Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lipidy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przebadano charakterystykę albumin surowicy bydlęcej BSA (bovine serum albumin) poddanych działaniu trzech dienoaldehydów (trans, trans-2,4-heptadienal, trans,trans-2,4-nonadienal i trans,trans-2,4-dekadienal). Utrata grupy aminowej i zwiększenie liczby karbonylowej wskazywały na uszkodzenie łańcucha bocznego BSA. Wyniki elektroforezy przeprowadzonej z wykorzystaniem żelu dodecylosiarczan sodu-poliakryloamid wskazały, że wszystkie stosowane aldehydy doprowadziły do powstania agregatów BSA, przy czym najbardziej znaczący efekt zaobserwowano dla heptadienalu. Zmiany wewnętrznej fluorescencji i hydrofobowości powierzchni BSA wskazywały, że aldehydy zmodyfikowały białkową strukturę BSA. Spowodowały ponadto, że albuminy BSA utworzyły żółtobrązowe addukty i fluorescencyjną lipofuscynę. Addukty heptadienal-BSA wykazywały zwiększoną absorbancję w zakresie UV-Vis 270-280 nm oraz 300-400 nm, podobnie jak oba pozostałe addukty aldehyd-BSA. Zaobserwowano silne korelacje między tworzeniem się grup karbonylowych połączonych z białkami, współczynnikiem retencji zawartości wolnych grup aminowych oraz maksymalną wartością absorpcji UV-Vis a zawartością aldehydów. Przeprowadzono także analizę składu podstawowych produktów utleniania i dokonano oceny wpływu parametrów utleniania na modyfikację BSA. Zaobserwowano większe uszkodzenie BSA podczas działania krótkołańcuchowych aldehydów zastosowanych w większych stężeniach.
EN
Bovine serum albumin (BSA) was incubated with trans, trans-2,4-heptadienal, trans,trans-2,4-nonadienal, and trans, trans-2,4-decadienal (concns. 1-50 mM) at 37°C for 24 h to produce yellowish-brown adducts and fluorescent lipofuscin. Loss of the amino groups and increased carbonyl value of the product were indicative for BSA side chain damage. The Na dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis showed the aggregation of BSA. Changes in intrinsic fluorescence and surface hydrophobicity value of BSA indicated the modification of protein structure. The heptadienal-BSA adducts exhibited an increased UV-Vis absorbance at 270-280 nm and 300-400 nm, similarly to the 2 other aldehyde-BSA adducts. Strong correlations were obsd. between formation of protein-bound carbonyls, the retention ratio of free amino content, max. UV-Vis absorption value, and concn. of aldehydes. Principal component anal. was also performed. In general, the BSA damage increased with increasing the aldehyde concn. and decreasing their chain length.
PL
W pracy omówiono funkcje żywieniowe i fizjologiczne lipidów w organizmie człowieka. Scharakteryzowano zapotrzebowanie organizmu na tłuszcz oraz aktualne zalecenia spożycia. Przedstawiono znaczenie lipidów w powstawaniu chorób cywilizacyjnych (choroby układu sercowo-naczyniowego, miażdżyca czy choroby nowotworowe).
EN
Nutritional and physiological functions of alimentaries lipids in human organism were discussed in paper. The organism fat requirement and real recommendations of intake were characterized. The significance in increasing the level of people suffering from civilisation diseases (cardiovascular diseases, arteriosclerosis, cancer diseases) were presented.
PL
Hodowla i wykorzystanie mikroglonów jest obecnie intensywnie rozwijającym się obszarem badawczym. Niektóre gatunki mikroalg, w odpowiednich warunkach, gromadzą duże ilości tłuszczu w komórkach, który ma odpowiedni profil kwasów tłuszczowych do produkcji biodiesela. Etapem kierunkującym mikroglony na akumulację lipidów jest hodowla w określonych warunkach fizykochemicznych. Celem badań było określenie wpływu zmiennego stężenia fosofru w medium hodowlanym na olejogenność mikroglonów Chlorella vulgaris oraz wyznaczenie parametrów hodowli w trybie szoku. Przeprowadzone badania potwierdziły możliwość stosowania szoku fosforowego w celu makasymalizacji syntezy lipidów przez mikroglony Chlorella vulgaris. W trakcie badań uzyskano 45,23% oleju z biomasy z hodowli z szokiem fosforowym, natomiast z biomasy pochodzącej z hodowli standardowej uzyskano o 18% oleju mniej niż z biomasy pochodzącej z hodowli z deficytem fosforu.
EN
The cultivation and utilization of microalgae is now a intensively developing area of research. Some species of microalgae, under appropriate conditions, accumulate large amounts of lipids in the cells. This lipids have a suitable profile of fatty acids for biodiesel production. The culture of microalgae for lipids accumulation should be performed in certain physicochemical conditions. The aim of the study was to determine the effect of variable ortophophates concentrations in the culture medium for lipids accumulation of microalgae Chlorella vulgaris and to determine of parameters of the phosphoric shock in the medium. The study confirmed the possibility of the use of the phosphoric shock in the medium to maximize lipids accumulation by the microalgae Chlorella vulgaris. In the study, 45.23% of the oil was obtained from the biomass from the culture with phosphoric shock in the medium and 18% less of the oil was obtained from the biomass from the standard culture.
PL
Modyfikowany wosk pszczeli i triglicerydy kaprylowe i kaprynowe (lipidy handlowe) zemulgowano w wodnym roztworze środka powierzchniowo czynnego z kwasem geraniowym (modelowym pestycydem) i zbadano właściwości fizykochemiczne otrzymanych formulacji, m.in. rozkład wielkości cząstek, wskaźnik polidyspersyjności oraz ładunek cząstek (potencjał zeta). Zdolność kwasu geraniowego do przenikania przez membranę celulozową w 32°C potwierdziła możliwość zastosowania otrzymanych lipidów jako potencjalnych nośników pestycydów.
EN
Two com. lipids were emulsified in an aq. surfactant soln. with geranic acid (a model pesticide) to study the emulsion properties (particle size distribution, polydispersity index, particle charge) and the ability of geranic acid for permeation through a cellulose membrane at 32°C. The applicability of the lipids as pesticide carriers was confirmed.
PL
Z uwagi na fakt, że lipidy stanowią bezpieczne składniki kosmetyków, w części opisowej artykułu na wstępie scharakteryzowano lipidy. W dalszym ciągu omówiono kwasy tłuszczowe, oraz lipidy proste, złożone izoprenowe. Następnie podano przegląd kosmetyków zastosowujących lipidy. W części badawczej artykułu przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej z udziałem 48 respondentek w wieku 20 do 50 lat. Ankieta zawierająca 12 pytań dotyczyła stosowania kosmetyków głównie zawierających lipidy.
EN
Consideration the fact, that lipids are safety ingredients of the cosmetics, the lipids, o on the begining of the article, in the descriptive section, were described. On the next step the fatty acids, the ordinary lipids, the complex and isoprene lipids were discused. After wards there are show the cosmetics, in which lipids were used. The results of the executed questionnaire, in which 48 participants in age from 20 to 50 years took part, are presented in the article. The questionaire contained 12 questions respecting adaptation of the cosmetics included lipids.
PL
Tłuszcze i produkty ich konwersji stanowią złożoną grupę związków organicznych, o różnorodnej i skomplikowanej strukturze. Istotnym problemem, zwłaszcza w rozdzielaniu szczegółowym tak złożonych i zróżnicowanych analitów na poszczególne indywidua chemiczne jest ogromna różnorodność budowy związków chemicznych przynależnych do poszczególnych klas lipidów. Z drugiej strony, poszczególne klasy lipidów wykazują charakterystyczne cechy pod względem swoich właściwości fizykochemicznych, w tym, pod względem oddziaływań sorpcyjnych, co umożliwia ich rozdzielanie grupowe. Uzyskanie właściwego rozdzielenia związków lipidowych na grupy warunkuje możliwość ich dalszego rozdzielania oraz prawidłową identyfikację poszczególnych związków chemicznych występujących w danej grupie. Niniejsza praca przeglądowa przedstawia współczesny stan wiedzy opisany w literaturze, dotyczący jednej z szeroko stosowanych technik wstępnego rozdzielenia grupowego tłuszczów oraz produktów ubocznych ich rafinacji lub konwersji, tj. chromatografii wykluczania (ang. GPC/SEC, Gel Permeation Chromatography/ Size Exclusion Chromatography).
EN
Fats and their conversion products are a complex group of organic compounds with diverse and complicated structure. A major problem, especially in “detailed” separation of such complex and varied mixtures into individual chemical compounds, is a huge variety of chemical structure of chemical substances that belong to various classes of lipids. On the other hand, particular lipid classes have characteristic features in terms of their physicochemical properties, including sorption interactions, which allows for the group separation. A proper group separation of lipid compounds allows for their further separation and identification of particular chemical compounds present in given class. This review discusses state of the art described in the literature, concerning one of the widely used technique for gro up separation of fats and refining or conversion by-products, ie. Gel Permeation Chromatography/Size Exclusion Chromatography (GPC/SEC).
PL
Powlekanie żywności jest technologią, która pozwala zachować jakość powleczonych produktów. Filmy i powłoki jadalne są tworzone z białek, polisacharydów i lipidów. Opakowania jadalne na bazie jednego składnika zazwyczaj charakteryzują się dobrymi właściwościami barierowymi bądź mechanicznymi. W celu osiągnięcia pożądanych cech prowadzi się liczne badania filmów i powłok kompozytowych na bazie substancji hydrofobowych oraz hydrofilowych, wśród których wyróżnia się filmy i powłoki emulsyjne oraz warstwowe. Wprowadzenie tłuszczu do materiału powłokotwórczego wpływa na zwiększenie hydrofobowości powierzchni, zmniejszając tym samym migrację pary wodnej. W artykule zawarto charakterystykę lipidów najczęściej stosowanych w powlekaniu żywności, takich jak woski, monoglicerydy, kwasy tłuszczowe, oleje jadalne, oraz przykłady zastosowań filmów i powłok z ich dodatkiem.
EN
Food coating is a technology that enables to maintain the quality of coated products. Edible films and coatings are made from proteins, polysaccharides and lipids. Edible packaging, as made from only one component, is characterized by good barrier or mechanical properties. In order to achieve demanding features there are numerous researches related to composite films and coatings carried out. Such packaging combines hydrophilic and hydrophobic components. They include emulsion and layered films and coatings. Incorporation of lipids into the film forming material influences on the increase of the surface hydrophobicity, thereby reducing water migration. In this work the characteristic of mostly used lipids in food coating, such as waxes, monoglycerides, fatty acids, vegetable oils as well as the examples of applying lipids as components of edible films and coatings, were presented.
9
Content available remote Nowe kierunki w produkcji paliw z surowców odnawialnych
PL
Przedstawiono stan wiedzy dotyczącej syntezy biodiesla. Opisano katalizatory transestryfikacji surowców lipidowych i warunki procesu. Przedstawiono systemy katalityczne, które mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle.
EN
A review, with 58 refs., of new processes and catalysts for transesterification of fatty oils.
10
Content available remote The role of lamellate phospholipid bilayers in lubrication of joints
EN
This study aims to determine the effect of progressive loss of the surface active phospholipids on the characteristics, and hence tribological function of articular cartilage. In accordance to Hill's hypothesis, 3-7 lipid bilayers at pH 7.4 operate as the solid lubricant in the cartilage-cartilage interface during physiological function. These bilayers are known to be depleted during cartilage degeneration. This study models this loss of phospholipid bilayers, studying experimentally both wet and dry cartilage surfaces, measuring surface wettability, and friction coefficient under a constant stress of 1.2 MPa. The results demonstrate that the friction coefficient increases gradually with loss of the phospholipid bilayers, and gains in value with decrease in wettability.
PL
Pióra ptaków są obecnie powszechnie wykorzystywanym materiałem analitycznym służącym do badań jakościowych i ilościowych m.in. w ekotoksykologii (metale ciężkie, trwałe związki organiczne), fizjologii i chemotaksonomii ptaków (barwniki, bakteriostatyki), agrotechnice i weterynarii drobiu (preparaty farmaceutyczne). Niniejszy przegląd prezentuje stan wiedzy za okres ostatnich 70 lat na temat stosowania różnych metod chromatograficznych, będących najczęsciej wykorzystywaną grupą technik analizy instrumentalnej w początkowym (wstępne rozdzielenie) lub ostatecznym (pełen rozdział i detekcja) opracowywaniu tak nietypowej matrycy. Pokrótce zostały również omówione poszczególne cele i zagadnienia analityczne, które zostały osiągnięte z wykorzystaniem upierzenia ptaków oraz konserwującej go wydzieliny gruczołu kuprowego.
EN
Birds’ feathers are the subject of interest for lots of research projects regarding for example monitoring of ecosystems before and after environmental contamination, qualitative and quantitative analyses of organic and inorganic pollutants, chemotaxonomic studies, physiology of birds. This paper is an overview of chromatographic techniques applied in analysis of avian plumage’s compounds. Most of the chromatographic protocols designed for separation and detection of internal and external components present in birds’ feathers use gas chromatography coupled to a mass spectrometry, high-performance liquid chromatography and thinlayer chromatography.
PL
Większość olejów i tłuszczów występujących w przyrodzie w swojej naturalnej postaci, charakteryzuje się specyficznymi cechami fizykochemicznymi, co wpływa na ograniczenie ich stosowania. Dlatego też obecnie prowadzi się liczne badania w kierunku poszerzenia zakresu stosowania olejów i tłuszczów, poprzez poprawę ich cech użytkowych. Potencjalną możliwością technologicznej modyfikacji tłuszczu kurzego może być jego frakcjonowanie.
EN
Most of oils and fats occurred in nature in their native form, have a specific physicochemical features which influence on their limited application. Therefore numerous research into extend the scope of application of oils and fats via improvement their functional characteristics are conducted now. There is a potential option to technologically modify chicken fat by fractioning it.
PL
Badano wpływ temperatury przechowywania na zmiany oksydacyjne lipidów w mrożonym boczku wędzonym przechowywanym w -15, -30 i -50°C. Określono kinetykę zmian liczb: nadtlenkowej (LOO), anizydynowej (LAN), tiobarbiturowej (TBA) i kwasowej (LK). Ponadto określono stopień utleniania tłuszczu (liczba Totox). Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że przechowywanie w temperaturze -30 i -50°C znacząco hamuje procesy peroksydacji i hydrolizy lipidów w wędzonym boczku. Wartości liczb jakościowych wskazują na bardzo dobrą jakość produktu, gwarantującego bezpieczeństwo zdrowotne przez ponad rok przechowywania.
EN
The influence the temperature storage on the oxidative change of lipids in frozen smoked bacon keeps in -15, -30 and -50°C was studied. The kinetics changes: peroxide (LOO), anisidine (LAN), thiobarbituric (TBA) and acidic (LK) values was evaluated. Moreover, the degree of the oxygenation of the fat (Totox value) was qualified. On the basis of received results affirm, that the storage in the temperature -30 and -50°C peroxidation and the hydrolysis processes of lipids significantly was reduce in smoked bacon . The primary and secondary values of oxidation products show on the very good quality of the product, guarantees the wholesome safety by above the year of storage.
EN
The separation of natural mixtures of free fatty acids, their methyl esters and triacylglycerols (TAGs) was studied by applying the reversed-phase capillary electrochromatography (CEC) and HPLC. Home-made CEC instrumental setup, as well as the preparation method of microcolumns (200 mm bed length, 100 žm I.D., Hypersil ODS packing, dp = 3 žm) have been proposed. The retention time reproducibility obtained at the voltages of 10 and 15 kV was 0.95% and 1.7%, respectively. Relative retention times of individual TAGs were compared using HPLC or CEC columns of identical packings. The obtained results have shown that the selectivity of the separation in non aqueous reversed phase systems (NARP) by CEC and HPLC techniques are very similar or almost identical, and are independent of the number of double bonds or carbon atoms in TAG molecules. The ionic strength of the mobile phase significantly influenced the reduced plate height (h) of the columns. In NARP-CEC, h was improved significantly with an increase in the ammonium acetate concentration in the mobile phase up to 50 mmol L-1 (the composition of the mobile phase was: acetonitrile/propanol-2/n-hexane, 61:24:15 v/v). In NARP-HPLC such an effect was not observed. It is expected that the improvement of the detection mode and the microcolumn packing in the NARP-CEC will make this technique more powerful towards the separation of TAGs than the commonly used HPLC method is.
PL
Elektrochromatografię kapilarną (CEC) oraz HPLC w odwróconym układzie faz zastosowano do rozdzielania wolnych kwasów tłuszczowych, ich estrów metylowych oraz triacylo-gliceroli (TAG). Zaproponowano własną konstrukcją zestawu laboratoryjnego do CEC oraz sposób preparowania mikrokolumn o średnicy 100 um i długości złoża (Hypersil ODS 3 j^m) 200 mm. Powtarzalność czasów retencji przy napięciach polaryzujących mikroko-lumnę 10 i 15 kV wynosiła odpowiednio 0.95% i 1,7%. Z porównania względnych czasów retencji TAG rozdzielanych technikami CEC i HPLC przy użyciu identycznych wypełnień kolumn i bezwodnych faz ruchomych (NARP) w układzie RP wynika, że selektywność rozdzielania TAG w obu technikach jest bardzo podobna. Zaobserwowano natomiast znaczące różnice we wpływie siły jonowej fazy ruchomej na zredukowaną wysokość (h) półki teoretycznej. W przypadku NARP-CEC dodatek 50 mmol L(-1) octanu amonu do fazy ruchomej acetonitryl/propanol-2/heksan (61:24:15 v/v) powodował bardzo znaczącą poprawę (h), podczas gdy w HPLC takiego wpływu w ogóle nie zaobserwowano. Można się spodziewać, że po usprawnieniu sposobu detekcji TAG oraz dalszym udoskonaleniu sposobu pakowania mikrokolumn technika NARP-CEC okaże się skuteczniejsza w rozdzielaniu TAG niż stosowana dotychczas HPLC.
PL
W badaniach analizowano wpływ dodatku nasion lnu, sezamu w ilości 0,50 i 0,75% oraz 0,01% bytylohydroksyanizolu (BHA) do zmielonej tkanki mięśniowej śledzi bałtyckich na zmniejszanie szybkości utleniania lipidów w czasie przechowywania w temperaturze - 12°C Oznaczano zawartość hydronadtlenków, wtórnych produktów utlenienia oraz skoniugowanych dienów i trienów kwasów tłuszczowych. Wyniki badan wykazały, że nasiona lnu i sezamu, dodane w ilości 0,75%, bardziej niż 0,50% zmniejszały szybkość utlenienia lipidów śledzi do pierwotnych i wtórnych produktów oksydacji w czasie za-mrażalniczego przechowywania, ale zależność ta nie była proporcjonalna do zawartości nasion. Większą aktywność antyoksydacyjną miały nasiona lnu niż sezamu, dodane w tych samych ilościach, w stosunku do lipidów tkanki mięśniowej śledzi podczas zamrażalni-czego przechowywania. Aktywność antyoksydacyjną, obliczona na podstawie zawartości pierwotnych i wtórnych produktów utlenienia, nasion lnu w stężeniu 0,50%, a szczególnie 0,75%, była większa niż 0,01% BHA, a nasion sezamu zbliżona do BHA. Badania wskazują na możliwość wykorzystania tych surowców roślinnych w stężeniu co najmniej 0,50%, lepiej 0,75%, do stabilizowania polienowych kwasów tłuszczowych zmielonej tkanki mięśniowej ryb tłustych w czasie zamrażalniczego przechowywania.
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu alkoholizy trioctanu glicerolu 1-propanolem katalizowanej przez lipazę B z Candida antárctica (Novozym 435®). Określono optymalne parametry prowadzenia reakcji, tj. temperaturę (50°C) i stężenie biokatalizatora w mieszaninie reakcyjnej (7% w stosunku do początkowej ilości triglicerydu). Zbadano wpływ stężenia użytego w procesie alkoholu na szybkość reakcji. W pracy dokonano szczegółowej analizy procesu alkoholizy oraz wykazano, że wyższe stężenia 1-propanolu powodują obniżenie szybkości reakcji przy równoczesnym wzroście wydajności powstających produktów.
EN
The results of the triacetin alcoholysis catalyzed by Candida antárctica lipase B (Novozym 435®) has been presented. The optimal parameters of reaction, that is the temperature (50°C) and the enzyme concentration in reaction mixture (7%) have been found. The influence of alcohol amount on the reaction rate is discussed. The higher 1-propanol concentrations cause the decrease of the reaction rate and, at the same time, increase the products synthesis efficiency.
PL
Diament jest jednym z niezwykłych materiałów biorących udział w wytwarzaniu warstw na implantach medycznych. Prawdopodobnie nanokrystaliczny diament nie powoduje istotnych uszkodzeń komórek ciała ludzkiego. Ważnym problemem jest wpływ nanokrystalicznego diamentu na peroksydację lipidów w surowicy krwi. Nadtlenek wodoru wytwarzany w organiźmie ludzkim przez różne enzymy jest przyczyną peroksydacji lipidów wielonienasyconych kwasów tłuszczowych - substancji toksycznych dla komórek organizmu człowieka. Powstające w procesie peroksydacji lipidów nadtlenki lipidów jako wynik kaskady reakcji wolnorodnikowych powodują istotne uszkadzanie błon komórkowych, a co za tym idzie całego materiału genetycznego komórki. Tę właściwość obok nadtlenku wodoru posiadają wszystkie reaktywne postaci tlenu. Inhibitory peroksydacji lipidów skutecznie ochraniają komórki przed toksycznym działaniem nadtlenku wodoru. Istotnego znaczenia zaczyna nabierać pytanie czy nanokrystaliczny diament wpływa na procesy peroksydacji lipidów w surowicy krwi i czy jest to pożądane przez nas działanie protekcyjne. Jako jeden z najnowszych osiągnięć inżynierii biomedycznej nanokrystaliczny diaqment, wykorzystywany coraz powszechniej do pokrywania implantów medycznych ze względu na doskonałe parametry fizyczne (twardość w skali Mohsa - 10) powinien również wykazywać pewne cechy na poziomie molekularnym w oddziaływaniu z organizmem ludzkim.
EN
The nanocrystalline diamond is a perfect biomaterial which is used to cover medical implants. Biological properties of the nanocrystalline diamond indicate, that this material inhibits prooxidant processes in human body. Lipid peroxidation is one of the oxidative free radical mechanisms which takes part in essential damages of human cells. Free radical damage is an important factor in many pathological and toxicological processes. That's why nanocrystalline diamond is very interesting biomaterial and its chemical and physical properties indulge it for safe application in medicine. hydrogen peroxide (H2O2) is generated by different enzymes and it may cause serum polyunsaturated fatty acids (called also lipid peroxidation). The inhibitors of lipid peroxidation can protect cells against H2O2 toxicity. Diamond is important substance used in medical technology. There is an interesting question. May diamond inhibit or augment lipid peroxidation induced by H2O2? Our results indicate, that diamond has prooxidant and antioxidant properties. The trace amount of the diamond induces lipid peroxidation but the presence of larger amount protects serum liquids against hydrogen peroxide damage.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.