Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Legionella bacteria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Biofilm na powierzchniach kontaktujących się z wodą w instalacjach wodociągowych jest miejscem, w którym namnażają się bakterie Legionella oraz które chroni bakterie przed działaniom środków dezynfekujących. Zapobieganie powstawaniu biofilmu lub jego usuwanie jest kluczowym zagadnieniem w ochronie przed legionelozą. W artykule omówiono czynniki, które mają wpływ na tworzenie biofilmu w instalacjach wodociągowych. Przedstawiono metodę oceny zanieczyszczenia powierzchni kontaktującej się z wodą w instalacji biofilmem, obrostami biologicznymi na podstawie pomiarów mętności wody. Na przykładzie wyników badań instalacji ciepłej wody użytkowej pokazano wykorzystanie metody do identyfikacji w warunkach eksploatacyjnych czynników, które mają decydujący wpływ na tworzenie się biofilmu/obrostów biologicznych i pośrednio na namnażanie się bakterii Legionella.
EN
Biofilm located on the surfaces in contact with water in water supply systems is a place, in which Legionella bacteria poliferation and which protects bacteria from the action from disinfectants. Preventing creation of biofilm and / or its removing is the key issue in prevention from legionellosis. The paper discusses the lac factors that affect formation of biofilm in water supply systems. A method of evaluation the contamination of surface in contact with water in biofilm/biological biofilm based on measurements of water turbidity was presented. Based on the results of hot water system study, showing the usage of method for factors identification in operating conditions, which have decisive influence for biofilm/biological biofilm formation and indirectly on the poliferation of Legionella bacteria.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, które miały na celu ocenę wpływu temperatury wody w instalacjach wodociągowych na ryzyko skażenia jej bakteriami Legionella. Badania przeprowadzono w 12 obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej, zróżnicowanych pod względem funkcjonalnym, wielkości, wieku, standardu, rozwiązań instalacji wodociągowych, zasilania w ciepło itp. Omówiono wpływ zastosowanych rozwiązań projektowych oraz warunków eksploatacji na temperaturę wody. Badania potwierdziły, że warunkiem ograniczenia zagrożenia bakteriami Legionella w instalacji c.w. jest zapewnienie temperatury wody w najbardziej niekorzystnie położonym punkcie czerpalnym min. 55°C po ok. 30 sekundach wypływu.
EN
The paper presents the result of studies, which purpose was to evaluate the influence of water temperature in water supply systems on the risk of water contamination with Legionella. The tests were conducted in 12 residential and public buildings, diverse in terms of function, size, age, standard, solutions of water supply systems, hat supply etc. The impact of applied design solutions and operating conditions on water temperature were discussed. The research confirmed that Legionella bacteria risk reduction in hot water system, is to ensure that water temperature in the most unfavourably situated draw point is minimal 55°C after about 30 seconds of flowing.
PL
W artykule przedstawiono potencjalne zagrożenia powodowane przez obecność bakterii Legionella w c.w.u.. Omówiono zalecenia do projektowania instalacji c.w.u. mające na celu zminimalizowanie niebezpieczeństwa rozwoju tej grupy bakterii w instalacjach c.w.u.. W przykładzie obliczeniowym pokazano, że tradycyjny sposób projektowania instalacji, zwłaszcza wyposażonej w lokalowe instalacje cyrkulacyjne nie zabezpiecza instalacji przed rozwojem w niej bakterii Legionella. Zaproponowano inny sposób projektowania, który umożliwi zmniejszenie ryzyka rozwoju tych bakterii w instalacjach c.w.u.
EN
The article presentsthe potential risks caused by the presence of Legionella bacteria in the usable hot water. Recommen-dations for the design of hot water systems are discussed to minimize the risk of developing this group of bacteria. An ex-ample calculation shows that the traditional way of designing, especially in housing facilities equipped with circulation systems, does not protect against the development of Legionella bacteria. An another way of the design is suggested which will reduce the risk of the bacteria in domestic installations.
EN
Factors influencing Legionella bacteria growth, areas endangered with it, appearance in hot water installations. Legal basis for anti-bacterial protection. Effectiveness evaluation of most common methods of bacteria removal, i.e. thermal method, ultra-violet rays and chlorine dioxide. Obtained research results in regard to actual legal regulations and directives.
PL
Narastające zagrożenie zdrowotne, spowodowane zakażeniami bakteriami z rodzaju Legionella, stwarza potrzebę podjęcia działań profilaktycznych. Stałym elementem zapobiegania zakażeniom jest nadzór nad warunkami eksploatacji instalacji wodnych w budynkach, szczególnie podatnych na kolonizację przez te mikroorganizmy. W artykule przedstawiono rozwiązania mające przeciwdziałać temu zjawisku oraz proponowane zasady monitorowania ich skuteczności.
EN
Increasing health threct, caused by bacteria infection of Legionella type, creates the need for prevention actions. The constant element of infections’ prevention is supervision over the maintenance conditions of water supply systems in buildings particularly flexible for corrosion by the microorganisms’ activities. The article presents solutions for counteraction of this phenomenon and proposed rules for their effectiveness monitoring.
PL
W artykule omówiono szereg zaleceń, dotyczących projektowania oraz instalowania poszczególnych urządzeń i elementów wchodzących w skład instalacji wentylacji i klimatyzacji, stosowanie których zapobiega powstawaniu korzystnych warunków do rozwoju bakterii Legionella.
EN
The series of recommendations, concerning designing and assembling of particular devices and elements, which are the composition of ventilation and air-conditioning system, and which application prevent the formation of advantageous conditions for Legionella bacteria development, were discussed in the article.
PL
W artykule omówiono wymagania w normach i przepisach krajowych i zagranicznych, dotyczące projektowania i użytkowania instalacji wentylacji i klimatyzacji, pod kątem zapobiegania rozwojowi bakterii Legionella. Opisano warunki występowania bakterii Legionella w środowisku naturalnym oraz w instalacjach wentylacji i klimatyzacji oraz ogólne metody zapobiegania ich występowaniu oraz zwalczania.
EN
The requirements mentioned in standards and domestic or foreign regulations, concerning the designing and usage of ventilation and air-conditioning systems at the angle of preventing the Legionella bacteria growth were discussed in the paper. The conditions of Legionella bacteria occurrence in natural environment and in ventilation and air-conditioning system as well as the general methods of preventing their occurrence and fighting with them were presented.
PL
W artykule przedstawiono klasyfikację metod usuwania i unieszkodliwiania bakterii Legionella, stosowanych w wewnętrznych instalacjach wodociągowych w obiektach basenowych. Przedstawiono charakterystykę porównawczą wybranych metod, szczególnie przydatnych w instalacjach basenowych. Charakterystyka ta ułatwia wybór właściwej metody do konkretnej instalacji. W drugiej części przedstawiono opisy i parametry użytkowe wybranych metod: mikroflitracji, dezynfekcji termicznej, promieniowania UV oraz metod jonizacyjnych.
EN
The classification of the methods of removing and utilization of Legionella bacteria in the swimming pool installations has been presented in the article. Selected methods, especially the methods for swimming pool installations have been compared. The comparison of methods should be helpful to appropriate method selection for the installation. The article also includes some chosen technical solutions for swimming pool installation (microfiltration, termal disinfection; UV and ionization methods).
9
Content available remote Walka z zakażeniami bakteriami Legionella wspólnym problemem Europy
10
PL
Wraz z rozwojem techniki sanitarnej niebezpieczeństwo wtórnego skażenia wody w instalacjach wewnętrznych nie maleje. Przykładem są bakterie z rodzaju Legionella, które mogą być przyczyną skażenia instalacji, a dalej - przyczyną groźnej dla użytkowników instalacji choroby zakaźnej, znanej pod nazwą legionelozy lub „choroby Legionistów”. W referacie przedstawiono najnowsze dane o skali zachorowań na legionelozę na świecie i w kraju oraz szczegółowo omówiono wytyczne i zalecenia dotyczące technicznych sposobów zapobiegania rozwojowi bakterii Legionella w instalacjach wewnętrznych. Przedstawiono także przykłady rozwiązań technicznych niektórych urządzeń i instalacji, a także sposoby dezynfekcji instalacji już skażonych. W końcowej części referatu przedstawiono aktualny stan działań przeciw Legionelli podjętych w kraju oraz niektóre problemy pojawiające się podczas wprowadzania nowych rozwiązań technicznych związanych z zabezpieczaniem instalacji przed skażeniem ich bakteriami Legionella.
EN
Together with development of sanitary techniques, the risk of secondary contamination of water in water supply systems does not decrease. The Legionella bacteria can be an example for this; they can be a cause of system contamination and further a cause of dangerous for the water supply system users infectious disease, known as Legionella disease. The newest data concerning the scale of morbidity because of Legionella in the world and in our country together with detailed discussed guidelines and recommendations concerning the technical ways of Legionella bacteria development prevention in inner building systems were discussed in the paper. The examples of technical solutions concerning some devices and systems as well as the ways of disinfection of already contaminated systems, were also presented. In the final part of this paper a current state of actions taken against Legionella in our country and some problems arising during application of new technologies connected with protecting the systems against Legionella bacteria contamination, were presented.
11
Content available remote Bakterie z rodzaju Legionella - występowanie i zagrożenia zdrowotne
PL
Bakterie z rodzaju Legionella zostały zidentyfikowane po raz pierwszy w 1976 r. W obrębie rodzaju Legionella, opisano już 42 gatunki, spośród których wyróżniono 64 serogrupy. Wśród rejestrowanych zachorowań 90% wywołanych jest przez gatunek L. pneumophila, w tym 75% przez L. pneumophila serogrupy 1. Pałeczki Legionella są czynnikiem etiologicznym zakażeń mogących prowadzić do ciężkiego zapalenia płuc (choroba legionistów) lub do zachorowań o łagodniejszym przebiegu (objawy grypopodobne), określanych jako gorączka Pontiac. W przypadku zachorowania na legionelozę najczęściej stosowanym lekiem jest erytromycyna. Bakterie z rodzaju Legionella występują powszechnie w naturalnym środowisku wodnym jak i w systemach dystrybucji wody. Doskonałe warunki dla rozwoju Legionella istnieją m. innymi w systemach wodnych dużych kompleksów mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej (biura, szpitale hotele). Główną drogą zakażenia jest wdychanie aerozolu wodno-powietrznego o średnicy kropel 1,0 - 5,0 µm zawierającego pałeczki Legionella. Inhalacyjny charakter zakażeń pałeczkami Legionella sprawia, że szczególnie niebezpieczne jest zasiedlanie przez te mikroorganizmy instalacji wodnych oraz urządzeń wytwarzających aerozole wodno-powietrzne m. innymi: kominowych wieży chłodniczych, urządzeń klimatyzacyjnych, sitek prysznicowych, basenów perełkowych (whirlpools), aparatury medycznej (urządzeń do wspomagania oddychania, turbin dentystycznych). Namnażaniu bakterii z rodzaju Legionella sprzyja: temperatura 25-42°C, niekontrolowany rozbiór wody, stagnacja, osady korozja oraz obecność biofilmu, a także innych organizmów głównie pierwotniaków, zbyt niskie stężenie związków dezynfekcyjnych. Wyniki wielu badań potwierdzają fakt zasiedlania instalacji i urządzeń wodnych przez pałeczki Legionella, a tym samym istnienie ryzyka wystąpienia zachorowań w przypadku infekcji tymi bakteriami. Ponadto skłaniają one do podjęcia odpowiednich działań mających na celu kontrolę i redukcję występowania bakterii z rodzaju Legionella w wodach użytkowych.
EN
Bacteria of the Legionella genus were first identified in 1976. The Legionella family consists of 42 species, constituting 64 serogroups. L. pneumophila is the most pathogenic of the species, causing up to 90% of the cases of legionellosis. Serogroup 1 is thought to be responsible for 75% of the reported cases of legionellosis caused by L. pneumophila. Water is the major reservoir in the environment for Legionella. Legionella infection may occur in two major forms: Pontiac fever and Legionnaire’s disease. The standard therapy for Legionella infection is erythromycin. Most species of Legionella have been isolated from the environment. But LD is often associated with contaminated water system, large institutional outbreaks of LD may occur e.g. in hospital and hotels. The principal route of transmission is probably the inhalation of small-size aerosol (1,0 - 5,0 µn) contaminated with Legionella. Aerosols containing Legionella can be produced from water-cooling towers, air-condition systems, water faucets, shower heads, whirlpools, dental units, respiratory therapy equipment etc. The following features increase the likelihood of colonisation and amplification of Legionella in man-made water environments: temperature of 25-42°C, stagnation, sediment, corrosion and presence of certain free-living aquatic amoebae capable of supporting intracellular growth of Legionella. Legionella can resist chlorine used in water distribution systems when the chlorine concentration is at a low level. Methods of limiting or prevention the growth of Legionella are based on the simple understanding of the factors that encourage the survival and growth of the organisms.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.