Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wody opadowe mogą zawierać różnego rodzaju zawiesiny pochodzące bezpośrednio z zanieczyszczonej atmosfery oraz spłukiwane z powierzchni roślin, dachów, ulic. Zawiesiny te mogą występować w postaci stałej, rozpuszczonej lub koloidalnej. Informacje o kształcie, strukturze oraz wielkości i ilości cząstek zawiesin mają znaczenie między innymi przy doborze odpowiednich procesów oczyszczania wód. Celem przeprowadzonych badań było określenie przydatności informacji uzyskanych z granulometru laserowego firmy Malvern dla poznania struktury i wielkości cząstek tworzących polidyspersyjną zawiesinę w wodach opadowych. Próbki wód opadowych w postaci opadu bezpośredniego oraz spływów z dachu pobierano we wsi Szklarka Myślniewska w okresie od grudnia 2017 r. do kwietnia 2018 r. W ujęciu objętościowym w próbkach opadu bezpośredniego dominowały cząstki o średnicach 100–1000 μm, natomiast w ujęciu ilościowym głównie o średnicach 1–10 μm. Większa różnorodność występowała w zawiesinach ze spływów z dachu, co wynikało przede wszystkim z porywania zanieczyszczeń z powierzchni dachu i rynny przez wody opadowe. Zawiesiny we wszystkich próbkach charakteryzowały się różną budową przestrzenną, o czym świadczyły wartości optycznego wymiaru fraktalnego oraz różnymi właściwościami sorpcyjnymi i sedymentacyjnymi (wartości średnich średnic), co wynikało zarówno z rodzaju próbki oraz daty poboru.
EN
Stormwater can contain various types of suspensions coming directly from polluted atmosphere and running off from surfaces of plants, houses, streets. Those suspensions can be of solid, soluble or colloidal state. The information about shape, structure and size of particles forming suspensions may be of significance in terms of selecting appropriate treatment processes. The aim of conducted research was to determine usefulness of information obtained from Malvern laser granulometer to identify shape and size of particles forming polydisperse suspensions in stormwater. Stormwater samples taken directly during rainfall and as a runoff from the roof were collected in Szklarka Myślniewska village from December 2017 to April 2018. In the volume distribution in all samples collected directly during rainfall, particles with diameters of 100–1000 μm were predominant in suspensions, whereas in the number distribution particles of diameters of 1–10 μm. The greater diversity of particles occurring in suspensions collected from roof runoffs resulted from pollutants getting into stormwater from the roof surface and drainpipe. Suspensions in all stormwater samples were characterized by different spatial structure, determined on the basis of optical fractal dimension values, and different sediment and sorptive properties (Mean Diameters values), depending on the sampling point and date.
EN
Due fast biomass production, high affinity for N and P and possibilities to CO2 sequestration microalgae are currently in the spotlight, especially in renewable energy technologies sector. The majority of studies focus their attention on microalgae cultivation with respect to biomass production. Fuel produced from algal biomass can contribute to reducing consumption of conventional fossil fuels and be a remedy for a rising energy crisis and global warming induced by air pollution. Some authors opt for possibilities of using sewage as a nutrient medium in algae cultivation. Other scientists go one step further and present concepts to introduce microalgal systems as an integral part of wastewater treatment plants. High costs of different microalgal harvesting methods caused introduction of the idea of algae immobilization in a form of periphyton on artificial substrates. In the present study the attention has focused on possibilities of using waste materials as substrates to proliferation of periphyton in biologically treated sewage that contained certain amounts of nitrogen and phosphorus.
EN
In Poland, water supply for villages and small towns is provided mainly from groundwater resources. In spite of good physicochemical and bacteriological properties for groundwater, in most cases it is required to remove iron and manganese, which influences the applied treatment technologies. The processes of potable water treatment result in the emergence of certain by-products, i.e. technological wastewater (mainly spent filter backwash water) and sediments that contain the pollutants removed from water. The study presents the results of the Authors’ tests of particle size and quantity distribution in spent filter backwash water from the groundwater treatment plant in Kąty Wrocławskie. The paper also contains an analysis of the changeability of iron and manganese content and turbidity in different phases of filter backwashing (initial backwashing, air backwashing, second backwashing). The research consisted of four series of tests conducted during the period from July 2013 to May 2014. Spent filter backwash water samples were collected during backwashing of two filters. Test results have shown that the quality of spent filter backwash water changed on subsequent stages of backwashing. Suspension particles of a size ranging from 10÷20 μm accounted for the highest volume percentage share in the analysed samples of spent filter backwash water from both filters, while the quantitative distribution of particles of the given diameters was heterogeneous and it depended on the stage of filter backwashing.
PL
W Polsce w celu zaopatrzenia w wodę wsi i małych miasteczek ujmowane są przede wszystkim zasoby wód podziemnych. Pomimo dobrych właściwości fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych wykazywanych przez wody podziemne większość z nich wymaga odżelaziania i odmanganiania, co ma wpływ na technologie ich uzdatniania. Podczas procesów uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powstają produkty uboczne, tj. ścieki technologiczne (głównie popłuczyny) oraz osady, w których zawarte są zanieczyszczenia usuwane z wody. W pracy przedstawiono wyniki własnych badań rozkładów wielkości i ilości cząstek zawiesin w popłuczynach ze stacji uzdatniania wód podziemnych w Kątach Wrocławskich. W artykule przeanalizowano również zmienność zawartości żelaza, manganu oraz mętności w różnych fazach płukania filtrów (płukanie wstępne wodą, płukanie powietrzem, płukanie właściwe wodą). Badania obejmowały cztery serie badawcze w okresie od lipca 2013 roku do maja 2014 roku. Próbki popłuczyn były pobierane podczas płukania dwóch filtrów. Wyniki badań wykazały, że jakość popłuczyn ulegała zmianie w kolejnych etapach płukania. Największy udział procentowy cząstek w badanych próbkach popłuczyn z płukania obydwu filtrów w ujęciu objętościowym stanowiły cząstki zawiesin o wielkościach z zakresu 10÷20 μm. Natomiast rozkład ilościowy cząstek o danych średnicach był niejednorodny i zależał od etapu płukania filtrów.
4
Content available remote Powstawanie struwitu podczas nanofiltracji odcieków z fermentacji metanowej
PL
Jednym z problemów występujących na oczyszczalniach ścieków jest wytrącanie się struwitu. Kontrola procesu wytrącania się struwitu stwarza możliwości ochrony instalacji technologicznych przed jego negatywnymi skutkami, a powstały struwit może być wykorzystany jako nawóz mineralny. W pracy omówiono przyczyny tworzenia się struwitu w przewodach do transportu odcieków z odwadniania ustabilizowanych beztlenowo osadów ściekowych. W pracy podjęto próbę sprawdzenia, czy w warunkach zmiennego składu odcieków z fermentacji metanowej o obniżonej zawartości amoniaku jest możliwe odzyskiwanie fosforu w postaci struwitu. Badania prowadzono z wykorzystaniem membrany nanofiltracyjnej. Nadawę stanowiły odcieki pochodzące z odwadniania ustabilizowanych na drodze mezofilnej fermentacji metanowej osadów ściekowych, w których jony amonowe usuwano na drodze nitryfikacji w reaktorach SBR. Odcieki przed skierowaniem na membranę nanofiltracyjną były poddane wstępnemu oczyszczaniu z zawiesin w procesie mikrofiltracji. Przeprowadzono dwa eksperymenty z różnym składem nadawy. W obu eksperymentach podczas zatężania odcieków na membranie nanofiltracyjnej odczyn retentatu wzrastał przy równoczesnym obniżaniu się stężenia jonów.
EN
Struvite is one of the main problem appearing at sewage installations of sludge processing. The ability to control the process of struvite precipitation provides opportunities for protection of technological installations against its negative effects. The product obtained in a form of struvite can be used as a fertilizer. In this paper, conditions of struvite formation in pipes to transport the leachate from dewatering of anaerobically stabilized sludge were discussed. The aim of this paper was to verify whether it is possible to recover phosphorus in the form of struvite in the conditions of variable composition of leachate from methane fermentation with reduced ammonium content. Studies were carried out using nanofiltration membranes. The feed constituted leachate stabilized with mesophilic dehydration by anaerobic digestion of sewage sludge, in which the ammonium were reduced by nitrification in SBR reactor. Two experiments with different composition of leachate were conducted. The leachate before nanofiltration was pretreated of suspensions in the microfiltration process. In both experiments, the reaction of retentate recirculated on nanofiltration membrane was increasing while magnesium was decreasing. During the whole experiment low ammonium concentration was being observed. The images of the scanning electron microscope revealed that the crystals were light brown and had an orthorhombic structure. Pilot studies have shown that there is the possibility of precipitation of struvite with leachate from the dewatering of anaerobically stabilized sludge on nanofiltration membranes. It can be relatively simple to remove mechanically the precipitate cake from the membrane provided that the flat sheet membrane systems are applied.
EN
The analysis of particle size in suspensions carried out with use of the laser diffraction method enables us to obtain not only information about the size of particles, but also about their properties, shape and spatial structure, determined basing on fractal dimension. The fractal dimension permits the evaluation of the interior of aggregates, at the same time showing the degree of complexity of the matter. In literature, much attention is paid to the evaluation of the fractal dimension of flocs in activated sludge, in the aspect of control of single processes, i.e. sedimentation, dehydration, coagulation or flocculation. However, results of research concerning the size of particles and the structure of suspensions existing in raw and treated sewage are still lacking. The study presents optical fractal dimensions D3 and particle size distributions measured with use of laser granulometer in raw and treated sewage and activated sludge collected from six mechanical-biological wastewater treatment plants located in the Lower Silesian region. The obtained test results demonstrate that wastewater treatment plants that use both sequencing batch reactors and continuous flow reactors are more efficient at capturing suspension particles of a size up to 30 μm and are characterized by an increased removal of particles of a size ranging from 30 μm to 550 μm to the outflow. Additionally, in the case of samples of treated sewage and activated sludge collected at the same location, at short intervals, similar particle distributions were observed. As far as the analysis of fractal dimensions is concerned, particles contained in the raw sewage suspension were characterized by the lowest values of the fractal dimension (median equals 1.89), while the highest values occurred in particles of activated sludge (median equals 2.18). This proves that the spatial structure of suspension particles contained in raw sewage was similar to a linear structure, with a large amount of open spaces, while the structure of particles contained in the activated sludge suspension was significantly more complex in the spatial aspect.
PL
Analiza wielkości cząstek zawiesin metodą dyfrakcji laserowej pozwala uzyskać informacje nie tylko na temat wymiarów cząstek, ale także ich właściwości, kształtu oraz budowy przestrzennej, określanej na podstawie wartości wymiaru fraktalnego. Wymiar fraktalny pozwala na ocenę wnętrza agregatów, ukazując jednocześnie stopień złożoności obiektu. W literaturze dużo uwagi poświęca się ocenie wymiaru fraktalnego kłaczków osadu czynnego pod kątem kontroli procesów jednostkowych, tj.: sedymentacja, odwadnianie, koagulacja czy flokulacja, jednak wciąż brakuje wyników badań na temat wielkości cząstek i struktury zawiesin występujących w ściekach surowych i oczyszczonych. W artykule przedstawiono określone za pomocą granulometru laserowego optyczne wymiary fraktalne D3 i rozkłady wielkości cząstek w ściekach surowych, oczyszczonych i osadzie czynnym pobranych z sześciu mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska. Uzyskane wyniki badań wskazują, iż oczyszczalnie ścieków pracujące zarówno w układzie zarówno reaktorów wsadowych jak i przepływowych powodują skuteczniejsze zatrzymywanie cząstek zawiesin o rozmiarach cząstek do 30μ m oraz podwyższone wynoszenie do odpływu cząstek w zakresie rozmiarów od 30 μm do 600 μm. Dodatkowo w przypadku próbek ścieków oczyszczonych i osadu czynnego pobieranych w tym samym miejscu i krótkich odstępach czasu zaobserwowano podobne rozkłady występowania cząstek. W przypadku analizy wymiarów fraktalnych najmniejszymi wartościami wymiaru fraktalnego (mediana równa 1,89) charakteryzowały się cząstki tworzące zawiesinę ścieków surowych, a najwyższymi cząstki osadu czynnego (mediana równa 2,2), co świadczy o tym, że budowa przestrzenna cząstek zawiesin zawartych w ściekach surowych była zbliżona do struktur liniowych z dużą ilością otwartych przestrzeni, a struktura cząstek tworzących zawiesinę osadu czynnego była znacznie bardziej rozbudowana przestrzennie.
PL
Koagulacja jest procesem powszechnie stosowam m. przede wszystkim u celu usunięcia cząstek koloidalnych powodujących zabarwienie i mętność wody. Do czynników decydujących o jej skuteczności można zaliczyć m.in. wiellkość i strukturę powstających kłaczków. Rozpoznanie struktury przestrzennej powstających kłaczków pozwala prognozować ich zdolności sedymentacyjne i możliwości ich odwadniania. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań technologicznych nad koagulacją wód powierzchniowych z rzeki Ślęzy na terenie miasta Wrocławia z wykorzystaniem chlorku żelaza(III) (Kemira PIX111), siarczanu żelaza(.III) (Kemira PIX 123) oraz chlorku poligliuu (Kemira PAX XI. 19)H. Kemira PAX 16).. Zbadano również właściwości i strukturę czystek tworzących zawiesinę pokoagulacyjną z. wykorzystaniem granulometrui laserowego. Wykazano celowość rozpoznania struktury powstających zawiesin pokoagulacyjnych na etapie badań technologicznych w zakresie ich wymiaru fraktalnego oraz dystrybucji wy miarów cząstek zawiesin polidyspersyjnych.
EN
Coagulation is the- common process used mainly to remove colloids from water. Colloids aire responsible i. a. for color and turbidity, Among many factors affect ins; coagulation very important are size and structure of the flocks produced during this process. The knowledge of the spatial structure of the lines enables one to predict their settle and dewatering abilities. The paper describes the results of tin; research on coagulation process conducted on surface water samples taken from Sleza River within Wroclaw city limits by means of iron(III) chloride (Kemira PIX 111). iron(III) sulfate (Kemira PIX123) and polyaluminum chloride (Kemira PAX XL 19H,. Kemira PAX16). The properties and the structure of post-coagulated suspension particles by means of laser granulometer were also investigated. It has been shown that the knowledge of the post-coagulated suspension structure determined by means of fractal dimension and particle size distribution during I he technological research is advisable.
PL
Informacje o wielkości i kształcie cząstek tworzących zawiesinę są przydatne na etapie wyboru, projektowania i eksploatacji urządzeń służących do usuwania zawiesin z wody lub ścieków. Badania instrumentalne z zastosowaniem dyfrakcji laserowej umożliwiają pozyskanie danych o dystrybucji wymiarów cząstek w zawiesinie. W pracy przedstawiono wyniki badań popłuczyn powstających na stacji uzdatniania wód podziemnych w Obornikach Śląskich. Wykazano celowość prowadzenia badań z zastosowaniem dyfrakcji laserowej dla rozpoznania budowy zawiesin w popłuczynach.
EN
Information on the structure and properties of suspensions is very important in selecting of appropriate method of their treatment and in designing water and wastewater treatment devices. Laser diffraction is a method which gives such an information. The paper describes the results of granulometric composition studies on filter backwash water suspensions collected from Oborniki Śląskie Groundwater Treatment Plant. It has been shown that conducting of the research on structure and shape of filter backwash water suspensions by means of laser diffraction is advisable
PL
Zainteresowanie zielonymi dachami wzrasta z uwagi na wiele wymiernych korzyści, które pozwalają zapewnić. Jedną z nich jest możliwość poprawy gospodarki wodami opadowymi w miastach, gdyż konstrukcja zielonych dachów umożliwia zatrzymanie i spowolnienie odpływów. Z uwagi na fakt, że rynek zielonych dachów jest w Polsce stosunkowo młody, wciąż istnieje potrzeba prowadzenia badań, celem dostarczenia informacji o ich funkcjonowaniu w warunkach krajowych. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań nad zdolnościami retencyjnymi zielonych dachów, prowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Wyniki badań wykazują, że możliwości retencyjne zielonych dachów ulegają znacznej poprawie, gdy okres bezopadowy trwa dłużej niż jeden dzień, a wysokość opadów nie przekracza 10 mm/dobę.
EN
The interest in green roof technologies is increasing due to the many tangible benefits that allow to provide. One of them is the ability to improve stormwater management in urban areas, because construction of green roofs can retain and delay in runoff . Due to the fact that the market of green roofs in Poland is relatively young, there is still a need for research to provide detailed information about green roof hydrologic performance in the national climate conditions. The objective of this study is to present the research results on retention capacity of green roofs, carried out at the Wroclaw University of Life Sciences. The results show that the possibility of water retention is considerably improved at green roofs when antecedent dry weather period lasts longer than one day and the rainfall depth does not exceed 10 mm / day.
9
Content available remote Możliwości identyfikacji bakterii Anammox w osadzie czynnym
PL
Usuwanie azotu ze ścieków komunalnych odbywa się głównie z wykorzystaniem metody osadu czynnego, jednak utrzymanie odpowiedniej ilości i jakości biomasy mikroorganizmów w jego składzie stanowi poważny problem eksploatacyjny w oczyszczalniach ścieków. Alternatywą dla stosowanych obecnie metod usuwania azotu ze ścieków jest proces Anammox. Celem przeprowadzonych badań było wykazanie możliwości identyfikacji bakterii prowadzących proces Anammox z wykorzystaniem metody FISH w kłaczkach osadu czynnego. Badaniom poddano próbki osadu czynnego z Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków oraz granulowanego tlenowego osadu czynnego z oczyszczania powietrza z azotu amonowego z budynku chlewni. Przeprowadzone badania wykazały duże walory metody FISH do celów diagnostycznych obecności bakterii nitryfikacyjnych w osadzie czynnym.
EN
Nitrogen removal from municipal wastewater is conducted mainly by means of activated sludge, however efficient biomass retention constitutes an important operational problem on wastewater treatment plants. The alternative to the currently used methods of nitrogen removal is Anammox process. The aim of the study was to demonstrate the possibility of identifying bacteria performing Anammox process using FISH method, in activated sludge bioflocs. Samples of activated sludge taken from Wroclaw Wastewater Treatment Plant and aerobic granular sludge from purifying the air of ammonia nitrogen were analyzed. The research showed large advantages of the FISH method for identification of nitrifying bacteria in activated sludge.
10
Content available remote Metody stosowane w badaniach zawiesin w wodach opadowych
PL
Występujące w wodach opadowych zawiesiny są mieszaninami wieloskładnikowymi, zawierającymi oprócz substancji rozpuszczonych i gazów, drobne zawiesiny oraz koloidy pochodzenia organicznego i mineralnego. W badaniach wód opadowych wiedza na temat ilości, rozmiaru czy rozkładu wielkości cząstek zawiesin jest przydatna m.in. przy projektowaniu urządzeń służących do podczyszczania wód opadowych (osadników, separatorów), zbiorników retencyjnych oraz systemów bazujących na naturalnych procesach biologicznych i infiltracji wody do gruntu. Konieczność stosowania różnych metod i narzędzi badawczych w obszarach inżynierii i ochrony środowiska jest nieunikniona. W artykule omówiono nowoczesne metody stosowane w badaniach ilości i wielkości cząstek zawiesin zawartych w wodach opadowych oraz przedstawiono oryginalne wyniki badań składu granulometrycznego zawiesin w wodach opadowych, śniegu i spływów z dachów wykonane z wykorzystaniem granulometru laserowego. Do interpretacji wyników badań składu granulometrycznego zawiesin zastosowano zmodyfikowane równanie Avramiego. W pracy przedstawiono przedziały zmienności wartości współczynników korelacji oraz stałych k i wykładników n opisanych równaniem Avramiego. Przy wzroście wartości stałej k wzrastał udział ziaren o małych średnicach zastępczych w zawiesinie polidyspersyjnej, natomiast przy niższych wartościach wykładnika n funkcja V(d) wykazywała większy przedział zmienności średnic zastępczych cząstek obecnych w zawiesinie polidyspersyjnej. Na podstawie wartości współczynników korelacji R, które były bliskie 1 wykazano, że skład granulometryczny zawiesin w wodach opadowych można opisać zmodyfikowanym równaniem Avramiego.
EN
Stormwater suspensions are multi-component mixtures containing, in addition to solutes and gases, fine suspensions and colloids of mineral and organic origin. Information on the structure of the suspensions occurring in stormwater, among other things, is extremely important especially when designing devices for their use (settlers, decanters), retention tanks or systems based on natural biological processes and the infiltration of water into the ground. The need to use different methods and research tools in the areas of engineering and the environment is inevitable. The article presents the modern methods used in studies on particle size and quantity of suspended solids occurring in stormwater as well as shows the original research results of the granulometric composition of suspension in rain, snow and runoff from roofs obtained using laser granulometer. Modified Avrami equation for interpretation of research results of granulometric composition of suspensions has been used. In this paper the comparison of the range of values variation of the correlation coefficients R and estimated parameters in model described by Avrami equation has been shown. The increase of the constant k value imply the grow of small diameters of grains in polidispersion suspensions, while at lower values of exponent n function V(d) showed a greater range of particles variation presented in polidispersion suspension. On the basis of the correlation coefficient R values, which were close to 1, it has been shown that the granulometric composition of the stoormwater suspension, snow and runoff from roofs can be described by the modified Avrami equation.
PL
Skład granulometryczny zawiesin zawartych w popłuczynach z filtrów ma wpływ na wybór technologii ich oczyszczania. W artykule przedstawiono wyniki badań składu granulometrycznego zawiesin zawartych w popłuczynach pobranych z 46 stacji oczyszczania wód podziemnych. Do interpretacji wyników badań składu granulometrycznego, ustalanego za pomocą granulometru laserowego, wykorzystano oryginalne, zaproponowane przez autorów, zmodyfikowane równanie Avramiego, pozwalające identyfikować mechanizm tworzenia się zawiesin w złożach filtracyjnych do usuwania związków żelaza i manganu z wód podziemnych. Wykazano, że przy wzroście zawartości żelaza i manganu w wodzie wzrastał w popłuczynach udział zawiesin o małych średnicach zastępczych i zwiększał się przedział zmienności oznaczanych średnic zastępczych cząstek. Przy małej zawartości żelaza i manganu w oczyszczanej wodzie powstawały zawiesiny polidyspersyjne o mniejszym przedziale zmienności średnic zastępczych.
EN
Granulometric composition of suspensions contained in filter backwash water affects filter treatment technology selection. The paper describes results of granulometric composition studies on filter backwash water suspensions collected from 46 groundwater treatment plants. An original, modified Avrami equation was proposed to interpret the results of studies on granulometric composition determined by the use of laser diffractometer. The equation enabled identification of mechanism in which suspensions are formed in filter beds applied for groundwater iron and manganese removal process. The research showed that iron and manganese concentration growth in treated groundwater correlated with increase in the percentage of suspended particles with small equivalent diameter and in changeability range of particle equivalent diameters in backwash effluent. At low contents of iron and manganese compounds in treated water polydisperse suspensions were formed, characterized by narrower changeability range of particle equivalent diameters.
PL
Przedstawiono wyniki badań w skali półtechnicznej nad oczyszczaniem popłuczyn przeprowadzone w zakładzie oczyszczania wody podziemnej (Wasserwerk Langenberg). Do wspomagania sedymentacji zawiesin w popłuczynach zastosowano chlorosiarczan żelaza(III) jako koagulant. W przeprowadzonych doświadczeniach określono wpływ napowietrzania i dawek chlorosiarczanu żelaza(III) na skład popłuczyn po sedymentacji w odstojniku w czasie 1÷48 h. Wykazano, że oczyszczanie popłuczyn w badanych warunkach należy prowadzić w zakresie dawek chlorosiarczanu żelaza(III) 8÷16 gFeClSO4/m3, przy jednoczesnym napowietrzaniu popłuczyn po dodaniu koagulantu przez 1 h. Doświadczenia wykazały, że popłuczyny z płukania złóż filtracyjnych do odżelaziania i odmanganiania wody podziemnej można oczyścić z zastosowaniem chlorosiarczanu żelaza(III) w stopniu umożliwiającym ich zawrócenie do układu oczyszczania wody lub wykorzystanie do celów technologicznych.
EN
The study reported on in this paper was performed in the groundwater treatment plant Wasserwerk Langenberg (Germany) and included pilot plant investigations into the treatment of filter backwash water. To support sedimentation of suspended solids in the filter backwash water, use was made of Fe(III) chloride sulfate as a coagulant. The experiments were conducted to determine the influence of aeration and Fe(III) chloride sulfate on the composition of the filter backwash water after sedimentation in a settling tank over a period of 1 to 48 h. The results show that under these conditions filter backwash water should be treated using Fe(III) chloride sulfate doses ranging from 8 to 16 gFeClSO4/m3, with simultaneous 1-hour aeration upon coagulant addition. The study has produced the following finding: When use is made of Fe(III) chloride sulfate as coagulant, the backwash water streams from the rinsing of filter beds designed for iron and manganese removal from groundwater can be treated with such efficiency that permits their recirculation to the treatment train, or their reuse as technological water.
13
Content available remote Problemy z uzdatnianiem wód zeutrofizowanych
PL
Artykuł porusza problem związany z uzdatnianiem wód zeutrofizowanych. W pracy omówiono przyczyny i zagrożenia dla organizmów zamieszkujących i korzystających z wody pochodzącej ze zbiorników o nadmiernej ilości fitoplanktonu. Jednym z najważniejszych zagrożeń są produkowane przez sinice toksyny, których usunięcie z wody stanowi znaczne utrudnienie w uzdatnianiu. Sama obecność glonów jest źródłem dodatkowej ilości węgla organicznego i przyczynia się do powstawania ubocznych produktów dezynfekcji wody. W pracy przedstawiono przykłady usprawnienia technologii uzdatniania dla wód zawierających nadmierne ilości fitoplanktonu.
EN
This article concerns problems with the eutrophicated water treatment process. The main thread of the article is dedicated to some causes and risks which are associated especially with many organisms living in polluted reservoirs. The main threat in particular comes from the toxic substances produced by Cyanophyta that is directly connected with its living processes which complicates the whole water treatment process. The presence of Cyanophyta in water is a source of organic carbon and contributes to disinfection by-products. This work provides the examples of improving water treatment technology for water with excessive number of phytoplankton.
PL
W pracy podjęto próbę wykorzystania procesu napowietrzania sprężonym powietrzem do poprawy skuteczności sedymentacji zawiesin powstających podczas oczyszczania wód podziemnych. Przeprowadzone doświadczenia wykazały, że napowietrzanie popłuczyn odprowadzanych z filtrów do odżelaziania i odmanganiania wody podziemnej przyspiesza wytrącanie związków żelaza i manganu oraz zwiększa szybkość i skuteczność klarowania wody w odstojnikach. W dużych i średnich zakładach oczyszczania wód podziemnych możliwe będzie zastosowanie napowietrzania do podczyszczania popłuczyn, a po usunięciu osadu można rozważyć zawrócenie sklarowanej wody nadosadowej przed układ oczyszczania. Stosując okresowe napowietrzanie popłuczyn przed sedymentacją możliwe jest znaczne skrócenie czasu ich przetrzymania w odstojnikach, a tym samym zmniejszenie wielkości tych urządzeń.
EN
The aeration process involved compressed air and was aimed at improving the sedimentation of the suspended solids that form in the course of groundwater treatment. The experiments have revealed that the aeration of the backwash water from the filters used for iron and manganese removal from the groundwater being treated not only accelerated the precipitation of iron and manganese compounds but also increased the rate and efficiency of water clarification in the settling tanks. The use of compressed-air aeration seems to be recommendable in large and medium-sized groundwater treatment plants where the process can be applied to the pretreatment of backwash water. It also seems worthwhile to consider the possibility of recirculating (upon sludge removal) the clarified supernatant into the treatment train. Periodic aeration conducted prior to the sedimentation process will shorten the time of backwash water retention in the settling tanks and thus permit their dimensions to be reduced.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.