Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 363

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zanieczyszczenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
PL
Wykonano badania dotyczące sposobu ograniczenia emisji szkodliwych substancji powstających podczas użytkowania pojazdów silnikowych starszej generacji. Pierwszy z nich polegał na zmianie paliwa zasilającego z benzyny Pb95 na LPG (liquefied petroleum gas). Drugim było zastosowanie do benzyny Pb95 dodatków różniących się substancjami aktywnymi. Parametrami określającymi wpływ tych dodatków była wielkość emisji szkodliwych substancji, we wszystkich cyklach pomiarowych. Monitorowano zmianę stężeń NOx, CO, PM i WWA. Najkorzystniejszy efekt środowiskowy (zmniejszenie ilości emitowanych zanieczyszczeń) zaobserwowano w rozwiązaniu pierwszym (zmniejszenie emisji NOx o 64%). Drugim w kolejności było rozwiązanie polegające na zastosowaniu dodatku do benzyny Pb95 spreparowanego z nanocząstek tytanu i platyny (zmniejszenie emisji NOx o 46%).
EN
Alc. emulsions of TiO₂, TiO₂-CuO and TiO₂-Pt nanoparticles were added to com. motor gasoline used in a motor vehicle of old generation to decrease the NOx, CO, particular matter and polyarom. hydrocarbons emissions. The results were compared with those for pure gasoline and liquefied natural gas (LPG). A substantial decrease of the emissions (51%, 46%, 44% and 71%, resp.) was obsd. The highest decrease of the emissions was hower evidenced when gasoline was replaced with LPG (74%, 64%, 72% and 92%, resp.).
EN
The paper investigates whether time and doses of powder activated carbon (PAC) effect adsorption rates of organic contaminants from water and proposes a new model of volume adsorption. Depending on the nature of the organic compounds present in water, a general description of the adsorption process may require a linear combination of adsorption models running at different rates and at different parameters of adsorption isotherms. The model showed a good fit with the measured data and could be used in designing adsorption units at water or wastewater treatment plants. The proposed set of model equations enables to predict the effects of PAC adsorption in both plug flow reactors and homogeneous reactors.
PL
Artykuł bada, w jaki sposób czas i dawki proszku węgla aktywnego (PAC) wpływają na szybkość adsorpcji zanieczyszczeń organicznych z wody, i proponuje nowy model adsorpcji objętościowej. W zależności od charakteru związków organicznych obecnych w wodzie ogólny opis procesu adsorpcji może wymagać liniowej kombinacji modeli adsorpcji działających z różnymi prędkościami i przy różnych parametrach izoterm adsorpcji. Model, na którym przeprowadzono badania, wpasował się w przykładowe dane, więc można go wykorzystać do projektowania jednostek adsorpcyjnych w oczyszczalniach wody lub ścieków. Proponowany zestaw równań modelowych pozwala przewidzieć skutki adsorpcji PAC zarówno w reaktorach z przepływem tłokowym, jak i reaktorach homogenicznych.
3
Content available Pharmaceuticals in water and wastewater - overview
EN
The paper presents concentrations of pharmaceuticals in surface water and sewage. Special attention was paid to the content of estrogens in municipal sewage and the method of their disposal. Concentrations of various pharmaceuticals in raw and treated wastewater were compared and the pharmaceuticals in different countries and waters were presented in tables. The most frequently identified drugs in sewage are sex hormones (etradiol, ester, ethinylestradiol, 17 β-estradiol) and the antiepileptic drug Carbamazepine. These drugs are difficult to remove from water and therefore appropriate treatment processes are used, such as: adsorption on active carbon, UV irradiation, etc. Contamination of water with pharmaceuticals has a negative impact on the development of aquatic organisms and can lead to serious human health problems.
PL
W pracy przedstawiono stężenia farmaceutyków w wodach powierzchniowych oraz ściekach. Szczególną uwagę skupiono na zawartości estrogenów w ściekach komunalnych oraz na sposobie ich usuwania. Porównano stężenia różnych farmaceutyków w ściekach surowych oraz ściekach oczyszczonych, a także zostały przedstawione tabelarycznie farmaceutyki występujące w różnych państwach oraz wodach. Najczęściej identyfikowanymi lekami w ściekach są: hormony płciowe (etradiol, estron, etinyloestradiol, 17 β-estradiol) oraz lek przeciwpadaczkowy – Karbamazepina. Leki te są ciężko usuwalne z wód, dlatego też stosuje się odpowiednie procesy ich oczyszczania, takie jak: adsorpcje na węglu aktywnym, naświetlanie promieniami UV itp. Zanieczyszczenia wód farmaceutykami wpływa negatywnie na rozwój organizmów wodnych, a także może prowadzić do poważnych problemów zdrowia ludzkiego.
PL
Wzrastająca świadomość dotycząca jakości produktu, tendencja do miniaturyzacji i konieczność stosowania coraz bardziej wyrafinowanych technik wykończenia powierzchni wymuszają dbałość o poprawę czyszczenia części, jak również monitorowanie ich czystości. Dostępne dane literaturowe jednoznacznie wskazują, że przyczyną złej jakości powłok, ich słabej przyczepności, niskiej odporności na korozję, itp. jest niewystarczające oczyszczenie powierzchni przed nałożeniem powłoki. Problemy te jednoznacznie wskazują na zasadność zwrócenia uwagi na problematykę dotyczącą czystości powierzchni. W artykule dokonano przeglądu literatury dotyczącej bezpośrednich metod oceny czystości powierzchni metali. Opisano typy zanieczyszczeń, poziomy czystości produktu oraz metody pomiaru czystości powierzchni.
EN
Increasing awareness of product quality, the tendency to miniaturization, and the need to use more and more sophisticated surface finishing techniques necessitate the care of improving the cleaning of parts, as well as monitoring their cleanliness. The available literature data clearly show that the reason for the poor quality of the coatings, poor adhesion, low corrosion resistance, etc., is insufficient cleaning of the surface before coating. These problems indicate the validity of paying attention to the issue of surface cleanliness. The article reviews the literature on direct methods of assessing the cleanliness of metal surfaces. The types of impurities, product cleanliness levels, and methods of measuring surface cleanliness are described.
PL
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) występują powszechnie w środowisku, a rozwój technologiczny powoduje, że rośnie stopień narażenia człowieka na te zanieczyszczenia. Stanowią one bardzo liczną grupę związków organicznych charakteryzujących się obecnością dwóch lub więcej sprzężonych pierścieni aromatycznych w cząsteczce. Wiele WWA to związki genotoksyczne i rakotwórcze. Związki te mogą się tworzyć zarówno w samej żywności (pierwotnie), jak i podczas procesów jej przemysłowego przetwarzania, utrwalania czy przygotowywania do spożycia. W przeciągu ostatnich kilkunastu lat udało się przeprowadzić wiele badań jakościowych i ilościowych WWA w różnych produktach żywnościowych. Celem artykułu jest charakterystyka głównych WWA oraz aktualna ocena występowania i zawartości WWA w artykułach spożywczych produkcji krajowej w odniesieniu do wymagań w ustawodawstwie Unii Europejskiej.
EN
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are commonly found in the environment, and technological development increases human exposure to these pollutants. They are a large group of organic compounds characterized by the presence of two or more conjugated aromatic rings in the molecule. Many PAHs are genotoxic and carcinogenic. These compounds can form in the food itself (initially), as well as during the processes of its industrial processing, preparation for consumption or preservation. Over the past several years, many qualitative and quantitative tests of PAHs have been carried out in various food products. The purpose of the article is to characterize the main PAHs and to evaluate the occurrence and content of PAHs in food products of domestic production in relation to the requirements of the European Union legislation.
EN
The article presents a proposal of the classification of hydrogeological and environmental conditions in relation to different intensities of the impact of factors affecting groundwater threat in assessments of groundwater vulnerability to pollution. Due to the complexity and high degree of transformation of the natural environment, including aquatic, types of areas subjected to ordinary and strong anthropopressure, the so-called Area Geotypes (GO), are distinguished and discussed. The main factors characterizing the impact of mining activity on the water environment (typical and specific) are discussed, and the mine ’s characteristics are highlighted, emphasizing its role and importance as an influator constituting a large, multifactorial source threatening the groundwater environment. The role of the mine as an influator is presented against the background of the mine ’s "life cycle”(development phases) along with an indication of the desirability of carrying out assessments of groundwater vulnerability to pollution and groundwater threat assessments. The need to develop legal regulations regarding the preparation of vulnerability assessments is indicated.
PL
Właściwa konserwacja ekranów przeciwdźwiękowych ma na celu nie tylko poprawę ich estetyki, ale przede wszystkim utrzymanie trwałości zabezpieczeń antykorozyjnych. Dobór metody usuwania zanieczyszczeń z konstrukcji ekranów przeciwdźwiękowych powinien uwzględniać wiele różnorodnych czynników, które przedstawiono w opracowaniu. Plan prac konserwacyjnych dotyczący mycia ekranów przeciwdźwiękowych musi opierać się na wiedzy o odporności korozyjnej materiałów użytych do konstrukcji ekranów, rodzaju usuwanych zanieczyszczeń i oddziaływaniu środków czyszczących na myte powierzchnie i środowisko. Częstotliwość prac konserwacyjnych zależy głównie od środowiska korozyjnego w jakim znajdują się ekrany i rodzaju zastosowanych zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. W artykule przedstawiono podział ekranów przeciwdźwiękowych ze względu na konstrukcję i zastosowane materiały, klasyfikację zanieczyszczeń ekranów, rodzaje środków czyszczących oraz podsumowano przegląd literatury pod kątem ogólnych zaleceń dotyczących doboru metod czyszczenia do materiału stosowanego na ekrany przeciwdźwiękowe.
EN
Proper maintenance of noise barriers improves their aesthetics and, above all, maintains the durability of anti-corrosion protection. The selection of the method of removing contaminants from the construction of noise barriers should take into account many different factors presented in the study. The maintenance plan for cleaning noise barriers must be based on the knowledge about the corrosion resistance of materials used for the construction of barriers, the type of removed contaminants and the impact of cleaning agents on the cleaned surfaces and environment. The frequency of maintenance work depends mainly on the corrosive environment in which the screens are located and the type of corrosion protection applied. The article presents the types of noise barriers by construction and materials used, classification of barriers’ contamination, types of cleaning agents and summarizes the literature review in terms of general recommendations for the selection of cleaning methods for the material used for noise barriers.
PL
Powodem zanieczyszczenia suplementów diety i leków może być często sam proces wytwarzania, ponieważ temperatura i wilgotność panująca na pewnych etapach wytwarzania sprzyjają rozwojowi drobnoustrojów.
PL
W miejscowości Białka, w powiecie parczewskim, powstała największa w Polsce hybrydowa hydrofitowa oczyszczalnia ścieków. Obiekt, wykorzystujący złoża gruntowe, ma imitować warunki hydrauliczne i siedliskowe naturalnych ekosystemów bagiennych.
PL
Światowy kryzys wodny, związany z niedoborami wody i jej zanieczyszczeniem, staje się w XXI wieku coraz bardziej poważny. Kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego wody dotyczy wszystkich wodociągów. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami to problem globalny i krajowy.
EN
Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam has a rapid growth rate, with an open economy with cooperation with many countries around the world, concentrating many industrial parks and export processing zones along with infrastructure development projects, industrial production services related to transportation, communication, water supply and environmental protection, resource exploitation, production and processing of consumer goods and exports. Along with the rapid industrialization and modernization process in Ho Chi Minh City, according to which environmental quality is increasingly reduced, in which the most significant effect is water resources, particularly water sources of rivers and canals. In recent years, there have been many studies related to the quality of surface water sources in Ho Chi Minh City, but there haven’t been studies to assess the impacts, affecting the quality of surface water sources due to activities of industrial parks in the City. This study was conducted to assess surface water quality by analyzing the current status of surface water quality in areas related to the operation of industrial parks in Ho Chi Minh City. Thereby assessing the impact on the water quality and proposing solutions to control and prevent pollution due to the operation of industrial parks.
PL
Ho Chi Minh City (HCMC) w Wietnamie charakteryzuje się szybkim tempem wzrostu, otwartą gospodarką i współpracą z wieloma krajami, skupiając wiele parków przemysłowych i stref przetwórstwa eksportowego wraz z projektami rozwoju infrastruktury przemysłowej, usługi produkcyjne związane z transportem, komunikacją, zaopatrzeniem w wodę i ochroną środowiska, eksploatacją zasobów, produkcją i przetwarzaniem dóbr konsumpcyjnych oraz eksportem. Wraz z szybkim procesem industrializacji i modernizacji w Ho Chi Minh City coraz bardziej obniża się jakość środowiska, w którym najważniejszym czynnikiem są zasoby wodne, zwłaszcza wodne źródła rzek i kanałów. W ostatnich latach przeprowadzono wiele badań dotyczących jakości wód powierzchniowych w Ho Chi Minh City, ale nie przeprowadzono badań oceniających oddziaływanie wpływające na jakość źródeł wód powierzchniowych z powodu działalność parków przemysłowych w mieście. Badania przeprowadzono w celu oceny jakości wód powierzchniowych poprzez analizę aktualnego stanu wód, zbadano jakość wód powierzchniowych na obszarach związanych z funkcjonowaniem parków przemysłowych w Ho Chi Minh City. W ten sposób oceniono wpływ czynników na jakość wody i proponowano rozwiązania w zakresie kontroli i zapobiegania zanieczyszczeniom wynikającym z funkcjonowania parków przemysłowych.
12
Content available remote Analiza warunków przechowywania zbiorów w archiwach
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z kształtowaniem odpowiednich warunków środowiskowych w archiwach i magazynach zbiorów archiwalnych. Zwrócono uwagę na dwie metody ich określania: normy konserwatorskie i analizę klimatu historycznego. Omówiono fizyko-chemiczne i biologiczne zagrożenia dla zbiorów i występujące rodzaje uszkodzeń. Przedstawiono zalecane normatywne wartości parametrów powietrza (temperatura, wilgotność względna), dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach bibliotek i w archiwach oraz wymagania dotyczące natężenia światła.
EN
The article discusses issues related to the formation of appropriate environmental conditions in archives and storage room of archival collections. Attention was drawn to two methods of determining them: conservation standards and analysis of the historical climate. Physico-chemical and biological threats to the archival collections and the types of damage were discussed. Recommended normative values of air parameters (temperature, relative humidity), allowable concentrations of air pollutants in library rooms and archives, as well as requirements for light intensity, were presented.
EN
The textile industry is one of the largest in many low and middle-income countries, especially in Asia, second only to agriculture. Textile wastewater is discharged into the environment due to the lack of affordable and sustainable solutions to adsorb or remove the dye from the water. Biochar is generated by pyrolysis of organic material from plant waste in low-oxygen conditions, and is considered carbon-negative. Biochar for dye adsorption in textile wastewater effluent was proven to be highly effective. However, adsorption efficiency varies with experimental parameters, therefore there is a gap in application especially in small dye houses. Efforts should be made to find innovative and affordable solution to make the textile industry more sustainable, by developing methods for collection and reuse, recycle and upcycle of textile waste, by reducing the consumption of water, energy and chemicals and by developing methods for treatment of the textile wastewater.
EN
The paper evaluates the variability of water quality in Lublin’s inner-city river taking into account natural and anthropogenic factors that are likely to determine its pollution level. The study period was 2009-2016. The sampling points (SP) were situated in places with different degrees of investment in and use of adjacent grounds. The physical and chemical properties of waters were analysed on a seasonal basis. The values determined for the samples included temperature, conductivity, pH, suspended solids, O2, BOD5, COD, NH4+, NO3-, NO2-, PO4-, SO4-, Fe+, K+ and Cl-. Chemical composition was determined by means of a photometric method. The statistical Wilcoxon test was used for comparing water quality indicators for both SP s and in the cold and warm season. In 2013-2016 water levels and flow intensity (indirect, sectional method) were also measured at the mouth of the river. Most of the analysed indicators were characterised by the coefficient of variation exceeding 50%. The values were relatively highly differentiated for NH4+, suspended solids, PO4-, BOD5and NO3- (73.8-282.1%). On the other hand, low variability was observed for pH, O2, SO4-and Fe+ (3.2-41.9%). The indicators that considerably deteriorated the quality of water in the river were NO2-, PO4-and Fe+ (risk of eutrophication). Considering the mean concentrations of pollutants and flow intensity (0.34 m3×s-1), the annual discharge of NO2-and PO4-from the catchment could reach 1.39 and 5.15 Mg respectively. Worse water quality was recorded at the mouth of the river where the adjacent grounds were highly urbanised. This phenomenon can testify to a growing number of pollution sources down the river. Detailed observations confirmed that many considerably neglected and polluted areas existed within the examined section of the river valley (old buildings, road network, wasteland, illegal dump sites). Discharging untreated rainwater directly into the river bed is a huge problem (increased values for conductivity, suspended solids, COD and some nutrients). In the cold season 60% of the analysed indicators (mainly temperature, conductivity, NH4+ and Cl-) were more varied than in the warm season. Statistically significant differences were found for temperature, conductivity, O2, PO4-, NO3-and Cl-. In the winter months the values of conductivity and Cl- levels increased, which is connected with an influx of strongly polluted snowmelt into the river. The concentrations of PO4-and NO3-were higher in the warm season. It is likely that the supply of nutrients at that time was higher than required by the autotrophs. Due to a considerable variation of seasonal factors, they must be taken into account in developing the water resources management strategy for a catchment basin. Only a comprehensive approach to the problem of river water quality protection can generate positive effects. The necessary measures include detecting and eliminating all sources of pollution and reducing migration of the existing pollutants.
PL
W pracy dokonano oceny zmienności jakości wód śródmiejskiej rzeki Lublina z uwzględnieniem czynników naturalnych i antropogenicznych, mogących decydować o jej zanieczyszczeniu. Badania prowadzono w latach 2009-2016. Punkty kontrolno-pomiarowe usytuowano w miejscach o odmiennym stopniu zainwestowania i użytkowania terenu przyległego. Analizy właściwości fizyczno-chemicznych wód prowadzono sezonowo. W próbkach oznaczano temperaturę, przewodność, pH, zawiesinę, O2, BOD5, ChZT, NH4+, NO3-, NO2-, PO4-, SO4-, Fe+, K+ i Cl-. Składniki chemiczne były określane metodą fotometryczną. Test statystyczny Wilcoxon wykorzystano do porównania wskaźników jakości wody w obydwu punktach pomiarowych oraz w półroczu chłodnym i ciepłym. W latach 2013-2016 w odcinku ujściowym rzeki wykonywano również pomiary stanów wody i natężenia przepływu (metoda pośrednia odcinkowa). Większość analizowanych wskaźników cechował współczynnik zmienności przekraczający 50%. Stosunkowo duże zróżnicowanie wartości dotyczyło NH4+, zawiesiny, PO4-, BOD5i NO3- (73,8-282,1%). Natomiast niską zmienność obserwowano w przypadku pH, O2, SO4- i Fe+ (3,2-41,9%). Wskaźnikami, które w znacznym stopniu obniżały jakość wody rzecznej były NO2-, PO4- i Fe+ (zagrożenie eutrofizacją). Uwzględniając średnie stężenia zanieczyszczeń oraz natężenie przepływu (0.34 m3×s-1), roczne ładunki NO2-i PO4- odprowadzane ze zlewni mogły osiągnąć kolejno 1,39 oraz 5,15 Mg. Gorszą jakość wody odnotowano w ujściowym odcinku rzeki, z silnie zurbanizowanym terenem przyległym. Zjawisko to może świadczyć o rosnącej ilości źródeł zanieczyszczeń wraz z jej biegiem. Szczegółowe obserwacje potwierdziły istnienie wielu obszarów mocno zaniedbanych i zanieczyszczonych w rejonie badanego fragmentu doliny (stara zabudowa, sieć drogowa, nieużytki, nielegalne składowiska odpadów). Duży problem stanowi odprowadzanie nieoczyszczonych wód deszczowych bezpośrednio do koryta rzeki (wzrost wartości przewodności, zawiesiny, ChZT i niektórych biogenów). W półroczu chłodnym 60% analizowanych wskaźników cechowała większa zmienność niż w półroczu ciepłym (głównie temperatura, przewodność, NH4+i Cl-). Ważne statystycznie różnice stwierdzono w przypadku temperatur, przewodności, O2, PO4-, NO3-i Cl-. W miesiącach zimowych rosła wartość przewodności i Cl-, co wiąże się z dopływem silnie zanieczyszczonych wód roztopowych do rzeki. PO4- i NO3- miały wyższe stężenia w półroczu ciepłym. Dostawa składników odżywczych w tym okresie prawdopodobnie przewyższała zapotrzebowanie autotrofów. Znaczna zmienność czynników sezonowych wskazuje na konieczność ich uwzględniania w opracowywaniu strategii zarządzania zasobami wodnymi zlewni. Jedynie kompleksowe podejście do problemu ochrony jakości wód rzecznych może przynieść pozytywne efekty. Wśród niezbędnych działań należy wymienić wykrycie i eliminację wszystkich źródeł zanieczyszczeń oraz ograniczanie migracji zanieczyszczeń już powstałych.
PL
Zapewnienie odpowiednich właściwości fizykochemicznych wody wykorzystywanej do napełnienia instalacji płaszczyznowych (wg PN-EN 12952-12) to oczywiście podstawa. Prawidłowe funkcjonowanie układu jest jednak związane także z ochroną instalacji przed powietrzem, zanieczyszczeniami oraz tzw. biofilmem.
PL
Ścieki z przemysłu kosmetycznego mają różnorodny i zmienny skład. Zanieczyszczenia są w większości bardzo trudno biodegradowalne, co utrudnia ich usuwanie konwencjonalnymi metodami biologicznym. Jak sobie z nimi poradzić?
EN
The Henaya Irrigated Perimeter (HIP) is an agricultural area irrigated by treated wastewater (TWW) of Ain El Hout treatment plant. Various analyses have shown that i) this water has low concentration of heavy metals and toxic elements, ii) the average values of the physicochemical parameters for 136 samples are satisfactory (29.2 mg O2∙dm–3 for chemical oxygen demands – COD, 13.14 mg O2∙dm–3 for biological oxygen demands – BOD, 14.2 mg∙dm–3 of suspended matter – SM, 1.82 mg∙dm–3 of N-NO3, 7.7 for pH and 927.74 μS∙cm–1 for electric conductivity – EC). Thirdly, it contains a high number of bacteria and nematodes (7200 CFU∙(100 dm3)–1 for faecal coliforms and 30 eggs∙dm–3 for intestinal Nematodes) which makes it dangerous for groundwater contamination. The objective in this work is to characterize the TWW and evaluate the impact of it use for irrigation on the quality of Hennaya groundwater. Before this, one has to prove that there is an amount of TWW that feeds the water table to show that there is a risk of pollution. We then estimated the aquifer minimum recharge value by TWW using the Thormthwaite method. The estimation has given 92 mm which is an important quantity. The results of the groundwater microbiological analyses reveal no sign of contamination. The cause is the efficiency of the degradation of pollutants of the Vadose zone. The soil purifying power Md of the HIP was evaluated by the Rehse method and gave values ranging from 2.1 to 12.7 which indicated a complete purification.
PL
Obszar nawodnień Hennaya to grunty rolnicze nawadniane oczyszczonymi ściekami z oczyszczalni Ain El Hout. W wyniku analizy stwierdzono, że w oczyszczonych ściekach stężenia metali ciężkich i substancji toksycznych jest małe, a średnie wartości parametrów fizycznych i chemicznych mierzonych w 136 próbkach są zadowalające (ChZT – 29,2 mg O2∙dm–3, BZT – 13,14 mg O2∙dm–3, zawiesina – 14,2 mg∙dm–3, N-NO3 – 1,82 mg∙dm–3, pH – 7.7 i przewodnictwo – 927,74 μS∙cm–1). Ścieki zawierają dużą liczbę bakterii coli pochodzenia kałowego (7200 jtk∙(100 dm3)–1) i jaj nicieni przewodu pokarmowego (30 jaj∙dm–3), co stanowi zagrożenie dla jakości wód gruntowych. Celem badań była analiza oczyszczonych ścieków i ocena ich wpływu na wody gruntowe nawadnianych nimi obszarów. Wstępnie należało dowieść, że ścieki zasilają wody gruntowe i istnieje ryzyko zanieczyszczenia. Za pomocą metody Thormthwaite’a oszacowano minimalne zasilanie wód podziemnych – 92 mm, czyli jest to znacząca ilość ścieków. Nie stwierdzono mikrobiologicznych zanieczyszczeń wód gruntowych. Przyczyną tego jest zdolność strefy aeracji do redukcji zanieczyszczeń. Redukcję zanieczyszczeń przez gleby nawadnianej strefy oceniano metodą Rehse, a uzyskane wartości wynoszące od 2,1 do 12,7 wskazują na całkowite oczyszczenie.
PL
W związku ze stałym rozwojem miast w Polsce jak i na świecie oraz pogarszającą się sytuacją ekologiczną władze miast powinny zacząć stosować ekologiczne rozwiązania tym samym próbując ograniczyć udział samochodów ciężarowych w ruchu drogowym. Naszą propozycją rozwiązania tych problemów jest wprowadzenie tramwajów towarowych, wykorzystujących istniejącą infrastrukturę. Takie rozwiązanie ograniczy problemy z zakorkowanymi ulicami w centrach miast spowodowanymi zbyt dużym udziałem pojazdów ciężarowych. Tramwaje towarowe mogłyby zaopatrywać firmy handlowe i produkcyjne znajdujące się w sercach miast.
EN
Due to the constant development of cities and the worsening ecological situation, city authorities should start using ecological solutions to problems. Our proposal to solve these problems is to introduce freight trams which use existing infrastructure. This solution will reduce problems with congested streets in city centers caused by too high proportion of heavy goods vehicles. Freight trams could supply commercial and manufacturing companies located in the hearts of cities.
EN
Ho Chi Minh City is an economic, commercial, financial and service center of Vietnam, concentrating many industrial and export processing zones with large scale and high growth rate. After nearly 30 years of construction and development (1991-2019), industrial parks and export processing zones have been formed, diversified and actively contributed to the socio-economic and industrial development. However, along with it, the level of environmental pollution caused by IPs and EPZs is increasing, becoming a threat to sustainable economic growth. This article provides an overview of the current status of operations as well as impacts on surface water from the operation of some industrial parks (IPs), export processing zones (EPZs) in Ho Chi Minh City, Vietnam.
PL
Ho Chi Minh City jest ekonomicznym, handlowym, finansowym i usługowym centrum Wietnamu, skupiającym wiele stref przetwórstwa przemysłowego i eksportowego o dużej skali i wysokim tempie wzrostu. Po prawie 30 latach budowy i rozwoju (1991–2019), parki przemysłowe i strefy przetwórstwa eksportowego zostały utworzone, zróżnicowane i aktywnie przyczyniły się do rozwoju społeczno-gospodarczego i przemysłowego. Jednak wraz z nim wzrasta poziom zanieczyszczenia środowiska powodowanego przez IP i EPZ, stając się zagrożeniem dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Artykuł zawiera przegląd obecnego stanu operacji, a także wpływu na wody powierzchniowe wynikające z funkcjonowania niektórych parków przemysłowych (IP), stref przetwórstwa eksportowego (EPZ) w Ho Chi Minh City w Wietnamie.
PL
Gromadzenie się nadmiernej ilości osadów dennych w rzekach i zbiornikach wodnych powoduje zmniejszenie ich pojemności i głębokości oraz wpływa niekorzystnie na walory użytkowe zbiorników. Nagromadzone osady powodują zmętnienie wód, są miejscem depozycji zanieczyszczeń oraz mają negatywny wpływ na jakość wody. W związku z tym, szczególnie w przypadku płytkich zbiorników małej retencji konieczne jest okresowe usuwanie osadów, czyli bagrowanie. Pozyskane po tym zabiegu osady muszą zostać odpowiednio zagospodarowane bądź unieszkodliwione w zależności od ich składu chemicznego, aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska i organizmów żywych.
EN
The accumulation of excessive amounts of bottom sediments in rivers and water reservoirs reduces their capacity and depth and adversely affects usable properties of reservoirs. Accumulated sediments cause water turbidity, are a source of pollution and have a negative impact on the quality of water. Therefore, it is necessary to periodically remove deposits, i.e. dredging. Bottom sediments obtained after the dredging process must be properly disposed of or management of so that they do not pose a threat to the environment and living organisms.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.