą o wyniki badań empirycznych skalę problemu oraz jego charakterystykę, a także wskazuje najważniejsze kwestie, które wiążą się z poruszanym problemem.
EN
This paper focuses on the increasingly noticeable phenomenon that occurs in Silesian voivodeship - the growth in the number of economic migrants. Author seeks to present empirical research based on the scale of this matter and its characteristics, as well as highlight the most important issues that are related to the problem.
PL
W artykule zaprezentowane są wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, które miały na celu określenie tego, jakie postawy reprezentują studenci, którzy w przyszłości będą tworzyć kadrę zarządzającą różnych organizacji, w stosunku do koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu. Badania zostały przeprowadzone na bazie trójelementowej teorii postaw, a ich diagnoza i analiza przeprowadzone zostały w stosunku do komponentów poznawczych, afektywnych i behawioralnych.
EN
The article presents the results of survey conducted among students of the Faculty of Organization and Management of Silesian University of Technology, which aimed to determine the type of attitudes represented by students, who in the future will create managing personnel of various organizations, in relation to the concept of socially responsible business. The study was conducted on the basis of the threefold theory of attitudes, and their diagnosis and analysis was carried out with respect to the cognitive, behavioral and affective components.
PL
Artykuł stanowi część większego cyklu, a przedstawiona w nim została część wyników badań zaprojektowanych i przeprowadzonych przez zespół specjalistów Katedry Stosowanych Nauk Społecznych. Praca zwiera wprowadzenie teoretyczne do tematyki społecznie odpowiedzialnych innowacji, krótki opis metodologii prowadzenia badania oraz analizę wyników badań w zakresie wiedzy i opinii pracowników przedsiębiorstwa na temat społecznie odpowiedzialnych innowacji w odniesieniu do charakterystyki przedsiębiorstwa oraz ich powiązanie z kompetencjami miękkimi pracowników.
EN
The article is part of a larger cycle, and presents a part of the results of studies designed and conducted by a team of specialists in the Department of Applied Social Sciences. The work contains theoretical introduction to the topic of socially responsible innovation, a brief description of the methodology of the study and analysis of the results of research in the field of knowledge and opinions of the company's employees on socially responsible innovation in relation to the characteristics of the company and its relationship with the employees soft skills.
EN
This paper focuses on issues of CSR in the context of the extractives industry. Due to the specific characteristic of the industry and the magnitude of its influence on the natural environment and society, the CSR assumptions, tools, and management methods must be reorganized and adapted. Author firstly shows some theoretical considerations about the role of the CSR in the industry, possible areas of prevalence, tools, possible method of management, some opportunities and threats. Then, in the second part of the article, author will show some best CSR practices form the extractives industry.
PL
Artykuł koncentruje się wokół kwestii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w kontekście branży wydobywczej. Ze względu na jej specyficzną charakterystykę i wielkość wpływu na środowisko naturalne oraz społeczeństwo, założenia, narzędzia i metody zarządzania CSR muszą zostać zreorganizowane i dostosowane. Autor najpierw przedstawia teoretyczne rozważania na temat roli CSR w branży wydobywczej, możliwe obszary występowania, narzędzia, sposoby zarządzania, szanse oraz zagrożenia, a następnie wskazuje kilka dobrych praktyk CSR z obszaru tej branży.
EN
This paper refers to the link between innovation and CSR, which is a bi-directional system of innovation-driven CSR and CSR-driven innovation. The main assumption in this paper is that there can be a virtuous circle of innovation and CSR created, where, on one hand, the enterprises are driven by value, but on the other hand, they are driven by the search for values. In this paper the author shortly defines innovation and CSR, then shows two ways of dependence between innovation and CSR, and then finally, shows the idea of virtuous circle of innovation and CSR.
PL
Artykuł poświęcony jest związkowi pomiędzy innowacjami a społeczną odpowiedzialnością biznesu, która przejawia się w dwukierunkowym systemie innowacji napędzanych przez CSR oraz społecznej odpowiedzialności biznesu napędzanej przez innowacje. Głównym założeniem artykułu jest to, że możliwy jest efekt spirali innowacji i CSR, gdzie z jednej strony przedsiębiorstwa będą napędzane przez wartości, z drugiej zaś przez poszukiwanie wartości. W artykule autor krótko definiuje innowację i CSR, następnie wskazuje zależności pomiędzy nimi, na końcu zaś prezentuje ideę efektu spirali innowacji i CSR.
EN
This paper refers to the idea of socially responsible innovation - author tries to answer to the question: is there a real opportunity to link - despite a series of contradictions - the idea of innovation and corporate social responsibility in this way, so that companies can become creators and users of socially responsible innovation. In this article, author briefly defines corporate social responsibility and the idea of innovation, and then shows how it is possible to combine these two concepts
PL
Artykuł ten poświęcony jest idei społecznie odpowiedzialnych innowacji  autor stara się odpowiedzieć na pytanie, dotyczące tego, czy istnieje realna możliwość połączenia – mimo szeregu sprzeczności – idei innowacyjności oraz społecznej odpowiedzialności biznesu w ten sposób, aby przedsiębiorstwa mogły stać się twórcami oraz użytkownikami społecznie odpowiedzialnych innowacji. W artykule tym autor krótko definiuje społeczną odpowiedzialność biznesu oraz ideę innowacyjności, a następnie wskazuje, w jaki sposób możliwe jest połączenie tych dwóch koncepcji.
PL
Idea innowacji jest we współczesnym świecie obecna niemal w każdej dziedzinie życia polityczno-społeczno-gospodarczego. W artykule autor podejmuje problematykę niedookreślenia definicyjnego tego pojęcia, zwracając uwagę na rolę definicji społecznej tego zagadnienia. Ponadto w artykule wskazana jest pozycja Polski w rankingach dotyczących innowacyjności skorelowana z postrzeganiem tej idei przez społeczeństwo.
EN
The idea of innovation is in the modern world present in almost every area of political, social and economy life. In this article, author describes the issue of definitional indefiniteness of the concept, noting the importance of the role of the social definition of the idea. In addition, the article indicated the position of Poland in rankings on innovation correlated with the social perception of the idea.
EN
Preparing appropriate content, way of presentation and tools for dissemination is the base for effective acquisition and implementation the innovation and knowledge. The article presents and confirms effectiveness SPNT methods and forms of communication consistent with new trends in IT sector development.
9
Content available remote Forum technologii Informatycznych - cele i dotychczasowe doświadczenia
EN
The article presents idea and goals of developing Information Technology Forum as a transfer of knowledge and innovation platform in IT sector. We are describing informatics tools developed during the IT Forum which are exploited for enhancing cooperation network. Summarizing one year activity of IT Forum we are describing it's role as a form of verification cooperation between SMEs and knowledge creating in IT environment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.