Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spatial information infrastructure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
In Poland, the cadastre is the basic register which is the source of information on cadastral entities and their property.Therefore, it should constitute a reliable source of information in the scope of establishing the range of law, its nature,but also the subject of its ownership. However, it is necessary to be able to not only check the current information on thelegal status and its scope, but also review past statuses or determine the rights that will influence real estate in thefuture. The cadastre and related rights are changing very dynamically over time, and each state has a very strictreference to the previous state. Therefore, in order to manage real estate in the most effective way, it is necessary torecord temporal attributes of cadastre objects.The main objective of this paper is to define the legal issues related to the possibility of registration at the time ofcreation or modification of object in the Polish cadastre. This paper includes analyses of both Polish legal regulations andEuropean standards and norms. Moreover, the article presents the results of comparative analyses concerning the datamodel of cadastre and INSPIRE and Land Administration Domain Model (LADM) data models for the theme cadastralparcel in terms of temporal aspect.
PL
Artykuł prezentuje założenia budowy infrastruktury informacji przestrzennej w Europie oraz na poziomie krajowym. Opisano w nim organizację oraz regulacje prawne dotyczące infrastruktur danych przestrzennych. Autorki wskazują automatyczną generalizację danych jako narzędzie, które znajduje szerokie zastosowanie w infrastrukturze informacji przestrzennej i przynosi szereg korzyści. Scharateryzowano proces generalizacji i zaprezentowano jego podstawowe założenia. Wymieniono trzy główne obszary zastosowania generalizacji w infrastrukturach informacji przestrzennej: przekształcanie baz danych do ustalonej szczegółowości, w celu harmonizacji danych, tworzenie baz danych i opracowań kartograficznych w całym szeregu skalowym na podstawie jednej, wielkoskalowej źródłowej bazy danych, selekcja obiektów do wizualizacji kartograficznej danych przestrzennych. Przykładem pomyślnego wykorzystania generalizacji w celu otrzymywania danych przestrzennych w skalach małych są produkty EuroGeographic. Automatyczne procesy dające oczekiwane rezultaty dają nadzieję na szersze wykorzystanie generalizacji w celu usprawnienia opracowywania informacji przestrzennych.
EN
The paper presents the assumptions for the development of the Spatial Information Infrastructure in Europe and at the national level. It describes organization and regulations regarding infrastructure. The authors indicate automatic data generalization as a tool that can be widely used in the Spatial Information Infrastructure and brings a number of benefits. In the paper the generalization process was characterized and its basic assumptions were presented. Three main areas of application of generalization were mentioned: transformation of databases to the specific detail level, to harmonize data, creation of databases and maps updates across a wide range of scales, based on one large-scale source database, selection of objects for cartographic visualization of spatial data. An example of successful use of generalization in order to obtain spatial data at small scales are EuroGeographic products. Automatic processes leading to expected results give hope for wider use of generalization supporting improvements of the development of spatial information.
PL
Ważnym wyzwaniem stojącym przed instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie infrastruktur informacji przestrzennej (IIP) jest zwiększanie stopnia wykorzystania zasobów IIP w różnych dziedzinach, np. w planowaniu przestrzennym, ochronie środowiska, nauce. W tym celu niezbędne jest nowe podejście do kształcenia na poziomie wyższym, w którym na pierwszy plan wysuwają się wiedza i umiejętności właściwego stosowania danych przestrzennych w różnego typu zagadnieniach środowiskowych i społecznych, wymagające łączenia treści tradycyjnie przypisywanych do odrębnych dyscyplin akademickich i przekraczania barier dziedzinowych. Próbą takiego nowego podejścia jest opracowany w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego nowy kierunek studiów magisterskich: "e–gospodarka przestrzenna", który został zainaugurowany w październiku 2015 r. Celem kształcenia na tym kierunku jest zintegrowane rozwijanie wiedzy i umiejętności studentów z zakresu gospodarki przestrzennej i geoinformatyki. Nacisk położony został na zajęcia specjalistyczne, prezentujące metody wykorzystywania nowoczesnych narzędzi geoinformatycznych i zasobów danych przestrzennych w praktycznych działaniach na rzecz społeczeństwa i środowiska przyrodniczego. Zakłada się, że tego typu wiedza i umiejętności zwiększą szanse absolwentów tego kierunku na rynku pracy, który obejmować będzie instytucje, przedsiębiorstwa i jednostki administracji państwowej zajmujące się gospodarką przestrzenną, planowaniem przestrzennym, rozwojem lokalnym i regionalnym, przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi, ochroną przyrody oraz analizą przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych danych przestrzennych. W artykule omówiona zostanie szczegółowo koncepcja studiów, sposób budowania programu oraz napotkane w czasie prac problemy.
EN
For all institutions responsible for the implementation of spatial information infrastructures (SII) it is important to maximize the use of SII resources in various domains, like spatial planning, nature conservation, science. One of necessary actions to meet this goal is to develop new approaches in higher education that integrate traditionally distinct disciplines, and in which knowledge and skills in proper use of spatial information in environmental and socio-economic problems are at the core. A new study programme “e-spatial management”, initiated in October 2015 at the Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University in Kraków, Poland, is such an attempt. An overall learning goal for this study programme is the integration of knowledge and skills in geographic information science and technology (GIS&T), and spatial management. We have emphasized classes that present how GI tools and new spatial data resources may be used in practical actions for society and environment. We assume that knowledge and skills of this type may increase chances of the alumni for the employment in institutions, companies and governmental entities that work in the field of spatial management, spatial planning, local and regional development, revitalisation, nature conservation and analysis of environmental and socio-economic spatial data. The paper presents a detailed overview of the study programme, its development and problems encountered in the conceptual and preparatory phases.
PL
Systemy informacji przestrzennej stały się nieodzownym wsparciem dla samorządów oraz służby geodezyjnej i kartograficznej. Pozyskiwanie danych do tego rodzaju systemów realizowane jest głównie przez wykwalifikowanych specjalistów. Kwestie te reguluje wiele aktów prawnych, które wskazują również na organizację i sposób zarządzania tymi bazami. W ostatnim okresie obserwowany jest nowy trend. Podejmowane są próby, które mają na celu umożliwienie pozyskiwania i wprowadzania informacji do baz danych przestrzennych przez osoby nieposiadające kwalifikacji w tym zakresie. Zjawisko to widoczne jest zwłaszcza w procesie tworzenia tak zwanych smart cities, czyli inteligentnych miast. W związku z tym proponowane są różne rozwiązania techniczne, które docelowo umożliwią mieszkańcom współzarządzanie przestrzenią miejską, zwłaszcza z wykorzystaniem technologii mobilnych. Wachlarz zastosowań zależy w zasadzie wyłącznie od inwencji, a jako przykład służyć może projekt GeoSmartCity realizowany przy współudziale wielu europejskich miast partnerskich. Projekt ten zakłada ustanowienie wspólnego serwera skupiającego i obsługującego zebrane od partnerów dane przestrzenne związane z dwoma przewidzianymi scenariuszami. Pierwszy z nich dotyczy sieci uzbrojenia terenu i jest określany podziemnym, drugi zaś związany jest z zieloną energią. Docelowo miasta zaangażowane w projekt zamierzają umożliwić swoim mieszkańcom na przykład raportowanie o napotkanych awariach sieci czy o nowopowstałych obiektach i systemach ich ociepleń, co pozwoli systemowi na obliczenie dla nich sprawności energetycznej. W konsekwencji mieszkańcy będą brali czynny udział w kształtowaniu przestrzeni wokół nich. Ponadto aplikacja mobilna przewidziana dla scenariusza podziemnego zakłada wykorzystanie elementów rozszerzonej rzeczywistości, co ma pozwolić na wyświetlanie przewodów wokół użytkownika wraz z podstawowymi atrybutami. Całość rozwiązania stanowi przykład możliwości wykorzystania obywatelskiej informacji geoprzestrzennej.
EN
Over the past years Spatial Information Systems have become an indispensable tool for local authorities as well as for surveyors, cartographers and for all people dealing with geographic information in their daily work. Most often data gathered and used to ingest these systems are collected by highly qualified staff designated for this task by several binding legal acts. These are also responsible for defining the way in which databases related to spatial information are organized and managed. However, some new trend could be seen recently which is intended to make Spatial Information Systems more open for the public use, thus non-qualified individuals would be able to gather and provide some data. This process is especially observed when we consider the Smart City paradigm. There are numerous technical solutions proposed in relation to this idea which in consequence are intended to allow citizens co-determination in managing the urban space, chiefly by means of mobile devices. There are limitless range of possible ways of designing and using such applications and it depends only on one's invention. A great example of exploiting the opportunities given by mobile technologies combined with Spatial Information Systems is the GeoSmartCity project realized by several European cities. It assumes setting up a HUB responsible for gathering and managing spatial data provided by the project partners. The data are to be related to one of two scenarios: concerning green energy and underground utility networks. This should lead to a situation in which citizens will be able to e.g. report any failure they would have spotted and concerning utility networks or to indicate any newly built objects with information on their thermal insulation. The last situation can be exploited by the projected system to help evaluate the power efficiency of buildings. As a consequence, citizens will fully participate in the process of developing their surroundings. Moreover, a mobile application designed for the under ground scenario will use the Augmented Reality, so users can have a graphic view of all the pipes and cables around them including basic information on them. To sum up, it can be said that projects, such as the GeoSmartCity one, exemplify the possible ways of taking advantages from volunteered geospatial information.
PL
Różnorodne rozwiązania IT, aplikacje mobilne oraz narzędzia dedykowane e-learning stwarzają nowe możliwości w edukacji, zarówno z perspektywy nauczania, jak również uczenia się. Artykuł przedstawia koncepcję wykorzystania nowych technik w kształceniu w obszarze infrastruktur informacji przestrzennej. Odniesieniem jest program nauczania, realizowany na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który obejmuje tematykę podstaw metodologicznych oraz technologicznych budowy infrastruktur geoinformacyjnych, w tym także w kontekście INSPIRE. Autorki prezentują propozycje włączenia technik „blended learning” w realizację wybranych bloków tematycznych, a także podsumowują pilotażowe zajęcia z zastosowaniem wybranych metod w roku akademickim 2014/2015. W artykule przedstawiono także wyniki ankiet mających na celu ocenę zajęć z innowacyjnymi elementami i aplikacji e-learning przez studentów.
EN
The multiple information technology (IT) solutions, mobile applications and e-learning tools create new possibilities in education, from teaching perspective, as well as from learning perspectives. The paper presents the concept of using new techniques in the area of spatial information infrastructure education. The course of spatial information infrastructure design at the University of Warmia and Mazury is presented, which includes the methodological and technological basis of the infrastructure design, also in the context of the INSPIRE Directive. The authors describe the proposals of blended learning techniques used in the selected thematic blocks and summarize the classes with the new techniques in the academic year 2014/2015. The survey results of evaluating classes with blended learning techniques and e-learning application by students are also presented.
EN
For 10 years Poland, as a member of the European Union, has been implementing the EU’s cohesion policy aimed at reducing the disparities in the social, economic and spatial development. The article is an analysis of the importance of cohesion policy instruments in the development of regional spatial information systems in Poland during the first 10 years of its membership in the EU. The identification of regions which capitalized on the opportunity given by the EU is provided and the level and structure of the EU funds used for that purpose are described. In conclusion, the effectiveness of activities related to the implementation of the cohesion policy, in the context of the development of Regional Information Systems in Poland, was confirmed.
7
Content available Polski kataster nieruchomości jako element INSPIRE
PL
Celem artykułu jest omówienie roli polskiego katastru nieruchomości w budowie krajowej infrastruktury informacji przestrzennej. Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat funkcjonowania katastru nieruchomości w Polsce oraz jego powiązań z innymi bazami danych przestrzennych, wykorzystywanymi na potrzeby INSPIRE. W artykule zaprezentowano również wyniki analiz porównawczych modeli danych INSPIRE dla tematów działki katastralne i budynki z modelem danych ewidencji gruntów i budynków. W opinii autorów zbiory danych katastralnych będą stanowiły odpowiednie źródło do utworzenia zbiorów danych INSPIRE dla tematów działki katastralne i budynki, po ich dostosowaniu do zgodności z modelem pojęciowym danych zawartym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Autorzy artykułu wyrażają również przekonanie, że zbiory danych INSPIRE dotyczące wyżej wymienionych tematów powinny być oparte w Polsce o centralne repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynku, utworzone w ramach budowy zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.
EN
The main objective of this paper is to define the role of Polish real estate cadastre in creating national spatial information infrastructure. This paper includes basic information about the way of functioning of the cadastral system in Poland and its relations with other spatial databases, used for INSPIRE purposes. Moreover, the results of comparative analyses concerning INSPIRE data models for the themes cadastral parcels and buildings and the data model of the land and building register are presented in this paper. In the authors’ opinion, cadastral datasets will constitute a convenient source for creating INSPIRE data sets for the themes cadastral parcels and buildings after their adjustment in compliance with the conceptual model presented in the Regulation on the land and building register. Furthermore, the authors express opinion that INSPIRE data sets in Poland concerning the above mentioned themes should be created on the basis of the central repository of data sets copies of the land and building register, which will be established while developing Integrated Real Estate Information System.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję systemu informacyjnego Narodowego Atlasu Polski (NAP), stanowiącego podstawę opracowania i publikacji planowanego wydania nowej wersji tego dzieła kartograficznego. Omówiono zagadnienia związane z przygotowaniem trzech form jego publikacji, jakimi będą portal internetowy, drukowana postać albumowa oraz książka elektroniczna (e-book). W procesie opracowania istotną rolę będą pełniły zasoby krajowej infrastruktury informacji przestrzennej (IIP). Przedstawiono także związki owej infrastruktury z systemem informacyjnym NAP i wpływ tego ostatniego na kształt IIP.
EN
The article presents the concept of an information system of the National Atlas of Poland (NAP), which is the basis for the elaboration and publication of the planned release of a new version of the cartographic work. The discussed issues have been related to the preparation of the three forms of its publication, which will be a web portal, printed book form and an electronic book (e-book). The resources of national Spatial Information Infrastructure (SII) will play an important role in the process of its development. The paper also presents the relations of this infrastructure to the information system of the NAP and the impact of the latter on the shape of the SII.
PL
Kluczowym elementem podejmowania decyzji i działań związanych z gospodarką przestrzenną i planowaniem rozwoju są dane przestrzenne, stanowiące podstawę procesu planistycznego. Stanowią punkt wyjścia do analiz i koncepcji, a później uszczegółowienia założeń kierunków rozwoju i zagospodarowania. Wpływają także bezpośrednio na jakość sporządzanych dokumentów planistycznych. Pochodzenie i ilość danych tworzą istotny wyznacznik zmian w procesie planowania – duży zakres dostępnych danych nie świadczy o ich kompletności i wiarygodności. Gospodarka przestrzenna oraz zagadnienia planowania przestrzennego mają charakter interdyscyplinarny. Wymagane są zatem różnorodne dane tematyczne posiadające odniesienie georeferencyjne. Rodzaj wykorzystywanych danych oraz ich dokładność zależą od rodzaju i powierzchni opracowania badanego obszaru oraz celów, którym mają służyć. Obecnie rozwój technologii informacyjnych, w tym głównie oprogramowania GIS, daje ogromne możliwości przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych. Należy jednak podkreślić, że nawet najbardziej zaawansowane analizy nie dadzą poprawnych wyników, jeśli dane wejściowe nie będą wiarygodne. W przypadku posługiwania się danymi tematycznymi w postaci cyfrowej, kluczową kwestię stanowi rzetelnie opracowana baza danych – odpowiednio przygotowane dane usprawniają proces planowania przestrzennego. Dane takie powinny być wiarygodne, kompletne oraz jednolicie uporządkowane w całym kraju. Głównym aktem prawnym regulującym zagadnienie pozyskiwania, utrzymania oraz udostępniania danych przestrzennych jest ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dokument ten określa warunki tworzenia i stosowania infrastruktury informacji przestrzennej, ułatwiając m.in. korzystanie z danych poprzez optymalizację ich pozyskiwania i utrzymywania. Infrastruktura informacji przestrzennej w Polsce stanowi część Infrastruktury Informacji Przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej, określonej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady, zwanej dyrektywą INSPIRE. Celem opracowania jest określenie roli wiarygodności danych referencyjnych dla potrzeb opracowań planistycznych. Uzasadniono konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu wiarygodności danych wykorzystywanych dla potrzeb planowania przestrzennego. Badania przeprowadzono na wybranych obrębach w województwie mazowieckim (gminy Małkinia Górna, Zaręby Kościelne, Cegłów). Wykorzystano podstawowe materiały kartograficzne, pozyskiwane dla potrzeb gospodarki przestrzennej, zawierające dane o użytkowaniu gruntów, tj. bazę danych ewidencyjnych oraz ortofotomapę. Dokonano analizy wybranych danych referencyjnych, koncentrując się głównie na obszarach wiejskich i problematyce ich zagospodarowania. Analizie poddano dane dotyczące działek ewidencyjnych, porównywano zgodność danych na mapie ewidencyjnej z danymi w rejestrze gruntów oraz z aktualnym użytkowaniem. Wyniki jednoznacznie wskazują, że zmiany użytkowania są rejestrowane z opóźnieniem, co powoduje, że dane w ewidencji gruntów dotyczące użytków gruntowych są nieaktualne na od 1 do 12% powierzchni. Dotyczy to przede wszystkim gruntów zabudowanych oraz zadrzewionych i zalesionych. Pojawiają się również błędy wynikające z nieprawidłowego oznaczenia użytku. Dla badanego obszaru dokonano analizy użytkowania terenu na podstawie danych ewidencyjnych, ortofotomapy i badań terenowych. Badania wykazują, że mimo możliwości dostępu do coraz większej ilości danych, zapewnienie ich wiarygodności stanowi wciąż istotne utrudnienie w pracach geodetów i planistów, i tym samym może prowadzić do podejmowania błędnych decyzji, których konsekwencje mogą być nieodwracalne.
EN
Spatial data, constituting the basis of the planning process, are the key element of decision making and activities related to spatial management and development planning. They constitute the starting point for analyses and concepts, and further specification of assumptions for directions of development and management. They also directly affect quality of prepared planning documents. The origin and amount of data are important indicators of changes in the planning process – a large amount of available data does not determine their completeness and credibility. Spatial management and spatial planning are interdisciplinary issues. Therefore, they require varied georeferenced data. The type of used data and their accuracy depend on the type and size of the analysed area, as well as on their intended purpose. The current development of IT technologies, and particularly GIS software, offers extensive possibilities of processing, analysis, and visualisation of data. However, it should be emphasised, that even the most advanced analyses will not provide accurate results, if input data are not credible. In the case of application of thematic data in the digital form, a diligently developed data base is of key importance. Accurately prepared data facilitate spatial planning process. Such data should be credible, complete, and ordered coherently throughout the country. The primary legal document regulating the issue of obtaining, maintenance, and disclosure of spatial data is the act of 4 March 2010 on spatial information infrastructure. The document emphasizes the conditions of development and application of infrastructure for spatial information, facilitating among others the use of data through optimisation of their obtaining and maintenance. The spatial information infrastructure in Poland constitutes a part of the Spatial Information Infrastructure in the European Community, specified in the Directive of the European Parliament and of the Council, called the INSPIRE directive. The objective of this paper is to determine the importance of reference data reliability for the purposes of planning documents. The paper justifies the necessity of providing an accurate level of reliability of data used for the purposes of spatial planning. The study was conducted in selected areas of the Mazovian Voivodship (communes Małkinia Górna, Zaręby Kościelne, Cegłów). It involved the use of basic cartographic materials, obtained for spatial management purposes. Selected reference data were analysed, with the main focus on rural areas and their management. The analysis concerned data related to cadastral parcels. The data in the cadastral map were compared with those in the land register, and the actual land use. The results unequivocally suggest that registration of changes in land use is delayed. As a result, land use data in the land register are invalid in 1-12% of the area. This particularly concerns developed and wooded or forested land. Errors resulting from inaccurate description of land also occur. This particularly results from the order of data registration. In all areas covered by the study, land use was analysed based on cadastral data, an orthophoto map, and field research. The study reveals that in spite of the increasing possibilities of access to varied data, ensuring their credibility still poses a challenge impeding the work of geodesists and planners. It can lead to taking wrong decisions with irreversible consequences.
PL
W artykule zasygnalizowano rosnącą rolę lokalizacji geoprzestrzennej w prezentacji różnorodnych zjawisk oraz udział społeczeństwa w pozyskiwaniu i użytkowaniu danych geoprzestrzennych, wynikające z dostępności Internetu i urządzeń mobilnych. Zdefiniowano użytkowników pasywnych i aktywnych. Przedstawiono 2 projekty stanowiące pierwsze w Polsce ogólnopolskie akcje crowdsourcingowe, bazujące na wolontariacie. Realizowane były latem 2012 r., każdy trwał ok. miesiąca. Pierwszy projekt prowadziła fundacja Centrum Cyfrowe, drugi fundacja Wikimedia Polska, Ich współorganizatorem i jednocześnie beneficjentem był Narodowy Instytut Dziedzictwa. Pierwszy - Polska „Otwarte Zabytki” – posłużył do sprawdzenia i uzupełniania ok. 7900 obiektów wpisanych do rejestru zabytków. W drugim – Wiki lubi zabytki – wykonano ok. 51 000 zdjęć oraz określono geolokalizację wszystkich obiektów wpisanych do rejestru. Zestawiając dane archiwalne z pozyskanymi z ww. projektów, stwierdzono znaczne przyspieszenie w pozyskiwaniu wiarygodnej informacji przestrzennej, ale jednocześnie bezwzględną konieczność kontroli jakościowej tych informacji.
EN
In the paper, a growing role of geospatial localization in presentation of various phenomena is indicated, as well as participation of the society in acquisition and use of geospatial data arising from access to Internet and mobile appliances. Passive and active users were defined. Two projects are presented, constituting the first national crowdsourcing action based on voluntary participation. They were realized during summer 2012 and each of them lasted for about one month. The first project was led by Centrum Cyfrowe foundation and the second by Wikimedia Polska foundation. Their co-organizer and at the same beneficiary is the National Heritage Institute. The first project - Poland „Open Monuments” – served to check and supplement ca. 7900 objects entered into the register of monuments. In the second one – Wiki Likes Monument– ca. 51,000 photos were made and geolocalization of each object entered into the register was determined. Comparing the archive data and those acquired from the a/m projects a considerable acceleration in acquisition of reliable spatial information was found, but at the same time necessity to have quality control of this information.
PL
Informacja o aktualnym i planowanym zagospodarowaniu przestrzennym należy do trzeciej grupy tematycznej INSPIRE. W Polsce rozpoczęto prace nad standaryzacją danych planistycznych w celu umożliwienia włączenia ich do krajowej infrastruktury informacji przestrzennej (IIP). Nierozwiązanym do tej pory problemem jest standaryzacja przestrzennych obiektów planistycznych. Nie jest to zadanie trywialne ze względu na brak jednolitej semantyki branżowej oraz ze względu na przenikanie się funkcji zagospodarowania. W referacie poruszono kwestie polskich rozwiązań metodologicznych, których celem jest opracowanie katalogu przestrzennych obiektów planistycznych zgodnego z wymogami INSPIRE. Zgodność ta może być rozumiana jako umożliwienie tworzenia i udostępniania raportów dotyczących wymaganej dyrektywą INSPIRE informacji przestrzennej o planowanym zagospodarowania przestrzennym, na różnych etapach procedury planistycznej. Obiekty planistyczne zorganizowane w strukturze bazy danych, uzupełnione o informacje z referencyjnych zbiorów danych IIP, mogłyby zastąpić w przyszłości załączniki graficzne do uchwał. W artykule przedstawiona zostanie również ocena stanu obecnego, przekrojowo problemy związane z opracowaniem katalogu obiektów planistycznych oraz konieczne do podjęcia działania i propozycje rozwiązań w kierunku jego dostosowania do wymogów INSPIRE.
EN
Information about present and planned land use is referred to in the third thematic group of INSPIRE. In Poland, works have been started on standardization of spatial planning datasets with the aim of including them into the national spatial data infrastructure. However, standardization of spatial planning data is still a problem to be solved. This is a challenging task both due to the lack of generally accepted semantics used in spatial planning practice and to overlapping of land use functions. The paper presents issues connected with Polish methodological solution aimed at creation of the feature catalogue for spatial plans in conformity with the INSPIRE implementing rules. This conformity may be understood as making it possible to create and make available, on different levels of planning procedure, the reports required by the INSPIRE Directive concerning spatial information about planned land use. Spatial planning data included in the spatial database completed with reference datasets of national spatial data infrastructure might replace graphical attachments to the official documentation. The paper also presents the assessment of the present state of affairs, problems connected with creation of the feature catalogue for spatial plans, the need to take actions and suggested solutions aimed at its conformity with the INSPIRE requirements.
PL
W Narodowym Instytucie Dziedzictwa skoncentrowane jest miejsce gdzie powstają obecnie jedne z najciekawszych projektów informatycznych dotyczących upowszechnienia informacji o zabytkach Polski. Jest to pierwsze w skali europejskiej innowacyjne podejście zmierzające do kompleksowej integracji danych multimedialnych i usług danych przestrzennych w zakresie dziedzictwa narodowego. Projekty te są wynikiem realizacji dwóch strategicznych celów wkomponowanych w statut NID: gromadzenia i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie wraz z kształtowaniem świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego. budowy i rozwoju bazy danych geoprzestrzennych o zabytkach oraz upowszechnianie wiedzy o zabytkach. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pełni funkcję organu wiodącego w zakresie tematu danych przestrzennych „obszary chronione” (rozdział 1 załącznika 9 do ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. w części dotyczącej zabytków nieruchomych). Na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Minister powierzył realizację zadania publicznego polegającego na budowie infrastruktury informacji przestrzennej Dyrektorowi NID. Budowa bazy danych geoprzestrzennych o zabytkach została wskazana jako statutowy obowiązek Instytutu. Dodatkowo na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od roku 2010 NID pełni również funkcję Centrum Kompetencji w obszarze digitalizacji zabytków i muzealiów w związku z zapisami „Programu digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009-2020”. Zadaniem Centrum Kompetencji NID jest wyznaczanie i upowszechnianie standardów w zakresie digitalizacji zabytków i muzealiów. Efektem dwóch wymienionych powyżej celów strategicznych powstaje wielopoziomowy i kompleksowy projekt informatyczny, realizowany w dwóch obszarach aktywności. Obszar pierwszy - koncentruje się na pozyskaniu informacji zgromadzonych w dokumentacji źródłowej (decyzjach administracyjnych) poprzez skanowanie dokumentacji i udostępnieniu treści odbiorcom zewnętrznym. W tej części przedstawiono innowacyjne podejście do procesu skanowania poprzez aktywne wykorzystanie danych referencyjnych zgromadzonych w zasobie pzgik. Dane te są wykorzystywane w procesie przybliżonego geokodowania dokumentacji źródłowej, a w efekcie znacznego przyspieszenia procesu pozyskiwania informacji o dokładnej lokalizacji obiektu zabytkowego; Obszar drugi – koncentruje się na opisie wykorzystania narzędzi klasy Enterprise GIS służących do: zarządzania danymi referencyjnymi w procesie pozyskiwania danych geoprzestrzennych o zabytkach, wspomagania użytkownika w procesie pozyskiwania danych i walidacji danych w modelu dziedziny dotyczącej rejestru zabytków, wykorzystania usług danych przestrzennych do oceny jakości pozyskanych informacji (przez włączenie do procesu weryfikacji specjalistów z zakresu ochrony zabytków rozproszonych po Ośrodkach Terenowych NID).
EN
The National Heritage Board of Poland is currently the place where some of the most interesting IT projects concerning dissemination of information on historic monuments of Poland are created. This is the first such innovative approach in Europe aiming at comprehensive integration of multi-media data and spatial data services in terms of national heritage. These projects are a result of the process of carrying out two strategic objectives incorporated in the NHBP statute: gathering and disseminating knowledge about heritage, as well as shaping social awareness of the value and preservation of cultural heritage; creating and developing a geospatial database of historical monuments, and disseminating knowledge about historic monuments. The Minister of Culture and National Heritage functions as the leading body in terms of the subject of spatial data about the “protected areas” (Chapter 1 of Appendix 9 to the Act on the Spatial Information Infrastructure of 4 March 2010, the section on immovable monuments). On the basis of Art. 96 par. 1 of the Act on the Protection of Monuments and the Guardianship of Monuments, the Minister entrusted the Director of the National Heritage Board of Poland with the public task of developing a spatial information infrastructure. The creation of the geospatial database of historical monuments was designated as a statutory duty of the Board. Additionally, on the basis of the decision of the Minister of Culture and National Heritage, since 2010, the NHBP also functions as the Centre of Competence in the area of digitalisation of historical monuments and museum collections with relation to the provisions of the “Programme for the digitalisation of cultural property and gathering, storing, and sharing of digital objects in Poland 2009-2020”. The task of the NHBP Centre of Competence is to set up and promote standards in terms of digitalisation of historical monuments and museum collections. As a result of the two above-mentioned strategic objectives, a multidimensional and comprehensive IT project is developed and implemented in the following areas of activity. The first one concentrates on obtaining information gathered in the source documentation (administrative decisions) by scanning the documentation and making the content available to external recipients. This part presents an innovative approach to the process of scanning by the active use of reference data gathered in the PZGiK (the National Geodetic and Cartographic Resource). This data is used in the process of rough geocoding of the source documentation, and as a result, significantly speeding up the process of obtaining information about the precise location of historical objects; The second one concentrates on describing the use of GIS tools to: manage the reference data in the process of obtaining geospatial data on historical monuments; support the user in the process of obtaining data and data validation in the model of the field concerning the register of historical monuments; use the spatial data services to assess quality of the information obtained (by including specialists on the protection of historical monuments dispersed in the Local Divisions and Subdivisions of the NHBP in the process of verification).
PL
Prace związane z opracowaniem normy międzynarodowej ISO 19152 "Katastralny Model Administrowania Terenem", nazwa oryginału normy Land Administration Domain Model (w skrócie LADM), trwają od kongresu Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, który odbył się w Waszyngtonie, w 2002 roku (LADM, 2011). W lutym 2008 roku FIG przedłożył LADM w Komitecie Technicznym 211 (Informacja Geograficzna) Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO, 2011). W grudniu 2009 roku na 29 plenarnej sesji ISO TC 211 odbywającej się w Quebec, ISO 19152 po głosowaniu uzyskał status projektu normy międzynarodowej (Draft International Standard). W okresie od 20 stycznia do 20 czerwca 2011 roku odbyło się głosowanie nad akceptacją projektowanej normy międzynarodowej, które zakończyło się wynikiem pozytywnym. Katastralny Model Administrowania Terenem (LADM), aby stać się obowiązującą normą międzynarodową powinien przejść jeszcze etapy aprobaty i publikacji. Równolegle norma ta jest procedowana w Europejskim Komitecie Standaryzacji (CEN), w Komitecie Technicznym 287 (Informacja Geograficzna), jako prEN ISO 19152, gdzie posiada status zatwierdzania (under approval). Przewidywana data dostępności normy to październik 2012 roku. W ramach prac Polskiego Komitetu Normalizacyjnego projekt tematu normalizacyjnego oznaczony jako prPN-prEN ISO 19152 jest procedowany w Komitecie Technicznym 297 ds. Informacji Geograficznej, według procedury polegającej na uznaniu normy europejskiej za Polską Normę (PKN, 2011). Na chwilę obecną projekt ten jest na etapie zadania 41.12, polegającego na sprawdzeniu przez sekretarza Komitetu Technicznego 297 i udostępnieniu za pomocą specjalnej aplikacji Wydziałowi Postępowań Normalizacyjnych informacji o projekcie normy. Informacje te zawierają tytuł projektu w języku polskim, zakres normy w języku polskim i angielskim (wg rozdziału 1 normy) oraz wykaz sprzecznych polskich norm. Harmonogram prac opublikowany na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego przewiduje zakończenie formalnego głosowania do 31.12.2012 r. oraz uznanie nomy międzynarodowej za normę polską do 31.12.2013 r.
EN
There are two systems containing information on land in Poland, so it is not obvious if LADM is more suitable for the description and modeling of cadastral system or the land and mortage register. During studies on LADM, it was found that it contains elements that refer to both systems (cadastre for grounds and buildings and land and mortgage register). In the paper, the LADM classes were set in a tabular form with indication of the system for which they are or may be applied. In one of its information annexes, the Land Administration Domain Model contains six country profiles. The country profiles prepared with application of LADM are very helpful in understanding the functioning of the land administration system. The conditions for implementation of the Land Administration Domain Model in Poland, imposed by INSPIRE directive, are discussed in the paper. It may be also helpful to build a the country profile of Land Administration Domain Model for Poland.
PL
W powszechnym rozumieniu zbiory danych referencyjnych to rejestry należące do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Jednakże również dane pozyskiwane i przetwarzane zgodnie przyjętymi normami i wytycznymi w ramach zadań organów wiodących właściwych dla poszczególnych tematów INSPIRE mogą i powinny być traktowane, jako dane referencyjne (wzorcowe, odniesienia, bazowe, podstawowe, normatywne). Brak jednoznacznego wskazania zbiorów referencyjnych powoduje bardzo często brak spójności danych w zakresie jednego tematu, głównie ze względu na wykorzystanie w opracowaniach tematycznych różnych danych odniesienia, charakteryzujących się zwykle innym stopniem dokładności. Istnieje, więc potrzeba sprecyzowania jednolitych zasad i procedur określających zbiory wzorcowe dla zasobów danych w zakresie poszczególnych dziedzin oraz jednoznacznego wskazania, które dane powinny być traktowane i wykorzystywane, jako dane referencyjne w opracowaniach tematycznych. Celem artykułu jest prześledzenie nomenklatury stosowanej dla zasobów geoinformacyjnych, określającej podstawowe zbiory udostępniane w ramach infrastruktury informacji przestrzennej (IIP). W odniesieniu do stosowanych pojęć i terminów dyskusji poddano także krajowy zasób geoinformacyjny IIP z uwzględnieniem rejestrów tworzonych w ramach zadań powierzonych właściwym organom wiodącym w zakresie danego tematu W wyniku przeprowadzonej analizy podjęto próbę usystematyzowania i uporządkowania terminologii definiujących typy zasobów IIP.
EN
In general understanding, registers that belong to the National Geodetic and Cartographic Resource are reference data sets. However, also data obtained and processed in line with accepted standards and guidelines within the framework of tasks of leading authorities competent for particular INSPIRE themes may and should be considered as core data (standard, reference, base, fundamental, normative data). Lack of an unequivocal indication of reference data often results in lack of cohesion of data within the scope of a single theme, mainly due to utilization of various reference data in works on a given theme, which data are usually characterized by different accuracy degrees. Therefore, there exists a need for specifying uniform rules and procedures, which would be describing model sets for resources within particular fields, and for determining expressly, which data should be considered and utilized as reference data in works on the given themes. As a result of undertaken analysis the authors attempt at systematizing and sorting out terminologies that define resource types.
PL
Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) jest bazą danych obejmującą przede wszystkim ceny określone w aktach notarialnych i wartości określone przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych. RCiWN stanowi część bazy danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej kraju oraz państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a ponadto jest elementem infrastruktury informacji przestrzennej. Analiza regulacji prawnych RCiWN prowadzi do pewnych wątpliwości co do możliwości wykorzystania zawartych w nim danych. Istnieją co najmniej trzy akty prawne, z których wywodzić można zasady udostępniania ich zainteresowanym podmiotom. Wątpliwości odnoszą się przede wszystkim do katalogu podmiotów uprawnionych do uzyskiwania danych z RCiWN, odpłatności i sposobu naliczania opłat, możliwości nakładania ograniczeń co do dalszego rozpowszechniania danych i innego ich ponownego wykorzystania. Przedmiotem artykułu jest analiza prawna tych regulacji. Celem artykułu jest wyjaśnienie zasygnalizowanych wątpliwości poprzez interpretację aktualnych przepisów oraz sformułowanie postulatów de lege ferenda. Zakresem analizy objęto regulacje prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej wraz z przepisami wykonawczymi, odniesione do przepisów prawa autorskiego, ustawy o ochronie baz danych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.
EN
The Estate Price and Value Registry (RCiWN) is a database containing primarily the prices designated in notary deeds and the values determined by property valuers in appraisal reports. RCiWN is a part of the national geodetic and cartographic resources and, in addition, an element of the spatial information infrastructure. The legal analysis of RCiWN leads to certain doubts concerning the possibilities of using the data contained in the registry. There are at least three legal acts, from which rules of making the data available to the parties concerned may be derived. The doubts relate first of all to the catalogue of entities entitled to receive data from RCiWN, the rules concerning charges and the method of calculating them, the possibility to impose restrictions on further dissemination of data and their reuse. The subject of this paper is legal analysis of these regulations. The objective of this paper is to clarify the doubts indicated by means of interpretation of present provisions and formulating suggestions de lege ferenda. The scope of the analysis covers provisions of geodetic and cartographic law together with implementing provisions referred to the provisions of copyright law, the law on protection of databases and the law on access to public information.
PL
W artykule przedstawiono problemy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy związane z realizacją projektu „Budowa Centralnej Bazy Danych Przestrzennych miasta stołecznego Warszawy (CBDP)”, którym kieruje Pełnomocnik Prezydenta ds. budowy i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej m.st. Warszawy, wykonujący swoje zadania za pomocą Biura Geodezji i Katastru Urzędu Miasta. Zdefiniowano ogólny cel projektu jako stworzenie jednego zintegrowanego rozwiązania informatycznego, które pozwoli na udostępnianie danych przestrzennych, gromadzonych i aktualizowanych przez jednostki organizacyjne Warszawy w zakresie uzasadnionym potrzebami wewnętrznymi Urzędu i oczekiwaniami podmiotów zewnętrznych oraz w sposób zapewniający włączenie tych danych do krajowej i europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej. Skupiono się na najtrudniejszym etapie prac, którym była analiza możliwości zaspokojenia potrzeb potencjalnego odbiorcy informacji przestrzennej i określenie przyczyn powodujących, że potrzeby te nie mogą być zaspokojone w oczekiwanym zakresie i w sposób dla odbiorcy najwygodniejszy. Ustalono listę odbiorców danych infrastruktury informacji przestrzennej miasta Warszawy biorąc pod uwagę potrzeby lokalne i regionalne, a także jego rolę jako stolicy państwa i znaczącego miasta europejskiego. Określono, że dla poszczególnych grup odbiorców różne cechy danych mają decydujące znaczenie, w tym: wiarygodność, kompleksowość, użyteczność z punktu widzenia dalszego wykorzystania, spełnianie określonych wymagań wynikających z przepisów krajowych, interoperacyjność oraz niezbędne minimum jednolitej użytecznej informacji przestrzennej w skali globalnej. Przedstawiono analizę strategiczną projektu, opartą o elementy metodyki SWOT, obejmującą ocenę mocnych i słabych stron organizacji realizującej cel, w zestawieniu z szansami i zagrożeniami pochodzącymi z zewnątrz organizacji. Mocne strony to posiadane już zasoby dające szanse na sukces budowy IIP w zakresie potrzeb Warszawy, pod warunkiem konsekwentnej kontynuacji podjętych już działań. Słabe strony to fakt, że ze względu na szeroki zakres podejmowanych działań istnieje zagrożenie, że posiadane zasoby finansowe i kadrowe nie wystarczą do ich kontynuacji, co spowoduje konieczność ich rozłożenia w dłuższym czasie i ograniczenia się wyłącznie do zadań priorytetowych, uwzględniając w pierwszej kolejności własne potrzeby. Największe szanse sukcesu budowy infrastruktury informacji przestrzennej Warszawy są związane z rosnącym zainteresowaniem dostępem do danych opisujących przestrzeń miasta. Natomiast zagrożenia są w znacznym stopniu związane z brakiem należytego współdziałania podmiotów kształtujących prawo i koordynujących budowę krajowej infrastruktury informacji przestrzennej z podmiotami zainteresowanymi informacją przestrzenną i podmiotami taką informację pozyskującymi i utrzymującymi. Na zakończenie przedstawiono studium konkretnego, stosunkowo prostego przypadku, jakim jest adres jako podstawowa informacja przestrzenna. Określono priorytety odbiorców danych adresowych, a na ich podstawie mocne/słabe strony oraz szanse/zagrożenia.
EN
In the paper, problems of the City Hall of the Capital City of Warsaw connected with implementation of the project „Building of the Central Spatial Database (CBDP) of the Capital City of Warsaw”. The project is directed by the plenipotentiary of the Mayor on construction and development of the spatial information infrastructure of the Capital City of Warsaw and implemented with the assistance of the Geodesy and Cadastre Department of the City Hall. The general objective of the project was defined as creation of a unique integrated information solution allowing to make available spatial data stored and updated by organizational units of Warsaw to the extent justified by internal needs of the City Hall and expectations of external users and in the manner ensuring integration of these data into national and European spatial information infrastructure. The focus was on the most difficult stage of works, namely the analysis of possibilities to meet the needs of potential users of spatial information and determination of reasons why these needs cannot be fulfilled to the expected extent and in a manner most suitable for the users. The list of users of the data in the spatial information infrastructure of the City of Warsaw was set up taking into account local and regional needs as well as the role of the capital of the country and of an important European city. It was determined that for individual groups of users different features of the data are of decisive importance, including reliability, comprehensiveness, usefulness from the point of view of their application, meeting specific requirements resulting from national regulations, interoperability and necessary minimum of unification of spatial information useful on a global scale. Strategic analysis of the project was presented, based on elements of SWOT methodology, including strengths and weaknesses of the organization implementing the project in comparison with opportunities and threats originating outside the organization. The strengths are the resources already held providing chances to build SII for the needs of Warsaw, subject to consistent continuation of the actions already undertaken. Weaknesses result from the fact that due to broad range of actions undertaken there is a threat that financial and staff resources may be insufficient for their continuation and may entail the need to prolong them or restrict them to priority tasks taking into consideration primarily the City’s own needs. The greatest chances of success in building spatial information infrastructure of the City of Warsaw are connected with growing interest in access to the data describing spatial aspects of the city. On the other hand, threats are to much extent connected with lack of appropriate cooperation of units creating law and coordinating construction of the national information infrastructure with the units interested in spatial information and the units acquiring and storing such information. At the end, a study of a concrete, relatively easy case of an address as basic spatial information is presented. Priorities of the users of the address data are determined and on this basis strengths/weaknesses and opportunities/threats are indicated.
EN
Hundreds of various spatial databases and maps developed using those databases were created in Poland and abroad in the past decade. The majority of them were created ad hoc, in relation to implementation of current demands of particular institutions or organisations. Thus, the side effect of rapid development of geoinformation was increasing organisational, methodological and conceptual chaos. Adoption and successive implementation of resolutions of the EU INSPIRE Directive, as well as the Polish Act on the Spatial Information Infrastructure was the partial solution of the discussed issues. However, the legal acts of high grade specify only general rules of creation of the geoinformation infrastructure. The development of modern and functional spatial, reference and thematic databases requires detailed determination of a conceptual model of particular databases, the ways of their population, utilisation and processing of data stored in those databases. However, legislative activity is not the most important part of that process; appropriate understanding of surrounding geographic reality, resulting in the development of correct cartographic models, implemented in the form of spatial databases, is far more important. Therefore, after the period of rapid technological development and fascination of modern information solutions, the deep methodological reflection is necessary.
PL
W minionym dziesięcioleciu powstało, zarówno na świecie, jak i w Polsce, setki różnego rodzaju baz danych przestrzennych i opracowywanych na ich podstawie map. Większość z nich była tworzona ad hoc w związku z realizacją bieżących potrzeb danej instytucji czy organizacji. Skutkiem ubocznym gwałtownego rozwoju geoinformacji stał się zatem narastający chaos organizacyjny, metodyczny i koncepcyjny. Częściowym rozwiązaniem tego problemu stało się przyjęcie i sukcesywne wdrażanie zapisów unijnej dyrektywy INSPIRE i polskiej ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Akty prawne wysokiej rangi określają jednak tylko ogólne zasady tworzenia infrastruktury geoinformacyjnej. Do budowy nowoczesnych i funkcjonalnych baz danych przestrzennych o charakterze referencyjnym i tematycznym niezbędne jest bowiem szczegółowe określenie modelu koncepcyjnego poszczególnych baz, sposobu ich zasilania, wykorzystania oraz przetwarzania zgromadzonych w nich danych. Najistotniejszym elementem tego procesu nie jest zatem działanie legislacyjne, lecz właściwe zrozumienie otaczającej nas rzeczywistości geograficznej, przekładające się na utworzenie poprawnego modelu kartograficznego realizowanego w postaci bazy danych przestrzennych. Po okresie gwałtownego rozwoju technologicznego i fascynacji nowoczesnymi rozwiązaniami informacyjnymi, niezbędna jest zatem głęboka refleksja metodyczna i koncepcyjna poprzedzająca dalsze działania wdrożeniowe.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.